క్రీస్తు రాకడ: ‘ఏడు’ కాలచక్రంలో

పవిత్ర ఏడు

ఏడు అనేది పవిత్రతతో క్రమం తప్పకుండా ముడిపడి ఉన్న పవిత్ర సంఖ్య. గంగా, గోదావరి, యమునా, సింధు, సరస్వతి, కావేరి, మరియు నర్మదా అనే ఏడు పవిత్ర నదులు ఉన్నాయని పరిగణించండి.

ఏడు పవిత్ర నగరాలతో ఏడు పవిత్ర నగరాలు (సప్త పూరి) ఉన్నాయి. ఏడు తీర్థ సైట్లు:

  1. అయోధ్య (అయోధ్య పూరి),
  2. మధుర (మధుర పూరి),
  3. హరిద్వార్ (మాయ పూరి),
  4. వారణాసి (కాశీ పూరి),
  5. కాంచీపురం (కంచి పూరి),
  6. ఉజ్జయిని (అవంతిక పూరి),
  7.  ద్వారక (ద్వారకా పూరి)

విశ్వోద్భవ శాస్త్రంలో విశ్వంలో ఏడు ఎగువ మరియు ఏడు దిగువ లోకాలు ఉన్నాయి. వికీపీడియా రాష్ట్రాలు

… 14 ప్రపంచాలు ఉన్నాయి, ఏడు ఉన్నతవి. (వ్యాహ్ర్టిస్) మరియు ఏడు దిగువ (పెటలాస్), అంటే. భు, భువాస్, స్వార్, మహాస్, జనస్, తపస్, మరియు సత్య పైన మరియు అటాలా, విటాలా, సుతాలా, రసతాలా, తలాటాలా, మహతాలా, పాతా …

చక్ర విద్యార్థులు క్రమం తప్పకుండా మన శరీరంలోని ఏడు చక్ర మండలాలను ఉదహరిస్తారు

1. ములాధర 2. స్వధిస్థాన 3. నభి-మణిపుర 4. అనాహత 5. విశుద్ధి 6. అజ్నా 7. సహస్ర

హిబ్రూ వేదాలలో పవిత్రమైన ‘ఏడు’

నదులు, తీర్థాలు, వ్యాహర్టిస్, పెటాలాస్ మరియు చక్రాలు ‘ఏడు’ చేత పూర్తి చేయబడినందున, హీబ్రూ వేదాలలో క్రీస్తు రాకడను ప్రవచించటానికి ఏడు కూడా ఉపయోగించబడిందని ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. వాస్తవానికి, పురాతన ఋషులు(ప్రవక్తలు) అతని రాకను గుర్తించడానికి ఏడు ఏడు చక్రాలను ఉపయోగించారు. మేము ఈ ‘ఏడు ఏడులు’ చక్రాన్ని అన్‌లాక్ చేసాము, కాని మొదట ఈ పురాతన హీబ్రూ ప్రవక్తల గురించి కొద్దిగా సమీక్షించాము.

వందల సంవత్సరాల నుండి ఒకదానికొకటి విడిపోయి, తమలో మానవ సమన్వయం అసాధ్యం అయినప్పటికీ, వారి ప్రవచనాలు రాబోయే క్రీస్తుపై కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. ఈ ఇతివృత్తాన్ని ప్రారంభించడానికి యెషయా కొమ్మ యొక్క చిహ్నాన్ని ఉపయోగించాడు. ఈ కొమ్మకు  యౌషువా, (ఆంగ్లంలో యేసు) అని పేరు పెట్టాలని జెకర్యా ప్రవచించాడు. అవును, యేసు జీవించడానికి 500 సంవత్సరాల ముందు క్రీస్తు పేరు ప్రవచించబడింది.

ప్రవక్త దానియేలు – ఏడుల్లో

ఇప్పుడు దానియేలుకు. అతను బబులోనియులు ప్రవాసంలో నివసించాడు, బబులోనియులు మరియు పెర్షియులు ప్రభుత్వాలలో శక్తివంతమైన అధికారి – మరియు ఒక హీబ్రూ ప్రవక్త.

హీబ్రూ వేదాల ఇతర ప్రవక్తలతో దానియేలు కాలక్రమంలో చూపించారు

తన పుస్తకంలో, దానియేలు కింది సందేశాన్ని అందుకున్నాడు:

21నేను ఈలాగున మాటలాడుచు ప్రార్థన చేయుచునుండగా, మొదట నేను దర్శనమందు చూచిన అతి ప్రకాశమానుడైన గబ్రియేలను ఆ మనుష్యుడు సాయంత్రపు బలి అర్పించు సమయమున నాకు కనబడి నన్ను ముట్టెను.౹ 22అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇట్లనెను–దానియేలూ, నీకు గ్రహింపశక్తి ఇచ్చుటకు నేను వచ్చితిని.౹ 23నీవు బహు ప్రియుడవు గనుక నీవు విజ్ఞాపనముచేయ నారంభించి నప్పుడు, ఈ సంగతిని నీకు చెప్పుటకు వెళ్లవలెనని ఆజ్ఞ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన దర్శనభావమును గ్రహించుము.౹ 24తిరుగుబాటును మాన్పుటకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, యుగాంతమువరకుండునట్టి నీతిని బయలు పరచుటకును, దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుటకును, అతి పరిశుద్ధ స్థలమును అభిషేకించుటకును, నీ జనమునకును పరిశుద్ధ పట్టణమునకును డెబ్బదివారములు విధింపబడెను.౹ 25యెరూషలేమును మరల కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయము మొదలుకొని అభిషిక్తుడగు అధిపతి వచ్చువరకు ఏడు వారములు పట్టునని స్పష్టముగా గ్రహించుము. అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పట్టణపు రాచవీధులును కందకములును మరల కట్టబడును.౹ 26ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమ్మట ఏమియులేకుండ అభిషిక్తుడు నిర్మూలము చేయబడును. వచ్చునట్టి రాజుయొక్క ప్రజలు పవిత్ర పట్టణమును పరిశుద్ధ ఆలయమును నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాత్తుగా వచ్చును. మరియు యుద్ధకాలాంతమువరకు నాశనము జరుగునని నిర్ణయింపబడెను.

దానియేలు 9:21-26a

అతను ఎప్పుడు వస్తాడో ఉహించే ‘అభిషిక్తుడు’ (= క్రీస్తు = మెస్సీయ) యొక్క ప్రవచనం ఇది. ఇది ‘యెరూషలేమును పునరుద్ధరించడానికి మరియు పునర్నిర్మించడానికి’ ఆజ్ఞతో ప్రారంభమవుతుంది. దానియేలు ఇవ్వబడింది మరియు ఈ సందేశాన్ని వ్రాసినప్పటికీ (క్రీ.పూ. 537) ఈ కౌంట్డౌన్ ప్రారంభాన్ని చూడటానికి అతను జీవించలేదు.

యెరూషలేము పునరుద్ధరించడానికి ఆజ్ఞ

కానీ నెహెమ్యా, డేనియల్ దాదాపు వంద సంవత్సరాల తరువాత, ఈ కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది. అని తన పుస్తకంలో రాశాడు

1అటుతరువాత అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడికాలమున ఇరువదియవ సంవత్సరములో నీసాను మాసమందు రాజు ద్రాక్షారసము త్రాగవలెనని చూచుచుండగా నేను ద్రాక్షారసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూర్వము నేనెన్నడును అతనియెదుట విచారముగా ఉండలేదు.౹ 2కాగా రాజు–నీకు వ్యాధిలేదు గదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉన్నదేమి? నీ హృదయదుఃఖము చేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా 3నేను మిగుల భయపడి–రాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణము పాడైపోయి, దాని గుమ్మములును అగ్నిచేత కాల్చబడి యుండగా నాకు దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని.౹ 4అప్పుడు రాజు –ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచున్నావని నన్నడుగగా, నేను ఆకాశమందలి దేవునికి ప్రార్థన చేసి 5రాజుతో–నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణమును తిరిగి కట్టునట్లుగా నన్ను యూదాదేశమునకు పంపుడని వేడుకొనుచున్నానని నేను మనవి చేసితిని.౹ 6అందుకు రాజు రాణి తన యొద్ద కూర్చునియుండగా–నీ ప్రయాణము ఎన్నిదినములు పట్టును? నీవు ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చెదవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని చెప్పినప్పుడు రాజు నన్ను పంపుటకు చిత్తముగలవాడాయెను.౹

నెహెమ్యా 2:1-6

 11అంతట నేను యెరూషలేమునకు వచ్చి మూడుదినములు అక్కడనేయుండి

నెహెమ్యా2:11

కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమవుతుందని దానియేలు ప్రవచించిన “యెరూషలేమును పునరుద్ధరించడానికి మరియు పునర్నిర్మించడానికి” ఇది ఆర్డర్‌ను నమోదు చేస్తుంది. ఇది పెర్షియన్ చక్రవర్తి అర్తహషస్త రాజు  20 వ సంవత్సరంలో, క్రీస్తుపూర్వం 465 లో తన పాలనను ప్రారంభించినట్లు చరిత్రలో ప్రసిద్ది చెందింది. ఈ విధంగా అతని 20 వ సంవత్సరం క్రీస్తుపూర్వం 444 సంవత్సరంలో ఈ ఉత్తర్వును ఇస్తుంది. దానియేలు తరువాత దాదాపు వంద సంవత్సరాల తరువాత, పెర్షియన్ చక్రవర్తి తన ఆజ్ఞని జారీ చేశాడు, క్రీస్తును తీసుకువచ్చే కౌంట్డౌన్ ప్రారంభించాడు.

ది మిస్టీరియస్ ఏడులు

“ఏడు‘ ఏడులు ’మరియు అరవై రెండు‘ ఏడులు ’తరువాత క్రీస్తు వెల్లడవుతారని దానియేలు జోస్యం సూచించింది.

 ‘ఏడు’ అంటే ఏమిటి?

మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఏడు సంవత్సరాల చక్రం ఉంది. ప్రతి 7 వ సంవత్సరానికి భూమి వ్యవసాయం నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి, తద్వారా నేల తిరిగి నింపబడుతుంది. కాబట్టి ‘ఏడు’ అనేది 7 సంవత్సరాల చక్రం. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కౌంట్‌డౌన్ రెండు భాగాలుగా వస్తుంది. మొదటి భాగం ‘ఏడు ఏడులు’ లేదా ఏడు 7 సంవత్సరాల కాలాలు. ఇది, 7 * 7 = 49 సంవత్సరాలు, యెరూషలేమును పునర్నిర్మించడానికి సమయం పట్టింది. దీని తరువాత అరవై రెండు ఏడులు, కాబట్టి మొత్తం కౌంట్డౌన్ 7 * 7 + 62 * 7 = 483 సంవత్సరాలు. ఆజ్ఞ నుండి క్రీస్తు వెల్లడయ్యే వరకు 483 సంవత్సరాలు ఉంటుంది.

360 రోజుల సంవత్సరం

మనము ఒక చిన్న క్యాలెండర్ సర్దుబాటు చేయాలి. చాలామంది పూర్వీకులు చేసినట్లుగా, ప్రవక్తలు 360 రోజుల సుదీర్ఘ సంవత్సరాన్ని ఉపయోగించారు. క్యాలెండర్‌లో ‘సంవత్సరం’ పొడవును నిర్ణయించడానికి వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి. పశ్చిమ ఒకటి (సౌర విప్లవం ఆధారంగా) 365.24 రోజులు, ముస్లిం ఒకటి 354 రోజులు (చంద్రుని చక్రాల ఆధారంగా). దానియేలు ఉపయోగించినది 360 రోజులలో సగం మార్గం. కాబట్టి 483 ‘360-రోజుల’ సంవత్సరాలు 483 * 360 / 365.24 = 476 సౌర సంవత్సరాలు.

క్రీస్తు రాక సంవత్సరానికి ఉహించబడింది

క్రీస్తు వస్తాడని ఉహించినప్పుడు మనం ఇప్పుడు లెక్కించవచ్చు. మేము 1క్రీ.పూ – 1క్రీ.శ నుండి 1 సంవత్సరం మాత్రమే ఉన్న ‘క్రీ.పూ’ నుండి ‘క్రీ.శ’ యుగానికి వెళ్తాము (‘సున్నా’ సంవత్సరం లేదు). ఇక్కడ లెక్కింపు ఉంది.

ప్రారంభ సంవత్సరం444 క్రీ.పూ’  (అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడికాలమున ఇరువదియవ సంవత్సరములో)
కాలం సమయం476 సౌర సంవత్సరాలు
ఆధునిక క్యాలెండర్‌లో రాక అంచనా(-444 + 476 + 1) (‘+1’ క్రీ.శ ఇక్కడ లేదుకాబట్టి) = 33
రాక సంవత్సరం33 క్రీ.శ
క్రీస్తు రాక కోసం ఆధునిక క్యాలెండర్ లెక్కలు

మాట్టల ఆదివారం యొక్క ప్రసిద్ధ వేడుకగా మారిన నజరేయుడైన యేసు గాడిదపై యెరూషలేముకు వచ్చాడు. ఆ రోజు అతను తనను తాను ప్రకటించుకొని వారి క్రీస్తుగా యెరూషలేములోకి వెళ్ళాడు. ఈ సంవత్సరం 33 CE -ఉహించినట్లు.

ప్రవక్తలు దానియేలు మరియు నెహెమ్యా, వారు 100 సంవత్సరాల దూరంలో నివసించినప్పటి నుండి ఒకరినొకరు తెలుసుకోలేకపోయారు, క్రీస్తును వెల్లడించిన కౌంట్డౌన్ కదలికలో ప్రవచనాలను స్వీకరించడానికి దేవుడు సమన్వయం చేసుకున్నాడు. దానియేలు తన ‘ఏడులు’ దృష్టిని పొందిన 537 సంవత్సరాల తరువాత, యేసు క్రీస్తుగా యెరూషలేములోకి ప్రవేశించాడు. జెకర్యా క్రీస్తు పేరును ఉహించడంతో పాటు, ఈ ప్రవక్తలు అద్భుతమైన అంచనాలను వ్రాశారు, తద్వారా దేవుని ప్రణాళికను అందరూ చూడగలరు.

 ‘రాక’ దినం ఉహించారు

ప్రవేశించిన సంవత్సరాన్ని ఉహించడం, ఇది జరగడానికి వందల సంవత్సరాల ముందు, ఆశ్చర్యకరమైనది. కానీ వారు దానిని రోజు వరకు ఉహించారు.

క్రీస్తు వెల్లడి చేయడానికి 360 రోజుల ముందు 483 సంవత్సరాలు డేనియల్ ఉహించాడు. దీని ప్రకారం, రోజుల సంఖ్య:

        483 సంవత్సరం * 360 రోజులు/సంవత్సరం = 173880 రోజులు

సంవత్సరానికి 365.2422 రోజులు ఉన్న ఆధునిక అంతర్జాతీయ క్యాలెండర్ పరంగా ఇది 25 అదనపు రోజులతో 476 సంవత్సరాలు. (173880 / 365.24219879 = 476 మిగిలిన 25)

అర్తహషస్త రాజు జెరూసలేం పునరుద్ధరణకు ఆజ్ఞ:

20 సంవత్సరంలో నీసాను మాసమందు …

నెహెమ్యా 2:1

నిసానను 1 యూదు మరియు పెర్షియన్ నూతన సంవత్సరం ప్రారంభించినప్పటి నుండి హామీ ఇవ్వబడింది, ఈ వేడుకలో రాజు నెహెమ్యాతో మాట్లాడటానికి కారణం ఇచ్చాడు. నిసాను 1 వారు చంద్ర నెలలను ఉపయోగించినందున అమావాస్యను కూడా సూచిస్తుంది. ఆధునిక ఖగోళశాస్త్రంతో, ఆ అమావాస్య నిసాన్ 1, క్రీ.పూ 444 ను గుర్తించినప్పుడు మనకు తెలుసు. ఖగోళ లెక్కలు పెర్షియన్ చక్రవర్తి అర్తహషస్త రాజు యొక్క 20 వ సంవత్సరంలో నిసాను 1 యొక్క నెలవంక చంద్రుడిని క్రీ.పూ 444 మార్చి 4 న ఆధునిక క్యాలెండర్‌లో ఉంచాయి[[i]].

… మట్టల ఆదివారం వరకు

ఈ తేదీకి దానియేలు ప్రవచించిన 476 సంవత్సరాల సమయాన్ని జోడిస్తే, పైన వివరించిన విధంగా మార్చి 4, 33 CE కి తీసుకువస్తుంది. మార్చి 4, 33 కు డేనియల్ ప్రవచించిన మిగిలిన 25 రోజులను జోడిస్తే, మార్చి 29, 33 CE ని ఇస్తుంది. క్రీస్తుశకం 33 మార్చి 29 ఆదివారం – మట్టల ఆదివారం – యేసు గాడిదపై యెరూషలేములోకి ప్రవేశించిన రోజు, క్రీస్తు అని చెప్పుకున్నాడు. [ii]

ప్రారంభం – ఆజ్ఞ జారీ చేయబడిందిమార్చి 4, 444 క్రీ.పూ
సౌర సంవత్సరాలను జోడించండి (-444+ 476 +1)మార్చి 4, 33 క్రీ.పూ
ఏడులు’కు మిగిలిన 25 రోజులను జోడించండిమార్చి 4 + 25 = మార్చి 29, 33 క్రీ.పూ
మార్చి29, 33 క్రీ.పూయేసు మట్టల ఆదివారం యెరుషలేము ప్రవేశించడం
మార్చి 29, 33 న, గాడిదపై ఎక్కిన యెరూషలేములోకి ప్రవేశించడం ద్వారా, యేసు జెకర్యా ప్రవచనం మరియు దానియేలు ప్రవచనం రెండింటినీ నెరవేర్చాడు.
మట్టల ఆదివారం రోజున దానియేలు ‘ఏడులు’ చక్రం నెరవేరింది

. క్రీస్తును వెల్లడించడానికి 173880 రోజుల ముందు దానియేలు ఉహించాడు; నెహెమ్యా సమయం ప్రారంభించాడు. మట్టల ఆదివారం యేసు యెరూషలేములోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఇది మార్చి 29, 33 న ముగిసింది, అన్నీ ‘ఏడులు’ లో కొలుస్తారు.

అదే రోజు తరువాత, యేసు తన చర్యలను సృష్టి వారంలో, మరో ఏడు తరువాత నమూనా చేయడం ప్రారంభించాడు. ఈ విధంగా అతను తన శత్రువు మరణంతో తన యుద్ధానికి దారితీసిన సంఘటనలను ప్రారంభించాడు.


[i] డాక్టర్ హెరాల్డ్ డబ్ల్యూ. హోహ్నర్, క్రీస్తు జీవితం యొక్క కాలక్రమ కోణాలు. 1977. 176 పి.

[ii] రాబోయే శుక్రవారం పస్కా, మరియు పస్కా ఎప్పుడూ నిసాను 14 లో ఉండేది. 33 CE లో నిసాన్ 14 ఏప్రిల్ 3. ఏప్రిల్ 3 శుక్రవారం 5 రోజుల ముందు, మట్టల ఆదివారం మార్చి 29.

వర్ణం నుండి వర్ణ రహితం: ప్రజలందరికీ కోసం వస్తున్న మానవుడు

రిగ్ వేదంలోని పురుష సూక్తం ప్రారంభంలోనే రాబోయే వ్యక్తిని ముందుగానే వేదాలు చూశాయి. అప్పుడు మేము హీబ్రూ వేదాలతో కొనసాగాము, సంస్కృత, హీబ్రూ వేదాలు (బైబిలు) రెండింటినీ సత్యస్వరూపి అయిన యేసు (నజరేయుడైన యేసు) నెరవేర్చాలని సూచించారు.

కాబట్టి యేసు ఈ ప్రవచించిన పురుషుడు లేదా క్రీస్తునా? అతను రావడం కేవలం ఒక నిర్దిష్ట సమూహం కోసమా, లేదా అందరి కోసమా – అన్ని కులాలతో కలిప, వర్ణంనుండివర్ణరహితం  కోసం కూడానా?

పురుష  సూక్తంలోకులం (వర్ణం)  

పురుష సూక్తంలో పురుషని గురించి ఇలా చెప్పుతుంది:

పురుష సూక్తంలో  11-12  వచనాలు సంస్కృతంసంస్కృత భాషానువాద కరణఅనువాదం
यत पुरुषं वयदधुः कतिधा वयकल्पयन |
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ||
बराह्मणो.अस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कर्तः |
ऊरूतदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ||
11 yat puruṣaṃ vyadadhuḥ katidhā vyakalpayan |
mukhaṃ kimasya kau bāhū kā ūrū pādā ucyete ||
12 brāhmaṇo.asya mukhamāsīd bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ |
ūrūtadasya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata
11 వారు పురుషుని విభజించినప్పుడు వారు ఎన్ని భాగాలు చేశారు?
వారు అతని నోరుని, చేతులను ఏమని పిలుస్తారు? వారు అతని తొడలును, కాళ్ళను ఏమని పిలుస్తారు?
12 అతని నోరు బ్రాహ్మణుడు, అతని రెండు చేతుల్లోనూ రాజ్యము పాలించే వాడు చేయబడింది.
అతని తొడలు వైశ్యునిగా అయ్యింది, అతని పాదాల నుండి శూద్రుడు ఉత్పత్తి చేయబడింది.

సంస్కృత వేదాలలో కులాలు లేదా వర్ణం గురించి పూర్వం ఇలా ప్రస్తావించబడింది. ఇది నాలుగు కులాలను పురుషుడి శరీరం నుండి వేరుచేయబడింది అని వివరిస్తుంది: అతని నోటి నుండి బ్రాహ్మణ కులం / వర్ణ, అతని చేతుల నుండి రాజ్య తయారీ కులం (నేడు క్షత్రియ కులం / వర్ణం అని పిలుస్తారు), అతని తొడల నుండి వైశ్య కులం / వర్ణ, అతని పాదాలు నుండి శూద్ర కులం. యేసు పురుషుడు కావాలంటే అతను శరీరం మొతానికి ప్రాతినిధ్యం వహించాలి.

 అతడు ఏంటి ?

