శరీరంలో ఓం – శక్తి అయిన మాట ద్వారా చూపబడింది

  • by

పవిత్ర చిత్రాలు లేదా ప్రదేశాల కంటే అంతిమ వాస్తవికతను (బ్రాహ్మణ) అర్థం చేసుకోవడానికి ధ్వని పూర్తిగా భిన్నమైన మాధ్యమం. ధ్వని తప్పనిసరిగా తరంగాల ద్వారా ప్రసారం చేయబడిన సమాచారం. ధ్వని ద్వారా తీసుకువెళ్ళే సమాచారం అందమైన సంగీతం, సూచనల సమితి లేదా ఎవరైనా పంపాలనుకునే ఏదైనా సందేశం కావచ్చు.

. ఓం యొక్క చిహ్నం. ప్రణవలోని మూడు భాగాలు, 3 సంఖ్యను గమనించండి.

ఎవరైనా ధ్వనితో సందేశాన్ని పలికినప్పుడు దైవం ఏదో ఉంది, లేదా దైవంలో కొంత భాగాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది పవిత్ర ధ్వని మరియు ప్రణవ అని పిలువబడే ఓం (ఓం) చిహ్నంలో సంగ్రహించబడింది. ఓం (లేదా ఓం) ఒక పవిత్ర శ్లోకం మరియు మూడు-భాగాల చిహ్నం. ఓం యొక్క అర్థం మరియు అర్థాలు వివిధ సంప్రదాయాలలో విభిన్న పాఠశాలల మధ్య మారుతూ ఉంటాయి. మూడు భాగాల ప్రాణవ చిహ్నం భారతదేశం అంతటా పురాతన రాతల్లో, దేవాలయాలు, మఠాలు మరియు ఆధ్యాత్మిక తిరోగమనాలలో ప్రబలంగా ఉంది. అంతిమ వాస్తవికతను (బ్రాహ్మణ) బాగా అర్థం చేసుకోవడం ప్రణవ మంత్రం. . ఓం అక్షరం లేదా ఏకాక్షారంతో సమానం – ఒక నాశనం చేయలేని వాస్తవికత.

ఆ విషయంలో, మూడు-భాగాల ప్రతినిధి ప్రసంగం ద్వారా వేదా పుస్తకం (బైబిలలు) సృష్టిని నమోదు చేయడం విశేషం. భగవంతుడు ‘మాట్లాడాడు’ (సంస్కృత व्याहृति (వ్యాహృతి) అందరి ద్వారా తరంగాలుగా ప్రచారం చేసే సమాచార ప్రసారం ఉంది. లోకాలు ఈ రోజు వ్యాహృతులు యొక్క సంక్లిష్ట విశ్వంలోకి ద్రవ్యరాశి మరియు శక్తిని క్రమం చేయడానికి కారణమవుతున్నాయి. ఈ విషయంపై ‘దేవుని ఆత్మ’ చుట్టుముట్టింది లేదా కంపించింది. కంపనం అనేది శక్తి యొక్క ఒక రూపం, ధ్వని యొక్క సారాంశాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. హీబ్రూ వేదాలు 3 రెట్లు వివరిస్తాయి: దేవుడు, దేవుని వాక్యం మరియు దేవుని ఆత్మ, అతని ఉచ్చారణను (వ్యాహితి) ప్రచారం చేసింది, ఫలితంగా మనం ఇప్పుడు గమనించిన విశ్వం. ఇక్కడ రికార్డు ఉంది.

హిబ్రూ వేదాలు: త్రియాక సృష్టికర్త సృష్టిస్తాడు

దియందు దేవుడు భూమ్యాకాశములను సృజించెను.
2 భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను; చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మియుండెను; దేవుని ఆత్మ జలములపైన అల్లాడుచుండెను.
3 దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను.
4 వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడుచూచెను; దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను.
5 దేవుడు వెలుగునకు పగలనియు, చీకటికి రాత్రి అనియు పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా ఒక దినమాయెను.
6 మరియు దేవుడుజలముల మధ్య నొక విశాలము కలిగి ఆ జలములను ఈ జలములను వేరుపరచును గాకని పలికెను.
7 దేవుడు ఆ విశాలము చేసి విశాలము క్రింది జలములను విశాలము మీది జలములను వేరుపరపగా ఆ ప్రకారమాయెను.
8 దేవుడు ఆ విశాలమునకు ఆకాశమని పేరు పెట్టెను. అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా రెండవ దినమాయెను.
9 దేవుడుఆకాశము క్రిందనున్న జలము లొకచోటనే కూర్చబడి ఆరిన నేల కనబడును గాకని పలుకగా ఆ ప్రకారమాయెను.
10 దేవుడు ఆరిన నేలకు భూమి అని పేరు పెట్టెను, జలరాశికి ఆయన సముద్రములని పేరు పెట్టెను, అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
11 దేవుడుగడ్డిని విత్తనములిచ్చు చెట్లను భూమిమీద తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలమిచ్చు ఫలవృక్షములను భూమి మొలిపించుగాకని పలుకగా ఆ ప్రకార మాయెను.
12 భూమి గడ్డిని తమ తమ జాతి ప్రకారము విత్తనములిచ్చు చెట్లను, తమ తమ జాతి ప్రకారము తమలో విత్తనములుగల ఫలవృక్షములను మొలిపింపగా అది మంచిదని దేవుడు చూచెను
13 అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా మూడవ దినమాయెను.
14 దేవుడుపగటిని రాత్రిని వేరుపరచునట్లు ఆకాశవిశాల మందు జ్యోతులు కలుగును గాకనియు, అవి సూచనలను కాలములను దిన సంవత్సరములను సూచించుటకై యుండు గాకనియు,
15 భూమిమీద వెలుగిచ్చుటకు అవి ఆకాశ విశాలమందు జ్యోతులై యుండు గాకనియు పలికెను; ఆ ప్రకారమాయెను.
16 దేవుడు ఆ రెండు గొప్ప జ్యోతులను, అనగా పగటిని ఏలుటకు పెద్ద జ్యోతిని రాత్రిని ఏలుటకు చిన్న జ్యోతిని నక్షత్రములను చేసెను.
17 భూమిమీద వెలు గిచ్చుటకును
18 పగటిని రాత్రిని ఏలుటకును వెలుగును చీక టిని వేరుపరచుటకును దేవుడు ఆకాశ విశాలమందు వాటి నుంచెను; అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
19 అస్తమయ మును ఉదయమును కలుగగా నాలుగవ దినమాయెను.
20 దేవుడుజీవముకలిగి చలించువాటిని జలములు సమృ ద్ధిగా పుట్టించును గాకనియు, పక్షులు భూమిపైని ఆకాశ విశాలములో ఎగురును గాకనియు పలికెను.
21 దేవుడు జల ములలో వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జలములు సమృద్ధిగా పుట్టించిన మహా మత్స్యములను, జీవముకలిగి చలించు వాటినన్నిటిని, దాని దాని జాతి ప్రకారము రెక్కలుగల ప్రతి పక్షిని సృజించెను. అది మంచిదని దేవుడు చూచెను.
22 దేవుడు మీరు ఫలించి అభివృద్ధిపొంది సముద్ర జలములలో నిండి యుండుడనియు, పక్షులు భూమిమీద విస్తరించును గాకనియు, వాటిని ఆశీర్వ దించెను.
23 అస్తమయమును ఉదయమును కలుగగా అయి దవ దినమాయెను.
24 దేవుడు వాటి వాటి జాతి ప్రకారము జీవముగల వాటిని, అనగా వాటి వాటి జాతి ప్రకారము పశువులను పురుగులను అడవి జంతువులను భూమి పుట్టించుగాకని పలి కెను; ఆప్రకారమాయెను.
25 దేవుడు ఆ యా జాతుల ప్రకారము అడవి జంతువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము పశువులను, ఆ యా జాతుల ప్రకారము నేలను ప్రాకు ప్రతి పురుగును చేసెను. అదిమంచిదని దేవుడు చూచెను.