యేసుబ్రాహ్మణుడు, క్షత్రియుడు

‘క్రీస్తు’ అనేది పురాతన హీబ్రూ గ్రంధాల్లో ఆయనకు బిరుదు దాని అర్ధం ‘పాలకుడు’ – పాలకులకు పాలకుడు. ‘క్రీస్తు’ గా, యేసు పూర్తిగా క్షత్రియునిగా గుర్తించి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు. ‘కొమ్మ’ గా, యేసు పూజారి గా కూడా వస్తాడు అని ప్రవచించాడని మనం చూశాము, కాబట్టి ఆయన బ్రాహ్మణునితో పూర్తిగా గుర్తించి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు. వాస్తవానికి, హీబ్రూ ప్రవచనం ఆయన పూజారిగా ( యాజకునిగా), రాజుగా, రెండు పాత్రలను ఒక వ్యక్తిగా ఏకం చేస్తాడని సూచించింది.

13 అతడే యెహోవా ఆలయము కట్టును; అతడు ఘనత వహించుకొని సింహాసనా సీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకత్వము చేయగా ఆ యిద్దరికి సమాధానకరమైన యోచనలు కలు గును.

జెకర్యా 6:13

వైశ్యునిగాయేసు

హీబ్రూ ఋషులు/ప్రవక్తలు రాబోయేవారు వ్యాపారిలకు వ్యాపారి అవుతాడు అని కూడా ప్రవచించారు. వారు ముందే చెప్పారు:

యెహోవానగు నేను నీకు దేవుడను, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవుడనైన నేనే నిన్ను రక్షించువాడను నీప్రాణరక్షణ క్రయముగా ఐగుప్తును ఇచ్చి యున్నాను నీకు బదులుగా కూషును సెబాను ఇచ్చియున్నాను.

యెషయా 43:3

దేవుడు రాబోయే వానితో ప్రవచనాత్మకంగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయన వ్యాపార విషయాలలో వ్యాపారం చేయడు, కానీ ఆయన ప్రజల కోసం వ్యాపారం చేస్తాడు – తన జీవితాన్ని మార్పిడి చేసుకోవడం ద్వారా. కాబట్టి రాబోయేది ఒక వ్యాపారి, ప్రజలను విడిపించడంలో వ్యాపారం చేస్తాడు. ఒక వ్యాపారిగా ఆయన వైశ్యునితో గుర్తించి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు.

శూదృడుసేవకుడు

ఋషులు/ప్రవక్తలు ముందుగానే రాబోయే వాని పాత్ర సేవకునిగా లేదా శూద్రనిగా అని చాలా వివరంగా చెప్పారు. పాపం తొలగించడానికి కొమ్మ ఒక సేవకునిగా వస్తాడు అని ప్రవక్తలు ఎలా ముందే చెప్పారో మేము చూశాము:

ప్రధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీ యెదుట కూర్చుండు నీ సహకారులు సూచనలుగా ఉన్నారు; నీవును వారును నా మాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని నేను రప్పింపబోవు చున్నాను.
యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు నేత్రములున్నవి, దాని చెక్కడపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు; మరియు ఒక దినము లోగానే నేను ఈ దేశముయొక్క దోషమును పరిహ రింతును;

యెషయా 3:8-9

రాబోయే కొమ్మ పూజారిగా, పాలకుడుగా, వ్యాపారిగా  సేవకుడుగా – శూద్రడు కూడా. యెషయా తన సేవకుడు (శూద్ర) పాత్రను గురించి చాలా వివరంగా ప్రవచించాడు. ఈ శూద్రని సేవపై శ్రద్ధ వహించాలని దేవుడు అన్ని ‘శూద్రులు’ దేశాలకు (అది మనమే!) సలహా ఇస్తున్నాడు.

పములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననున్న జనములారా, ఆలకించుడి, నేను గర్భమున పుట్టగానే యెహోవా నన్ను పిలిచెను తల్లి నన్ను ఒడిలో పెట్టుకొనినది మొదలుకొని ఆయన నా నామము జ్ఞాపకము చేసికొనెను.
నా నోరు వాడిగల ఖడ్గముగా ఆయన చేసియున్నాడు తన చేతి నీడలో నన్ను దాచియున్నాడు నన్ను మెరుగుపెట్టిన అంబుగా చేసి తన అంబులపొదిలో మూసిపెట్టియున్నాడు.
ఇశ్రాయేలూ, నీవు నా సేవకుడవు నీలో నన్ను మహిమపరచుకొనెదను అని ఆయన నాతో చెప్పెను.
అయిననువ్యర్థముగా నేను కష్టపడితిని ఫలమేమియు లేకుండ నా బలమును వృథాగా వ్యయ పరచి యున్నాననుకొంటిని నాకు న్యాయకర్త యెహోవాయే, నా బహుమానము నా దేవునియొద్దనే యున్నది.
యెహోవా దృష్టికి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు నాకు బలమాయెను కాగా తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొద్దకు యాకో బును తిరిగి రప్పించుటకు ఇశ్రాయేలు ఆయనయొద్దకు సమకూర్చబడుటకు నన్ను గర్భమున పుట్టించిన యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు
నీవు యాకోబు గోత్రపువారిని ఉద్ధరించునట్లును ఇశ్రాయేలులో తప్పింపబడినవారిని రప్పించునట్లును నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో స్వల్పవిషయము; భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై యుండునట్లు నిన్ను నియమించి యున్నాను.

యెషయా 49:1-6

ఈ సేవకుడు హీబ్రూ / యూదు జాతి నుండి వచ్చినప్పటికీ, ఆయన సేవ ‘భూమి చివరలకు చేరుకుంటుంది’ అని చెప్పారు. యేసు సేవ ప్రవచించినట్లు భూమిపై ఉన్న అన్ని దేశాలను నిజంగా తాకింది. సేవకుడిగా, యేసు పూర్తిగా శూద్రునిగా గుర్తిపు పొంది వారికి ప్రాతినిధ్యం వహించాడు.

వర్ణలేనివారుకూడా

ప్రజలందరికీ మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి యేసు కూడా వర్ణ లేని (తక్కువ జాతీ ) లేదా షెడ్యూలు కులాలకు, గిరిజనులకు, దళితులకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఆయన ఎలా ఉంటాడు? హిబ్రూ వేదాలు ఆయనను పూర్తిగా విచ్ఛిన్నం అవుతాడని, తృణీకరిస్తారు, వర్ణ లేని వానిగా మిగతా వారు చూస్తారు అని చెప్పారు.

ఏ విధంగా?

కొన్ని వివరణలు చేర్చిన, పూర్తి ప్రవచనం ఇక్కడ ఉంది. ఇది ‘ఆయన’ మరియు ‘అతని’ గురించి మాట్లాడుతుందని గమనించండి, కనుక ఇది రాబోయే మనిషిని ప్రవచిస్తుంది. ప్రవచనం ‘కొమ్మ’ చిత్రాన్ని ఉపయోగిస్తున్నందున ఆ కొమ్మ పూజారి (యాజకుడు) మరియు పాలకునిగా సూచిస్తుందని మాకు తెలుసు. కానీ వివరణ వర్ణ రహితంగా.

వస్తున్నదితృణీకరించినవాడు

ము తెలియజేసిన సమాచారము ఎవడు నమ్మెను? యెహోవా బాహువు ఎవనికి బయలుపరచబడెను?
లేతమొక్కవలెను ఎండిన భూమిలో మొలిచిన మొక్కవలెను అతడు ఆయనయెదుట పెరిగెను. అతనికి సురూపమైనను సొగసైనను లేదు మనమతని చూచి, అపేక్షించునట్లుగా అతనియందు సురూపము లేదు.
అతడు తృణీకరింపబడినవాడును ఆయెను మనుష్యులవలన విసర్జింపబడినవాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధి ననుభవించినవాడు గాను మనుష్యులు చూడనొల్లనివాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడినవాడు గనుక మనము అతనిని ఎన్నికచేయకపోతివిు.

యెషయా 53:1-3

దేవుని ముందు ‘చిగురు’ అయినప్పటికీ (అనగా ఈ మర్రి కొమ్మ), ఈ మనిషి ‘తృణీకరించబడతాడు’  ‘తిరస్కకరణకూ గురి ఆవుతాడు’, పూర్తి ‘బాధలు’,  ఇతరు చేత తక్కువ గౌరవం కలిగి ఉంటారు. ఆయన అక్షరాలా అంటరానివానిగా గుర్తిస్తారు. ఈ రాబోయే మనిషి షెడ్యూల్డ్ తెగల (అడవిలో నివసించే ప్రజలు), వెనుకబడిన కులాల – దళితుల అంటరానివారినికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు .

నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వ్యసనములను వహించెను అయినను మొత్తబడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను శ్రమనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు.
మన యతిక్రమక్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచ బడెను మన దోషములనుబట్టి నలుగగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగు చున్నది.

యెషయా 53:4-5

మనం కొన్నిసార్లు ఇతరుల దురదృష్టానికి తీర్పు తీరుస్తాం, లేదా సమాజంలో తక్కువ స్థితిలో ఉన్నవారిని, వారి పాపాల పర్యవసానంగా లేదా కర్మగా చూస్తాం. అదే విధంగా, ఈ మనిషి శ్రమలు చాలా గొప్పవి, ఆయన దేవునిచే శిక్షి పొందుతున్నాడని మనం అనుకుంటాము. అందుకే అతన్ని తృణీకరించారు అనుకుంటాము. కానీ అతను తన పాపాలకు శిక్షింపబడలేదు – మన పాపాల కోసం శిక్షింపబడేను. మన ఆరోగ్యం కోసం, శాంతి కోసం అతను భయంకరమైన అపరాధాల భారాన్ని మోస్తాడు..

సిలువపై ‘నలగొట్టి’, దెబ్బతిన్న, బాధపడుతున్న నజరేయుడైన యేసును, సిలువ వేయటంతో ఇది నెరవేరింది. ఆయన జీవించడానికి 750 సంవత్సరాల ముందు ఈ ప్రవచనం వ్రాయబడింది. తక్కువ గౌరవంతో, అతని బాధలో, యేసు ఈ ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చాడు, ఇప్పుడు అన్ని వెనుకబడిన కులాలకు, గిరిజనులకు ఆయన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాడు.

మనమందరము గొఱ్ఱలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.
అతడు దౌర్జన్యము నొందెను బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు వధకు తేబడు గొఱ్ఱపిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించువానియెదుట గొఱ్ఱయు మౌనముగా నుండునట్లు అతడు నోరు తెరువలేదు.

యెషయా 53:6-7

ఇది మన పాపం, ధర్మం నుండి మనం తొలిగిపోయి త్రోవ తప్పిపొవడంతో, ఈ మనిషి మన దోషాలను లేదా పాపాలను మోయాలి. ఆయన వధకు మా స్థలంలోనికి శాంతియుతంగా వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు, నిరసన వ్యక్తం చేయలేదు లేదా కనీసం ‘నోరు కూడా తెరవ లేదు’. యేసు ఇష్టపూర్వకంగా సిలువకు వెళ్ళిన తీరులో ఇది కచ్చితంగా నెరవేరింది.

అన్యాయపు తీర్పునొందినవాడై అతడు కొనిపోబడెను అతడు నా జనుల యతిక్రమమునుబట్టి మొత్తబడెను గదా. సజీవుల భూమిలోనుండి అతడు కొట్టివేయబడెను అయినను అతని తరమువారిలో ఈ సంగతి ఆలో చించినవారెవరు?

యెషయా 53:8

ఆయన ‘సజీవుల భూమి నుంచి కొట్టివేయబడెను’ అన్న ప్రవచనం యేసు సిలువపై మరణించినప్పుడు నెరవేర్చినట్లు పేర్కొంది.

అతడు మరణమైనప్పుడు భక్తిహీనులతో అతనికి సమాధి నియమింపబడెను ధనవంతునియొద్ద అతడు ఉంచబడెను నిశ్చయముగా అతడు అన్యాయమేమియు చేయలేదు అతని నోట ఏ కపటమును లేదు.

యెషయా 53:9

అతను ఏ అన్యాయం చేయలేదు’, ‘ అతని నోట ఏ కపటము లేదు’ అయినప్పటికీ యేసును ‘దుష్ట’ వ్యక్తిగా పేర్కొన్నారు. అయినప్పటికీ, అతన్ని ధనవంతుడైన పూజారి అరిమతయియకు చెందిన యోసేపు సమాధిలో సమాధి చేశారు. యేసు ‘భక్తిహీనులతో సమాధి నియమింపబడెను’, కానీ ‘తన మరణంలో ధనవంతుని యుద్ద ఉంచెను’ అన్నది కూడా నెరవేర్చాడు.

10 అతని నలుగగొట్టుటకు యెహోవాకు ఇష్టమాయెను ఆయన అతనికి వ్యాధి కలుగజేసెను. అతడు తన్నుతానే అపరాధపరిహారార్థబలిచేయగా అతని సంతానము చూచును. అతడు దీర్ఘాయుష్మంతుడగును, యెహోవా ఉద్దేశము అతనివలన సఫలమగును.

యెషయా 53:10

ఈ క్రూరమైన మరణం ఏదో భయంకరమైన ప్రమాదం లేదా దురదృష్టం కాదు. అది ‘దేవుని సంకల్పం’.

ఎందుకు?

ఎందుకంటే ఈ మనిషి ‘జీవితం’ ‘పాపానికి అర్పణ’ అవుతుంది.

ఎవరి పాపం?

‘దారితప్పిన’ వారు మనలోను ‘అనేక దేశాల్లోను’ ఉన్నారు. యేసు సిలువపై మరణించినప్పుడు, జాతీ, మతం లేదా సామాజిక స్థితిగతులతో సంబంధం లేకుండా మనందరినీ పాపం నుండి అది శుభ్రపరిచెను.

విజయంతోతృణీకరించినవాడు

11 అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తినొందును. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి నకున్న అనుభవజ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును.

యెషయా 53:11

ప్రవచన స్వరం ఇప్పుడు విజయవంతముగా మారుతుంది. భయంకరమైన ‘బాధ’ తరువాత (‘తృణీకరించబడటం,’ ‘సజీవుల భూమి నుండి కొట్టివేయబడటం,’ ‘సమాధి’ కేటాయించిన తరువాత), ఈ సేవకుడుని ‘మానవులకు వెలుగుగా’ చూస్తారు.

అతను తిరిగి జీవంలోనికి వస్తాడు! అలా చేయడం వల్ల ఈ సేవకుడు చాలా మందిని ‘నీతిమంతునిగా’ చేస్తాడు.

‘నీతిమంతునిగా తీర్చిబడటం’ అంటే ‘నీతి’’ పొందడం అనే అర్ధం. అబ్రహముకు ‘నీతి’, ‘జమ’ చేయటం లేదా ఇవ్వటం. అది అతని నమ్మకం కారణంగా అతనికి ఇవ్వటం జరిగింది. అదే విధంగా ఈ సేవకుడు తక్కువగా అంటరాని వారిగా ఉన్న ‘చాలా మందిని’ నీతిమంతునిగా చేయటం, లేదా నీతిని జమ చేస్తాడు. కచ్చితంగా అదే విధముగా యేసును సిలువ వేసిన తరువాత ఆయన మృతులలో నుండి లేవడం ద్వారా సాధించినది, ఇప్పుడు మనల్ని నీతిమంతునిగా చేసింది.

12 కావున గొప్పవారితో నేనతనికి పాలు పంచిపెట్టెదను ఘనులతో కలిసి అతడు కొల్లసొమ్ము విభాగించుకొనును. ఏలయనగా మరణము నొందునట్లు అతడు తన ప్రాణ మును ధారపోసెను అతిక్రమము చేయువారిలో ఎంచబడినవాడాయెను అనేకుల పాపమును భరించుచు తిరుగుబాటు చేసినవారినిగూర్చి విజ్ఞాపనముచేసెను

యెషయా 53:12

యేసు జీవించడానికి 750 సంవత్సరాల ముందు ఇది వ్రాసినప్పటికీ, ఇది దేవుని ప్రణాళిక అని చూపించడానికి ఆయన ఇంత వివరంగా నెరవేర్చాడు. తరచుగా అతి తక్కువ గౌరవం కలిగి, కులం తక్కువ ఉన్న వారికి యేసు ప్రాతినిధ్యం వహించగలడని కూడా ఇది చూపిస్తు, ఇది ఉంటుంది. వాస్తవానికి, అతను వారి పాపాలను, అలాగే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర పాపాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తానికి, భరించడానికి, శుభ్రపరచడానికి వచ్చాడు.

దేవుని ప్రణాళికకు కేంద్రంగా ఆయన మీకు, నాకు జీవం అనే బహుమతిని అందించేదుకు వచ్చాడు – అపరాధ, కర్మ పాపాలు నుండి పవిత్రపరచటం. ఇంత విలువైన బహుమతిని పూర్తిగా పరిగణించి అర్థం చేసుకోవడం విలువైనదే కదా? దీన్ని చేయడానికి ఇక్కడ అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి:

వచ్చే రాజు కీర్తిగల రాజు: వందల సంవత్సరాల ముందే పేరు పెట్టబడింది

విష్ణు పురాణం రాజు వేనుని గురించి చెప్పుతుంది. వేను మంచి రాజుగా ప్రారంభమైనప్పటికీ, అవినీతి ప్రభావాల కారణంగా అతను చాలా చెడ్డవాడు అయ్యాడు, అతడు బలులు, ప్రార్థనలను నిషేధించాడు. అతడు విష్ణువు కంటే గొప్పవాడని కూడా పేర్కొన్నాడు. రాజుగా అతను సరైన ధర్మానికి బోధించటం, ఒక ఉదాహరణగా ఉండాలని, దానిని అణగదొక్క కూడదు అని, ఋషులు, బ్రాహ్మణులు / పూజారులు అతనికి  నచ్చ చెప్పటానికి ప్రయత్నించారు, అయితే వేను వినలేదు. వేను రాజు పశ్చాత్తాపం చెందనందుకు వారు ఒప్పించలేక పోయినందున పూజారులు నిరాశ చెందారు, కాబట్టి పూజారులు, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి, అతను మార్చిన చెడు రాజ్యాన్ని వదిలించుకోవటానికి అతన్ని చంప్పుతారు.

ఇంకా ఆ రాజ్యం పాలకుడు లేని రాజ్యాముగా అయింది. కాబట్టి పూజారులు వేను రాజు కుడిభుజం మధించారు పృథువు / ప్రుతు అనే గొప్ప వ్యక్తి ఉద్భవించాడు. పృథువు వేను వారసుడిగా నియమించారు. అటువంటి నైతిక వ్యక్తి రాజు కావాలని అందరూ సంతోషించారు మరియు పృథువు పట్టాభిషేక వేడుకలకు బ్రహ్మ కూడా హాజరయ్యారు. పృథువు పాలనలో రాజ్యం స్వర్ణ యుగంలోకి ప్రవేశించింది.

హీబ్రూ ప్రవక్తలు యెషయా, యిర్మీయా ఎదుర్కొంటున్న ఇలాంటి గందరగోళాన్ని ఇది వివరిస్తుంది. వారు ఇశ్రాయేలు రాజులను చూశారు, మొదట్లో  నీతి గలవారు పది ఆజ్ఞల ధర్మాన్ని అనుసరించారు, అనుసరిచిన వారు అవినీతిపరులు అయ్యారు. చెట్టు నరికివేసినట్లు రాజవంశం పడిపోతుందని వారు ప్రవచించారు. కానీ వారు భవిష్యత్ గొప్ప నీతి రాజు గురించి కూడా ప్రవచించారు, పడిపోయిన చెట్టు మొద్దు నుండి చిగురు పైకి లేచును.

పూజారులు, రాజుల మధ్య పాత్రలు గుర్చిన స్పష్టమైన విభజనను వేను కథ వివరిస్తుంది. రాజు వేనును పూజారులు తొలగించినప్పుడు వారు తమ హక్కు కానందున వారు పాలన చేపట్టలేరు. యెషయా, యిర్మీయా కాలంలో కూడా రాజుల, పూజారల మధ్య పాత్రల విభజన కూడా అమలులో ఉంది. ఈ కథలలోని వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, పృథువుకు ఆయన పుట్టిన తరువాత పేరు పెట్టారు, అయితే హీబ్రూ ప్రవక్తలు ముందు రాబోయే గొప్ప నీతి రాజుకు ఆయన పుట్టుకకు వందల సంవత్సరాల ముందే ఎలా పేరు పెట్టారో చూసాం.

రాబోయే కొమ్మ గురించి యెషయా మొదట రాశాడు. వివేకం మరియు శక్తిని కలిగి ఉన్న పడిపోయిన దావీదు రాజవంశం నుండి ఒక ఆయన వస్తున్నాడు. తరువాత యిర్మీయా ఈ కొమ్మను ప్రభువు అని పిలుస్తారు – సృష్టికర్త దేవునికి హీబ్రూ పేరు, ఆయన మన నీతి.

చిగురునుజెకర్యాకొనసాగిస్తున్నారు

ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించడానికి బబులోను చెర తరువాత జెకర్యా తిరిగి వచ్చాడు

ప్రవక్త అయిన జెకర్యా క్రీస్తుపూర్వం 520 లో నివసించాడు, యూదులు తమ మొదటి బానిసత్వం నుండి యెరూషలేముకు తిరిగి రావడం ప్రారంభించారు. తిరిగి వచ్చిన తరువాత, నాశనం అయిన వారి ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించడం ప్రారంభించారు. ఆ సమయంలో ప్రధాన యాజకుని పేరు యెహోషువ, అతను ఆలయ పూజారుల పనిని తిరిగి ప్రారంభించాడు. తిరిగి వచ్చిన యూదుల ప్రజలను నడిపించడంలో రిషి-ప్రవక్త అయిన జెకర్యా, ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నాడు. ఈ యెహోషువ గురించి దేవుడు – జెకర్యా ద్వారా – ఇక్కడ చెప్పాడు:

ప్రధానయాజకుడవైన యెహోషువా, నీ యెదుట కూర్చుండు నీ సహకారులు సూచనలుగా ఉన్నారు; నీవును వారును నా మాట ఆలకింపవలెను, ఏదనగా చిగురు అను నా సేవకుని నేను రప్పింపబోవు చున్నాను.
యెహోషువ యెదుట నేనుంచిన రాతిని తేరి చూడుడి, ఆ రాతికి ఏడు నేత్రములున్నవి, దాని చెక్కడపు పని చేయువాడను నేను. ఇదే సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వాక్కు; మరియు ఒక దినము లోగానే నేను ఈ దేశముయొక్క దోషమును పరిహ రింతును;

జెకర్యా 3:8-9

చిగురును! గురించి 200 సంవత్సరాల ముందు యెషయా ప్రారంభించాడు,  60 సంవత్సరాల క్రితం యిర్మీయా కొనసాగించాడు, రాయల్ రాజవంశం ఇప్పుడు నరికివేయబడినప్పటికీ, జెకర్యా ‘చిగురుతో’ మరింత ముందుకు సాగించాడు. మర్రి చెట్టులాగే ఈ చిగురు చనిపోయిన మొద్దు మూలాలను నుండి ప్రచారం కొనసాగింది. ఆ చిగురును ఇప్పుడు ‘నా సేవకుడు’ – దేవుని సేవకుడు అంటారు. క్రీస్తుపూర్వం 520లో  యెరూషలేంలో ప్రధాన యాజకుడు యెహోషువ, జెకర్యా సహోద్యోగి, ఈ రాబోయే చిగురుకు గుర్తు.