ఆదికాండం 1:1-25

ష్టికర్తను మనం ప్రతిబింబించేలా దేవుడు మానవజాతిని ‘దేవుని స్వరూపంలో’ సృష్టించాడని హీబ్రూ వేదాలు  వివరిస్తాయి. కానీ మన ప్రతిబింబం పరిమితం, ప్రకృతిని దానితో మాట్లాడటం ద్వారా మనం ఆజ్ఞాపించలేము. యేసు ఇలా చేశాడు. ఈ సంఘటనలను సువార్తలు ఎలా నమోదు చేస్తాయో మనం చూస్తాము

యేసు ప్రకృతితో మాట్లాడుతున్నాడు

‘మాట’ ద్వారా బోధన మరియు వైద్యం చేయడంలో యేసుకు అధికారం ఉంది. తన శిష్యులు ‘భయం మరియు ఆశ్చర్యం’తో ఉన్నప్పుడు వారిలో నింపే శక్తిని ఆయన ఎలా ప్రదర్శించారో సువార్త నమోదు చేస్తుంది.

22 మరియొకనాడు ఆయన తన శిష్యులతోకూడ ఒక దోనెయెక్కి సరస్సు అద్దరికి పోదమని వారితో చెప్పగా, వారు ఆ దోనెను త్రోసి బయలుదేరిరి.
23 వారు వెళ్లు చుండగా ఆయన నిద్రించెను. అంతలో గాలివాన సరస్సుమీదికి వచ్చి దోనె నీళ్లతో నిండినందున వారు అపాయకరమైన స్థితిలో ఉండిరి
24 గనుక ఆయనయొద్దకు వచ్చిప్రభువా ప్రభువా, నశించిపోవుచున్నా మని చెప్పి ఆయనను లేపిరి. ఆయన లేచి, గాలిని నీటిపొంగును గద్దింపగానే అవి అణగి నిమ్మళమా యెను.
25 అప్పుడాయన మీ విశ్వాసమెక్కడ అని వారితో అనెను. అయితే వారు భయపడిఈయన గాలికిని నీళ్లకును ఆజ్ఞాపింపగా అవి లోబడుచున్నవే; ఈయన యెవరో అని యొకనితో నొకడు చెప్పుకొని ఆశ్చ

ర్యపడిలూకా 8:22-25

యేసు మాట గాలిని, తరంగాలను కూడా ఆజ్ఞాపించింది! శిష్యులు భయంతో నిండినందుకు ఆశ్చర్యం లేదు. మరొక సందర్భంలో ఆయన వేలాది మందికి ఇలాంటి శక్తిని చూపించాడు. ఈసారి ఆయన గాలి మరియు తరంగాన్ని ఆజ్ఞాపించలేదు – కాని ఆహారం.

టుతరువాత యేసు తిబెరియ సముద్రము, అనగా గలిలయ సముద్రము దాటి అద్దరికి వెళ్లెను.
2 రోగుల యెడల ఆయన చేసిన సూచక క్రియలను చూచి బహు జనులు ఆయనను వెంబడించిరి.
3 యేసు కొండయెక్కి అక్కడ తన శిష్యులతో కూడ కూర్చుండెను.
4 అప్పుడు పస్కా అను యూదుల పండుగ సమీపించెను.
5 కాబట్టి యేసు కన్నులెత్తి బహు జనులు తనయొద్దకు వచ్చుట చూచివీరు భుజించుటకు ఎక్కడనుండి రొట్టెలు కొని తెప్పింతుమని ఫిలిప్పు నడిగెను గాని
6 యేమి చేయనై యుండెనో తానే యెరిగియుండి అతనిని పరీక్షించుటకు ఆలాగడిగెను.
7 అందుకు ఫిలిప్పువారిలో ప్రతివాడును కొంచెము కొంచెము పుచ్చుకొనుటకైనను రెండువందల దేనారముల రొట్టెలు చాలవని ఆయనతో చెప్పెను.
8 ఆయన శిష్యులలో ఒకడు, అనగా సీమోను పేతురు సహోదరుడైన అంద్రెయ
9 ఇక్కడ ఉన్న యొక చిన్న వానియొద్ద అయిదు యవల రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఉన్నవి గాని, యింత మందికి ఇవి ఏమాత్రమని ఆయనతో అనగా
10 యేసు జనులను కూర్చుండబెట్టుడని చెప్పెను. ఆ చోట చాల పచ్చికయుండెను గనుక లెక్కకు ఇంచుమించు అయిదువేలమంది పురుషులు కూర్చుండిరి.
11 యేసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకొని కృతజ్ఞ తాస్తుతులు చెల్లించి కూర్చున్నవారికి వడ్డించెను. ఆలాగున చేపలుకూడ వారికిష్టమైనంత మట్టుకు వడ్డించెను;
12 వారు తృప్తిగా తినిన తరువాత ఏమియు నష్టపడకుండ మిగిలిన ముక్కలు పోగుచేయుడని తన శిష్యులతో చెప్పెను.
13 కాబట్టి వారు భుజించిన తరువాత వారి యొద్ద మిగిలిన అయిదు యవల రొట్టెల ముక్కలు పోగుచేసి పండ్రెండు గంపలు నింపిరి.
14 ఆ మనుష్యులు యేసు చేసిన సూచక క్రియను చూచినిజముగా ఈ లోకమునకు రాబోవు ప్రవక్త ఈయనే అని చెప్పుకొనిరి.
15 రాజుగా చేయుటకు వారు వచ్చి తన్ను బలవంతముగా పట్టుకొనబోవుచున్నారని యేసు ఎరిగి, మరల కొండకు ఒంటరిగా వెళ్లెను.

యోహాను 6:1-15

కృతజ్ఞత స్తుతులు మాట్లాడటం ద్వారా యేసు ఆహారాన్ని గుణించగలడని ప్రజలు చూసినప్పుడు, ఆయన ప్రత్యేకమైనవాడు అని వారికి తెలుసు. అతను వగిషా (వగిషా, సంస్కృతంలో ప్రసంగ ప్రభువు). కానీ దాని అర్థం ఏమిటి? . యేసు తన మాటల శక్తిని లేదా ప్రాణాన్ని స్పష్టం చేయడం ద్వారా తరువాత వివరించాడు

63 “ఆత్మయే జీవింపచేయుచున్నది; శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము. నేను మీతో చెప్పియున్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై యున్నవి, గాని”

యోహాను 6:63

మరియు

57 జీవముగల తండ్రి నన్ను పంపెను గనుక నేను తండ్రి మూలముగా జీవించుచున్నట్టే నన్ను తినువాడును నా మూలముగా జీవించును.

యోహాను 6:57

విశ్వంలో ఉనికిని మాట్లాడిన త్రిఏక సృష్టికర్త (తండ్రి, పదం, ఆత్మ) తాను శరీరంలో మూర్తీభవించానని యేసు పేర్కొన్నాడు. ఆయన మానవ రూపంలో ఓం సజీవంగా ఉన్నాడు. ఆయన జీవ శరీరంలో పవిత్రమైన త్రి-భాగ చిహ్నం. ఆయన గాలి, తరంగం మరియు పదార్థంపై తన శక్తిని మాట్లాడటం ద్వారా ప్రాణ (ప్రాణం) లేదా ప్రాణశక్తిని జీవన ప్రాణవా అని ప్రదర్శించాడు.