కానీ ఎలా?

‘ఒకే రోజులో’  పాపాలను ప్రభువు ఎలా తొలగిస్తాడు?

చిగురు: రాజు, యాజకుడుకలయిక

హీబ్రూ వేదాలలో అర్థం చేసుకోవటానికి యాజకుడు, రాజు పాత్రలు కచ్చితంగా వేరు చేయబడ్డాయి. రాజుల్లో ఎవరూ యాజకులు కాలేరు, పూజారులు రాజులు కాలేరు. యాజకుని (పూజారి) పాత్ర దేవునికి బలులు అర్పించడం ద్వారా దేవునికి, మనిషికి మధ్య మధ్యవర్తిత్వం వహించడం మరియు సింహాసనం నుండి న్యాయంతో పరిపాలించడం రాజు యొక్క బాధ్యత. రెండూ కీలకమైనవి; రెండూ విభిన్నమైనవి. అయినప్పటికీ జెకర్యా భవిష్యత్తు గురించి ఇలా వ్రాశాడు:

మరియు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చినదేమనగా
10 చెరపట్టబడినవారిలో బబులోను నుండి వచ్చిన హెల్దయి టోబీయా యెదాయా అనువారు జెఫన్యా కుమారుడగు యోషీయా యింట దిగియున్నారు; వారు చేరిన దినముననే నీవు ఆ యింటికిపోయి
11 వారి నడిగి వెండి బంగారములను తీసికొని కిరీటముచేసి ప్రధాన యాజకుడును యెహోజాదాకు కుమారుడునైన యెహో షువ తలమీద ఉంచి
12 అతనితో ఇట్లనుముసైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాచిగురు అను ఒకడు కలడు; అతడు తన స్థలములోనుండి చిగుర్చును, అతడు యెహోవా ఆలయము కట్టును.
13 అతడే యెహోవా ఆలయము కట్టును; అతడు ఘనత వహించుకొని సింహాసనా సీనుడై యేలును,సింహాసనాసీనుడై అతడు యాజకత్వము చేయగా ఆ యిద్దరికి సమాధానకరమైన యోచనలు కలు గును.

జెకర్యా 6:9-13

పూర్వంలోని వాటికి వ్యతిరేకంగా, జెకర్యా రోజుల్లో (యెహోషువ) లోని ప్రధాన యాజకుడు (పూజారి) రాజు కిరీటాన్ని గుర్తు గా చిగురును ఉంచాలి. (యెహోషువ ‘రాబోయే విషయాలకు గుర్తు’ అని గుర్తుంచుకోండి). రాజు కిరీటాన్ని ధరించడంలో ప్రధాన యాజకుడు యెహోషువ, రాజు, యాజకునిగా ఒక వ్యక్తి ఐక్యపరచడాన్ని ముందుగానే చూశాడు – రాజు సింహాసనంపై యాజకుడు. ఇంకా, జెకర్యా రాసినది ‘యెహోషువ’ చిగురు పేరు. దాని అర్థం ఏమిటి?

‘యేసు’, ‘యెహోషువ’ పేర్లులు

బైబిలు అనువాదం యొక్క కొంత చరిత్రను మనం తెలుసుకోవాలి. అసలు హిబ్రూ వేదాలు క్రీస్తుపూర్వం 250 లో గ్రీకులోకి అనువదించారు, దీనిని సెప్టువాగింట్ లేదా ఎల్ఎక్స్ఎక్స్ (LXX) అని పిలుస్తారు. ఇప్పటికీ విస్తృతంగా చదివిన, ఎల్ఎక్స్ఎక్స్ (LXX) లో ‘క్రీస్తు’ మొదట ఎలా ఉపయోగించారో మనం చూసాం, ఇక్కడ ‘యెహోషువ’ కోసం అదే విశ్లేషణను అనుసరిదాం.

యెహోషువ ‘ = ‘యేసు‘. రెండూహీబ్రూపేర్లుయోషువానుండివచ్చాయి

యెహోషువ అసలు హీబ్రూ పేరు ‘యోషువా’ యొక్క [తెలుగులో] యెహోషువ బాష అనువాద కరణ. క్రీస్తుపూర్వం 520 లో జెకర్యా ‘యెహోషువ ‘ ను హీబ్రూలో ఎలా రాశారో క్వాడ్రంట్ # 1 చూపిస్తుంది. ఇది [తెలుగులో] (# 1 => # 3) లో ‘యెహోషువ’ అని బాష అనువాద కరణ చేశారు. హీబ్రూలో ‘యోషువా’ [తెలుగులో] యెహోషువా మాదిరిగానే ఉంటుంది. క్రీస్తుపుర్వం 250  లో ఎల్ఎక్స్ఎక్స్ (LXX)  హిబ్రూ నుండి గ్రీకుకు అనువదించబడినప్పుడు ‘యెషువా’ని, యిసొఅస్ (# 1 => # 2) కు బాష అనువాదం కరణ చేశారు. హీబ్రూలో ‘యోషువా’ గ్రీకు భాషలో యిసొఅస్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. గ్రీకు అనువదించబడినప్పుడు, యిసొఅస్ [తెలుగులో] కి ‘యేసు’ (# 2 => # 3) కు బాష అనువాద కరణ చేయబడుతుంది. గ్రీకు భాషలో యిసొఅస్ యేసు [తెలుగులో] మాదిరిగానే ఉంటుంది.

హీబ్రూ భాషలో మాట్లాడినప్పుడు యేసును యోషువా అని పిలిచారు, కాని గ్రీకు క్రొత్త నిబంధనలో ఆయన పేరును యిసొఅస్’ అని వ్రాశారు – గ్రీకు పాత నిబంధన ఎల్ఎక్స్ఎక్స్ (LXX)   ఆ పేరు రాసినట్లే. క్రొత్త నిబంధన గ్రీకు నుండి [తెలుగులో] కు అనువదించినప్పుడు (# 2 => # 3) ‘యిసొఅస్ తెలిసిన ‘యేసు’ కి భాష అనువాద కరణ చేయబడుతుంది. కాబట్టియేసు’ = ‘యెహోషువా, ‘యేసు’ మధ్యంతర గ్రీకు మెట్టు గుండా వెళుతున్నాడు, ‘యెహోషువా’ నేరుగా హీబ్రూ నుండి వస్తోంది.

సారాంశంలో, క్రీస్తుపూర్వం 520లో నజరేయుడైన యేసుకి, ప్రధాన యాజకుడైన యెహోషువా ఇద్దరికీ ఒకే పేరు ఉంది, దీనిని వారి స్థానిక హీబ్రూలో ‘యోషువా’ అని పిలుస్తారు. గ్రీకు భాషలో ఇద్దరినీ ‘యిసొఅస్’ అని పిలిచేవారు.

చిగురునజరేయుడైనయేసు

ఇప్పుడు జెకర్యా ప్రవచనం అర్ధంగా ఉంది. క్రీస్తుపూర్వం 520 లో చేసిన అంచనా ఏమిటంటే, రాబోయే చిగురు పేరు ‘యేసు’, నేరుగా నజరేయుడైన యేసును సూచిస్తుంది.

యెష్షయి, దావీదు అతని పూర్వీకులు కాబట్టి యేసు ‘యెష్షయి మొద్దు నుండి’ వస్తాడు. యేసు జ్ఞానం కలిగి, అవగాహన కలిగి ఉన్నాడు. ఆయని తెలివి, సమతుల్యత, అంతర్దృష్టి విమర్శకులను మరియు అనుచరులను ఆకట్టుకుంటాయి. సువార్తల్లోని అద్భుతాల ద్వారా ఆయన శక్తి కాదనలేనిది. వాటిని నమ్మకూడదని ఒకరు ఎంచుకోవచ్చు; కానీ వాటిని విస్మరించలేరు. ఒక రోజు ఈ చిగురు నుండి యేసు వస్తాడని యెషయా ఊహించిన అసాధారణమైన జ్ఞానం, శక్తిని కలిగి ఉన్న గుణానికి యేసు సరిపోతాడు.

ఇప్పుడు నజరేయుడైన యేసు జీవితం గురించి ఆలోచించండి. ఆయన కచ్చితంగా ఒక రాజు అని పేర్కొన్నాడు – నిజానికి రాజు. ‘క్రీస్తు‘ అంటే ఇదే. కానీ భూమిపై ఉన్నప్పుడు ఆయన చేసినది వాస్తవానికి అర్చకత్వం. యాజకుడు (పూజారి) ప్రజల తరపున ఆమోదయోగ్యమైన త్యాగాలు చేశాడు. అందులో యేసు మరణం చాలా ముఖ్యమైనది, అది కూడా మన తరపున దేవునికి అర్పణ. ఆయన మరణం ప్రతి వ్యక్తి చేసిన పాపానికి, అపరాధానికి ప్రాయశ్చిత్తం. జెకర్యా  ఉహించినట్లుగా భూమి యొక్క పాపాలను అక్షరాలా ‘ఒకే రోజులో’ తొలగించారు – యేసు చనిపోయి రోజు అన్ని పాపాలకు చెల్లింపు చెల్లించిన రోజు. ఆయని మరణంలో ఆయన యాజకుని అన్ని అవసరాలను నెరవేర్చాడు, ఆయన ఎక్కువగా ‘క్రీస్తు’ / రాజు అని పిలువబడ్డాడు. తన పునరుత్థానంలో, మరణంపై తన శక్తిని, అధికారాన్ని చూపించాడు. ఆయన రెండు పాత్రలను ఒకచోట చేర్చుకున్నాడు. దావీదు చాలా కాలం క్రితం ‘క్రీస్తు’ అని పిలిచే చిగురు, యాజకుడు-రాజు. ఆయన పుట్టుకకు 500 సంవత్సరాల ముందు జెకర్యా ఆయని పేరు ఊహించారు.

ప్రవచనాత్మకసాక్ష్యం

ఆయన రోజులో, ఈనాటికీ, యేసు అధికారాన్ని విమర్శకులు ప్రశ్నించారు. ఆయన సమాధానం, ముందు వచ్చిన ప్రవక్తలను సూచించటం, వారు ఆయన జీవితాన్ని ముందే చూశారని పేర్కొన్నారు. తనను వ్యతిరేకిస్తున్న వారితో యేసు చెప్పిన ఒక ఉదాహరణ ఇక్కడ ఉంది:

 … ఇవి నా గురించి సాక్ష్యమిచ్చే లేఖనాలు…

యోహాను 5:39

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, యేసు తన జీవితాన్ని గురించి వందల సంవత్సరాల క్రితం హీబ్రూ వేదాలలో ప్రవచించాడని పేర్కొన్నారు. మానవ అంతర్దృష్టితో వందల సంవత్సరాల భవిష్యత్తును అసలు ఉహించలేనందున, యేసు నిజంగా మానవాళి కోసం దేవుని ప్రణాళికగా వచ్చాడని ధృవీకరించడానికి ఇది సాక్ష్యమని చెప్పాడు. దీన్ని వ్యక్తిగతంగా ధృవీకరించడానికి హీబ్రూ వేదాలు ఈ రోజు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

హీబ్రూ ప్రవక్తలు ఇప్పటివరకు ఏమి ఉహించారు వాటిని సంగ్రహంగా చూద్దాం. యేసు రాకడ మానవ చరిత్ర ప్రారంభంలో సూచించబడింది. యేసు బలి ఇవ్వవలసిన ప్రదేశాన్ని అబ్రాహాము ముందే చెప్పాడు, పస్కా సంవత్సరం రోజు గురించి ముందే చెప్పబడింది. రాబోయే రాజు గురించి ముందే చెప్పడానికి ‘క్రీస్తు’ అనే బిరుదు 2 వ కీర్తనలో ఉపయోగించి ఉందని మనం చూశాము. ఆయన వంశం, యాజక వృత్తి మరియు పేరు ఉహించినట్లు మనం ఇప్పుడే చూశాము. నజరేయుడైన యేసు గురించి చాలా మంది ప్రవక్తలచే  ముందే ఉహించినట్లు, ఇంక చరిత్రలో మరెవరైనా గురించి మీరు ఆలోచించగలరా?

ముగింపు: జీవవృక్షంఅందరికీఇవ్వబడింది

మర్రి చెట్టులాంటి అమరత్వం మరియు నిరంతర ఉండే చెట్టు చిత్రం బైబిలు చివరి అధ్యాయం వరకు కొనసాగుతుంది, భవిష్యత్తులో, తదుపరి విశ్వంలో, ‘జీవ నది నీటి’ తో మళ్ళీ ముందుకు చూసారు.

ఆ పట్టణపు రాజవీధిమధ్యను ప్రవహించుట ఆ దూత నాకు చూపెను. ఆ నదియొక్క ఈవలను ఆవలను జీవవృక్షముండెను; అది నెలనెలకు ఫలించుచు పండ్రెండు కాపులు కాయును. ఆ వృక్షము యొక్క ఆకులు జనములను స్వస్థపరచుటకై వినియో గించును.

ప్రకటన 22:2

అన్ని దేశాల ప్రజలు – మీతో సహా – మరణం నుండి విముక్తి జీవ వృక్షం గొప్పతనం, రెండింటినీ అనుభవించడానికి ఆహ్వానించబడ్డారు – నిజంగా అమర మర్రి చెట్టు. కానీ ఈ చిగురు మొదట  ‘కత్తిరించాలి’ అని హీబ్రూ ప్రవక్తలు ప్రవచించిన విషయం గురించి మనం తరువాత చూడండి.

కొమ్మ సంకేతం: వట సావిత్రీలో నిరంతరంగా ఉన్న మర్రి చెట్టు

వట వృక్షం, బార్గాడు లేదా మర్రి చెట్టు దక్షిణ ఆసియాలోఆధ్యాత్మికు కేంద్రముగా ఉంది, మరియు ఈ చెట్టు భారత దేశం యుక్క జాతీయ వృక్షం. ఇది మరణ దేవుడు అయిన యముడుతో ముడిపడి ఉండిది. కాబట్టి ఇది తరుచుగా స్మశాన వాటికల్లో దినిని నట్టుతారు. ఈ చెట్టు అమరత్వానికి చిహ్నంగా, గొప్ప దీర్ఘాయువు కలిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇది తిరిగి మోలిచే సామర్థ్యంతో కలిగి ఉండే చెట్టు. తన భర్త అయిన రాజు సత్యవంతుడు ప్రాణాలను తిరిగి పొండుకోవటం కోసం సావిత్రీ మర్రి చెట్టు ద్వారా యముడితో బేరం కుదుర్చుకోవటం దాని ద్వారా ఆమెకు ఒక కుమారుడుని పొందవచ్చును – వట పూర్ణిమ, వట సావిత్రీ సంవత్సర వార్షిక వేడుకల్లో జ్ఞపకం చేసుకుంటారు.

ఇదే విధమైన తరహ ఒకటి హీబ్రు వేదలల్లో (బైబిలు)లో కనిపిస్తుంది. చనిపోయిన చెట్టు ఉంది… జీవంలోకి వస్తుంది… చనిపోయిన రాజుల నుండి ఒక క్రొత్త కుమారుని సూచిస్తుంది. దీనిలో ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటి అంటే భవిషత్తుల్లో కనిపించే ప్రవచనాన్ని వందలాది సంవత్సరాలుగా వివిధ  ప్రవక్తలు ప్రవచిస్తూ వచ్చారు. వారి మిశ్రమ కథలో ఎవరోఒకరు వస్తున్నారు అని ఉహించారు. యెషయా (క్రీ.పూ 750) ఈ కథను ప్రారంభించాడు, తరువాత దేవుని-ప్రవక్తలు మరింత అభివృద్ధి చెందారు – చనిపోయిన చెట్టు నుండి కొమ్మ.

యెషయా, కొమ్మ (చిగురు)

యెషయా జీవించిన కాలం చారిత్రాత్మకంగా ధృవీకరరించే కాలంలో జీవించాడు, ఈ కాలం యూదుల చరిత్ర కలంలో తీసుకున్నది.

ఇశ్రాయేలు, దావీదు రాజులు కాలంలో చారిత్రాత్మకంగా ధృవీకరించే కాలక్రమంలో యెషయా జీవించాడు అని చూపించారు.

దావీదు రాజుల  రాజవంశం (క్రీ.పూ. 1000 – 600) యెరూషలేం నుండి పాలించినప్పుడు యెషయా రాశాడు. యెషయా కాలంలో (క్రీ.పూ 750) రాజవంశం, పాలన అవినీతిమయం. రాజులు దేవుని వద్దకు తిరిగి రావాలని, మోషే పది ఆజ్ఞలను పాటించాలని యెషయా విజ్ఞప్తి చేశాడు. ఇశ్రాయేలు పశ్చాత్తాపపడదని యెషయాకు తెలుసు, అందుచేత రాజ్యం నాశనమవుతుందని, రాజులు పరిపాలన మానేస్తారని అతను ముందే చెప్పాడు.

అతడు రాజ వంశానికి ఒక చిత్రాన్ని ఉపయోగించాడు, దానిని గొప్ప మర్రి చెట్టులా చిత్రీకరించాడు. ఈ చెట్టు దాని మూలంలో దావీదు రాజు తండ్రి యెష్షయిని కలిగి ఉంది. యెష్షయిని పై రాజుల రాజవంశం దావీదుతో ప్రారంభమై, అతని వారసుడైన సొలోమోను రాజుతో కొనసాగింది. క్రింద వివరించినట్లుగా, రాజవంశంలో తరువాతి కుమారుడు పరిపాలించినట్లు చెట్టు పెరుగుతూ అభివృద్ధి చెందింది.

యెషయా ఉపయోగించిన చిత్రం రాజవంశం ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టుగా, రాజులు చెట్టు మొండెము నుండి అంటే స్థాపకుడి మూలం నుండి విస్తరించేను –  యెష్షయి

మొదట ఒక చెట్టు… తరువాత ఒక మొద్దు… తరువాత ఒక కొమ్మ (చిగురు)

ఈ  రాజవంశం ‘చెట్టు’ త్వరలోనే నరికివేయబడుతుందని, అది చనిపోయిన మొద్దుగా మారుతుందని యెషయా హెచ్చరించాడు. మొద్దు, చిగురు యొక్క భవిష్యత్తు గురించి అతను ఎలా వ్రాశాడో మీరు ఇక్కడ చూడండి:

ష్షయి మొద్దునుండి చిగురు పుట్టును వాని వేరులనుండి అంకురము ఎదిగి ఫలించును
యెహోవా ఆత్మ జ్ఞానవివేకములకు ఆధారమగు ఆత్మ ఆలోచన బలములకు ఆధారమగు ఆత్మ తెలివిని యెహోవాయెడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతనిమీద నిలుచును

యెషయా 11:1-2
రాజవంశం ఒకరోజు చనిపోయిన మొద్దుగా అవుతుందని యెషయా హెచ్చరించాడు

సుమారు క్రీస్తుపూర్వం 600 సంవత్సరంలో, యెషయాకు 150 సంవత్సరాల తరువాత ఈ ‘చెట్టు’ నరికివేయటం జరిగింది, బబులోనులు యెరూషలేమును జయించినప్పుడు, రాజుల రాజవంశాన్ని ముక్కలు చేసి, ఇశ్రాయేలీయులను బబులోనులు చెరకు తీసుకు వెళ్లారు (కాలక్రమం ఇది ఎరుపు కాలం). ఇది యూదుల మొదటి సారి చెరకు వెళ్ళటం – వీరిలో కొందరు భారతదేశానికి వలస వచ్చారు. సావిత్రి మరియు సత్యవంతుడు కథలో చనిపోయిన ఒక రాజు కుమారుడు – సత్యవంతుడు . మొద్దు గురించి ప్రవచించిన ప్రవచనంలో రాజుల శ్రేణి అంతా ముగిసిపోతుంది మరియు రాజవంశం కూడా చనిపోతుంది.

కొమ్మ: దావీదుకు కలిగిన జ్ఞానం నుంచి ‘ఆయన’ వస్తున్నాడు

యెష్షయి చనిపోయిన మొద్దు నుండిచిగురు

కానీ ప్రవచనం రాజులను నరికివేయడం కంటే భవిష్యత్తును మరింత ముందుకు చూసింది. ఇది మర్రి చెట్టు యొక్క సాధారణ లక్షణాన్ని ఉపయోగించేల చేసింది. మర్రి విత్తనాలు మొలకెత్తినప్పుడు అవి ఇతర చెట్ల మొద్దు పై తరచుగా లేస్తాయి. మొలకెత్తిన మర్రి విత్తనానికి మొద్దు ఒక అతిధి. మర్రి విత్తనాలు ఒకసారి మొలకెత్తిన తర్వాత అది అతిధిగా ఉన్నమొద్దును మించిపోతుంది. ఈ చిగురుని యెషయా ముందుగా ఉహించాడు ఇది  ఒక మర్రి చెట్టులా ఉంటుంది, ఎందుకంటే కొత్త చిగురు దాని వేరులు నుండి పైకి వెళుతుంది – ఒక కొమ్మను ఏర్పరుస్తుంది. 

యెషయా ఈ ఊహాను ఉపయోగించి ప్రవచించెను, భవిష్యత్తులో ఒక రోజు మొద్దు అని పిలువబడేది ఒక కొమ్మల చనిపోయినమొద్దు నుంచి బయటకి వచ్చిది, చెట్టు మొద్దు నుండి మర్రి చిగురు మొలకెత్తినట్లు. యెషయా చిగురను ‘అతడు’ అని సూచించాడు, కాబట్టి యెషయా ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, రాజవంశం పడిపోయిన తరువాత దావీదు వంశం నుండి వస్తాడు. ఈ మనిషికి జ్ఞానం, శక్తి, జ్ఞానం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి, అది దేవుని ఆత్మ తనపై ఉన్నట్లుగా ఉంటుంది.

ఒక మర్రి చెట్టు దాని ఆతిధ్య మొద్దును మించిపోయింది. త్వరలో ఇది వేరులను, చిగురలను అల్లుకుని ప్రచారం చేసిది.

అనేక రచనలు పురాణాలలో మర్రి చెట్టును అమరత్వానికి ప్రతీకగా పేర్కొన్నాయి. దీని వైమానిక మూలాలు అదనపు మోండేమును ఏర్పరుస్తాయి. ఇది దీర్ఘాయువును సూచిస్తుంది, తద్వారా దైవిక సృష్టికర్తను సూచిస్తుంది. క్రీస్తుపూర్వం 750 లో యెషయా ముందుగా ఉహించిన ఈ కొమ్మ అనేక సారూప్య దైవిక లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది మరియు రాజవంశం ‘మొద్దు’ అదృశ్యమైన తరువాత చాలా కాలం పాటు ఉంటుంది.

యిర్మీయా మరియు కొమ్మ:

భవిష్యత్తులో జరగబోయే సంఘటనల గురించి ప్రవక్తయైన యెషయా సంకేతంలా సులువుగా, ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాడు. కానీ అతనిది అనేక గురుతులలో మొదటిది. యెషయా తరువాత 150సంవత్సరాలకు అనగా, 600BCE లో దావీదు రాజ్య పరిపాలన ముగిసిన కాలములో ప్రవక్తయైన యిర్మీయా ఈ విధంగా వ్రాసాడు.

యెహోవా ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడురాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు నీతి చిగురును పుట్టించెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు కార్యము జరిగించును, భూమిమీద నీతి న్యాయములను జరిగించును.
అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశ్రాయేలు నిర్భయముగా నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెట్టుదురు.

యిర్మీయా 23:5-6

దావీదు రాజ్య పరిపాలనను యెషయా వేరు చిగురుగా వివరించిన విషయమును యిర్మీయా ఇంకా దీర్ఘంగా వివరించాడు. కొమ్మ అనే మాటకు రాజు అని అర్ధం. కానీ దావీదుకు ముందు ఉన్న రాజుల ఆరిపోయిన, చనిపోయిన మొద్దు వలె కాదు.

కొమ్మ: ప్రభువు మన నీతి

కొమ్మ అనే పదం ఆయన నామములో చూసాము. దేవుని యొక్క నామము ఆయనపై ఉన్నది (ప్రభువు – హెబ్రీ భాషలో దేవుని పేరు), కాబట్టి ఒక మర్రి చెట్టు వలె, ఈ కొమ్మ దైవత్వమునకు చెందినది. మరియు ఆయన ‘మనకు’ (మానవులకు) నీతియై ఉన్నాడు.  

చనిపోయిన తన భర్తయైన సత్యవంతుడుని, సావిత్రి మరల అడగడానికి యముడు దగ్గరకు వెళ్లినప్పుడు, ఆ యముడున్ని ఎదుర్కోవడానికి ఆమె యొక్క నీతి ఆమెకు శక్తి నిచ్చింది. కుంభమేళా గురించి తెలిసిన ప్రకారం, మన పాపము లేదా అవినీతి మనకు సమస్యగా ఉంది, అందుకే మనలో నీతి లేదు. అందుకే మరణమును ఎదుర్కొనే శక్తి మనకు లేదని బైబిల్ చెప్తుంది. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే మనము నిస్సహాయకులము:

14 కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్తమాంస ములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణముయొక్క బలముగలవానిని, అనగా అపవాదిని మరణముద్వారా నశింపజేయుటకును,
15 జీవితకాలమంతయు మరణభయము చేత దాస్యమునకు లోబడినవారిని విడిపించుటకును, ఆయనకూడ రక్తమాంసములలో పాలివాడాయెను.

హెబ్రీ 2:14బి-15

బైబిల్లో, సాతానుని ఒక యముడిగా పోల్చవచ్చు; ఎందుకంటే మనకు విరోధంగా మరణమును అతడు పట్టుకొని యున్నాడు. ఏ విధంగా యముడు సత్యవంతుడు శరీరం గురించి వాదించాడో, బైబిలు కూడా ఒకరి శరీరం గురించి అపవాది వాదించినట్లు చెప్తుంది. 

అయితే ప్రధానదూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషేయొక్క శరీరమునుగూర్చి తర్కించి నప్పుడు, దూషించి తీర్పుతీర్చ తెగింపకప్రభువు నిన్ను గద్దించును గాక అనెను.

యూదా 1:9

సావిత్రి మరియు సత్యవంతుడు విషయంలో యముడు పోరాడినట్టే, దైవజనుడైన మోషే విషయంలో సాతాను పోరాడాడు.  మన విషయంలో కూడా సాతానుడు ఇదే విధంగా వాదిస్తాడు. అప్పుడు దేవదూతలు మోషే విషయంలో – దేవుడే అనగా – సృష్టికర్త – మాత్రమే సాతానుతో మరణ విషయంలో వాదించగలడు అని అన్నారు. 

ఇక్కడ ‘కొమ్మ’ అనే మాటకు, భవిష్యత్తులో దేవుడు మనకు ‘నీతిని’ ఇస్తాడు అనే వాగ్దానం వలన, మరణముపై మనకు జయమును ఇచ్చాడు.  

ఎలా?

సావిత్రి మరియు సత్యవంతుడు ఉదంతము విషయంలో ఉన్న కొమ్మ గురించి జెకర్యా తన పుస్తకంలో ఈ ఇతివృత్తాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నప్పుడు మరిన్ని వివరాలను నింపుతు, రాబోయే కొమ్మ పేరును సమాంతరంగా వివరించాడు. అది మనము తరువాత చూద్దాము.

కురుక్షేత్రములో జరిగిన యుద్ధములో వలె: ‘అభిషిక్తుడైన’ నాయకుని యొక్క రాకను గూర్చి ప్రవచించబడింది

మహాభారత పురాణములో భగవద్గీత జ్ఞాన కేంద్రముగా ఉన్నది. ఇది ఒక గీతముగా (పాట) వ్రాయబడినప్పటికీ, నేడు దీనిని చదువుతారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధమునకు – రాజుల కుటుంబము యొక్క ఇరు పక్షముల మధ్య జరిగిన యుద్ధము – ముందు ప్రభువైన కృష్ణుడు మరియు రాజరిక యుద్ధవీరుడైన అర్జునుడు మధ్య జరిగిన సంభాషణను గీత వివరిస్తుంది. ఈ యుద్ధములో పురాతన రాజరిక సామ్రాజ్యమును స్థాపించిన కురు రాజు వంశములోని రెండు శాఖలలో ఉన్న యోధులు మరియు నాయకులు తలపడ్డారు. ఈ రాజ వంశములోని ఏ శాఖకు – పాండవుల రాజు యదిష్టిరుడు లేక కౌరవుల రాజు దుర్యోధనుల మధ్య –పాలించు హక్కు ఉన్నది అని నిర్ణయించుటకు పాండవులు మరియు కౌరవులు యుద్ధమునకు దిగారు. దుర్యోధనుడు యదిష్టిరుని నుండి సింహాసనమును లాగుకున్నాడు, కాబట్టి దానిని తిరిగి సంపాదించుటకు యదిష్టిరుడు మరియు పాండవులు యుద్ధమునకు సిద్ధపడ్డారు. పాండవులలో యోధుడైన అర్జునుడు మరియు ప్రభువైన కృష్ణుడు మధ్య జరిగిన భగవద్గీత సంభాషణలో, కష్ట కాలములలో నిజమైన జ్ఞానము ఆత్మీయ స్వాతంత్ర్యమును మరియు ఆశీర్వాదమును కలిగిస్తుంది అను విషయము మీద దృష్టి సారించబడింది.

కీర్తనలు హెబ్రీ వేద పుస్తకమైన బైబిలులోని జ్ఞాన సాహిత్యమునకు కేంద్రముగా ఉన్నాయి. ఇవి పాటలుగా (గీతములుగా) వ్రాయబడిఅప్పటికీ నేడు వీటిని ప్రజలు చదువుతారు. రెండవ కీర్తన రెండు వ్యతిరేక శక్తుల మధ్య యుద్ధమునకు ముందు ఉన్నతమైన ప్రభువు మరియు ఆయన అభిషిక్తుని (=పాలకుడు) మధ్య జరిగిన సంభాషణను తెలియజేస్తుంది. ఈ రాబోవు యుద్ధమునకు రెండు వైపుల గొప్ప యోధులు మరియు నాయకులు ఉన్నారు. ఒక వైపున పురాతన రాజ వంశమును స్థాపించిన రాజైన దావీదు వారసుడు ఉన్నాడు. ఏ శాఖకు పాలించు హక్కు ఉన్నదో నిర్ణయించుటకు ఈ ఇరు పక్షములవారు యుద్ధము చేయగోరాయి. ప్రభువు మరియు ఆయన నిర్ణయించిన నాయకుని మధ్య 2వ కీర్తనలో జరిగిన సంభాషణ స్వాతంత్ర్యము, జ్ఞానము మరియు ఆశీర్వాదమును గూర్చి మాట్లాడుతుంది.

ఇవి పోలికలు కలిగియున్నాయి కదా?

సంస్కృత వేదములలోని జ్ఞానమును అర్థము చేసుకొనుటకు భగవద్గీత ఒక ప్రధాన ద్వారముగా ఉన్నట్లే, హెబ్రీ వేదములలోని (బైబిలు) జ్ఞానమును అర్థము చేసుకొనుటకు కీర్తనలు ద్వారముగా ఉన్నాయి. ఈ జ్ఞానమును పొందుకొనుటకు మనము కీర్తనలు మరియు వీటి యొక్క ప్రధాన లేఖకుడైన దావీదు రాజును గూర్చి కొంత నేపధ్య సమాచారమును తెలుసుకోవలసియున్నది.

దావీదు రాజు ఎవరు మరియు కీర్తనలు అంటే ఏమిటి?

దావీదు రాజు, కీర్తనలు మరియు ఇతర హెబ్రీ ఋషులు మరియు రచనలు చారిత్రిక కాలక్రమములో ఇవ్వబడినవి

దావీదు శ్రీ అబ్రాహాముకు వెయ్యి సంవత్సరముల తరువాత, శ్రీ మోషేకు ఐదు వందల సంవత్సరముల తరువాత సుమారుగా క్రీ.పూ 1000 కాలములో జీవించాడని ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రలో నుండి సేకరించబడిన కాలక్రమములో నుండి మీరు చూడవచ్చు. దావీదు తన కుటుంబములోని గొర్రెలను కాయు గొర్రెల కాపరిగా తన జీవితమును ఆరంభించాడు. ఒక గొప్ప విరోధి, ఆజానుబాహుడైన గొల్యాతు ఇశ్రాయేలీయులను జయించుటకు ఒక సైన్యమును తోడ్కొని వచ్చాడు, కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు నిరుత్సాహపడి, ఓటమి చెందినవారిగా భావించుకున్నారు. దావీదు గొల్యాతుకు సవాల్ చేసి యుద్ధములో అతనిని హతమార్చాడు. ఒక గొప్ప యోధుని మీద ఒక యవ్వన గొర్రెల కాపరియైన బాలుడు సాధించిన అమోఘమైన విజయము దావీదుకు గొప్ప ఖ్యాతిని తెచ్చింది. 

అయితే, సుదీర్ఘమైన, కష్టతరమైన అనుభవముల తరువాత మాత్రమే అతడు రాజు కాగలిగాడు, ఎందుకంటే అతనికి ఇశ్రాయేలీయులలోను, మరియు బయట కూడా అనేకమంది విరోధులు ఉండిరి, మరియు వారు అతనిని వ్యతిరేకించారు. అయితే దావీదు దేవుని నమ్మాడు కాబట్టి మరియు దేవుడు అతనికి సహాయము చేశాడు కాబట్టి, దావీదు తుదకు తన విరోధులందరి మీద జయమును పొందాడు. హెబ్రీ వేదములైన బైబిలులోని పలు పుస్తకములు దావీదు పడిన ఈ సంఘర్షణలను మరియు విజయములను జ్ఞాపకము చేసుకుంటాయి.  

దావీదు ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన వాయిద్యకారుడు కూడా, మరియు అతడు దేవుని కొరకు రమ్యమైన పాటలను మరియు పద్యములను కూడా వ్రాశాడు. ఈ పాటలు మరియు పద్యములు దేవుని ద్వారా ప్రేరేపించబడినవి మరియు వేద పుస్తకములోని కీర్తనల గ్రంథమును రూపొందిస్తాయి. 

కీర్తనలలో ‘క్రీస్తును’ గూర్చిన ప్రవచనాలు

అతడు గొప్ప రాజు మరియు యోధుడు అయినప్పటికీ, దావీదు కీర్తనలలో తన రాజరిక వంశములో నుండి పుట్టబోవు ‘క్రీస్తు’ను గూర్చి వ్రాశాడు మరియు ఆ క్రీస్తు శక్తిలోను, అధికారములోను అతనిని మించిపోతాడు. భగవద్గీతను పోలిన రాజరిక యుద్ధ దృశ్యమును పోలినట్లు, హెబ్రీ వేదములలోని (బైబిలు) 2వ కీర్తనలో క్రీస్తు ఈ విధముగా పరిచయం చేయబడ్డాడు.

1అన్యజనులు ఏల అల్లరి రేపుచున్నారు?

జనములు ఏల వ్యర్థమైనదానిని తలంచుచున్నవి?

2–మనము వారి కట్లు తెంపుదము రండివారి పాశములను మనయొద్దనుండి పారవేయుదము

రండి అని చెప్పుకొనుచు

3భూరాజులు యెహోవాకును ఆయన ‘అభిషిక్తునికిని’

విరోధముగా నిలువబడుచున్నారు

ఏలికలు ఏకీభవించి ఆలోచన చేయుచున్నారు.

4ఆకాశమందు ఆసీనుడగువాడు నవ్వుచున్నాడు

ప్రభువు వారినిచూచి అపహసించుచున్నాడు

5ఆయన ఉగ్రుడై వారితో పలుకును

ప్రచండకోపముచేత వారిని తల్లడింపజేయును

6–నేను నా పరిశుద్ధపర్వతమైన సీయోను మీద

నా ‘రాజు’ను ఆసీనునిగా చేసియున్నాను

7కట్టడను నేను వివరించెదను

యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చెను

–నీవు నా కుమారుడవు

నేడు నిన్ను కనియున్నాను.

8నన్ను అడుగుము, జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగాను

భూమిని దిగంతములవరకు సొత్తుగాను ఇచ్చెదను.

9ఇనుపదండముతో నీవు వారిని నలుగగొట్టెదవు

కుండను పగులగొట్టినట్టు వారిని ముక్క చెక్కలుగా

పగులగొట్టెదవు

10కాబట్టి రాజులారా, వివేకులై యుండుడి

భూపతులారా, బోధనొందుడి.

11భయభక్తులుకలిగి యెహోవాను సేవించుడి

గడగడ వణకుచు సంతోషించుడి.

12ఆయన కోపము త్వరగా రగులుకొనును

కుమారుని ముద్దుపెట్టుకొనుడి; లేనియెడల ఆయన

కోపించును

అప్పుడు మీరు త్రోవ తప్పి నశించెదరు.

ఆయనను ఆశ్రయించువారందరు ధన్యులు.

కీర్తనలు 2

ఇంతకు ముందు వివరించబడినట్లు అదే వాక్యము ఈ క్రింద గ్రీకు భాష నుండి అనువదించబడింది.

న్యజనులు ఏల అల్లరి రేపుచున్నారు?జనములు ఏల వ్యర్థమైనదానిని తలంచుచున్నవి?
మనము వారి కట్లు తెంపుదము రండివారి పాశములను మనయొద్దనుండి పారవేయుదము రండి అని చెప్పుకొనుచు

కీర్తనలు 2: 1-2 – హెబ్రీ మరియు గ్రీకు (LXX) మూల భాషలలో

కురుక్షేత్ర యుద్ధము యొక్క ఫలితములు

ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లు, 2వ కీర్తనలో ‘క్రీస్తు/అభిషిక్తుడు’ అను పదము యొక్క నేపధ్యము భగవద్గీతలోని కురుక్షేత్ర యుద్దమును పోలియున్నది. అంత సుదీర్ఘముగా జరిగిన కురుక్షేత్ర యుద్ధము యొక్క ఫలితములను గూర్చి ఆలోచన చేసినప్పుడు, వాటిలో కొన్ని తేడాలు కనిపిస్తాయి. అర్జునుడు మరియు పాండవులు యుద్ధములో గెలిచారు, కాబట్టి సింహాసనమును లాగుకున్న కౌరవుల చేతిలో నుండి అధికారము మరియు పరిపాలన పాండవుల చేతికి వచ్చింది, మరియు యదిష్టిరుడు యోగ్యమైన రాజైయ్యాడు. ఐదుగురు పాండవులు మరియు కృష్ణుడు మాత్రమే పద్దెనిమిది దినముల యుద్ధములో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు, మరియు కొంతమంది మినహా అందరు హతము చేయబడ్డారు. అయితే ఈ యుద్ధము తరువాత ముప్పై ఆరు సంవత్సరములు మాత్రమే పాలించి యదిష్టిరుడు సింహాసనమును విడిచి, అర్జునుడు యొక్క మనవడైన పరిక్షితుడుని రాజుగా చేశాడు. తరువాత అతడు ద్రౌపది మరియు అతని సహోదరులతో కలసి హిమాలయాలకు వెళ్లిపోయాడు. ద్రౌపది మరియు నలుగురు పాండవులైన భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు మరియు సహదేవుడు మార్గమధ్యములోనే మరణించారు. యదిష్టిరునికి పరలోకములోనికి ఆహ్వానము దక్కింది. కౌరవుల తల్లియైన గాంధారి యుద్ధమును ఆపుచేయనందుకు కృష్ణుని మీద కోపపడి అతనిని శపించగా, అతడు యుద్ధమునకు ముప్పై ఆరు సంవత్సరముల తరువాత రెండు గోత్రముల మధ్య జరిగిన పోరాటములో అనుకోకుండా బాణము తగిలి మరణించాడు. కురుక్షేత్ర యుద్ధము మరియు తరువాత జరిగిన కృష్ణుని మరణము లోకమును కలియుగములోనికి నెట్టివేసింది.

కాబట్టి కురుక్షేత్ర యుద్ధము వలన మనకు ఏమి లాభము కలిగింది?

కురుక్షేత్ర యుద్ధము నుండి మనము పొందిన ఫలములు

కొన్ని వేల సంవత్సరముల తరువాత నివసిస్తున్న మనకు మరింత గొప్ప అవసరత ఉన్నది. మనము సంసారలో జీవిస్తు, నిరంతరము బాధను, రోగమును, వృద్ధాప్యమును మరియు మరణమును అనుభవిస్తాము. మనము నాయకుల యొక్క వ్యక్తిగత మిత్రులకు మరియు ధనికులకు సహాయము చేయు భ్రష్టమైన ప్రభుత్వముల ఆధీనములో నివసిస్తాము. కలియుగము యొక్క పరిణామములను మనము అనేక విధాలుగా అనుభవిస్తాము.

భ్రష్టత్వములేని ప్రభుత్వము కొరకు, కలియుగములో లేని సమాజము కొరకు, మరియు సంసారలో అంతములేని పాపము మరియు మరణము నుండి వ్యక్తిగత విమోచన కొరకు మనము ఎదురుచూస్తున్నాము.

2వ కీర్తనలోని ‘క్రీస్తు’ రాక ద్వారా మనము పొందిన ఫలములు

2వ కీర్తనలో పరిచయం చేయబడిన క్రీస్తు, ఈ మన అవసరతలను ఏ విధంగా తీర్చుతాడో హెబ్రీ ఋషులు వివరించారు. ఈ అవసరతలను తీర్చుటకు ఒక యుద్ధము జరగాలి, కాని కురుక్షేత్రములోను మరియు 2వ కీర్తనలోను తెలుపబడిన యుద్ధమునకు భిన్నమైన యుద్ధము ఒకటి జరగాలి. ఈ యుద్దమును కేవలం ‘క్రీస్తు’ మాత్రమే చేయగలడు. అధికారముతోను, బలముతోను ఆరంభించకుండా మనలను పాపము మరియు మరణము నుండి విమోచించుటకు క్రీస్తు మనలను సేవించుట ద్వారా ఆరంభిస్తాడని ప్రవక్తలు చూపారు. ఒక దినము నెరవేర్చబడు 2వ కీర్తనకు మార్గము ముందుగా మరొక విరోధిని జయించుటకు తిరిగి ప్రయాణము చేయుట ద్వారా జరుగుతుందని ఇది చూపుతుంది. ఇది సైన్య శక్తి ద్వారాగాక, సంసారకు బానిసలైన వారి కొరకు ప్రేమ చూపుట మరియు బలి అర్పించుట ద్వారా కలుగుతుంది. మనము ఈ ప్రయాణమును దావీదు రాజ వంశ వృక్షములోని ఒక మరణమైన కొమ్మలో నుండి పుట్టు చిగురుతో ఆరంభిస్తాము.

రాజ్ వలె: యేసు క్రీస్తు అను పేరులో ‘క్రీస్తు’ అను మాటకు అర్థం ఏమిటి?

కొన్నిసార్లు యేసు యొక్క చివరి పేరు ఏమిటి అని నేను ప్రజలను అడుగుతాను. వారు సాధారణంగా ఇలా జవాబిస్తారు,

“ఆయన చివరి పేరు ‘క్రీస్తు’ అనుకుంటా, కాని నాకు సరిగా తెలియదు.”

అప్పుడు నేను ఇలా అడుగుతాను,

“అయితే, యేసు బాలునిగా ఉన్నప్పుడు యోసేపు క్రీస్తు మరియు మరియ క్రీస్తు తమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును బజారుకు తీసుకువెళ్లారా?”

ఇలా అడిగితే, “క్రీస్తు” యేసు యొక్క ఇంటి పేరు కాదని వారు గ్రహిస్తారు. కాబట్టి, ‘క్రీస్తు’ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎక్కడ నుండి వచ్చింది? దీని అర్థము ఏమిటి? వాస్తవానికి ‘క్రీస్తు’ అను పదము ‘నాయకులు’ లేక ‘పరిపాలన’ అను అర్థమునిచ్చు ఒక బిరుదు అని వినుట చాలామందికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. స్వాతంత్ర్యమునకు ముందు భారత దేశమును పరిపాలించిన బ్రిటిష్ రాజ్యమును ఈ ‘రాజ్’ అను బిరుదు కొంతవరకు పోలియున్నది.

అనువాదము vs. లిప్యాంతరీకరణ

ముందుగా మనము అనువాదములోని కొన్ని మూల విషయములను అర్థము చేసుకుందాము. అనువాదకులు కొన్నిసార్లు పేర్లను మరియు బిరుదులను అనువదించునప్పుడు అర్థము కంటే ఎక్కువగా ధ్వని ఆధారంగా అనువదిస్తారు. దీనిని లిప్యాంతరీకరణ అని పిలుస్తారు. ఉదాహరణకు, कुंभ मेला అను హిందీ పదమునకు ఆంగ్ల లిప్యాంతరీకరణ “Kumbh Mela” అయ్యున్నది. मेला అను మాటకు అర్థము ‘తిరునాళ్ళు’ లేక ‘పండుగ’ అయినప్పటికీ, ఇది ఆంగ్ల భాషలో kumbh fairఅని అనువదించబడుటకు బదులుగా Kumbh Mela అని లిప్యాంతరీకరణ చేయబడుతుంది. “Raj” అను పదము “राज” అను హిందీ పదము యొక్క లిప్యాంతరీకరణ అయ్యున్నది. राज అను మాటకు అర్థము ‘పరిపాలన’ అయ్యున్నప్పటికీ, “British Rule” కు బదులుగా “British Raj” అను పదమును ఉపయోగించుట ద్వారా ఈ పదము ఆంగ్లములోనికి ధ్వని ద్వారా లిప్యాంతరీకరణ చేయబడినది. వేద పుస్తకము (బైబిలు) విషయములో కూడా, అనువాదకులు ఏ పేర్లను మరియు బిరుదులను అనువదించాలి (అర్థము ఆధారంగా) మరియు వేటిని లిప్యాంతరీకరణ (ధ్వని ఆధారంగా) చేయాలి అను విషయమును స్వయంగా నిర్ణయించవలసియుండినది. దీనికి విశేషమైన నియమము ఏమి లేదు.

సెప్టుజెంట్

హెబ్రీ వేదములు (పాత నిబంధన) ఆనాటి అంతర్జాతీయ భాష అయిన గ్రీకు భాషలోనికి అనువదించబడినప్పుడు క్రీ.పూ. 250లో బైబిలు మొట్టమొదటిసారిగా అనువదించబడింది. ఆ అనువాదమును సెప్టుజెంట్ (లేక LXX) అని పిలుస్తారు మరియు అది చాలా ఖ్యాతిని పొందింది. క్రొత్త నిబంధన గ్రీకు భాషలో వ్రాయబడినది కాబట్టి, దానిలోని అనేక ఉద్ధరణములు పాత నిబంధనలో నుండి తీసుకొనబడినవి.

సెప్టుజెంట్ లో అనువాదము & లిప్యాంతరీకరణ

ఈ ప్రక్రియను మరియు అది ఆధునిక బైబిళ్ళ మీద చూపు ప్రభావమును ఈ క్రింద చిత్రము తెలియజేస్తుంది.

మూల భాషలలో నుండి ఆధునిక బైబిళ్ళలోనికి అనువాద క్రమమును గూర్చిన పట్టిక

చౌకము #1లో మూల హెబ్రీ పాత నిబంధన (క్రీ.పూ. 1500 – 400 మధ్య కాలములో వ్రాయబడినది) ఇవ్వబడినది. సెప్టుజెంట్ క్రీ.పూ. 250లో వ్రాయబడిన హెబ్రీ –> గ్రీకు అనువాదము కాబట్టి, బాణము చౌకము #1 నుండి #2 వైపుకు సూచిస్తుంది. క్రొత్త నిబంధన గ్రీకు భాషలో వ్రాయబడినది (క్రీ.శ. 50-90), కాబట్టి #2లో పాత మరియు క్రొత్త నిబంధనలు రెండు ఇవ్వబడినవి. క్రింద సగభాగములో (#3) బైబిలు యొక్క ఆధునిక భాషా అనువాదములు ఇవ్వబడినవి. పాత నిబంధన (హెబ్రీ వేదములు) మూల హెబ్రీ భాష నుండి అనువదించబడింది (1–>3) మరియు క్రొత్త నిబంధన మూల గ్రీకు భాష నుండి అనువదించబడింది  (2–>3). ఇంతకు ముందు వివరించబడినట్లు పేర్లను మరియు బిరుదులను అనువాదకులు నిర్ణయించవలసియుండినది. ఇది లిప్యాంతరీకరణ మరియు అనువాదము అను శీర్షికలతో నీలిరంగు బాణముల ద్వారా సూచించబడినది, మరియు అనువాదకులు వీటిలో దేనినైనా ఉపయోగించవచ్చని ఇది సూచిస్తుంది.

‘క్రీస్తు’ అను పదము యొక్క ఆరంభము 

‘క్రీస్తు’ అను పదము మీద దృష్టిపెట్టి పై ప్రక్రియను అనుసరించండి.

‘క్రీస్తు’ అను పదము బైబిలులో ఎక్కడ నుండి ఆవిర్భవించింది? 

‘מָשִׁיחַ’ (మషియాఖ్) అను పదము హెబ్రీ పాత నిబంధనలోని బిరుదైయున్నది, మరియు రాజుగా లేక నాయకునిగా ‘అభిషేకించబడిన లేక పవిత్రపరచబడిన’ వ్యక్తి అని దీని అర్థము. ఆ కాలములోని హెబ్రీ రాజులు రాజు అగుటకు ముందు అభిషేకించబడేవారు (నూనెతో తలంటు ఆచారము), కాబట్టి వారు అభిషిక్తులు లేక మషియాఖ్ అని పిలువబడేవారు. తరువాత వారు నాయకులైయ్యేవారు, అయితే వారి పరిపాలన దేవుని యొక్క పరలోక పరిపాలనకు ఆధీనములోను, ఆయన నియమములకు అనుగుణంగాను ఉండవలసియుండేది. ఈ భావనలో పాత నిబంధనలోని హెబ్రీ రాజులు రాజ్ ను పోలియుండేవారు. రాజ్ దక్షిణ ఆసియాలోని బ్రిటిష్ ప్రాంతములను పాలించేవాడు, కాని అతడు బ్రిటన్ లోని ప్రభుత్వము యొక్క ఆధీనములో ఉండి, దాని నియమ నిబంధనలను పాటించేవాడు.

పాత నిబంధన రానున్న ఒక విశేషమైన మషియాఖ్ ను గూర్చి ప్రవచించింది. ఆయన ఒక విశేషమైన రాజుగా ఉంటాడు. క్రీ.పూ. 250లో సెప్టుజెంట్ అనువదించబడినప్పుడు, అనువాదకులు అదే అర్థమునిచ్చు ఒక గ్రీకు పదమును ఉపయోగించారు. ఆ గ్రీకు పదము Χριστός (క్రిస్టోస్ అను వినిపిస్తుంది), మరియు అది క్రియో అను పదము నుండి వెలువడుతుంది, ఆచారముగా తలపై నూనె అంటుట అని ఆ పదము యొక్క అర్థము. ఈ ప్రవచించబడిన ‘మషియాఖ్’గా యేసును గుర్తించుటకు క్రొత్త నిబంధన రచయితలు క్రిస్టోస్ అను పదమును ఉపయోగించుట కొనసాగించారు.

ఐరోపా భాషలలో, దీనికి పోలిన అర్థమునిచ్చు వేరొక పదము లేదు కాబట్టి, క్రొత్త నిబంధన గ్రీకు పదమైన ‘క్రిస్టోస్’ను వారు ‘క్రైస్ట్’ అని లిప్యాంతరీకరణ చేశారు. ‘క్రీస్తు’ అను పదము పాత నిబంధన మూలములు కలిగిన, హెబ్రీ నుండి గ్రీకు భాషలోనికి అనువాదము ద్వారా వచ్చిన ఒక విశేషమైన బిరుదైయున్నది, మరియు తరువాత అది గ్రీకు భాషలో నుండి ఆధునిక భాషలలోనికి లిప్యాంతరీకరణ చేయబడినది. పాత నిబంధన హెబ్రీ భాషలో నుండి ఆధునిక భాషలలోనికి సూటిగా అనువదించబడినది మరియు మూల హెబ్రీ పదమైన ‘మషియాఖ్’ విషయములో అనువాదకులు విభిన్నమైన ఎంపికలను చేశారు. కొన్ని భైబిళ్ళు ‘మషియాఖ్’ అను పదమును కొన్ని మార్పులతో ‘మెస్సీయ’ అని లిప్యాంతరీకరణ చేయగా, మరికొన్ని ‘అభిషిక్తుడు’ అని అర్థమునిచ్చు విధముగా అనువదించాయి. క్రీస్తు అను పదమునకు హిందీ పదము (मसीह) అరబిక్ భాష నుండి లిప్యాంతరీకరణ చేయబడినది, మరియు ఆ అరబిక్ పదము మూల హెబ్రీ భాషలో నుండి లిప్యాంతరీకరణ చేయబడినది. కాబట్టి ‘మసిహ్’ అను దాని ఉచ్చారణ మూల హెబ్రీ పదమునకు దగ్గర సంబంధము కలిగినదిగా ఉన్నది. 

హెబ్రీ పదమైన מָשִׁיחַ (మషియాఖ్, మెస్సీయ) గ్రీకు సెప్టుజెంట్ లో “క్రిస్టోస్” అని అనువదించబడింది. ఇది ఆంగ్ల భాషలోనికి ‘క్రైస్ట్’ అని అనువదించబడింది. క్రిస్ట్ అను పదము యొక్క తెలుగు అనువాదము గ్రీకు పదమైన “క్రిస్టోస్”లో నుండి లిప్యాంతరీకరణ చేయబడినది మరియు క్రీస్తు (Krīstu) అని పలుకబడుతుంది.

సాధారణంగా ‘క్రీస్తు’ అను పదమును మనము పాత నిబంధనలో చూడము గనుక, పాత నిబంధనతో ఈ పదము యొక్క అనుబంధము ఎల్లప్పుడు స్పష్టముగా కనిపించదు. కాని, ‘క్రీస్తు’=’మెస్సీయ’=’అభిషిక్తుడు’ అని, మరియు ఇది ఒక విశేషమైన బిరుదు అని ఈ అధ్యయనము ద్వారా మనకు స్పష్టమవుతుంది.

మొదటి శతాబ్దములో ఎదురుచూసిన క్రీస్తు

ఇప్పుడు సువార్తలో నుండి కొన్ని విషయములను చూద్దాము. క్రిస్మస్ వృత్తాంతములోని భాగముగా, యూదుల రాజును చూచుటకు జ్ఞానులు వచ్చినప్పుడు, హేరోదు రాజు ఈ క్రింది విధంగా స్పందించాడు. ఇక్కడ క్రీస్తు అను పదము ప్రత్యేకముగా యేసును సూచించనప్పటికీ, దానిలోని స్పష్టతను గమనించండి.

హేరోదురాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము వారందరును కలవరపడిరి.
కాబట్టి రాజు ప్రధాన యాజకులను ప్రజలలోనుండు శాస్త్రులను అందరిని సమ కూర్చిక్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టునని వారినడిగెను.

మత్తయి 2:3-4

‘ప్రత్యేకించబడిన క్రీస్తు’ అను ఆలోచన హేరోదు మరియు అతని సలహాదారులకు అర్థమైయ్యింది అని మీరు చూడవచ్చు – మరియు ఇక్కడ ఈ పదము యేసును విశేషముగా సూచించదు. ‘క్రీస్తు’ అను పదము పాత నిబంధన నుండి వస్తుంది అని, మొదటి శతాబ్దములోని ప్రజలు (హేరోదు మరియు అతని సలహాదారులు వంటివారు) సెప్టుజెంట్ లో దీనిని సాధారణంగా చదివేవారని ఇది సూచిస్తుంది. ‘క్రీస్తు’ అను పదము ఒక పేరు కాదుగాని, ఒక బిరుదైయున్నది, మరియు మరియు ఒక నాయకుని లేక రాజును సూచిస్తుంది. ఇందువలనే, మరొక రాజు యొక్క రాకను బట్టి హేరోదు ‘కలత చెందాడు.’ ‘క్రీస్తు’ అను పదమును క్రైస్తవులు సృష్టించారు అను ఆలోచనను ఇప్పుడు మనము ప్రక్కనపెట్టవచ్చు. క్రైస్తవులు ఉనికిలోని రాక ముందే కొన్ని వందల సంవత్సరములుగా ఈ బిరుదు ఉపయోగించబడింది.

క్రీస్తు అధికారములోని వైరుధ్యములు

హెబ్రీ వేదములలో ప్రవచించబడిన రానున్న క్రీస్తు యేసే అని ఆయన యొక్క ఆదిమ అనుచరులు నమ్మారు, కాని ఇతరులు ఆయనను వ్యతిరేకించారు. 

ఎందుకు?

ప్రేమ లేక శక్తి ద్వారా పాలించుట అను వైరుధ్యములో దీనిని జవాబు దాగియున్నది. బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య ఆధీనములో భారత దేశమును పాలించు అధికారము రాజ్ కు ఇవ్వబడినది. అయితే రాజ్ మొదటిగా సైన్య శక్తితో వచ్చి దాని శక్తి ద్వారా దేశమును లోపరచుకున్నది కాబట్టి భారత దేశమును పాలించగలిగినది. ప్రజలు రాజ్ ను ఇష్టపడలేదు, కాబట్టి తుదకు గాంధీ వంటి నాయకుల నాయకత్వములో రాజ్ ముగింపునకు వచ్చింది.  

క్రీస్తుగా యేసు అధికారము కలిగియున్నను బలవంతముగా లోపరచుకొనుటకు రాలేదు. ప్రేమ లేక భక్తి ఆధారంగా నిత్య రాజ్యమును స్థాపించుటకు ఆయన వచ్చాడు, మరియు ఇలా జరిగుటకు ఒక వైపున శక్తి మరియు అధికారము అను వైరుధ్యము మరొక వైపున ఉన్న ప్రేమతో ఏకమవ్వవలసియుండినది. ‘క్రీస్తు’ రాకను అర్థము చేసుకొనుటలో మనకు సహాయం చేయుటకు హెబ్రీ ఋషులు ఈ వైరుధ్యమును వివరించారు. హెబ్రీ వేదములలో ‘క్రీస్తు’ అను పదము యొక్క మొదటి ప్రత్యక్షతలో వారు ఇచ్చిన మెళకువలను మనము అనుసరిద్దాము, వీటిని క్రీ.పూ. 1000లో హెబ్రీ రాజైన దావీదు వ్రాశాడు.

లక్ష్మీ నుండి శివుని వరకు: శ్రీ మోషే యొక్క ఆశీర్వాదములు & శాపములు నేడు ఎలా ప్రతిధ్వనిస్తాయి

ఆశీర్వాదము మరియు అదృష్టమును గూర్చి మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు, అదృష్టము, సఫలత మరియు ఐశ్వర్య దేవతయైన లక్ష్మీ మీదికి మన ధ్యాస మళ్లుతుంది. దురాశ లేకుండా చేయు కష్టమును ఆమె దీవిస్తుంది. పాల సముద్రమును మథనం చేసిన కథలో, పవిత్రమైన పువ్వులను విసిరినప్పుడు ఇంద్రుడు చూపిన అమర్యాద వలన లక్ష్మీ స్వయంగా దేవతలను విడచి పాల సముద్రములోనికి ప్రవేశించింది. అయితే, ఆమె తిరిగి వచ్చుట కొరకు వెయ్యి సంవత్సరముల పాటు సముద్రమును మథనము చేసిన తరువాత, ఆమె పునర్జన్మలో నమ్మకమైనవారిని దీవించింది.

నాశనమును గూర్చి, పతనమును గూర్చి మరియు ధ్వంశమును గూర్చి ఆలోచన చేసినప్పుడు, శివుని యొక్క ఉగ్ర అవతారమైన, లేక శివుని యొక్క మూడవ కన్ను అయిన భైరవును మీదికి మన దృష్టి మళ్లుతుంది. ఆ కన్ను ఇంచుమించు ఎల్లప్పుడు మూయబడి ఉంటుందిగాని, దుష్టులను నాశనము చేయుటకు మాత్రం అతడు దానిని తెరుస్తాడు. ప్రజలు ఒకరి నుండి ఆశీర్వాదములను ఆశిస్తారు, మరొకరి నుండి వచ్చు శాపమును లేక నాశనమును గూర్చి భయపడతారు కాబట్టి భక్తులు లక్షీ మరియు శివుని మీద ఎక్కువ దృష్టిని పెడతారు.

ఆశీర్వాదములు & శాపములు … ఇశ్రాయేలీయులకు … మనకు ఉపదేశించుటకు.

హెబ్రీ వేదములలో బయలుపరచబడిన సృష్టికర్త దేవుడు లక్ష్మీ ద్వారా కలుగు ఆశీర్వాదములకు మరియు భైరవుడు లేక శివుని మూడవ కన్ను ద్వారా కలుగు శాపము మరియు నాశనమునకు కర్తగా ఉన్నాడు. ఇవి అతని భక్తులైన యేర్పరచబడిన జనాంగమైన ఇశ్రాయేలీయులకు ఇవ్వబడినవి. ఇవి దేవుడు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు బానిసత్వము నుండి బయటకు నడిపించిన తరువాత వారికి పది ఆజ్ఞలను – పాపము వారి మీద ఏలుబడి చేస్తుందో లేదో తెలుపు పరిమాణము – ఇచ్చినప్పుడు ఇవ్వబడినవి. ఈ ఆశీర్వాదములు మరియు శాపములు ఇశ్రాయేలీయులకు ఇవ్వబడినవి కాని ఇతర దేశములు కూడా వీటిని గుర్తించి ఇశ్రాయేలీయులకు ఆయన ఆశీర్వాదములను ఇచ్చిన విధముగానే మనకు కూడా ఇస్తాడని గ్రహించుటకు చాలా కాలం క్రితమే ప్రకటించబడినవి. మనలో ఐశ్వర్యమును మరియు ఆశీర్వాదమును కోరుకొని, నాశనమును మరియు శాపమును తప్పించుకోవాలని కోరువారు ఇశ్రాయేలీయుల అనుభవము నుండి నేర్చుకోవచ్చు.

శ్రీ మోషే మూడు వేల ఐదు వందల సంవత్సరముల క్రితం నివసించాడు మరియు హెబ్రీ వేదములలోని మొదటి పుస్తకములను అతడు రచించాడు. అతడు వ్రాసిన చివరి పుస్తకమైన ద్వితీయోపదేశకాండములో, అతడు మరణించుటకు ముందు వ్రాసిన చివరి మాటలు ఉన్నాయి. దీనిలో ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు అనగా యూదులకు ఇవ్వబడిన ఆశీర్వాదములు మరియు శాపములు ఉన్నాయి. ఈ ఆశీర్వాదములు మరియు శాపములు ప్రపంచ చరిత్రను రూపిస్తాయి కాబట్టి యూదులు మాత్రమేగాక ఇతర దేశములు కూడా వీటిని గుర్తించాలని మోషే వ్రాశాడు. ఈ ఆశీర్వాదములు & శాపములు భారత దేశ చరిత్ర మీద కూడా ప్రభావము చూపాయి. ఆశీర్వాదములు మరియు శాపముల యొక్క సంపూర్ణ సూచిక ఇక్కడ ఇవ్వబడినది. వీటి సారంశము ఈ క్రింద ఇవ్వబడినది.

శ్రీ మోషే యొక్క ఆశీర్వాదములు

ఇశ్రాయేలీయులు ధర్మశాస్త్రమును (పది ఆజ్ఞలు) పాటించిన యెడల పొందు ఆశీర్వాదములను గూర్చి వర్నిస్తూ మోషే ఆరంభించాడు. దేవుని ఆశీర్వాదములు ఎంత గొప్పగా ఉంటాయంటే మిగిలిన దేశములన్నీ ఆయన ఇచ్చు ఆశీర్వాదములను గుర్తిస్తాయి. ఈ ఆశీర్వాదములను పొందుట ద్వారా ఇలా జరుగుతుంది:

10 భూప్రజలందరు యెహోవా నామమున నీవు పిలువబడు చుండుట చూచి నీకు భయపడుదురు.

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:10

… మరియు శాపములు

అయితే, ఇశ్రాయేలీయులు ఆజ్ఞలను పాటించుటలో విఫలమైన యెడల, ఆశీర్వాదములను పోలిన విధముగానే వారు శాపములను పొందుకుంటారు. ఈ శాపములను కూడా చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశములు చూసినప్పుడు, ఇలా జరుగుతుంది:

37 యెహోవా నిన్ను చెదర గొట్టు చోటి ప్రజలలో విస్మయమునకు సామెతకు, నిందకు నీవు హేతువై యుందువు.

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:37

మరియు శాపములు చరిత్రయందంతట వ్యాపిస్తాయి.

46 మరియు అవి చిరకాలమువరకు నీ మీదను నీ సంతానముమీదను సూచనగాను విస్మయ కారణముగాను ఉండును.

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:46

అయితే ఈ శాపములలో అత్యంత ఘోరమైనవి ఇతర దేశములలో నుండి వస్తాయని కూడా దేవుడు హెచ్చరించాడు.

49 ​యెహోవా దూరమైయున్న భూదిగంతమునుండి ఒక జనమును, అనగా నీకు రాని భాష కలిగిన జనమును, 
50 క్రూరముఖము కలిగి వృద్ధులను ¸°వనస్థులను కటా క్షింపని జనమును గద్ద యెగిరి వచ్చునట్లు నీమీదికి రప్పిం చును. 
51 నిన్ను నశింపజేయువరకు నీ పశువులను నీ పొల ముల ఫలములను వారు తినివేతురు నిన్ను నశింపజేయు వరకు ధాన్యమునేగాని ద్రాక్షారసమునేగాని తైలమునే గాని పశువుల మందలనేగాని గొఱ్ఱ మేకమందలనేగాని నీకు నిలువనియ్యరు. 
52 ​మరియు నీవు ఆశ్రయించిన ఉన్నత ప్రాకారములుగల నీ కోటలు పడువరకును నీ దేశమం దంతటను నీ గ్రామములన్ని టిలోను వారు నిన్ను ముట్టడి వేయుదురు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చిన నీ దేశ మందంతటను నీ గ్రామములన్నిటిలోను నిన్ను ముట్టడి వేయుదురు. 

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:49-52

అవి చెడ్డవిగా ఆరంభమై, అత్యంత ఘోరమైనవవుతాయి.

63 కాబట్టి మీకు మేలు చేయుచు మిమ్మును విస్తరింపజేయు టకు మీ దేవుడైన యెహోవా మీయందు ఎట్లు సంతో షించెనో అట్లు మిమ్మును నశింపజేయుటకును మిమ్ము సంహ రించుటకును యెహోవా సంతోషించును గనుక నీవు స్వాధీనపరచుకొనుటకు ప్రవేశించుచున్న దేశములోనుండి పెల్లగింపబడుదువు. 
64 ​దేశముయొక్క యీ కొనమొదలు కొని ఆ కొనవరకును సమస్తజనములలోనికి యెహోవా నిన్ను చెదరగొట్టును. అక్కడ నీవైనను నీ పితరులైనను ఎరుగని కొయ్యవియు రాతివియునైన అన్యదేవతలను పూజింతువు. 
65 ​ఆ జనములలో నీకు నెమ్మది కలుగదు; నీ అరకాలికి విశ్రాంతి కలుగదు. అక్కడ యెహోవా హృదయ కంపమును నేత్రక్షీణతయు మనోవేదనయు నీకు కలుగజేయును. 

ద్వితీయోపదేశకాండము 28:63-65

దేవుడు మరియు ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య అధికారిక ఒప్పందము ద్వారా ఆశీర్వాదములు మరియు శాపములు స్థాపించబడతాయి:

13 నీ పాళెములోనున్న పరదేశులేమి, నీ కట్టెలను నరుకువారు మొదలుకొని నీ నీళ్లు తోడువారివరకును మీరందరు నేడు మీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని నిలిచియున్నారు. 
14 నేను మీతో మాత్రము కాదు, ఇక్కడ మనతో కూడను ఉండి, నేడు మన దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని నిలుచుచున్నవారి తోను 
15 ఇక్కడ నేడు మనతోకూడ నుండని వారితోను ఈ నిబంధనను ప్రమాణమును చేయుచున్నాను. 

ద్వితీయోపదేశకాండము 29:13-15

ఈ నిబంధన పిల్లలకు, లేక భవిష్యత్ తరములకు కూడా వర్తిస్తుంది. వాస్తవానికి ఈ నిబంధన భవిష్యత్ తరముల కొరకు – ఇశ్రాయేలీయులు మరియు పరదేశీయులు – కూడా ఇవ్వబడింది.

22 కాబట్టి మీ తరువాత పుట్టు మీ సంతతివారును దూరదేశమునుండి వచ్చు పరదేశులును సమస్త జనములును ఆ దేశముయొక్క తెగుళ్లను యెహోవా దానిమీదికి తెప్పించిన సంకటములను చూచి 
23 వారు, యెహోవా తన కోపోద్రేకముచేత నశింపజేసిన సొదొమ గొమొఱ్ఱా అద్మా సెబోయీములవలె ఆ సమస్త దేశమును గంధకము చేతను ఉప్పుచేతను చెడిపోయి, విత్తబడకయు దానిలో ఏదియు బుట్టకయు దానిలో ఏ కూరయు మొలవకయు ఉండుట చూచి 
24 యెహోవా దేని బట్టి యీ దేశమును ఇట్లు చేసెనో? యీ మహా కోపాగ్నికి హేతువేమో? అని చెప్పుకొందురు. 

ద్వితీయోపదేశకాండము 29:22-24

దీనికి జవాబు:

25 మరియు వారువారి పితరుల దేవుడైన యెహోవా ఐగుప్తు దేశములోనుండి వారిని రప్పించిన తరువాత ఆయన తమతో చేసిన నిబంధనను వారు నిరాకరించిరి 
26 తామెరుగని అన్యదేవతలను, ఆయన వారికి నియమింపని దేవతలను, పూజించి వాటికి నమస్క రించిరి 
27 గనుక యీ గ్రంథములో వ్రాయబడిన శాపము లన్నిటిని యీ దేశముమీదికి తెప్పించుటకు దానిమీద యెహోవా కోపము రవులుకొనెను. 
28 యెహోవా తన కోపోద్రేకముచేతను అత్యుగ్రతచేతను తమ దేశములో నుండి వారిని పెల్లగించి, నేడున్నట్లుగా వారిని వెళ్లగొట్టి పరదేశము పాలుచేసెను. 

ద్వితీయోపదేశకాండము 29:25-28

ఆశీర్వాదములు మరియు శాపములు కలిగాయా?

ఆశీర్వాదములు ఆనందకరమైనవి, మరియు శాపములు ఘోరమైనవి, కాని మనము అడగవలసిన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏమనగా: “అవి అసలు జరిగాయా?” హెబ్రీ వేదములలోని పాత నిబంధన భాగములోని ఎక్కువ శాతము ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రను నమోదు చేస్తుంది, కాబట్టి వారి చరిత్ర మనకు తెలుసు. పాత నిబంధన కాకుండా ఇతర చారిత్రిక నివేదికలు మరియు అనేక పురావస్తుశాస్త్ర ఆధారములు కూడా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఇశ్రాయేలు లేక యూదుల చరిత్రను గూర్చి ఒక స్థిరమైన నివేదికను ఇస్తాయి. ఒక కాలక్రమము ద్వారా అది ఇక్కడ ఇవ్వబడినది. మోషే సెలవిచ్చిన శాపములు సంభవించాయో లేదో మీరు స్వయంగా చదివి తెలుసుకోండి. 2700 సంవత్సరముల క్రితము నుండి యూదుల గుంపులు (ఉదా. మిజోరాంలోని బెని మెనషే) భారత దేశములోనికి ఎందుకు వలస వెళ్లాయో ఇది వివరిస్తుంది. ఖచ్చితముగా మోషే హెచ్చరించిన విధముగానే ఆష్షురు, బబులోను దేశములు దాడి చేయుట వలన వారు భారత దేశమునకు చెదిరిపోయారు.

మోషే ఆశీర్వాదములు మరియు శాపముల యొక్క ముగింపు

మోషే చివరి మాటలు శాపములతో ముగియలేదు. ఈ విధంగా మోషే తన చివరి ప్రకటనను చేశాడు.

నేను నీకు వినిపించిన యీ సంగతులన్నియు, అనగా దీవెనయు శాపమును నీమీదికి వచ్చిన తరువాత నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను వెళ్లగొట్టించిన 
సమస్త జనముల మధ్యను వాటిని జ్ఞాపకము చేసికొని, నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగి, నేడు నేను నీ కాజ్ఞాపించు సమస్త మునుబట్టి నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను ఆయన మాట నీవును నీ సంతతివారును వినినయెడల 
​నీ దేవుడైన యెహోవా చెరలోని మిమ్మును తిరిగి రప్పించును. ఆయన మిమ్మును కరుణించి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏ ప్రజలలోనికి మిమ్మును చెదరగొట్టెనో వారిలోనుండి తాను మిమ్మును సమకూర్చి రప్పించును. 
​మీలో నెవరైన ఆకాశ దిగంతములకు వెళ్ళగొట్టబడినను అక్కడనుండి నీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును సమకూర్చి అక్కడనుండి రప్పిం చును. 
నీ పితరులకు స్వాధీన పరచిన దేశమున నీ దేవు డైన యెహోవా నిన్ను చేర్చును, నీవు దాని స్వాధీనపరచు కొందువు; ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నిన్ను విస్తరింప జేయును. 

ద్వితీయోపదేశకాండము 30:1-5

కొన్ని వేల సంవత్సరముల పాటు చెరలో ఉండిన తరువాత, 1948లో – నేడు జీవించున అనేకమంది జీవిత కాలములోనే – ఐక్యరాజ్య సమితి తీసుకున్న నిర్ణయము ద్వారా ఆధునిక ఇశ్రాయేలు దేశము పునర్జన్మించింది మరియు ప్రపంచ దేశములలో నుండి యూదులు ఇశ్రాయేలుకు తిరిగివెళ్లుట ఆరంభించారు – ఇది కూడా మోషే ప్రవచించినట్లే జరిగింది. నేడు భారత దేశములో, కొచ్చిన్ మరియు మిజోరాంలో ఉన్న వేల సంవత్సరముల యూదుల సమాజములు అంతరించిపోతున్నాయి, ఎందుకంటే యూదులు తమ పితరుల దేశమునకు తిరిగివెళ్లిపోతున్నారు. నేడు భారత దేశములో కేవలం ఐదు వేల మంది యూదులు మాత్రమే మిగిలియున్నారు. శాపములు వారి చరిత్రను రూపించిన విధముగానే మన కన్నుల ఎదుట మోషే ఆశీర్వాదములు కూడా నెరవేర్చబడుతున్నాయి.

ఇవి మన కొరకు అనేక అంతర్భావములను కలిగియున్నాయి. మొదటిగా, ఆశీర్వాదములు మరియు శాపములకు అధికారము మరియు శక్తి దేవుని యొద్ద నుండి కలుగుతుంది.మోషే కేవలం జ్ఞానోదయమును పొందిన సందేశకుడు లేక ఋషి మాత్రమే. ఈ శాపములు మరియు ఆశీర్వాదములు ప్రపంచములోని అనేక దేశములకు వేల సంవత్సరములుగా వ్యాపిస్తు, కొన్ని కోట్ల మందిని ప్రభావితము చేస్తున్నాయి అను సత్యము (యూదులు ఇశ్రాయేలుకు తిరిగి వచ్చుట ఒక అల్లకల్లోలమును సృష్టించింది- మరియు తరచుగా ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించు కార్యములు అక్కడ జరుగుతున్నాయి) –ఈ దేవునికి బైబిలు (వేద పుస్తకము) తెలియజేయు శక్తి మరియు అధికారము ఉన్నదని రుజువు చేస్తుంది. అవే హెబ్రీ వేదములలో ‘భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరు’ దీవించబడతారని కూడా ఆయన వాగ్దానము చేశాడు. ‘భూమి మీద ఉన్న ప్రజలందరిలో” మీరు నేను కూడా ఉన్నాము. మరలా అబ్రాహాము కుమారుని బలి అర్పించు సందర్భములో కూడా, ‘దేశములన్నీ దీవించబడతాయి’ అని దేవుడు పునరుధ్ఘాటించాడు. ఈ బలి యొక్క స్థలము మరియు వివరములు ఈ ఆశీర్వాదమును ఎలా పొందుకోవాలో తెలుసుకొనుటలో మనకు సహాయం చేస్తాయి. మిజోరాం, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు కేరళ నుండి తిరిగివచ్చుచున్న యూదుల మీద కుమ్మరించబడు ఆశీర్వాదములను, ఆయన వాగ్దానము చేసిన విధముగా దేవుడు భారత దేశములోని రాష్ట్రములన్నిటికి మరియు ప్రపంచములోని ఇతర దేశములకు ఇచ్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాడనుటకు చిహ్నముగా ఉన్నది. యూదుల వలె, మన శాపము మధ్యలో మనకు కూడా ఆశీర్వాదములు వాగ్దానము చేయబడినవి. మనము ఆశీర్వాదము అను బహుమానమును ఎందుకు పొందుకోకూడదు?

యోం కిప్పుర్ – అసలైన దుర్గా పూజ

దుర్గా పూజ (లేక దుర్గోత్సవము) అశ్విని మాసములోని 6-10 దినములలో దక్షిణ ఆసియా ప్రాంతములోని అనేక చోట్ల జరపబడుతుంది. దుర్గా దేవి ప్రాచీన కాలములో అసురుడైన మహిషాసురుడుతో చేసిన యుద్ధములో పొందిన జయమును జ్ఞాపకము చేసుకొనుటకు ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. అయితే ఈ పండుగ మూడు వేల ఐదువందల సంవత్సరముల క్రితం ఆరంభమై, హెబ్రీ సంవత్సరములోని ఏడవ చంద్రమాన మాసములోని పదియవ రోజున జరుపుకొను మరింత ప్రాచీన పండుగయైన యోం కిప్పుర్ ను (లేక ప్రాయశ్చిత్త దినము) పోలియున్నదని చాలామంది భక్తులు గ్రహించరు. ఈ రెండు పండుగలు ప్రాచీనమైనవి, మరియు ఈ రెండు పండుగలు తమ తమ క్యాలెండర్లలో ఒకే దినమున జరుపబడతాయి (హిందు మరియు హెబ్రీ క్యాలెండర్లలో అదనపు లీప్ మాసము వేర్వేరు సంవత్సరములలో ఉంటుంది, కాబట్టి ఇవి పాశ్చాత్య క్యాలెండర్ లో ఒకే దినమున జరుపబడవు, కాని ఇవి ఎల్లప్పుడు సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ మాసములలో జరుపబడతాయి), ఈ రెంటిలో బలులు ఉన్నాయి, మరియు ఈ రెండు గొప్ప విషయములను జ్ఞాపకము చేసుకుంటాయి. దుర్గా పూజ మరియు యోం కిప్పుర్ ల మధ్య ఉన్న పోలికలు ఆశ్చర్యకరమైనవి. కొన్ని భిన్నత్వములు కూడా అంతే ఆశ్చర్యకరమైనవిగా ఉన్నాయి.

ప్రాయశ్చిత్త దినము పరిచయం చేయబడుట

మోషే మరియు అతని సహోదరుడైన అహరోను ఇశ్రాయేలీయులకు నాయకత్వం వహించారు మరియు యేసు జననమునకు పదిహేను వందల సంవత్సరముల మునుపు ధర్మశాస్త్రమును పొందుకున్నారు 

కలియుగములో ఇశ్రాయేలీయులను (హెబ్రీయులు లేక యూదులు) బానిసత్వము నుండి విడిపించి వారిని నడిపించుటకు పది ఆజ్ఞలను పొందుకున్న శ్రీ మోషేను గూర్చి మనము ఇంతకు ముందు చూశాము. ఆ పది ఆజ్ఞలు చాలా కఠినమైనవి, మరియు ఒక పాపము ద్వారా ప్రేరేపించబడు వ్యక్తి వాటిని పాటించుట అసాద్యము. ఈ ఆజ్ఞలను నిబంధన మందసము అని పిలువబడు ఒక విశేషమైన పెట్టెలో పెట్టారు. ఈ నిబంధన మందసము అతి పరిశుద్ధ స్థలము అని పిలువబడు ఒక విశేషమైన దేవాలయములో ఉంచబడింది.

మోషే సహోదరుడైన అహరోను మరియు అతని వారసులు ప్రజల పాపములను కప్పుపుచ్చుటకు లేక ప్రాయశ్చిత్తము చెల్లించుటకు ఈ దేవాలయములో పూజారులుగా బలులు అర్పించేవారు. యోం కిప్పుర్ – ప్రాయశ్చిత్త దినమున విశేషమైన బలులు అర్పించబడేవి. ఇవి నేడు మనకు విలువైన పాఠములైయున్నవి, మరియు ప్రాయశ్చిత్త దినమును (యోం కిప్పుర్) దుర్గాపూజలోని ఆచారములతో పోల్చుట ద్వారా మనము అనేక విషయములను నేర్చుకోవచ్చు.

ప్రాయశ్చిత్త దినము మరియు విడిచిపెట్టబడు మేక (బలిపశువు)

హెబ్రీ వేదములు, అనగా నేటి బైబిలు, ప్రాయశ్చిత్త దినమున అర్పించవలసిన బలులు మరియు చేయవలసిన ఆచారములను గూర్చి మోషే దినముల నుండే ఖచ్చితమైన హెచ్చరికలను ఇచ్చింది. ఈ హెచ్చరికలు ఏ విధంగా ప్రారంభమైయ్యాయో మనము చూస్తాము:

అహరోను ఇద్దరు కుమారులు యెహోవా సన్నిధికి సమీపించి చనిపోయిన తరువాత యెహోవా మోషేతో మాటలాడి ఇట్లనెను
​నేను కరుణాపీఠము మీద మేఘ ములో కనబడుదును గనుక నీ సహోదరుడైన అహరోను చావకయుండునట్లు అతడు మందసము మీది కరుణాపీఠము ఎదుటనున్న అడ్డతెరలోపలికి ఎల్లప్పుడును రాకూడదని అతనితో చెప్పుము. 

లేవీయకాండము 16:1-2 

ప్రాధాన పూజారియైన అహరోను యొక్క ఇద్దరు కుమారులు దేవుని సన్నిధి ఉన్న అతిపరిశుద్ధ స్థలములోనికి అమర్యాదగా ప్రవేశించినప్పుడు, వారిద్దరు మరణించారు. పది ఆజ్ఞలను పూర్తిగా పాటించుటలో విఫలమైనందున ఆ పరిశుద్ధ సన్నిధిలో వారు మరణించారు.  

కాబట్టి జాగ్రత్తతో కూడిన హెచ్చరికలు ఇవ్వబడినవి, దీనిలో అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి ప్రధాన పూజారి సంవత్సరములో ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రవేశించగల దినము కూడా ఇవ్వబడినది – అదే ప్రాయశ్చిత్త దినము. వేరొక దినమున అతడు ప్రవేశిస్తే, అతడు నిశ్చయముగా మరణిస్తాడు. అయితే ఈ దినమున కూడా, నిబంధన మందసము ఉన్న స్థలములోనికి ప్రవేశించుటకు ముందు ప్రధాన పూజారి ఈ విధంగా చేయవలసి ఉండేది:

అతడు పాపపరిహారార్థబలిగా ఒక కోడెదూడను దహనబలిగా ఒక పొట్టేలును తీసికొని, వీటితో పరిశుద్ధస్థలములోనికి రావలెను.
అతడు ప్రతిష్ఠిత మైన చొక్కాయి తొడుగుకొని తన మానమునకు సన్న నార లాగులు తొడుగుకొని, సన్ననార దట్టికట్టుకొని సన్ననారపాగా పెట్టుకొనవలెను. అవి ప్రతిష్ఠవస్త్ర ములు గనుక అతడు నీళ్లతో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసికొనవలెను. 

లేవీయకాండము 16: 3-4

దుర్గా పూజ యొక్క సప్తమి రోజున, ప్రాణ ప్రతిష్టన్ ద్వారా దుర్గా దేవి విగ్రహములలోనికి ఆహ్వానించబడుతుంది మరియు తరువాత విగ్రహమును కడిగి, వస్త్రములను ధరింపజేస్తారు. యోం కిప్పుర్ లో కూడా స్నానము చేయబడుతుంది, కాని దేవుడు గాక ప్రధాన పూజారి స్నానము చేసి అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి వెళ్లుటకు సిద్ధపడతాడు. దేవుడైన యెహోవాను ఆహ్వానించవలసిన అవసరం ఉండేది కాదు – ఎందుకంటే అతిపరిశుద్ధ స్థలములో ఆయన సన్నిధి సంవత్సరము అంతా ఉండేది. కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలోనికి ప్రవేశించుటకు సిద్ధపడవలసిన అవసరత ఉండేది. స్నానము చేసి, వస్త్రములు ధరించిన తరువాత, పూజారి బలులను అర్పించుటకు జంతువులను తేవలసియుండేది.

మరియు అతడు ఇశ్రాయేలీయుల సమా జము నొద్దనుండి పాపపరిహారార్థబలిగా రెండు మేక పిల్లలను దహనబలిగా ఒక పొట్టేలును తీసికొని రావలెను. 
అహరోను తన కొరకు పాపపరిహారార్థబలిగా ఒక కోడెను అర్పించి తన నిమిత్తమును తన యింటివారి నిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేసి 

లేవీయకాండము 16: 5-6

కప్పుటకు, లేక, ప్రాయశ్చిత్తము చెల్లించుటకు అహరోను కుమారులు ఒక ఎద్దును బలి అర్పించేవారు. దుర్గా పూజ సమయములో కూడా ఎద్దు లేక మేకల బలులు అర్పించబడతాయి. యోం కిప్పుర్ విషయములో, పూజారి యొక్క సొంత పాపములను కప్పిపుచ్చుకొనుటకు ఒక ఎద్దును బలి అర్పించుట ఒక ఎంపిక మాత్రమే కాదు. పూజారి తన పాపమును బలి ద్వారా కప్పుకొనకపోతే అతడు నిశ్చయముగా మరణిస్తాడు.

తరువాత వెంటనే, యాజకుడు ఒక ప్రత్యేకమైన రెండు మేకల సంస్కారమును జరిగించేవాడు.

ఆ రెండు మేకపిల్లలను తీసికొని వచ్చి, ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారమునొద్ద యెహోవా సన్నిధిని వాటిని ఉంచవలెను. 
అప్పుడు అహరోను యెహోవా పేరట ఒక చీటిని, విడిచిపెట్టే మేక1 పేరట ఒక చీటిని ఆ రెండు మేకలమీద రెండు చీట్లను వేయవలెను. 
ఏ మేకమీద యెహోవాపేరట చీటి పడునో, ఆ మేకను అహరోను తీసికొని వచ్చి పాపపరిహారార్థబలిగా అర్పింపవలెను. 

లేవీయకాండము 16: 7-9

తన సొంత పాపముల కొరకు ఎద్దును అర్పించిన తరువాత, పూజారి రెండు మేకలను తీసుకొని చీట్లు వేసేవాడు. ఒక మేకను విడిచిపెట్టబడు మేకగా లేక బలిపశువుగా నిర్ధారించేవాడు. మరొక మేక పాపపరిహారార్థబలిగా వధించబడేది. ఎందుకు?

15 అప్పుడతడు ప్రజలర్పించు పాపపరిహారార్ధబలియగు మేకను వధించి అడ్డ తెరలోపలికి దాని రక్తము తెచ్చి ఆ కోడెరక్త ముతో చేసినట్లు దీని రక్తముతోను చేసి, కరుణాపీఠము మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని ప్రోక్షింపవలెను. 
16 అట్లు అతడు ఇశ్రాయేలీయుల సమస్త పాపములను బట్టియు, అనగా వారి అపవిత్రతను బట్టియు, వారి అతి క్రమములనుబట్టియు పరిశుద్ధ స్థలమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను. ప్రత్యక్షపు గుడారము వారిమధ్య ఉండుట వలన వారి అపవిత్రతను బట్టి అది అపవిత్ర మగుచుండును గనుక అతడు దానికి ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను. 

లేవీయకాండము 16: 15-16

విడిచిపెట్టబడిన మేకకు లేక బలిపశువుకు ఏమవుతుంది?

20 అతడు పరిశుద్ధస్థలమునకును ప్రత్యక్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును ప్రాయశ్చిత్తము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగ్గరకు తీసికొని రావలెను. 
21 అప్పుడు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తలమీద తన రెండు చేతులు ఉంచి, ఇశ్రాయేలీయుల పాపములన్నియు, అనగా వారి దోషములన్నియు వారి అతిక్రమములన్నియు దానిమీద ఒప్పుకొని, ఆ మేకతలమీద వాటిని మోపి, తగిన మనుష్యునిచేత అరణ్యములోనికి దాని పంపవలెను. 
22 ఆ మేక వారి దోషములన్నిటిని ఎడారి దేశమునకు భరించి పోవును. అతడు అరణ్యములో ఆ మేకను విడిచిపెట్ట వలెను. 

లేవీయకాండము 16: 20-22

ఎద్దు బలి అహరోను సొంత పాపముల కొరకు అర్పించబడేది. మొదటి మేక యొక్క బలి ఇశ్రాయేలు ప్రజల పాపముల కొరకు అర్పించబడేది. తరువాత సజీవమైన బలి పశువు తల మీద అహరోను తన చేతులను ఉంచి – చిహ్నాత్మకముగా – ప్రజల పాపములను దాని మీదికి నెట్టేవాడు. తరువాత ప్రజల పాపములు వారి యొద్ద నుండి దూరమైపోయాయి అని చూపుటకు చిహ్నాత్మకముగా ఆ మేకను అరణ్యములోనికి తోలివేసేవారు. ఇలా ప్రతి సంవత్సరము ప్రాయశ్చిత్త దినమున, అనగా ప్రాయశ్చిత్త దినమున మాత్రమే చేసేవారు.

ప్రాయశ్చిత్త దినము మరియు దుర్గా పూజ

ప్రతి సంవత్సరము ఈ రోజున మాత్రమే ఈ పండుగను జరపాలని దేవుడు ఎందుకు ఆజ్ఞాపించాడు? దీని అర్థము ఏమిటి? దుర్గా పూజ దుర్గా గేదె రాక్షసుడైన మహిషాసురుని జయించిన దినమును జ్ఞాపకము చేసుకుంటుంది. ఇది మునుపు జరిగిన సన్నివేశమును జ్ఞాపకము చేసుకుంటుంది.  ప్రాయశ్చిత్త దినము కూడా జయమును జ్ఞాపకము చేసుకుంటుంది గాని, భవిష్యత్తులో కలుగు జయమును జ్ఞాపకము చేసుకుంటుంది. నిజమైన జంతు బలులను వారు అర్పించేవారుగాని, అవి కూడా చిహ్నాత్మకముగానే ఉన్నాయి. వేద పుస్తకము (బైబిలు), దీనిని వివరిస్తుంది 

ఏలయనగా ఎడ్లయొక్కయు మేకలయొక్కయు రక్తము పాపములను తీసివేయుట అసాధ్యము. 

హెబ్రీయులకు 10:4

ప్రాయశ్చిత్త దినమున అర్పించబడు బలులు యాజకుడు మరియు భక్తుల యొక్క పాపములను పూర్తిగా తీసివేయలేవు కాబట్టి, వాటిని ప్రతి సంవత్సరము ఎందుకు అర్పించేవారు? వేద పుస్తకము (బైబిలు), ఇలా వివరిస్తుంది

ధర్మశాస్త్రము రాబోవుచున్న మేలుల ఛాయగలదియే గాని ఆ వస్తువుల నిజస్వరూపము గలదికాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడతెగకుండ అర్పించు ఒక్కటే విధమైన బలులు వాటిని తెచ్చువారికి ఎన్నడును సంపూర్ణసిద్ధి కలుగజేయ నేరవు.
ఆలాగు చేయగలిగినయెడల సేవించువారొక్కసారే శుద్ధపరచబడిన తరువాత వారి మనస్సాక్షికి పాపజ్ఞప్తి ఇకను ఉండదు గనుక వాటిని అర్పించుట మానుదురు గదా. 
అయితే ఆ బలులు అర్పిం చుటచేత ఏటేట పాపములు జ్ఞాపకమునకు వచ్చుచున్నవి 

హెబ్రీయులకు 10:1-3

బలులు పాపములను పూర్తిగా శుద్ధి చేయగలిగితే, వాటిని మరలా మరలా అర్పించవలసిన అవసరత ఉండేది కాదు. కాని అవి ప్రతి ఏటా పునరావృతం చేయబడేవి కాబట్టి, అవి ప్రభావవంతమైనవి కావని అర్థమవుతుంది.

కాని యేసు క్రీస్తు (యేసు సత్సంగ్) తనను తాను బలిగా అర్పించుకున్నప్పుడు ఇది మారిపోయింది.

కాబట్టి ఆయన ఈ లోకమందు ప్రవేశించునప్పుడు ఈలాగు చెప్పు చున్నాడు.బలియు అర్పణయు నీవు కోరలేదుగానినాకొక శరీరమును అమర్చితివి. 
పూర్ణహోమములును పాపపరిహారార్థబలులును నీకిష్ఠమైనవికావు. 
అప్పుడు నేనుగ్రంథపుచుట్టలో నన్నుగూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము, దేవా, నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చియున్నానంటిని. 

హెబ్రీయులకు 10:5-7

ఆయన తనను తాను బలిగా అర్పించుకొనుటకు వచ్చాడు. మరియు ఆయన అలా బలి అర్పించినప్పుడు

10 యేసుక్రీస్తుయొక్క శరీరము ఒక్కసారియే అర్పింపబడుటచేత ఆ చిత్తమును బట్టి మనము పరిశుద్ధపరచబడియున్నాము. 

హెబ్రీయులకు 10: 10

రెండు మేకల యొక్క బలులు చిహ్నాత్మకముగా భవిష్యత్ బలి మరియు యేసు యొక్క విజయము వైపునకు చూపాయి. ఆయన బలి అర్పించబడ్డాడు కాబట్టి బలి అర్పించబడిన మేక ఆయనే. బలిపశువు లేక విడిచిపెట్టబడిన మేక కూడా ఆయనే, ఎందుకంటే ఆయన సర్వలోక సమాజము యొక్క పాపములను తన మీద వేసుకొని, మనము శుద్ధిచేయబడునట్లు వాటిని మన నుండి దూరము చేశాడు.

ప్రాయశ్చిత్త దినము దుర్గా పూజకు కూడా కారణమైయ్యిందా?

ఇశ్రాయేలు నుండి ప్రవాసీయులు క్రీ.పూ 700లలో భారతా దేశమునకు వచ్చిన విధానమును, మరియు భారత దేశములోని మతములు మరియు విద్యల మీద వారు చూపిన ప్రభావమును గూర్చి మనము ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్రలో చూశాము.  ఈ ఇశ్రాయేలీయులు ప్రతి ఏటా ఏడవ నెల పదియవ దినమున ప్రాయశ్చిత్త దినమును జరుపుకునేవారు. భారత దేశములోని భాషలకు వారు తోడ్పాటును ఇచ్చిన విధముగానే, వారు తమ ప్రాయశ్చిత్త దినమును కూడా ఇచ్చారు, అది చెడు మీద గొప్ప విజయమును జ్ఞాపకము చేసుకొను దుర్గా పూజగా మారింది. ఈ ఆలోచన దుర్గా పూజను గూర్చి మనము కలిగియున్న చారిత్రిక అవగాహనకు సరిపోతుంది, దుర్గా పూజ క్రీ.పూ. 600లలో ఆరంభమైయ్యింది.

ప్రాయశ్చిత్త దిన బలులు ఆగిపోయినప్పుడు

మన కొరకు యేసు (యేసు సత్సంగ్) అర్పించిన బలి ప్రభావవంతమైనది మరియు పరిపూర్ణమైనది. యేసు సిలువ మీద బలిగావించబడిన (క్రీ.శ. 33) తరువాత, కొంత కాలమునకు రోమీయులు క్రీ.శ. 70లో అతిపరిశుద్ధ స్థలమున్న దేవాలయమును ధ్వంసం చేశారు. ఆ దినము తరువాత నేటి వరకు యూదులు ఎన్నడు కూడా ప్రాయశ్చిత్త దినమున బలులను అర్పించలేదు. నేడు, యూదులు ఉపవాసముండుట ద్వారా ఈ దినమును ఆచరిస్తారు. బైబిలు వివరించుచున్నట్లు, ఒక ప్రభావవంతమైన బలి అర్పించబడిన తరువాత జంతువుల బలులను అర్పించుటను కొనసాగించవలసిన అవసరం లేదు. కాబట్టి దేవుడు వాటిని ఆపివేశాడు.

దుర్గా పూజ మరియు ప్రాయశ్చిత్త దినమున విగ్రహములు

విగ్రహములో దేవత నివసించునట్లు దుర్గా పూజ దినమున దుర్గా దేవి ఆహ్వానించబడుతుంది. ప్రాయశ్చిత్త దినము రానున్న బలిని గూర్చి జ్ఞాపకము చేసుకునేది కాబట్టి, దానిలో ఏ విగ్రహమును పెట్టేవారు కాదు. అతిపరిశుద్ధ స్థలములో ఉన్న దేవుడు అదృశ్యుడు కాబట్టి, దానిలో ఎలాంటి విగ్రహము ఉండేది కాదు.  

కాని, ముందుగానే కొన్ని వందల సంవత్సరముల పాటు జరుపబడిన ప్రాయశ్చిత్త దినములు చూపిన విధముగా సార్థకమైన బలి అర్పించినప్పుడు ఒక చిత్రము జ్ఞాపకము చేసుకొనబడింది. వేద పుస్తకము (బైబిలు) వివరించునట్లు

15 ఆయన అదృశ్యదేవుని స్వరూపియై సర్వసృష్టికి ఆదిసంభూతుడై యున్నాడు.

కొలస్సయ్యులకు 1:15

సార్థకమైన బలి అర్పించినప్పుడు, అదృశ్యుడైన దేవుని స్వరూపము జ్ఞాపకము చేసుకొనబడింది, ఆయనే యేసు అను నరుడు.

పరిస్థితిని సమీక్షించుట

మనము వేద పుస్తకమును (బైబిలు) అధ్యయనం చేస్తున్నాము. ఆయన ప్రణాళికను బయలుపరచుటకు దేవుడు అనేక చిహ్నములను ఇచ్చాడని మనము చూశాము. ఆదియందు ఆయన రానున్న ‘ఆయన’ను గూర్చి ప్రవచించాడు. దాని తరువాత శ్రీ అబ్రాహాము అర్పించిన బలి, పస్కా బలి, మరియు ప్రాయశ్చిత్త దినమును చూస్తాము. ఇశ్రాయేలీయుల మీద మోషే యొక్క ఆశీర్వాదములు మరియు శాపములు కూడా తరువాత ఉన్నాయి. ఇది వారి చరిత్రను కొనసాగిస్తు ఇశ్రాయేలీయులను ప్రపంచమంతా చెదరగొట్టింది, మరియు ఇక్కడ వివరించబడినట్లు భారత దేశములోనికి కూడా చెదరగొట్టింది.

పది ఆజ్ఞలు: కలియుగములో కరోనా వైరస్ పరీక్ష వంటిది

మనము కలియుగములో జీవిస్తున్నామని సహజంగా అందరు ఒప్పుకుంటారు. ఇది నాలుగు యుగములలో చివరిది. మిగిలిన మూడు యుగములు సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము. ఈ నాలుగు యుగములలో సామాన్యముగా ఏమి కనిపిస్తుంది అంటే, మొదటి యుగమైన సత్యయుగము మొదలుకొని, మనము ప్రస్తుతము నివసించుచున్న కలియుగము వరకు నైతిక మరియు సామాజిక పతనము క్రమక్రమముగా జరుగుతు వస్తుంది.

మహాభారతములోని మార్కండేయుడు కలియుగములో మానవ స్వభావమును ఈ విధంగా వర్ణించాడు:

కోపము, ఉగ్రత మరియు అజ్ఞానము పెరుగుతాయి

ధర్మము, సత్యము, పరిశుభ్రత, సహనము, కరుణ, భౌతిక శక్తి మరియు జ్ఞాపకము దినదినము కృశించిపోతాయి.

ఎలాంటి కారణము లేకుండా ప్రజలు హత్యచేయు ఆలోచనలను తలపెడతారు మరియు దానిలోని తప్పును గ్రహింపరు.

వ్యామోహమును సామాజికముగా అంగీకరిస్తారు మరియు లైంగిక సంభోగమును జీవితము యొక్క ముఖ్యమైన అవసరతగా పరిగణిస్తారు.

పాపము బహుగా పెరిగిపోతుంది, కాని మంచితనము అంచెలంచెలుగా అంతరించిపోతుంది.

ప్రజలు మత్తును కలిగించు పానీయములకు మరియు మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలవుతారు.

గురువులను గౌరవించుట మానివేస్తారు మరియు వారి శిష్యులు వారిని గాయపరుస్తారు. వారి బోధలను హేళన చేస్తారు, మరియు కామమును అనుసరించువారు మానవుల యొక్క మనస్సులపై పట్టును సంపాదిస్తారు.

భగవంతులమని లేక దేవుళ్లు ఇచ్చిన వరములమని మానవులంతా తమను గూర్చి తాము ప్రకటించుకుంటారు మరియు బోధించుటకు బదులుగా దానిని వ్యాపారముగా మార్చివేస్తారు.

ప్రజలు వివాహములు చేసుకొనుట మాని కేవలం కామ వాంఛలను తీర్చుకొనుటకు సహజీవనం చేస్తారు.

మోషే మరియు పది ఆజ్ఞలు

మన ప్రస్తుత యుగమును హెబ్రీ వేదములు కూడా ఇంచుమించు ఇదే విధంగా వర్ణిస్తాయి. పాపము చేయుటకు మానవులు వాంఛను కలిగియున్నందున, వారు పస్కా ద్వారా ఐగుప్తు నుండి తప్పించుకొని వచ్చిన తరువాత కొంత కాలమునకు దేవుడు మోషే ద్వారా పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చాడు. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తులో నుండి బయటకు నడిపించుట మాత్రమే మోషే యొక్క లక్ష్యము కాదుగాని, వారిని ఒక నూతన జీవన విధానములోనికి నడిపించుట కూడా అతని లక్ష్యమైయుండెను. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించిన పస్కా దినమునకు యాబై రోజులు తరువాత, మోషే వారిని సీనాయి పర్వతము (హోరేబు పర్వతము) యొద్దకు నడిపించాడు, అక్కడ వారు దేవుని ధర్మశాస్త్రమును పొందుకున్నారు. కలియుగములోని సమస్యలను వెలికితీయుటకు ఈ ధర్మశాస్త్రము కలియుగములో ఇవ్వబడినది.

మోషే పొందుకున్న ఆజ్ఞలు ఏవి? ధర్మశాస్త్రమంతా చాలా పెద్దదైనప్పటికీ, మోషే మొదటిగా రాతి పలకల మీద వ్రాయబడియున్న కొన్ని నైతిక ఆజ్ఞలను దేవుని నుండి పొందుకున్నాడు, వీటిని పది ఆజ్ఞలు(లేక డెకలోగ్) అని పిలుస్తారు. ఈ పది ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రము అంతటి యొక్క సారాంశముగా ఉన్నాయి – సూక్ష్మ వివరములను తెలుపుటకు ముందు ఇవ్వబడిన నైతిక విలువలు – మరియు ఇవి కలియుగములో ఉన్న భ్రష్టత్వముల నుండి పశ్చాత్తాపపడునట్లు మనలను ప్రోత్సహించుటకు దేవుడిచ్చిన క్రియాశీల శక్తిగా ఉన్నాయి.

పది ఆజ్ఞలు

దేవుడు రాతి పలకల మీద వ్రాసిన, తరువాత మోషే హెబ్రీ వేదములలో నమోదు చేసిన పది ఆజ్ఞల పట్టిక ఈ క్రింద ఇవ్వబడినది.

వుడు ఈ ఆజ్ఞలన్నియు వివరించి చెప్పెను.
2 నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుప్తుదేశములోనుండి నిన్ను వెలుపలికి రప్పిం చితిని;
3 నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.
4 పైన ఆకాశమందేగాని క్రింది భూమియందేగాని భూమిక్రింద నీళ్లయందేగాని యుండు దేని రూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు.
5 ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; నన్ను ద్వేషించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికి రప్పించుచు
6 నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొనువారిని వెయ్యితరములవరకు కరుణించు వాడనై యున్నాను.
7 నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపకూడదు; యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపువానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు.
8 విశ్రాంతిదినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపక ముంచుకొనుము.
9 ఆరు దినములు నీవు కష్ట పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను
10 ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమార్తెయైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ యిండ్లలో నున్న పరదేశి యైనను ఏపనియు చేయ కూడదు.
11 ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి, యేడవ దినమున విశ్ర మించెను; అందుచేత యెహోవా విశ్రాంతిదినమును ఆశీర్వదించి దాని పరిశుద్ధపరచెను.
12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము.
13 నరహత్య చేయకూడదు.
14 వ్యభిచరింపకూడదు.
15 దొంగిలకూడదు.
16 నీ పొరుగువానిమీద అబద్ధసాక్ష్యము పలుకకూడదు.
17 నీ పొరుగువాని యిల్లు ఆశింపకూడదు.నీ పొరుగువాని భార్యనైనను అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెద్దునైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింప కూడదు అని చెప్పె

ను. నిర్గమకాండము 20:1-17

పది ఆజ్ఞల యొక్క ప్రమాణము

ఇవి ఆజ్ఞలని నేడు మనము కొన్నిసార్లు మరచిపోతుంటాము. ఇవి సలహాలు కావు. ఇవి ప్రతిపాదనలు కూడా కావు. అయితే ఈ ఆజ్ఞలను మనము ఎంత వరకు పాటించాలి? పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడుటకు ముందు ఈ క్రింది మాటలు వ్రాయబడ్డాయి

  3 మోషే దేవునియొద్దకు ఎక్కి పోవగా యెహోవా ఆ పర్వతము నుండి అతని పిలిచినీవు యాకోబు కుటుంబికులతో ముచ్చటించి ఇశ్రాయేలీయులకు తెలుపవలసిన దేమనగా
4 నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితినో, మిమ్మును గద్ద రెక్కలమీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్ము నెట్లు చేర్చు కొంటినో మీరు చూచితిరి.
5 కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు సమస్తదేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మగు దురు.

నిర్గమకాండము 19:3,5

పది ఆజ్ఞల తరువాత ఈ మాటలు వ్రాయబడ్డాయి

  7 అతడు నిబంధన గ్రంథమును తీసికొని ప్రజలకు వినిపింపగా వారుయెహోవా చెప్పినవన్నియు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి.

నిర్గమకాండము 24:7

కొన్నిసార్లు స్కూల్ పరీక్షలలో, అధ్యాపకుడు కొన్ని ప్రశ్నలను ఇచ్చి (ఉదాహరణకు ఇరవై) వాటిలో కొన్నిటికి మాత్రమే జవాబులు వ్రాయమని చెబుతాడు. ఉదాహరణకు, ఇరవై ప్రశ్నలలో ఒక పదిహేను ప్రశ్నలను ఎంపిక చేసుకొని మనము జవాబివ్వవచ్చు. ప్రతి విద్యార్థి కూడా అతనికి/ఆమెకు సులువుగా ఉన్న పదిహేను ప్రశ్నలను ఎన్నుకొని వాటికి జవాబివ్వవచ్చు. ఈ విధంగా అధ్యాపకుడు పరీక్షను కొంత వరకు సులభతరం చేస్తాడు.

చాలా మంది పది ఆజ్ఞలను గూర్చి కూడా ఈ విధంగానే ఆలోచిస్తారు. దేవుడు పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చిన తరువాత “వీటిలో మీకు నచ్చిన ఆరింటిని పాటించండి” అని చెప్పినట్లు వారు ఆలోచిస్తారు. దేవుడు మన ‘చెడు క్రియలను’ మరియు ‘సత్క్రియలను’ సమతుల్యం చేస్తున్నాడని మనమనుకుంటాము కాబట్టి ఇలా ఆలోచన చేస్తాము. మనము చేయు మంచి పనులు మనలోని చెడ్డ క్రియలను కొట్టివేయగలిగితే దేవుని కనికరమును పొందుటకు ఇది సరిపోతుంది అని మనము ఆశించవచ్చు. 

అయితే, అవి ఈ విధంగా ఇవ్వబడలేదని పది ఆజ్ఞలను నిజాయితీగా చదివినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ప్రజలు అన్ని ఆజ్ఞలను అన్ని వేళల పాటించాలి మరియు వీటికి విధేయులవ్వాలి. వీటిని పాటించుటలో ఎదురయ్యే కష్టముల కారణంగానే అనేకమంది పది ఆజ్ఞలను తిరస్కరిస్తారు. అయితే అవి కలియుగములో జరుగు క్రియలను అధిగమించుటకు కలియుగములో ఇవ్వబడినవి.

పది ఆజ్ఞలు మరియు కరోనా వైరస్ పరీక్ష

2020లో లోకమును అతలాకుతలం చేస్తున్న కరోనా వైరస్ మహమ్మారితో పోల్చుట ద్వారా కలియుగములో ఇవ్వబడిన కఠినమైన పది ఆజ్ఞల యొక్క ఉద్దేశ్యమును మనము అర్థము చేసుకోవచ్చు. COVID-19 అనునది కరోనా వైరస్ – మన కంటికి కనిపించని ఒక చాలా సూక్ష్మమైన వైరస్ – ద్వారా కలుగు జ్వరం, దగ్గు మరియు శ్వాస తీసుకొనుటకు కష్టమగుట వంటి లక్షణములను కలిగిన వ్యాధి. 

ఒక వ్యక్తికి జ్వరము, దగ్గు వచ్చాయని ఊహించండి. అసలు సమస్య ఏమిటని ఆ వ్యక్తి ఆలోచిస్తుంటాడు. అతనికి/ఆమెకు ఒక సామన్య జ్వరము వచ్చిందా లేక కరోనా వైరస్ వచ్చిందా? కరోనా వైరస్ అయితే అది చాలా తీవ్రమైన సమస్య – ప్రాణము కూడా పోవచ్చు. కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి మరియు ఎవరికైనా అది సోకవచ్చు కాబట్టి అది కరోనా వైరస్ అయ్యుండవచ్చు. వారి జీవితములో కరోనా ఉన్నాదో లేదో నిర్థారించుటకు వారికి ఒక విశేషమైన పరీక్ష చేయబడుతుంది. కరోనా వైరస్ పరీక్ష వారి వ్యాధిని నయం చేయదుగాని, వారిలో COVID-19కు కారణమైయ్యే కరోనా వైరస్ ఉన్నదో లేదో, లేక అది కేవలం ఒక సామన్య జ్వరమో నిర్థారించి చెబుతుంది.

పది ఆజ్ఞల విషయములో కూడా ఇదే వాస్తవమైయున్నది. 2020లో కరోనా వైరస్ వ్యాపించుచున్న విధముగానే కలియుగములో నైతిక భ్రష్టత్వము కూడా వ్యాపించుచున్నది. నైతిక భ్రష్టత్వము వ్యాపించుచున్న ఈ యుగములో మనము నీతిమంతులముగా ఉన్నామో లేక మనము కూడా పాపమను మరక కలిగినవారిగా ఉన్నామో తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తాము. మనము పాపము నుండి మరియు దాని వలన కలుగు కర్మా నుండి స్వతంత్రులముగా ఉన్నామా లేక ఇంకా పాపమును పట్టుకునే ఉన్నామా అని మన జీవితములను పరీక్షించుకొనుటకు పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడినవి. పది ఆజ్ఞలు కరోనా వైరస్ పరీక్ష వలె పని చేస్తాయి – దీని ద్వారా మీకు వ్యాధి (పాపము) ఉన్నదో లేదో మీరు తెలుసుకోగలరు.

ఇతరులతో, మనతో మనము మరియు దేవునితో మనము ఎలా వ్యవహరించాలని దేవుడు కోరతాడో ఆ గురి నుండి ‘తప్పిపోవుటనే’ పాపము అంటారు. అయితే మన సమస్యను గుర్తించుటకు బదులుగా మనలను మనము ఇతరులతో పోల్చుకొంటుంటాము (సరికాని ప్రమాణములతో కొలుచుకుంటాము), మతపరమైన పుణ్యమును పొందుకొనుటకు ప్రయత్నిస్తాము, లేక అన్నిటిని విడచి మన ఇష్టానికి జీవిస్తుంటాము. కాబట్టి దేవుడు పది ఆజ్ఞలను ఈ క్రింది ఉద్దేశముతో ఇచ్చాడు:

  20 ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలమూలముగా ఏ మనుష్యుడును ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు; ధర్మశాస్త్రమువలన పాపమనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది.

రోమీయులకు 3:20

పది ఆజ్ఞల యొక్క ప్రమాణము వెలుగులో మన జీవితములను మనము పరీక్షించుకుంటే, అది అంతరంగ సమస్యను తెలుపు కరోనా వైరస్ పరీక్షను చేయించుకొనుటను పోలియుంటుంది. పది ఆజ్ఞలు మన సమస్యకు “పరిష్కారం” ఇవ్వవుగాని, దేవుడు ఇచ్చిన పరిష్కారమును స్వీకరించుటకు మనలోని సమస్యను స్పష్టముగా బయలుపరుస్తుంది. మనలను మనము మోసము చేసుకొనుటకు బదులుగా, మనలను మనము సరిగా విశ్లేషించుకొనుటకు ధర్మశాస్త్రము సహాయపడుతుంది.

పశ్చాత్తాపములో దేవుని బహుమానము ఇవ్వబడింది

యేసు క్రీస్తు – యేసు సత్సంగ్ – యొక్క మరణము మరియు పునరుత్థానము ద్వారా పాప క్షమాపణ అను బహుమానమును ఇచ్చుట ద్వారా దేవుడు దీనికి పరిష్కారమునిచ్చాడు. యేసు చేసిన కార్యము మీద నమ్మకము లేక విశ్వాసము ఉంటే జీవితమను బహుమానము మనకు ఇవ్వబడుతుంది.

  16 ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియలమూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని తీర్చబడడు గదా.

గలతీయులకు 2:16

శ్రీ అబ్రాహాము దేవుని ఎదుట నీతిమంతునిగా ఎంచబడినట్లు, మనము కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడగలము. అయితే అందుకు మనము పశ్చాత్తాపపడాలి. పశ్చాత్తాపమును ప్రజలు చాలాసార్లు అపార్థం చేసుకుంటారు, కాని పశ్చాత్తాపము అంటే “మన మనస్సులను మార్చుకొనుట.” అనగా మన పాపములను విడిచి దేవుని వైపు మరియు ఆయన ఇచ్చు బహుమానము వైపుకు తిరుగుట. వేద పుస్తకము (బైబిలు) వివరించుచున్నట్లు:

  19 ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును

అపొస్తలుల కార్యములు 3:19

మనము మారుమనస్సుపొంది దేవుని వైపు తిరిగితే, మన పాపములు మనకు విరోధముగా లెక్కించబడవు మరియు మనము జీవమును పొందుతాము. దేవుడు, తన మహా కరుణతో, కలియుగములో పాపమునకు పరీక్షను మరియు వాక్సిన్ ను కూడా మనకు ఇచ్చాడు.

కాళీ, మరణము & పస్కా చిహ్నము

కాళీ సాధారణంగా మరణ దేవత అయ్యున్నది. అక్షరార్థంగా ఇది సంస్కృత పదమైన కాల్ అనగా కాలము నుండి వెలువడుతుంది. కాళీ యొక్క చిత్రములు భయమును కలిగించునవిగా ఉంటాయి. ఆమె నరకబడిన తలల హారమును, నరకబడిన చేతుల వస్త్రమును ధరించుకొని, రక్తము కారుచున్న అప్పుడే నరికిన తలను చేతబట్టుకొని, పండుకొనియున్న ఆమె భర్తయైన శివుని శరీరము మీద కాలు మోపి ఉంటుంది. హెబ్రీ వేదములో – బైబిలు – జరిగిన మరొక మరణ వృత్తాంతమును అర్థము చేసుకొనుటలో కాళీని గూర్చిన వృత్తాంతము సహాయపడుతుంది.

పండుకొనియున్న శివుని మీద కాలు పెట్టి నరికిన తలలు మరియు చేతులు ధరించుకున్న కాళీ

దయ్యముల-రాజైన మహిషాసురుడు దేవుళ్ల మీదికి యుద్ధమునకు వచ్చిన సందర్భమును కాళీ పురాణము జ్ఞాపకము చేసుకుంటుంది. కాబట్టి వారు తమ సారములలో నుండి కాళీని సృష్టించారు. అక్కడ జరిగిన గొప్ప రక్తపాతములో కాళీ దయ్యముల-సైన్యమును చీల్చి చెండాడి, ఆమె మార్గములో వచ్చినవారిని నాశనము చేసింది. ఆ యుద్ధము యొక్క అంతములో ఆమె దయ్యముల రాజైన మహిషాసురునితో పోరాడి వానిని నాశనము చేసింది. కాళీ ఆమె విరోధుల శరీరములను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికింది, కాని ఆమె రక్తముతో ఎంత ముగ్ధురాలైయ్యింది అంటే ఆ మరణము మరియు నాశన మార్గమును విడిచిపెట్టలేకపోయింది. యుద్ధ భూమిలో శివుడు నిర్జీవముగా పండుకొనుటకు నిర్ణయించుకున్నంత వరకు ఆమెను ఎలా ఆపాలో దేవతలకు తెలియలేదు. కాళీ నరకబడిన విరోధుల తలలను మరియు చేతులను ధరించుకొని శివుని మీద కాలు మోపినప్పుడే ఆమె స్పృహలోనికి వచ్చింది మరియు నాశనమునకు ముగింపు కలిగింది.

హెబ్రీ వేదములో ఉన్న పస్కా కథనము కాళీ మరియు శివుని గూర్చిన ఈ కథను పోలియున్నది. ఒక దుష్ట రాజును ఎదురించుటకు కాళీ వలెనె ఒక దూత అనేకమందిని హతమార్చింది అని పస్కా వృత్తాంతము నమోదు చేస్తుంది. కాళీని ఆపుటకు బలహీన స్థానమును తీసుకున్న శివుని వలెనె మరణ దూతను గృహములలోనికి ప్రవేశించకుండా ఆపుటకు ఒక నిస్సహాయమైన గొర్రెపిల్ల వధించబడినది. కాళీని గూర్చిన ఈ కథ యొక్క అర్థము అహమును జయించుటలో సహాయం చేస్తుంది అని సాధువులు చెబుతారు. పస్కా వృత్తాంతము కూడా నజరేయుడైన యేసు – యేసు సత్సంగ్ – యొక్క రాకను మరియు మన కొరకు వచ్చి బలి అర్పించుట ద్వారా ఆయన తన అహమును విడిచిపెట్టుటను గూర్చి తెలియజేస్తుంది. పస్కా వృత్తాంతమును తెలుసుకొనుట యుక్తమైన పని.

నిర్గమన పస్కా

తన కుమారుడుని అబ్రహము బలి ఇవ్వడం అనేది యేసు బలిని సూచించే సంకేతం ఏల అనేది  మనం చూశాం. అబ్రాహాము తరువాత, ఆయన కుమారుడు ఇస్సాకు ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులు అని పిలుచే వారు, ఆయని వారసులుగా చాలా మంది ప్రజలుగా ఉన్నారు, కానీ వారు ఈజిప్టులో బానిసలుగా కూడా ఉన్నారు.

మనం ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల నాయకుడు మోషే తీసుకున్న పెద్ద నాటకీయ పోరాటానికి వచ్చాము, ఇది బైబిల్లోని నిర్గమనగా హీబ్రూ వేదంలో నమోదు చేసి ఉంది. సుమారు క్రీస్తుపూర్వం 1500 లో అబ్రాహాము తర్వాత, 500 సంవత్సరాల తరువాత మోషే ఇశ్రాయేలీయులను ఈజిప్టు బానిసత్వం నుండి ఎలా నడిపించాడో ఇది నమోదు చేసి ఉంది. ఈజిప్టు  ఫరో (పాలకుడు) ను ఎదుర్కోవాలని మోషేను సృష్టికర్త ఆజ్ఞాపించాడు అది వారి ఇద్దరి మధ్య వివాదం ఏర్పడి, ఈజిప్టుపై తొమ్మిది తెగుళ్ళు లేదా విపత్తులను తెచ్చినది. ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించటానికి ఫరో అంగీకరించలేదు కాబట్టి దేవుడు 10వ మరియు చివరి తెగులును తీసుకురాబోతున్నాడు. 10వ తెగులు  పూర్తి ఖాతా ఇక్కడ ఉంది.

10 వ తెగులు కోసం ఈజిప్టులోని ప్రతి ఇంటి మీద గా  ఒక మరణదూత (ఆత్మ) వెళ్ళమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. ఇంటిలో ఉండి గొర్రెపిల్లను బలి ఇచ్చి, దాని రక్తం ఆ ఇంటి గుమ్మాలకు రాయాలి, రాసిన వారు తప్ప, మొత్తం భూమి అంతటా ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న మొదటి కుమారుడు ఒక నిర్దిష్ట రాత్రి చనిపోతాడు. ఫరో విధి, అతను విధేయతను చూపుకపోతే,  గొర్రె రక్తాన్ని తన తలుపు మీద తకింపకపోతే, సింహాసనం వారసుడు అయిన తన కొడుకు చనిపోతాడు. మరియు ఈజిప్టులోని ప్రతి ఇల్లు తన మొదటి కుమారుడిని కోల్పోతుంది – బలి అర్పించిన గొర్రె రక్తం గుమ్మాలపై తకింపనందున. ఈజిప్ట్ జాతీయ విపత్తును ఎదుర్కొంది.

కానీ గొర్రెపిల్లను బలి ఇచ్చి, దాని రక్తమును గుమ్మాల మీద పూసిన  ఇళ్లలో అందరూ సురక్షితంగా ఉంటారని వాగ్దానం చేశారు. మరణ దూత ఆ ఇంటి మీదుగా వెళుతుంది. కాబట్టి ఆ రోజును పస్కా అని పిలుస్తారు (మరణం గొర్రె రక్తం పూసిన అన్ని ఇళ్ళ పై దాటి వెళ్ళింది).

పస్కా గుర్తు

ఈ కథ విన్న వారు తలుపుల మీద రక్తం మరణ దూతకు సంకేతంగా భావించారు. కానీ 3500 సంవత్సరాల క్రితం రాసిన ఖాతా నుండి తీసుకున్న ఆసక్తికరమైన వివరాలను గమనించండి

యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు… “… నేను యెహోవా. నీవు ఉన్న ఇళ్ళపై [పస్కా గొర్రెపిల్ల] రక్తం మీకు గుర్తుగా ఉంటుంది; రక్తాన్ని చూసినప్పుడు నేను మీ మీదుగా దాటి వెళ్తాను.

నిర్గమకాండము 12 : 13

దేవుడు తలుపు మీద రక్తం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు, ఆయన దానిని  చూసినప్పుడు మరణం దాటిపోతుంది, రక్తం దేవునికి సంకేతం కాదు. ఇది చాలా స్పష్టంగా చెప్పుతుంది, రక్తం ‘మీకు గుర్తు’ – ప్రజలు. ఈ భాగాన్ని చదివిన మనందరికీ ఇది ఒక గుర్తు. కానీ అది ఎలా గుర్తు? తరువాత యెహోవా వారికి ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు:

 రాబోయే తరాలకు శాశ్వత ఆర్డినెన్స్‌గా ఈ రోజును జరుపుకోండి. మీరు భూమిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు… ఈ వేడుకను పాటించండి… అది యెహోవాకు పస్కా బలి

నిర్గమకాండం 12:-27

పస్కా వద్ద గొర్రెతో యూదుడు

ప్రతి సంవత్సరం ఒకే రోజున పస్కా పండుగ జరుపుకోవాలని ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజ్ఞాపించబడింది. యూదుల క్యాలెండర్, హిందూ క్యాలెండర్ వంటి చంద్ర క్యాలెండర్, కాబట్టి ఇది పాశ్చాత్య క్యాలెండర్ నుండి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది మరియు ప్రతి సంవత్సరం పాశ్చాత్య క్యాలెండర్ ద్వారా పండుగ రోజు మారుతుంది. కానీ ఈ రోజు వరకు, 3500 సంవత్సరాల తరువాత కూడా, యూదులు ఆ సంఘటనను జ్ఞాపకం చేసుకుని అప్పటి ఇచ్చిన ఆజ్ఞకు విధేయత చూపిస్తూ తమ సంవత్సరపు అదే తేదీన పస్కా పండుగను జరుపుకుంటారు.

పస్కా గుర్తు యేసు ప్రభువుని సూచిస్తుంది

చరిత్ర నుండి ఈ పండుగను మనం  చుస్తే ఇది చాలా అసాధారణమైనదాన్ని గమనించవచ్చు. మీరు దీనిని సువార్తలో గమనించవచ్చు, అక్కడ యేసుని బంధించటం,  విచారణ వివరాలను నమోదు చేసి ఉంది ( మొదటి పస్కా  తెగులు తరువాత 1500 సంవత్సరాలకి):

28 వారు కయపయొద్దనుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. అప్పుడు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పస్కాను భుజింపవలెనని అధికారమందిరములోనికి వెళ్లలేదు.

యోహాను 18:28

39 అయినను పస్కాపండుగలో నేనొకని మీకు విడుదల చేయువాడుక కలదు గదా; నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయుట మీకిష్టమా? అని వారినడిగెను.

యోహాను 18:39

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, యూదుల క్యాలెండర్‌లో పస్కా రోజున యేసును బంధించి సిలువ వేయడానికి పంపారు. యేసుకు ఇచ్చిన బిరుదులలో ఒకటి

 29 మరువాడు యోహాను యేసు తనయొద్దకు రాగా చూచిఇదిగో లోకపాపమును మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ్ఱపిల్ల.
30 నా వెనుక ఒక మనుష్యుడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన నాకంటె ప్రముఖుడు గనుక నాకంటె ముందటి వాడాయెనని నేనెవరినిగూర్చి చెప్పితినో ఆయనే యీయన.

యోహాను 1:29-30

పస్కా మనకు ఎలా గుర్తుగా ఉందో ఇక్కడ చూద్దాం. యేసు, ‘దేవుని గొర్రెపిల్ల’, 1500 సంవత్సరాల ముందు జరిగిన మొదటి పస్కా పండుగ జ్ఞాపకార్థం యూదులందరూ గొర్రెపిల్లను బలి ఇస్తున్న సంవత్సరంలోనే అదే రోజున యేసును సిలువ వేశారు (అనగా బలి). ప్రతి సంవత్సరం తిరిగి సంభవించే రెండు సెలవుల వార్షిక రాజుని ఇది వివరిస్తుంది. యూదుల పస్కా పండుగ దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం ఈస్టర్ మాదిరిగానే జరుగుతుంది – క్యాలెండర్‌ను తనిఖీ చేయండి. (యూదుల క్యాలెండర్‌లో చంద్ర-ఆధారిత లీపు సంవత్సరాల చక్రం కారణంగా ప్రతి 19 వ సంవత్సరానికి ఒక నెల విభేదం ఉంటుంది). అందుకే ఈస్టర్ రోజు ప్రతి సంవత్సరం కదులుతుంది ఎందుకంటే ఇది పస్కాపై ఆధారపడి ఉంటుంది, మరియు యూదుల క్యాలెండర్ ద్వారా పస్కా రోజుని నియమిస్తారు, ఇది పాశ్చాత్య సంవత్సర క్యాలెండర్ కంటే భిన్నంగా లెక్కిస్తారు

ఇప్పుడు ‘గుర్తులు’ ఏమి చేస్తాయనే దాని గురించి ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి. మీరు క్రింద కొన్ని గుర్తులను చూడవచ్చు.

 

భారత దేశం గుర్తు

 

మెక్‌డొనాల్డ్స్ , నైక్ గురించి ఆలోచించేలా చేయడానికి వాణిజ్య గుర్తు

జెండా, భారతదేశం గుర్తు లేదా చిహ్నం. మనము, దీర్ఘచతురస్రాన్ని పైన ఒక నారింజ, దానిపై ఆకుపచ్చ బ్యాండ్ని ‘చూడము’. లేదు, మనం జెండాను చూసినప్పుడు భారతదేశం గురించి ఆలోచిస్తాం. ‘గోల్డెన్ ఆర్చ్స్’ గుర్తు మెక్‌డొనాల్డ్స్ గురించి ఆలోచించేలా చేస్తుంది. నాదల్ తల పైనబ్యాండ్‌లోని ‘√’ గుర్తు నైక్‌కు గుర్తు. నాదల్‌పై ఈ గుర్తు చూసినప్పుడు మనం వాళ్ళ వస్తువులు గురించి ఆలోచించాలని నైక్ కోరుకుంటాడు. మన ఆలోచనను కావలసిన వస్తువు వైపుకు నడిపించడానికి గుర్తులు, మన మనస్సులో సూచించే గుర్తులుగా ఉంటాయి.

నిర్గమన హీబ్రూ వేదంలోని ఈ పస్కా వృత్తాంతం గుర్తు ప్రజల కోసమేనని, సృష్టికర్త దేవుడి కోసం కాదని స్పష్టంగా చెప్పాడు (అయినప్పటికీ ఆయన రక్తం కోసం వెతుకుతాడు, ఆయన దానిని చూస్తే ఇంటి మీదుగా పోడు). అన్ని గుర్తులు మాదిరిగానే, మనం పస్కా పండుగ వైపు చూసేటప్పుడు మనం ఏమి ఆలోచించాలని ఆయన కోరుకున్నాడు? యేసు ఉన్న రోజునే గొర్రెపిల్లలను బలి ఇచ్చే విశేషమైన సమయం, ఇది యేసు బలిని సూచిస్తుంది.

నేను క్రింద చూపినట్లు అది మన మనస్సులో పనిచేస్తుంది. ఈ గుర్తు యేసు త్యాగానికి మనలను సూచిస్తుంది.

పస్కాకు యేసును సిలువ వేసిన కచ్చితమైన సమయం ఒక గుర్తు

ఆ మొదటి పస్కా పండుగలో గొర్రె పిల్లలను బలి ఇచ్చి రక్తం వ్యాపించటం ద్వారా ప్రజలు జీవించారు. అందువల్ల, ఈ గుర్తు, యేసును సూచిస్తుంది ‘దేవుని గొర్రెపిల్ల’ కూడా మరణానికి బలిగా ఇవ్వబడింది, ఆయన రక్తం చిందినందున మనం జీవం అందుకోవచ్చని చెప్పడం.

అబ్రాహాము గుర్తులో అబ్రాహాము తన కొడుకు బలి కోసం పరీక్షించిన ప్రదేశం మోరియా పర్వతం. ఒక గొర్రె చనిపోయింది కాబట్టి అబ్రాహాము కొడుకు జీవించగలిగాడు.

అబ్రాహాము గుర్తు ఆ ప్రదేశానికి సూచిస్తుంది

మోరియా పర్వతం, అక్షరాలు అదే ప్రదేశంలో యేసును బలి ఇచ్చారు. స్థలాన్ని సూచించటం ద్వారా ఆయన మరణం అర్ధాన్ని ‘చూసేలా’ చేయడానికి ఇది ఒక గుర్తు. పస్కా పండుగలో యేసు బలికి మరో ఒకటి దొరుకుతుంది – సంవత్సరంలో అదే రోజును సూచించడం ద్వారా. ఒక గొర్రె బలి మరోసారి ఉపయోగించటం జరిగింది – ఇది కేవలం ఒక సంఘటన యాదృచ్చికం కాదని చూపిస్తుంది -అది యేసు బలిని సూచించడానికి. రెండు వేర్వేరు మార్గాల్లో (స్థానం ద్వారా, సమయం ద్వారా) పవిత్రమైన హీబ్రూ వేదాలలో రెండు ముఖ్యమైన పండుగలు యేసు బలిని నేరుగా సూచిస్తాయి. చరిత్రలో మరే వ్యక్తి గురించి నేను ఆలోచించలేను, అతని మరణం ఇట్టువంటి నాటకీయ పద్ధతిలో సమాంతరాల ద్వారా ముందే సూచించబడింది. నువ్వు చెయ్యగలవా?

ఈ గుర్తులు ఇవ్వటానికి కారణం, దాని ద్వారా యేసు బలి నిజంగా ప్రణాళిక చేసినది, దేవునిచే నియమించబడిందని మనకు నమ్మకం ఉంటుంది. యేసు త్యాగం మనల్ని మరణం నుండి ఎలా రక్షిస్తుంది మరియు పాపం నుండి మనలను ఎలా శుభ్రపరుస్తుంది – అందుకున్న వారందరికీ దేవుని నుండి వచ్చిన బహుమతి అనే దానిని  ఉహించుకోవడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వడం.