అది ఎలా అవుతుంది? దాని అర్థం ఏమిటి?

 అర్థం చేసుకోవలసిన హృదయాలు

యేసు శిష్యులు దీనిని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడ్డారు. 5000 మందికి ఆహారం ఇచ్చిన వెంటనే సువార్త నమోదు చేసింది:

45 ఆయన జనసమూహమును పంపివేయునంతలో, దోనె ఎక్కి అద్దరినున్న బేత్సయిదాకు ముందుగా వెళ్లుడని ఆయన తన శిష్యులను వెంటనే బలవంతము చేసెను.
46 ఆయన వారిని వీడుకొలిపి, ప్రార్థనచేయుటకు కొండకు వెళ్లెను.
47 సాయంకాలమైనప్పుడు ఆ దోనె సముద్రము మధ్య ఉండెను ఆయన ఒంటరిగా మెట్ట నుండెను.
48 అప్పుడు వారికి గాలి ఎదురైనందున, దోనె నడిపించుటలో వారు మిక్కిలి కష్టపడుచుండగా ఆయన చూచి, రాత్రి ఇంచు మించు నాలుగవ జామున సముద్రముమీద నడుచుచు వారియొద్దకు వచ్చి, వా
49 ఆయన సముద్రముమీద నడుచుట వారు చూచి, భూత మని తలంచి కేకలు వేసిరి.
50 అందరు ఆయనను చూచి తొందరపడగా, వెంటనే ఆయన వారిని పలుకరించిధైర్యము తెచ్చు కొనుడి, నేనే, భయపడకుడని చెప్పెను.
51 తరువాత ఆయన దోనె యెక్కి వారియొద్దకు వచ్చినప్పుడు గాలి అణగెను, అందుకు వారు తమలోతాము మిక్కిలి విభ్రాంతి నొందిరి;
52 అయినను వారి హృదయము కఠిన మాయెను గనుక వారు రొట్టెలనుగూర్చిన సంగతి గ్రహింపలేదు.
53 వారు అవతలకు వెళ్లి గెన్నేసరెతు దగ్గర ఒడ్డుకు వచ్చి దరి పట్టిరి.
54 వారు దోనె దిగగానే, జనులు ఆయనను గురుతుపట్టి
55 ఆ ప్రదేశమందంతట పరుగెత్తికొనిపోయి, ఆయన యున్నాడని వినినచోటునకు రోగులను మంచముల మీద మోసికొని వచ్చుటకు మొదలుపెట్టిరి.
56 గ్రామముల లోను పట్టణములలోను పల్లెటూళ్లలోను ఆయన యెక్క డెక్కడ ప్రవేశించెనో అక్కడి జనులు రోగులను సంత వీథులలో ఉంచి, వారిని ఆయన వస్త్రపుచెంగుమాత్రము ముట్టనిమ్మని ఆయనను వేడుకొనుచుండిరి. ఆయనను ముట్టిన వారందరు స్వస్థతనొందిరి

.మార్కు 6:45-56

శిష్యులకు ‘అర్థం కాలేదు’ అని చెప్పింది. అర్థం చేసుకోకపోవటానికి కారణం వారు తెలివైనవారు కాదు; ఏమి జరిగిందో వారు చూడలేదు కాబట్టి కాదు; వారు చెడ్డ శిష్యులు కాబట్టి కాదు; వారు దేవుణ్ణి విశ్వసించనందున కాదు. అది వారి ‘హృదయాలను కఠినతరం చేసింది’ అని చెబుతుంది. మన స్వంత కఠినమైన హృదయాలు కూడా ఆధ్యాత్మిక సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఉంచుతాయి.

ఆయన రోజుల్లో ప్రజలు యేసు గురించి ఇంతగా విభజించబడటానికి ఇది ప్రాథమిక కారణం. వేద సంప్రదాయంలో, ఆయన ప్రావణ లేదా ఓం అని చెప్పుకుంటున్నాడు, ప్రపంచాన్ని ఉనికిలోకి తెచ్చిన అక్షర, తరువాత మానవుడు – పాడైపోయే వాడు అయ్యాడు. మేధోపరంగా అర్థం చేసుకోవడం కంటే మన హృదయాల నుండి మొండితనం తొలగించాల్సిన అవసరం ఉంది.

యోహాను యొక్క సిధపాట్టు పని చాలా ముఖ్యమైనది. తన పాపాన్ని దాచడానికి బదులు ఒప్పుకోవడం ద్వారా పశ్చాత్తాపం చెందమని ప్రజలను పిలిచాడు. యేసు శిష్యులకు పశ్చాత్తాపం, పాపాన్ని అంగీకరించాల్సిన కఠినమైన హృదయాలు ఉంటే, మీరు మరియు నేను ఇంకా ఎంత ఎక్కువ!

ఏం చేయాలి?

హృదయాన్ని మృదువుగా చేయడానికి & అర్థం చేసుకోవడానికి మంత్రం

హీబ్రూ వేదాలలో ఒక మంత్రంగా ఇచ్చిన ఈ ఒప్పుకోలు సహాయకరంగా ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓం అలాగే ధ్యానం చేయడం లేదా జపించడం మీ హృదయంలో కూడా పని చేస్తుంది.

వా, నీ కృపచొప్పున నన్ను కరుణింపుము నీ వాత్సల్య బాహుళ్యముచొప్పున నా అతిక్రమములను తుడిచివేయుము
2 నా దోషము పోవునట్లు నన్ను బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవునట్లు నన్ను పవిత్రపరచుము.
3 నా అతిక్రమములు నాకు తెలిసేయున్నవి నా పాపమెల్లప్పుడు నాయెదుట నున్నది.
4 నీకు కేవలము నీకే విరోధముగా నేను పాపము చేసి యున్నాను నీ దృష్టియెదుట నేను చెడుతనము చేసియున్నాను కావున ఆజ్ఞ ఇచ్చునప్పుడు నీవు నీతిమంతుడవుగా అగపడుదువు తీర్పు తీర్చునప్పుడు నిర్మలుడవుగా అగపడుదువు.
5 నేను పాపములో పుట్టినవాడను పాపములోనే నా తల్లి నన్ను గర్భమున ధరించెను.
6 నీవు అంతరంగములో సత్యము కోరుచున్నావు ఆంతర్యమున నాకు జ్ఞానము తెలియజేయుదువు.
7 నేను పవిత్రుడనగునట్లు హిస్సోపుతో నా పాపము పరిహరింపుము. హిమముకంటెను నేను తెల్లగా నుండునట్లు నీవు నన్ను కడుగుము.
8 ఉత్సాహ సంతోషములు నాకు వినిపింపుము అప్పుడు నీవు విరిచిన యెముకలు హర్షించును.
9 నా పాపములకు విముఖడవు కమ్ము నా దోషములన్నిటిని తుడిచివేయుము.
10 దేవా, నాయందు శుద్ధహృదయము కలుగజేయుము నా అంతరంగములో స్థిరమైన మనస్సును నూతన ముగా పుట్టించుము.
11 నీ సన్నిధిలోనుండి నన్ను త్రోసివేయకుము నీ పరిశుద్ధాత్మను నాయొద్దనుండి తీసివేయకుము.
12 నీ రక్షణానందము నాకు మరల పుట్టించుము సమ్మతిగల మనస్సు కలుగజేసి నన్ను దృఢపరచుము

.కీర్తనలు51: 1-4, 10-12

సజీవ వాక్యంగా, యేసు దేవుని ‘ఓం’ అని అర్థం ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఈ పశ్చాత్తాపం అవసరం.

అతను ఎందుకు వచ్చాడు? మేము తరువాత చూస్తాము.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *