సూర్యుని క్రింద జీవిత సంతృప్తిని కనుగొనుటకు ప్రయత్నించుట మాయ

మాయ అను సంస్కృతము పదమునకు ‘లేనిది’ అని అర్థము, కాబట్టి ఇది “వంచన’ అయ్యున్నది. పలువురు సాధువులు మరియు గురుకులములు మాయలో ఉన్న వంచనను పలు విధాలుగా వర్ణించారు, కాని సామాన్యముగా భౌతిక వస్తువులు మన ఆత్మను తప్పుదోవ పట్టించి మనలను బానిసత్వములో బంధించగలవు అను ఆలోచనను వ్యక్తపరచారు. మన ఆత్మ భౌతిక వస్తువులను నియంత్రించి, వాటిని ఆస్వాదించాలని ఆశపడుతుంది. అయితే, అలా చేయడం ద్వారా మనము దురభిలాష, లోభము మరియు కోపమును సేవించుట ఆరంభిస్తాము. తరువాత మనము మన ప్రయత్నములను ముమ్మరము చేసి, తప్పు మీద తప్పు చేసి, మాయ లేక వంచనలో మరింత లోతుగా కూరుకొనిపోతాము. ఈ విధంగా మాయ ఒక సుడిగాలి వలె పని చేసి, మరింత బలమును పొందుకొని, ఒక వ్యక్తిని మరింత బిగపట్టి నిరాశలోనికి నడిపిస్తుంది. తాత్కాలికమైన దానిని శాశ్వతమైన విలువ కలిగినదిగా పరిగణించి, లోకము అందించలేని నిత్యమైన ఆనందమును వెదకునట్లు మాయ చేస్తుంది.

జ్ఞానమును గూర్చి వ్రాయబడిన ఒక అద్భుతమైన తమిళ పుస్తకము, తిరుక్కురళ్, మాయను గూర్చి మరియు మన మీద మాయ యొక్క ప్రభావమును గూర్చి ఈ విధంగా వర్ణిస్తుంది:

“ఒకడు తన బంధములను హత్తుకొనియుండి, వాటిని విడిచిపెట్టుటకు ఇష్టపడనప్పుడు, దుఖములు కూడా వానిని విడువక పట్టుకుంటాయి.”

తిరుక్కురళ్ 35.347–348

హెబ్రీ వేదములలో కూడా తిరుక్కురళ్ ను పోలిన జ్ఞాన సాహిత్యము ఉన్నది. ఈ జ్ఞాన సాహిత్యము యొక్క రచయిత పేరు సొలొమోను. అతడు ‘సూర్యుని క్రింద’ నివసించుచున్నప్పుడు అనుభవించిన మాయను మరియు దాని ప్రభావములను జ్ఞాపకము చేసుకున్నాడు – అనగా, భౌతిక వస్తువులకు మాత్రమే విలువ ఉన్నదని అన్నట్లు జీవిస్తూ, సూర్యుని క్రింద భౌతిక లోకములో నిలిచియుండు ఆనందము కొరకు వెదకుట.

‘సూర్యుని క్రింద’ సొలొమోను మాయను అనుభవించుట

తన జ్ఞానమును బట్టి సుప్రసిద్ధుడైన పురాతన రాజైన సొలొమోను సుమారుగా క్రీ. పూ. 950 కాలములో బైబిలులోని పాత నిబంధనలో భాగమైన అనేక పద్యములను వ్రాశాడు. ప్రసంగి గ్రంథములో, జీవితములో సంతృప్తిని పొందుటకు అతడు చేసిన ప్రయత్నములన్నిటిని గూర్చి వర్ణించాడు. అతడు ఇలా వ్రాశాడు:

  నీ నిన్ను సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని నేను నా హృదయ ముతో చెప్పుకొంటిని; అయితే అదియు వ్యర్థప్రయత్న మాయెను.
2 నవ్వుతోనీవు వెఱ్ఱిదానవనియు, సంతోష ముతోనీచేత కలుగునదేమియనియు నేవంటిని.
3 నా మనస్సు ఇంకను జ్ఞానము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము క్రింద తాము బ్రదుకుకాలమంతయు మనుష్యులు ఏమిచేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా దేహమును ద్రాక్షారసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతి హీనతయొక్క సంగతి అంతయు గ్రహింతుననియు నా మనస్సులో నేను యోచన చేసికొంటిని.
4 ​నేను గొప్ప పనులు చేయబూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండ్లు కట్టించు కొంటిని, ద్రాక్షతోటలు నాటించుకొంటిని.
5 నాకొరకు తోటలను శృంగారవనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన ఫలవృక్షములను నాటించితిని.
6 వృక్షముల నారుమళ్లకు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు త్రవ్వించు కొంటిని.
7 ​పనివారిని పని కత్తెలను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుట్టిన దాసులు నాకుండిరి; యెరూషలేము నందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎక్కువగా పసుల మందలును గొఱ్ఱ మేకల మందలును బహు విస్తారముగా సంపాదించుకొంటిని.
8 నాకొరకు నేను వెండి బంగార ములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా దేశ ములలో దొరుకు సంపత్తును కూర్చుకొంటిని; నేను గాయ కులను గాయకురాండ్రను మనుష్యులిచ్ఛయించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపత్నులను ఉంచు కొంటిని.
9 నాకు ముందు యెరూషలేమునందున్న వారందరి కంటెను నేను ఘనుడనై అభివృద్ధి నొందితిని; నా జ్ఞానము నన్ను విడిచి పోలేదు.
10 నా కన్నులు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభ్యంతరము చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులన్నిటినిబట్టి సంతో షింపగా సంతోషకరమైనదేదియు అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిర్బంధింపలేదు. ఇదే నా పనులన్నిటి వలన నాకు దొరికిన భాగ్యము.

ప్రసంగి 2:1-10

ధనము, ఖ్యాతి, జ్ఞానము, గొప్ప కట్టడములు, స్త్రీలు, సుఖము, రాజ్యము, మంచి ఉద్యోగము, ద్రాక్షరసము… సొలొమోను ఇవన్నీ అనుభవించాడు – మరియు లోకములో ఇప్పటి వరకు జీవించిన ప్రజలందరి కంటే ఎక్కువ అనుభవించాడు. ఐంస్టీన్ వంటి జ్ఞానము, లక్ష్మీ మిట్టల్ వంటి ఐశ్వర్యము, ఒక బాలీవుడ్ స్టార్ వంటి సామాజిక/లైంగిక జీవితము, మరియు బ్రిటిష్ రాజ కుటుంబములోని ప్రిన్స్ విలియం వంటి రాజరికము – అన్ని కలిపి ఒక వ్యక్తిలో మిళితమైయ్యాయి. ఇట్టి వ్యక్తిని ఎవరు జయించగలరు? అతడు ప్రజలందరిలో ఇంత సంతృప్తిపరుడు అని మీరు అనుకోవచ్చు.

అతడు వ్రాసిన మరొక పద్యముల పుస్తకమైన పరమగీతములో, ఇది కూడా బైబిలులో ఉన్నది, అతడు తాను అనుభవించుచున్న ఒక శృంగారకరమైన ప్రేమ-వ్యవహారమును గూర్చి వ్రాశాడు – జీవిత కాల సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది అనిపించు విషయము. పూర్తి పద్యము ఇక్కడ ఉన్నది. అయితే అతనికి మరియు అతని ప్రేయసికి మధ్య జరిగిన ప్రేమ సంభాషణ పద్యములోని ఒక భాగము క్రింద ఇవ్వబడింది

పరమగీతము యొక్క సారాంశము

 

అతను
9 నా ప్రియమైన, నిన్ను ఒక మరేతో పోలుస్తున్నాను
ఫరో యొక్క రథం గుర్రాలలో.
10 మీ బుగ్గలు చెవిపోగులతో అందంగా ఉన్నాయి,
ఆభరణాల తీగలతో మీ మెడ.
11 మేము మీకు బంగారు చెవిపోగులు చేస్తాము,
వెండితో నిండి ఉంది.

ఆమె
12 రాజు తన బల్ల వద్ద ఉన్నప్పుడు,
నా పరిమళం దాని సువాసనను వ్యాప్తి చేసింది.
13 నా ప్రియమైన నాకు మిర్రల సాచెట్
నా రొమ్ముల మధ్య విశ్రాంతి.
14 నా ప్రియమైన నాకు గోరింట వికసిస్తుంది
ఎన్ గెడి యొక్క ద్రాక్షతోటల నుండి.

అతను
15 నా ప్రియమైన, మీరు ఎంత అందంగా ఉన్నారు!
ఓహ్, ఎంత అందంగా ఉంది!
మీ కళ్ళు పావురాలు.

ఆమె
16 ప్రియమైన, నీవు ఎంత అందంగా ఉన్నావు!
ఓహ్, ఎంత మనోహరమైనది!
మరియు మా మంచం ప్రశాంతంగా ఉంది.

అతను

17 మా ఇంటి కిరణాలు దేవదారు;
మా తెప్పలు ఫిర్లు.

ఆమె

3 అడవి చెట్ల మధ్య ఆపిల్ చెట్టులా
యువకులలో నాకు ప్రియమైనది.
నేను అతని నీడలో కూర్చోవడం ఆనందంగా ఉంది,
మరియు అతని పండు నా రుచికి తీపిగా ఉంటుంది.
4 అతను నన్ను విందు హాలుకు నడిపించనివ్వండి,
మరియు నాపై అతని బ్యానర్ ప్రేమగా ఉండనివ్వండి.
5 ఎండుద్రాక్షతో నన్ను బలోపేతం చేయండి,
ఆపిల్లతో నన్ను రిఫ్రెష్ చేయండి,
నేను ప్రేమతో మూర్ఛపోతున్నాను.
6 అతని ఎడమ చేయి నా తల క్రింద ఉంది,
అతని కుడి చేయి నన్ను ఆలింగనం చేస్తుంది.
7 యెరూషలేము కుమార్తెలు, నేను నిన్ను వసూలు చేస్తున్నాను
గజెల్స్ మరియు ఫీల్డ్ యొక్క పనుల ద్వారా:
ప్రేమను రేకెత్తించవద్దు లేదా మేల్కొల్పవద్దు
అది కోరుకునే వరకు.

పరమగీతము 1:9 – 2:7

సుమారుగా మూడు వేల సంవత్సరముల క్రితం వ్రాయబడిన ఈ పద్యములో, ఒక ఉత్తమమైన బాలీవుడ్ చలనచిత్రములో కనిపించు శృంగార తీక్ష్ణత ఉన్నది. తనకు కలిగిన గొప్ప ఐశ్వర్యముతో అతడు ఏడు వందల మంది ఉంపుడుగత్తెలను పొందుకున్నాడని బైబిలు నివేదిస్తుంది! అత్యంత ప్రఖ్యాతిగాంచిన బాలీవుడ్ లేక హాలీవుడ్ ప్రేమికులు ఏనాడు పొందలేని సంఖ్య ఇది. కాబట్టి ఇంత ప్రేమను పొందుకొని అతడు సంతృప్తి కలిగి జీవించాడు అని మీరనుకోవచ్చు. అయితే ఇంత ప్రేమ, ఇంత ఐశ్వర్యము, ప్రఖ్యాతి మరియు జ్ఞానము పొందియుండిన తరువాత కూడా – అతడు జీవితాన్ని ఇలా క్రోడీకరించాడు:

  వీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై యుండిన ప్రసంగి పలికిన మాటలు.
2 వ్యర్థము వ్యర్థమని ప్రసంగి చెప్పుచున్నాడు, వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థమే.
3 ​సూర్యునిక్రింద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటివలన వారికి కలుగుచున్న లాభ మేమి?
4 ​తరము వెంబడి తరము గతించి పోవుచున్నది; భూమియొకటే యెల్లప్పుడును నిలుచునది.
5 ​సూర్యుడుద యించును, సూర్యుడు అస్తమించును, తానుదయించు స్థలము మరల చేరుటకు త్వరపడును.
6 ​గాలి దక్షిణమునకు పోయి ఉత్తరమునకు తిరుగును; ఇట్లు మరల మరల తిరుగుచు తన సంచారమార్గమున తిరిగి వచ్చును.
7 ​నదులన్నియు సముద్రములో పడును, అయితే సముద్రము నిండుట లేదు; నదులు ఎక్కడనుండి పారివచ్చునో అక్కడికే అవి ఎప్పుడును మరలిపోవును
8 ​​ఎడతెరిపి లేకుండ సమస్తము జరుగుచున్నది; మనుష్యులు దాని వివరింప జాలరు; చూచుటచేత కన్ను తృప్తిపొందకున్నది, వినుటచేత చెవికి తృప్తికలుగుట లేదు.
9 మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవు నది; మునుపు జరిగినదే ఇక జరుగబోవునది; సూర్యుని క్రింద నూతనమైన దేదియు లేదు.
10 ఇది నూతనమైనదని యొకదానిగూర్చి యొకడు చెప్పును; అదియును మనకు ముందుండిన తరములలో ఉండినదే.
11 పూర్వులు జ్ఞాపక మునకు రారు; పుట్టబోవువారి జ్ఞాపకము ఆ తరువాత నుండ బోవువారికి కలుగదు.
12 ప్రసంగినైన నేను యెరూషలేమునందు ఇశ్రాయేలీ యులమీద రాజునై యుంటిని.
13 ఆకాశముక్రింద జరుగు నది అంతటిని జ్ఞానముచేత విచారించి గ్రహించుటకై నా మనస్సు నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభ్యాసము నొందవలె నని దేవుడు మానవులకు ఏర్పాటుచేసిన ప్రయాసము బహు కఠినమైనది.
14 ​సూర్యునిక్రింద జరుగుచున్న క్రియల నన్నిటిని నేను చూచితిని; అవి అన్నియు వ్యర్థములే, అవి యొకడు గాలికై ప్రయాస పడినట్టున్నవి.

ప్రసంగి 1:1-14

  11 ​అప్పుడు నేను చేసిన పనులన్నియు, వాటికొరకై నేను పడిన ప్రయాసమంతయు నేను నిదానించి వివేచింపగా అవన్నియు వ్యర్థమైనవిగాను ఒకడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టుగాను అగుపడెను, సూర్యుని క్రింద లాభకరమైనదేదియు లేనట్టు నాకు కనబడెను.
12 రాజు తరువాత రాబోవు వాడు, ఇదివరకు జరిగిన దాని విషయము సయితము ఏమి చేయునో అనుకొని, నేను జ్ఞానమును వెఱ్ఱితనమును మతిహీనతను పరిశీలించు టకై పూనుకొంటిని.
13 అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత ప్రయోజనకరమో బుద్ధిహీనతకంటె జ్ఞానము అంత ప్రయో జనకరమని నేను తెలిసికొంటిని.
14 ​జ్ఞానికి కన్నులు తలలో నున్నవి, బుద్ధిహీనుడు చీకటియందు నడుచుచున్నాడు; అయినను అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించునని నేను గ్రహించితిని.
15 కావున బుద్ధి హీనునికి సంభవించునట్లే నాకును సంభవించును గనుక నేను అధిక జ్ఞానము ఏల సంపాదించితినని నా హృదయమందనుకొంటిని. ఇదియు వ్యర్థమే.
16 బుద్ధిహీనులను గూర్చినట్లుగానే జ్ఞానులను గూర్చియు జ్ఞాపకము ఎన్నటికిని యుంచబడదు; రాబోవు దిన ములలో వారందరును మరువబడినవారై యుందురు; జ్ఞానులు మృతినొందు విధమెట్టిదో బుద్ధిహీనులు మృతినొందు విధమట్టిదే.
17 ఇది చూడగా సూర్యుని క్రింద జరుగునది నాకు వ్యసనము పుట్టించెను అంతయు వ్యర్థము గాను ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టుగాను కనబడెను గనుక బ్రదుకుట నా కసహ్యమాయెను.
18 సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాసపడి చేసిన పనులన్నిటిని నా తరువాత వచ్చువానికి నేను విడిచిపెట్టవలెనని తెలిసి కొని నేను వాటియందు అసహ్యపడితిని.
19 వాడు జ్ఞానము గలవాడై యుండునో బుద్ధిహీనుడై యుండునో అది ఎవ నికి తెలియును? అయితే సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాస పడి జ్ఞానముచేత సంపాదించుకొన్న నా కష్టఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వ్యర్థమే.
20 కావున సూర్యుని క్రింద నేను పడిన ప్రయాస మంతటి విషయమై నేను ఆశ విడిచిన వాడనైతిని.
21 ​ఒకడు జ్ఞానముతోను తెలివితోను యుక్తితోను ప్రయాసపడి ఏదో ఒక పని చేయును; అయితే దానికొరకు ప్రయాస పడని వానికి అతడు దానిని స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చివేయ వలసి వచ్చును; ఇదియు వ్యర్థమును గొప్ప చెడుగునై యున్నది.
22 ​సూర్యుని క్రింద నరునికి తటస్థించు ప్రయాస మంతటి చేతను, వాడు తలపెట్టు కార్యము లన్నిటిచేతను, వానికేమి దొరుకుచున్నది?
23 ​వాని దినములన్నియు శ్రమకరములు, వాని పాట్లు వ్యసనకరములు, రాత్రియం దైనను వాని మనస్సునకు నెమ్మది దొరకదు; ఇదియువ్యర్థమే.

ప్రసంగి 2:11-23

ఆహ్లాదము, ఐశ్వర్యము, మంచి ఉద్యోగము, ప్రగతి, శృంగార ప్రేమలో అనుభవించు ఉన్నతమైన సంతృప్తి కూడా మాయయే అని అతడు చూపాడు. కాని నేడు కూడా సంతృప్తిని పొందుటకు ఇదే ఖచ్చితమైన మార్గమని మనము వింటుంటాము. వీటి ద్వారా సొలొమోను సంతృప్తిని పొందలేదు అని అతడు వ్రాసిన పద్య భాగము ఇంతకు ముందే మనకు చెప్పింది.

సొలొమోను అతని పద్యములను కొనసాగిస్తూ మరణము మరియు జీవితమును విశ్లేషించాడు:

  19 నరులకు సంభవించునది యేదో అదే, మృగ ములకు సంభవించును; వారికిని వాటికిని కలుగు గతి ఒక్కటే; నరులు చచ్చునట్లు మృగములును చచ్చును; సకల జీవులకు ఒక్కటే ప్రాణము; మృగములకంటె నరుల కేమియు ఎక్కువలేదు; సమస్తమును వ్యర్థము.
20 ​సమస్తము ఒక్క స్థలమునకే పోవును; సమస్తము మంటిలోనుండి పుట్టెను, సమస్తము మంటికే తిరిగిపోవును.
21 ​నరుల ఆత్మ పరమున కెక్కిపోవునో లేదో, మృగముల ప్రాణము భూమికి దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియును?

ప్రసంగి 3:19-21

  2 సంభవించునవి అన్నియు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభ వించును; నీతిమంతులకును దుష్టులకును, మంచివారికిని పవిత్రులకును అపవిత్రులకును బలులర్పించువారికిని బలుల నర్పింపని వారికిని గతియొక్కటే; మంచివారికేలాగుననో పాపాత్ములకును ఆలాగుననే తటస్థించును; ఒట్టు పెట్టుకొను వారికేలాగుననో ఒట్టుకు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును.
3 అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించును, సూర్యునిక్రింద జరుగువాటన్నిటిలో ఇది బహు దుఃఖ కరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియున్నది, వారు బ్రదుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱ్ఱితనముండును, తరువాత వారు మృతుల యొద్దకు పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము.
4 బ్రదికి యుండువారితో కలిసి మెలిసియున్నవారికి ఆశ కలదు; చచ్చిన సింహముకంటె బ్రదికియున్న కుక్క మేలు గదా.
5 బ్రదికి యుండువారు తాము చత్తురని ఎరుగుదురు. అయితే చచ్చినవారు ఏమియు ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడి యున్నది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు.

ప్రసంగి 9:2-5

ఐశ్వర్యము మరియు ప్రేమను అన్వేషించుటను గూర్చిన పద్యములు – వీటిని సాధారణంగా మనము అపవిత్రమైనవిగా చూస్తాము – పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిలులో ఎందుకు వ్రాయబడ్డాయి? పవిత్ర గ్రంథములు సన్యాసులుగా జీవించుటను గూర్చి, ధర్మమును గూర్చి, మరియు నైతిక విలువలను గూర్చి మాట్లాడాలని మనము ఆశిస్తాము. మరియు బైబిలులోని సొలొమోను మరణమును గూర్చి అంతిమగమ్యముగాను మరియు నిరాశాజనకముగాను ఎందుకు వ్రాశాడు?

సొలొమోను అనుసరించిన మార్గము, ఇది లోకములో ఎక్కువ మంది అనుసరించు మార్గము, స్వయం కొరకు జీవించు, మరియు తన సుఖము మరియు సంతోషము కొరకు తనకు నచ్చిన విధానములను అనుసరించు మార్గమైయున్నది. కాని సొలొమోను అనుభవించిన అంతము అంత మంచిది కాదు – సంతృప్తి తాత్కాలికమైనది మరియు వంచనయైయున్నది. అతని పద్యములు బైబిలులో ఒక పెద్ద హెచ్చరికగా ఉన్నాయి – “అక్కడకి వెళ్లవద్దు – అది మిమ్మును నిరుత్సాహపరుస్తుంది!” ఇంచుమించు మనమంతా సొలొమోను అనుసరించిన మార్గములో వెళ్లుటకు ప్రయత్నిస్తాము కాబట్టి, అతని మాటలు వింటే మనము జ్ఞానవంతులమవుతాము.

సువార్తసొలొమోను పద్యములకు జవాబిచ్చుట

బైబిలులో ప్రస్తావించబడిన వారందరిలో యేసు క్రీస్తు (యేసు సత్సంగ్) అత్యంత సుపరిచితమైన వ్యక్తి. ఆయన కూడా జీవితమును గూర్చి వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆయన ఇలా సెలవిచ్చాడు

“… జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితిని”

యోహాను 10:10

 

28 ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును.
29 నేను సాత్వికుడను దీనమనస్సు గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చు కొనుడి; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును.
30 ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలిక గాను ఉన్నవి.     

మత్తయి 11:28-30

యేసు ఇలా చెప్పినప్పుడు సొలొమోను తన పద్యములలో వ్రాసిన వ్యర్థతకు మరియు నిరాశకు జవాబిచ్చాడు. సొలొమోను అనుసరించిన మరణ-మార్గమునకు ఇది జవాబు కావచ్చు. ఎందుకంటే, సువార్తకు అర్థము ‘శుభవార్త’ కదా. సువార్త నిజముగా శుభవార్త అయ్యున్నదా? దీనికి జవాబును తెలుసుకొనుటకు మనకు సువార్తను గూర్చి కొంత అవగాహన కావాలి. మరియు సువార్తలో చెప్పబడిన విషయములను మనము పరీక్షించాలి – అవివేకముగా విమర్శించుటకు బదులుగా, సువార్తను గూర్చి క్షుణ్ణంగా ఆలోచనచేయాలి.

నేను నా గాధలో వివరించినట్లు, నేను కూడా ఇదే మార్గమును అనుసరించాను. మీరు కూడా వీటిని పరీక్షించుటను ఆరంభించుటకు ఈ వెబ్సైటులోని వ్యాసములు రూపొందించబడినవి. యేసు నరావతారి అగుటను గూర్చి చదువుతూ ఆరంభిస్తే బాగుంటుంది.

పది ఆజ్ఞలు: కలియుగములో కరోనా వైరస్ పరీక్ష వంటిది

మనము కలియుగములో జీవిస్తున్నామని సహజంగా అందరు ఒప్పుకుంటారు. ఇది నాలుగు యుగములలో చివరిది. మిగిలిన మూడు యుగములు సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము. ఈ నాలుగు యుగములలో సామాన్యముగా ఏమి కనిపిస్తుంది అంటే, మొదటి యుగమైన సత్యయుగము మొదలుకొని, మనము ప్రస్తుతము నివసించుచున్న కలియుగము వరకు నైతిక మరియు సామాజిక పతనము క్రమక్రమముగా జరుగుతు వస్తుంది.

మహాభారతములోని మార్కండేయుడు కలియుగములో మానవ స్వభావమును ఈ విధంగా వర్ణించాడు:

కోపము, ఉగ్రత మరియు అజ్ఞానము పెరుగుతాయి

ధర్మము, సత్యము, పరిశుభ్రత, సహనము, కరుణ, భౌతిక శక్తి మరియు జ్ఞాపకము దినదినము కృశించిపోతాయి.

ఎలాంటి కారణము లేకుండా ప్రజలు హత్యచేయు ఆలోచనలను తలపెడతారు మరియు దానిలోని తప్పును గ్రహింపరు.

వ్యామోహమును సామాజికముగా అంగీకరిస్తారు మరియు లైంగిక సంభోగమును జీవితము యొక్క ముఖ్యమైన అవసరతగా పరిగణిస్తారు.

పాపము బహుగా పెరిగిపోతుంది, కాని మంచితనము అంచెలంచెలుగా అంతరించిపోతుంది.

ప్రజలు మత్తును కలిగించు పానీయములకు మరియు మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలవుతారు.

గురువులను గౌరవించుట మానివేస్తారు మరియు వారి శిష్యులు వారిని గాయపరుస్తారు. వారి బోధలను హేళన చేస్తారు, మరియు కామమును అనుసరించువారు మానవుల యొక్క మనస్సులపై పట్టును సంపాదిస్తారు.

భగవంతులమని లేక దేవుళ్లు ఇచ్చిన వరములమని మానవులంతా తమను గూర్చి తాము ప్రకటించుకుంటారు మరియు బోధించుటకు బదులుగా దానిని వ్యాపారముగా మార్చివేస్తారు.

ప్రజలు వివాహములు చేసుకొనుట మాని కేవలం కామ వాంఛలను తీర్చుకొనుటకు సహజీవనం చేస్తారు.

మోషే మరియు పది ఆజ్ఞలు

మన ప్రస్తుత యుగమును హెబ్రీ వేదములు కూడా ఇంచుమించు ఇదే విధంగా వర్ణిస్తాయి. పాపము చేయుటకు మానవులు వాంఛను కలిగియున్నందున, వారు పస్కా ద్వారా ఐగుప్తు నుండి తప్పించుకొని వచ్చిన తరువాత కొంత కాలమునకు దేవుడు మోషే ద్వారా పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చాడు. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తులో నుండి బయటకు నడిపించుట మాత్రమే మోషే యొక్క లక్ష్యము కాదుగాని, వారిని ఒక నూతన జీవన విధానములోనికి నడిపించుట కూడా అతని లక్ష్యమైయుండెను. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించిన పస్కా దినమునకు యాబై రోజులు తరువాత, మోషే వారిని సీనాయి పర్వతము (హోరేబు పర్వతము) యొద్దకు నడిపించాడు, అక్కడ వారు దేవుని ధర్మశాస్త్రమును పొందుకున్నారు. కలియుగములోని సమస్యలను వెలికితీయుటకు ఈ ధర్మశాస్త్రము కలియుగములో ఇవ్వబడినది.

మోషే పొందుకున్న ఆజ్ఞలు ఏవి? ధర్మశాస్త్రమంతా చాలా పెద్దదైనప్పటికీ, మోషే మొదటిగా రాతి పలకల మీద వ్రాయబడియున్న కొన్ని నైతిక ఆజ్ఞలను దేవుని నుండి పొందుకున్నాడు, వీటిని పది ఆజ్ఞలు(లేక డెకలోగ్) అని పిలుస్తారు. ఈ పది ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రము అంతటి యొక్క సారాంశముగా ఉన్నాయి – సూక్ష్మ వివరములను తెలుపుటకు ముందు ఇవ్వబడిన నైతిక విలువలు – మరియు ఇవి కలియుగములో ఉన్న భ్రష్టత్వముల నుండి పశ్చాత్తాపపడునట్లు మనలను ప్రోత్సహించుటకు దేవుడిచ్చిన క్రియాశీల శక్తిగా ఉన్నాయి.

పది ఆజ్ఞలు

దేవుడు రాతి పలకల మీద వ్రాసిన, తరువాత మోషే హెబ్రీ వేదములలో నమోదు చేసిన పది ఆజ్ఞల పట్టిక ఈ క్రింద ఇవ్వబడినది.

వుడు ఈ ఆజ్ఞలన్నియు వివరించి చెప్పెను.
2 నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుప్తుదేశములోనుండి నిన్ను వెలుపలికి రప్పిం చితిని;
3 నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.
4 పైన ఆకాశమందేగాని క్రింది భూమియందేగాని భూమిక్రింద నీళ్లయందేగాని యుండు దేని రూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు.
5 ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; నన్ను ద్వేషించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికి రప్పించుచు
6 నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొనువారిని వెయ్యితరములవరకు కరుణించు వాడనై యున్నాను.
7 నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపకూడదు; యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపువానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు.
8 విశ్రాంతిదినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపక ముంచుకొనుము.
9 ఆరు దినములు నీవు కష్ట పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను
10 ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమార్తెయైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ యిండ్లలో నున్న పరదేశి యైనను ఏపనియు చేయ కూడదు.
11 ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి, యేడవ దినమున విశ్ర మించెను; అందుచేత యెహోవా విశ్రాంతిదినమును ఆశీర్వదించి దాని పరిశుద్ధపరచెను.
12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము.
13 నరహత్య చేయకూడదు.
14 వ్యభిచరింపకూడదు.
15 దొంగిలకూడదు.
16 నీ పొరుగువానిమీద అబద్ధసాక్ష్యము పలుకకూడదు.
17 నీ పొరుగువాని యిల్లు ఆశింపకూడదు.నీ పొరుగువాని భార్యనైనను అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెద్దునైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింప కూడదు అని చెప్పె

ను. నిర్గమకాండము 20:1-17

పది ఆజ్ఞల యొక్క ప్రమాణము

ఇవి ఆజ్ఞలని నేడు మనము కొన్నిసార్లు మరచిపోతుంటాము. ఇవి సలహాలు కావు. ఇవి ప్రతిపాదనలు కూడా కావు. అయితే ఈ ఆజ్ఞలను మనము ఎంత వరకు పాటించాలి? పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడుటకు ముందు ఈ క్రింది మాటలు వ్రాయబడ్డాయి

  3 మోషే దేవునియొద్దకు ఎక్కి పోవగా యెహోవా ఆ పర్వతము నుండి అతని పిలిచినీవు యాకోబు కుటుంబికులతో ముచ్చటించి ఇశ్రాయేలీయులకు తెలుపవలసిన దేమనగా
4 నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితినో, మిమ్మును గద్ద రెక్కలమీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్ము నెట్లు చేర్చు కొంటినో మీరు చూచితిరి.
5 కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు సమస్తదేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మగు దురు.

నిర్గమకాండము 19:3,5

పది ఆజ్ఞల తరువాత ఈ మాటలు వ్రాయబడ్డాయి

  7 అతడు నిబంధన గ్రంథమును తీసికొని ప్రజలకు వినిపింపగా వారుయెహోవా చెప్పినవన్నియు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి.

నిర్గమకాండము 24:7

కొన్నిసార్లు స్కూల్ పరీక్షలలో, అధ్యాపకుడు కొన్ని ప్రశ్నలను ఇచ్చి (ఉదాహరణకు ఇరవై) వాటిలో కొన్నిటికి మాత్రమే జవాబులు వ్రాయమని చెబుతాడు. ఉదాహరణకు, ఇరవై ప్రశ్నలలో ఒక పదిహేను ప్రశ్నలను ఎంపిక చేసుకొని మనము జవాబివ్వవచ్చు. ప్రతి విద్యార్థి కూడా అతనికి/ఆమెకు సులువుగా ఉన్న పదిహేను ప్రశ్నలను ఎన్నుకొని వాటికి జవాబివ్వవచ్చు. ఈ విధంగా అధ్యాపకుడు పరీక్షను కొంత వరకు సులభతరం చేస్తాడు.

చాలా మంది పది ఆజ్ఞలను గూర్చి కూడా ఈ విధంగానే ఆలోచిస్తారు. దేవుడు పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చిన తరువాత “వీటిలో మీకు నచ్చిన ఆరింటిని పాటించండి” అని చెప్పినట్లు వారు ఆలోచిస్తారు. దేవుడు మన ‘చెడు క్రియలను’ మరియు ‘సత్క్రియలను’ సమతుల్యం చేస్తున్నాడని మనమనుకుంటాము కాబట్టి ఇలా ఆలోచన చేస్తాము. మనము చేయు మంచి పనులు మనలోని చెడ్డ క్రియలను కొట్టివేయగలిగితే దేవుని కనికరమును పొందుటకు ఇది సరిపోతుంది అని మనము ఆశించవచ్చు. 

అయితే, అవి ఈ విధంగా ఇవ్వబడలేదని పది ఆజ్ఞలను నిజాయితీగా చదివినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ప్రజలు అన్ని ఆజ్ఞలను అన్ని వేళల పాటించాలి మరియు వీటికి విధేయులవ్వాలి. వీటిని పాటించుటలో ఎదురయ్యే కష్టముల కారణంగానే అనేకమంది పది ఆజ్ఞలను తిరస్కరిస్తారు. అయితే అవి కలియుగములో జరుగు క్రియలను అధిగమించుటకు కలియుగములో ఇవ్వబడినవి.

పది ఆజ్ఞలు మరియు కరోనా వైరస్ పరీక్ష

2020లో లోకమును అతలాకుతలం చేస్తున్న కరోనా వైరస్ మహమ్మారితో పోల్చుట ద్వారా కలియుగములో ఇవ్వబడిన కఠినమైన పది ఆజ్ఞల యొక్క ఉద్దేశ్యమును మనము అర్థము చేసుకోవచ్చు. COVID-19 అనునది కరోనా వైరస్ – మన కంటికి కనిపించని ఒక చాలా సూక్ష్మమైన వైరస్ – ద్వారా కలుగు జ్వరం, దగ్గు మరియు శ్వాస తీసుకొనుటకు కష్టమగుట వంటి లక్షణములను కలిగిన వ్యాధి. 

ఒక వ్యక్తికి జ్వరము, దగ్గు వచ్చాయని ఊహించండి. అసలు సమస్య ఏమిటని ఆ వ్యక్తి ఆలోచిస్తుంటాడు. అతనికి/ఆమెకు ఒక సామన్య జ్వరము వచ్చిందా లేక కరోనా వైరస్ వచ్చిందా? కరోనా వైరస్ అయితే అది చాలా తీవ్రమైన సమస్య – ప్రాణము కూడా పోవచ్చు. కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి మరియు ఎవరికైనా అది సోకవచ్చు కాబట్టి అది కరోనా వైరస్ అయ్యుండవచ్చు. వారి జీవితములో కరోనా ఉన్నాదో లేదో నిర్థారించుటకు వారికి ఒక విశేషమైన పరీక్ష చేయబడుతుంది. కరోనా వైరస్ పరీక్ష వారి వ్యాధిని నయం చేయదుగాని, వారిలో COVID-19కు కారణమైయ్యే కరోనా వైరస్ ఉన్నదో లేదో, లేక అది కేవలం ఒక సామన్య జ్వరమో నిర్థారించి చెబుతుంది.

పది ఆజ్ఞల విషయములో కూడా ఇదే వాస్తవమైయున్నది. 2020లో కరోనా వైరస్ వ్యాపించుచున్న విధముగానే కలియుగములో నైతిక భ్రష్టత్వము కూడా వ్యాపించుచున్నది. నైతిక భ్రష్టత్వము వ్యాపించుచున్న ఈ యుగములో మనము నీతిమంతులముగా ఉన్నామో లేక మనము కూడా పాపమను మరక కలిగినవారిగా ఉన్నామో తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తాము. మనము పాపము నుండి మరియు దాని వలన కలుగు కర్మా నుండి స్వతంత్రులముగా ఉన్నామా లేక ఇంకా పాపమును పట్టుకునే ఉన్నామా అని మన జీవితములను పరీక్షించుకొనుటకు పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడినవి. పది ఆజ్ఞలు కరోనా వైరస్ పరీక్ష వలె పని చేస్తాయి – దీని ద్వారా మీకు వ్యాధి (పాపము) ఉన్నదో లేదో మీరు తెలుసుకోగలరు.

ఇతరులతో, మనతో మనము మరియు దేవునితో మనము ఎలా వ్యవహరించాలని దేవుడు కోరతాడో ఆ గురి నుండి ‘తప్పిపోవుటనే’ పాపము అంటారు. అయితే మన సమస్యను గుర్తించుటకు బదులుగా మనలను మనము ఇతరులతో పోల్చుకొంటుంటాము (సరికాని ప్రమాణములతో కొలుచుకుంటాము), మతపరమైన పుణ్యమును పొందుకొనుటకు ప్రయత్నిస్తాము, లేక అన్నిటిని విడచి మన ఇష్టానికి జీవిస్తుంటాము. కాబట్టి దేవుడు పది ఆజ్ఞలను ఈ క్రింది ఉద్దేశముతో ఇచ్చాడు:

  20 ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలమూలముగా ఏ మనుష్యుడును ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు; ధర్మశాస్త్రమువలన పాపమనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది.

రోమీయులకు 3:20

పది ఆజ్ఞల యొక్క ప్రమాణము వెలుగులో మన జీవితములను మనము పరీక్షించుకుంటే, అది అంతరంగ సమస్యను తెలుపు కరోనా వైరస్ పరీక్షను చేయించుకొనుటను పోలియుంటుంది. పది ఆజ్ఞలు మన సమస్యకు “పరిష్కారం” ఇవ్వవుగాని, దేవుడు ఇచ్చిన పరిష్కారమును స్వీకరించుటకు మనలోని సమస్యను స్పష్టముగా బయలుపరుస్తుంది. మనలను మనము మోసము చేసుకొనుటకు బదులుగా, మనలను మనము సరిగా విశ్లేషించుకొనుటకు ధర్మశాస్త్రము సహాయపడుతుంది.

పశ్చాత్తాపములో దేవుని బహుమానము ఇవ్వబడింది

యేసు క్రీస్తు – యేసు సత్సంగ్ – యొక్క మరణము మరియు పునరుత్థానము ద్వారా పాప క్షమాపణ అను బహుమానమును ఇచ్చుట ద్వారా దేవుడు దీనికి పరిష్కారమునిచ్చాడు. యేసు చేసిన కార్యము మీద నమ్మకము లేక విశ్వాసము ఉంటే జీవితమను బహుమానము మనకు ఇవ్వబడుతుంది.

  16 ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియలమూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని తీర్చబడడు గదా.

గలతీయులకు 2:16

శ్రీ అబ్రాహాము దేవుని ఎదుట నీతిమంతునిగా ఎంచబడినట్లు, మనము కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడగలము. అయితే అందుకు మనము పశ్చాత్తాపపడాలి. పశ్చాత్తాపమును ప్రజలు చాలాసార్లు అపార్థం చేసుకుంటారు, కాని పశ్చాత్తాపము అంటే “మన మనస్సులను మార్చుకొనుట.” అనగా మన పాపములను విడిచి దేవుని వైపు మరియు ఆయన ఇచ్చు బహుమానము వైపుకు తిరుగుట. వేద పుస్తకము (బైబిలు) వివరించుచున్నట్లు:

  19 ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును

అపొస్తలుల కార్యములు 3:19

మనము మారుమనస్సుపొంది దేవుని వైపు తిరిగితే, మన పాపములు మనకు విరోధముగా లెక్కించబడవు మరియు మనము జీవమును పొందుతాము. దేవుడు, తన మహా కరుణతో, కలియుగములో పాపమునకు పరీక్షను మరియు వాక్సిన్ ను కూడా మనకు ఇచ్చాడు.

బలి పర్వతమును పవిత్రమైనదిగా చేయుట

కైలాష్ (లేక కైలాస) పర్వతము భారత దేశము మరియు చైనా ప్రాంతములోని టిబెట్ దేశమునకు సరిహద్దులో ఉన్నది. హిందువులు, భౌద్ధులు, మరియు జైనులు కైలాస పర్వతమును పవిత్రమైన పర్వతముగా భావిస్తారు. కైలాస పర్వతము ప్రభువైన శివుడు (లేక మహాదేవ), ఆయన భార్యయైన పార్వతి దేవి (ఉమా, గౌరి అని కూడా పిలుస్తారు), మరియు వారి సంతానమైన గణేష్ ప్రభువు (గణపతి లేక వినాయక) నివసించు స్థలమని హిందువులు నమ్ముతారు. వేల మంది హిందువులు మరియు జైనులు కైలాస పర్వతమునకు తీర్థయాత్రకు వెళ్తారు మరియు అది ఇచ్చు ఆశీర్వాదములను పొందుకొనుటకు పవిత్రమైన ఆచారముగా దాని చుట్టు ప్రదక్షిణాలు చేస్తారు.

పార్వతి స్నానం చేయుచునప్పుడు చూడకుండా ప్రభువైన శివుని గణేష్ ఆపినందుకు కైలాసము మీద శివుడు గణేష్ యొక్క తల నరికి అతనిని హతమార్చాడు. తరువాత ఒక ఏనుగు తల తీసి గణేష్ మొండెము మీద అతికించినప్పుడు అతడు శివుని యొద్దకు తిరిగివచ్చాడు అని వివరిస్తు ఈ సుపరిచితమైన కథ కొనసాగుతుంది. ప్రభువైన శివుడు తన కుమారుని మరణము నుండి మరలా పొందుకొనునట్లు దాని తలను గణేష్ కు బలిగా అర్పిస్తు ఏనుగు మరణించింది. ఈ బలి కైలాస పర్వతము మీద జరిగింది కాబట్టి నేడు అది పవిత్రమైన పర్వతముగా గుర్తించబడుతుంది. ఈ కైలాసము మేరు పర్వతము – విశ్వము యొక్క ఆత్మీయ మరియు తార్కిక కేంద్రము – యొక్క భౌతిక వ్యక్తీకరణము అని కూడా కొందరు నమ్ముతారు. ఈ ఆత్మీయత మేరు పర్వతము నుండి కైలాస పర్వతము వరకు కేంద్రీకృతమైనదని సూచించుటకు వృత్తాకారములో అనేక దేవాలయములు ఇక్కడ నిర్మించబడినవి.

పర్వతము మీద బలి ద్వారా కుమారుని మరణము నుండి వెలికితీయుటకు దేవుడు ప్రత్యక్షమైన ఈ క్రమమును మరొక పర్వతము – మోరీయా పర్వతము – మీద తన కుమారుని విషయములో శ్రీ అబ్రాహాము అనుభవించాడు. ఆ బలి కూడా యేసు సత్సంగ్ – యేసు – యొక్క రానున్న నరావతారమును గూర్చి మరింత లోతైన, తార్కికమైన వాస్తవమును చూపు చిహ్నముగా ఉన్నది. నాలుగు వేల సంవత్సరముల క్రితం శ్రీ అబ్రాహాము ఎదుర్కొన్న అనుభవాలను హెబ్రీ వేదములు స్మరణకు తెచ్చి వాటి ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తాయి. ఈ చిహ్నమును అర్థము చేసుకొనుట ద్వారా ‘దేశములన్నిటికీ’ – హెబ్రీయులకు మాత్రమే కాదు – ఆశీర్వాదమును కలుగుతుంది అని హెబ్రీ వేదములు ప్రకటిస్తాయి. కాబట్టి ఈ వృత్తాంతమును గూర్చి తెలుసుకొని దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థము చేసుకొనుట ఉపయోగకరముగా ఉంటుంది.

శ్రీ అబ్రాహాము అర్పించిన బలికి పర్వత చిహ్నము

అనేక శతాబ్దముల క్రితం దేశములను గూర్చిన వాగ్దానము అబ్రాహాముకు ఏ విధంగా ఇవ్వబడినదో మనము చూశాము. యూదులు మరియు అరబులు నేడు అబ్రాహాము సంతానములో నుండి వచ్చారు, కాబట్టి వాగ్దానము నెరవేర్చబడింది అని, అతడు చరిత్రలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాడు అని మనకు తెలుసు. అబ్రాహాము ఈ వాగ్దానమును నమ్మాడు గనుక, అతనికి నీతి ఇవ్వబడినది – నీతిగల యోగ్యత ద్వారా అతడు మోక్షమును పొందలేదుగాని, ఉచిత బహుమానముగా మోక్షమును పొందాడు.

కొంత సమయం తరువాత, అబ్రాహాము ఎంతో కాలముగా ఎదురుచూస్తున్న కుమారుడైన ఇస్సాకును (ఇతనిలో నుండి నేటి యూదులు వచ్చారు) పొందాడు. ఇస్సాకు యవ్వనుడయ్యాడు. అయితే దేవుడు అబ్రాహామును ఒక నాటకీయమైన పద్ధతిలో పరీక్షించాడు. ఈ మర్మాత్మకమైన పరీక్షను గూర్చిన పూర్తి వివరణను మీరు ఇక్కడ చదవవచ్చు, కాని ఇక్కడ నీతి యొక్క జీతమును అర్థము చేసుకొనుటకు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయములను మనము చూద్దాము.

అబ్రాహాము యొక్క పరీక్ష

ఈ పరీక్ష ఒక కఠినమైన ఆజ్ఞతో ఆరంభమైయ్యింది:

అప్పుడు దేవుడు “నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని, అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళ్లి అక్కడ నేను నీతో చెప్పబోవు పర్వతములలో ఒకదానిమీద దహనబలిగా అతని నర్పించుమని చెప్పెను.”

ఆదికాండము 22:2

అబ్రాహాము ఈ ఆజ్ఞకు విధేయుడై ‘మరుసటి రోజు ఉదయానే లేచి’ ‘మూడు దినములు’ ప్రయాణం చేసి పర్వతము యొద్దకు చేరుకున్నాడు. తరువాత

ఆలాగు వారిద్దరు కూడి వెళ్లి దేవుడు అతనితో చెప్పినచోటికి వచ్చినప్పుడు అబ్రాహాము అక్కడ బలి పీఠమును కట్టి కట్టెలు చక్కగా పేర్చి తన కుమారుడగు ఇస్సాకును బంధించి ఆ పీఠముపైనున్న కట్టెలమీద ఉంచెను. అప్పుడు అబ్రాహాము తన కుమారుని వధించుటకు తన చెయ్యి చాపి కత్తి పట్టుకొనెను.

ఆదికాండము 22:9-10

అబ్రాహాము ఆజ్ఞను అనుసరించుటకు సిద్ధమయ్యాడు. అయితే అప్పుడు ఒక అసాధారణమైన కార్యము జరిగింది:

యెహోవా దూత పరలోకమునుండి అబ్రాహామా అబ్రాహామా అని అతని పిలిచెను;

అందుకతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను.

అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవానిమీద చెయ్యి వేయకుము; అతని నేమియు చేయకుము; నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని నాకియ్య వెనుతీయ లేదుగనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచున్నదనెను.

అప్పుడు అబ్రాహాము కన్నులెత్తి చూడగా పొదలో కొమ్ములుతగులుకొనియున్న ఒక పొట్టేలు వెనుక తట్టున కనబడెను. అబ్రాహాము వెళ్లి ఆ పొట్టేలును పట్టుకొని తన కుమారునికి మారుగా పెట్టి దహనబలిగా అర్పించెను.

ఆదికాండము 22:11-13

చివరి ఘడియలో ఇస్సాకు మరణము నుండి రక్షించబడ్డాడు మరియు అబ్రాహాము ఒక పొట్టేలును చూసి అతనికి బదులుగా దానిని బలి ఇచ్చాడు. దేవుడు పొట్టేలును అనుగ్రహించాడు మరియు పొట్టేలు ఇస్సాకు స్థానమున బలి అర్పించబడింది.

బలి: భవిష్యత్తు కొరకు ఎదురుచూపు

అప్పుడు అబ్రాహాము ఆ స్థలమునకు పేరు పెట్టాడు. అతడు యేమని పేరు పెట్టాడో గమనించండి:

అబ్రాహాము ఆ చోటికి యెహోవా యీరే అను పేరు పెట్టెను. అందుచేత యెహోవా పర్వతము మీద చూచుకొనును అని నేటి వరకు చెప్పబడును

ఆదికాండము 22:14

అబ్రాహాము ఆ స్థలమునకు ‘యెహోవా యీరే (సమకూర్చును)’ అని పేరు పెట్టెను. ఈ పేరు భూతకాలములో ఉందా, వర్తమాన కాలములో ఉందా, లేక భవిష్యత్ కాలములో ఉందా? సందేహములను తొలగించుటకు తరువాత ఇవ్వబడిన వ్యాఖ్య “…యెహోవా చూచుకొనును” అని సెలవిస్తుంది. ఇది కూడా భవిష్యత్ కాలములో ఉంది – ఈ విధంగా భవిష్యత్తు కొరకు ఎదురుచూస్తుంది. కాని ఈ పేరు పెట్టుట ఇస్సాకు స్థానములో పొట్టేలు (మగ గొర్రె) బలి అర్పించబడిన తరువాత జరిగింది. అబ్రాహాము ఆ స్థలమునకు పేరు పెట్టుచున్నప్పుడు తన కుమారుని స్థానములో బలి అర్పించబడిన పొట్టేలును సంబోధించుచున్నాడని చాలా మంది అనుకుంటారు. కాని అప్పటికే అది బలి అర్పించబడి కాల్చబడింది. ఒకవేళ అబ్రాహాము అప్పటికే మరణించి, బలి అర్పించబడి, కాల్చబడిన పొట్టేలును గూర్చి ఆలోచన చేస్తే, అతడు ఆ స్థలమునకు ‘యెహోవా సమకూర్చాడు’ అని భూత కాలమును సంబోధిస్తూ పేరు పెట్టియుండేవాడు. మరియు తరువాత ఇవ్వబడిన వ్యాఖ్య “అందుచేత యెహోవా పర్వతము మీదచూచుకొన్నాడు అని నేటి వరకు చెప్పబడును” అని ఉండేది. అబ్రాహాము భవిష్యత్ కాలములో దానికి పేరు పెట్టాడు కాబట్టి అతడు అప్పటికే మరణించిన బలి పొట్టేలును గూర్చి ఆలోచన చేయలేదు. మరొక విషయమును గూర్చి అతడు జ్ఞానోదయమును పొందాడు. అతనికి భవిష్యత్తును గూర్చి ఏదో జ్ఞానోదయము కలిగింది. కానీ దేనిని గూర్చి?

బలి ఎక్కడ అర్పించబడింది

ఈ బలి అర్పించుట కొరకు అబ్రాహాము నడిపించబడిన పర్వతమును జ్ఞాపకము చేసుకోండి:

అప్పుడు దేవుడు “నీకు ఒక్కడైయున్న నీ కుమారుని, అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసికొని మోరీయా దేశమునకు వెళ్లి….”

వ. 2

ఇది ‘మోరీయా’లో జరిగింది. ఇది ఎక్కడ ఉంది? ఇది అబ్రాహాము దినములలో (క్రీ.పూ. 2000) అరణ్యముగా ఉండినప్పటికీ, వెయ్యి సంవత్సరముల తరువాత (క్రీ.పూ. 1000) రాజైన దావీదు అక్కడ యెరూషలేము పట్టణమును స్థాపించాడు, మరియు అతని కుమారుడైన సొలొమోను అక్కడ మొదటి దేవాలయమును నిర్మించాడు. పాత నిబంధనలోని చారిత్రిక పుస్తకములలో తరువాత మనము ఈ విధంగా చదువుతాము:

తరువాత సొలొమోను యెరూషలేములో తన తండ్రియైన దావీదునకు యెహోవా ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మోరీయా పర్వతమందు దావీదు సిద్ధపరచిన స్థలమున … యెహోవాకు ఒక మందిరమును కట్టనారంభించెను

2 దినవృత్తాంతములు 3:1

మరొక మాటలో, ఆదిమ పాత నిబంధన కాలమైన అబ్రాహాము కాలములో (క్రీ.పూ. 4000) ‘మోరీయా పర్వతము’ అరణ్యములో జనసంచారము లేకుండా ఉన్న ఒక పర్వత శిఖరముగా ఉండేది, కాని వెయ్యి సంవత్సరముల తరువాత దావీదు, సొలొమోనుల ద్వారా అది ఇశ్రాయేలీయులకు కేంద్ర పట్టణమైపోయింది మరియు అక్కడ వారు తమ సృష్టికర్త కొరకు దేవాలయమును నిర్మించారు. నేటి వరకు కూడా అది యూదులకు పరిశుద్ధ స్థలముగాను, ఇశ్రాయేలు దేశ రాజధానిగాను ఉన్నది.

యేసు – యేసు సత్సంగ్ – మరియు అబ్రాహాము అర్పించిన బలి

ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనలో యేసుకు ఇవ్వబడిన బిరుదులను గూర్చి ఆలోచన చెయ్యండి. యేసుకు అనేక బిరుదులు ఇవ్వబడినవి. అయితే వాటిలో అత్యంత సుపరిచితమైన బిరుదు ‘క్రీస్తు’. కాని ఆయనకు మరొక ప్రాముఖ్యమైన బిరుదు ఇవ్వబడినది. దీనిని మనము యోహాను సువార్తలో బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను పలికిన మాటలలో చూస్తాము:

మరువాడు యోహాను యేసు (అనగా యేసు సత్సంగ్) తనయొద్దకు రాగా చూచి “ఇదిగో లోకపాపమును మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ్ఱపిల్ల”అనెను.

యోహాను 1:29

మరొక మాటలో, యేసుకు ‘దేవుని గొర్రెపిల్ల’ అను బిరుదు ఇవ్వబడింది. ఇప్పుడు యేసు జీవితము యొక్క చివరి ఘడియలను జ్ఞాపకము చేసుకోండి. ఆయన ఎక్కడ అప్పగించబడ్డాడు మరియు సిలువవేయబడ్డాడు? యెరూషలేములో (మనము చూసినట్లు = ‘మోరీయా పర్వతము’) ఆయన అప్పగించబడినప్పుడు ఇది చాలా స్పష్టముగా నివేదించబడింది:

ఆయన హేరోదు అధికారము క్రింద ఉన్న ప్రదేశపు వాడని [పిలాతు] తెలిసికొని హేరోదునొద్దకు ఆయనను పంపెను. హేరోదు ఆ దినములలో యెరూషలేములో ఉండెను.

లూకా 23:7

యేసు అప్పగించబడుట, తీర్పు మరియు సిలువ మరణము యెరూషలేములో (= మోరీయా పర్వతము) జరిగాయి. మోరీయా పర్వతము యొద్ద జరిగిన సన్నివేశములను ఈ క్రింది కాలక్రమము తెలియజేస్తుంది.

 పాత నిబంధన మొదలుకొని క్రొత్త నిబంధన వరకు మోరీయా పర్వతము యొద్ద జరిగిన ప్రాముఖ్యమైన సంఘటనలు

ఇప్పుడు మరొకసారి అబ్రాహామును గూర్చి ఆలోచన చెయ్యండి. ‘యెహోవా సమకూర్చును (యీరే)’ అని ఈ స్థలమునకు భవిష్యత్ కాలములో ఎందుకు పేరు పెట్టాడు? తాను మోరీయా పర్వతము మీద చేసిన దానిని పోలియున్న మరొక కార్యము జరిగి ఖచ్చితముగా భవిష్యత్తులో ‘సమకూర్చబడుతుంది’ అని అతనికి ఎలా తెలుసు? దీనిని గూర్చి ఆలోచన చెయ్యండి – తన స్థానములో గొర్రెపిల్ల అర్పించబడింది కాబట్టి ఇస్సాకు (అతని కుమారుడు) మరణము నుండి చివరి క్షణములో రక్షించబడ్డాడు. రెండు వేల సంవత్సరముల తరువాత, యేసు ‘దేవుని గొర్రెపిల్ల’ అని పిలువబడి అదే స్థలములో బలిగావించబడ్డాడు. ‘ఆ స్థలము’లోనే జరుగుతుంది అని అబ్రాహాముకు ఎలా తెలుసు? ప్రజాపతి, అనగా స్వయంగా సృష్టికర్తయైన దేవుని యొద్ద నుండి జ్ఞానోదయమును పొందితేనే అతడు అంత అసాధారణమైన విషయమును తెలుసుకొనియుంటాడు మరియు ప్రవచించియుంటాడు.

దేవుని మనస్సు బయలుపరచబడింది

చరిత్రలో ఈ సన్నివేశముల మధ్య రెండు వేల సంవత్సరముల వ్యవధి ఉన్నను స్థలము విషయములో ఈ రెండు సన్నివేశములను కలిపిన ఒకే మనస్సు ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.

అబ్రాహాము అర్పించిన బలి – రెండు వేల సంవత్సరముల తరువాత జరుగబోవు కార్యమును ప్రవచిస్తుంది – మనము యేసు యొక్క బలిని గూర్చి ఆలోచించుటకు చిహ్నముగా ఉన్నది.

మునుపటి సన్నివేశము (అబ్రాహాము అర్పించిన బలి) తదుపరి సన్నివేశమును (యేసు యొక్క బలి) ప్రస్తావిస్తుంది మరియు తదుపరి సన్నివేశమును జ్ఞాపకము చేయుటకు చిత్రీకరించబడింది. వేల సంవత్సరముల దూరము కలిగియున్న ఈ సన్నివేశములను అనుసంధానము చేయుట ద్వారా ఈ మనస్సు (సృష్టికర్తయైన దేవుడు) తనను తాను బయలుపరచుకొనుచున్నది అనుటకు ఇది రుజువుగా ఉన్నది. అబ్రాహాము ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడనుటకు ఇది చిహ్నముగా ఉన్నది.

మీ కొరకు, నా కొరకు శుభ సందేశము

మరికొన్ని వ్యక్తిగత కారణముల వలన ఈ కథనము చాలా ప్రాముఖ్యమైయున్నది. చివరిగా, దేవుడు అబ్రాహాముకు ఇలా సెలవిచ్చాడు

” మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నియు నీ సంతానమువలన ఆశీర్వదించబడును…”

ఆదికాండము 22:18

మీరు ‘భూలోకములోని జనములన్నిటి’లో ఒక దేశమునకు చెందినవారైయున్నారు – మీ భాష, మతము, విద్య, వయస్సు, లింగము, లేక ఐశ్వర్యము ఏమైనా సరే! కాబట్టి ఈ వాగ్దానము మీకు కూడా విశేషముగా చేయబడినది. వాగ్దానము ఏమిటో గమనించండి – స్వయంగా దేవుని యొద్ద నుండి కలిగిన ‘ఆశీర్వాదము’! ఇది కేవలం యూదుల కొరకు మాత్రమేగాక, లోకములోని ప్రజలందరి కొరకు ఇవ్వబడింది.

ఈ ‘ఆశీర్వాదము’ ఎలా ఇవ్వబడింది? ఇక్కడ ‘సంతానము’ అను పదము ఏకవచనములో ఉన్నది. అనేకమంది వారసులను లేక ప్రజలను ప్రస్తావించునప్పుడు ఉపయోగించు ‘సంతానములు’ అను పదము ఇక్కడ ఉపయోగించబడలేదు, కాని ‘అతడు’ అను విధముగా ఏకవచనము ఇక్కడ ఉపయోగించబడింది. ‘వారి’ ద్వారా అను విధముగా అనేకమంది ప్రజలు లేక ఒక గుంపు ద్వారా ఇది జరుగదు. హెబ్రీ వేదములలో ‘అతడు’ సర్పము యొక్క ‘మడిమెను కొట్టును’ అని నమోదు చేయబడిన విధముగానే చరిత్ర యొక్క ఆరంభములో ఇవ్వబడిన వాగ్దానమును ఇది ఖచ్చితముగా అనుసరిస్తుంది మరియు పురుషసూక్తలో ఇవ్వబడిన పురుషబలి (‘అతడు’) వాగ్దానమునకు సమాంతరముగా ఉన్నది. ఈ చిహ్నము ద్వారా అదే స్థలము – మోరీయా పర్వతము (= యెరూషలేము) – ప్రవచించబడింది మరియు ఈ పురాతన వాగ్దానములను గూర్చి తదుపరి వివరాలను ఇస్తుంది. ఈ వాగ్దానము ఎలా ఇవ్వబడిందో, మరియు నీతి యొక్క వెల ఎలా చెల్లించబడుతుందో అర్థము చేసుకొనుటలో అబ్రాహాము అర్పించిన బలిని గూర్చిన వృత్తాంతమును గూర్చిన వివరములు మనకు సహాయం చేస్తాయి.

దేవుని ఆశీర్వాదము ఎలా ప్రాప్తి అయ్యింది?

ఇస్సాకు స్థానములో బలియగుట ద్వారా పొట్టేలు అతనిని మరణము నుండి రక్షించిన విధముగానే, దేవుని గొర్రెపిల్ల, తన త్యాగపూరిత మరణము ద్వారా మనలను మరణము యొక్క శక్తి మరియు శిక్ష నుండి రక్షిస్తాడు. బైబిలు ఇలా ప్రకటిస్తుంది

… పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము

రోమీయులకు 6:23

మరొక విధముగా చెప్పాలంటే, మనము చేయు పాపములు మరణమును కలిగించు కర్మను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అయితే ఇస్సాకు స్థానములో బలియైన గొర్రెపిల్ల మరణమునకు వెలను చెల్లించింది. అబ్రాహాము ఇస్సాకులు దానిని కేవలం అంగీకరించవలసియుండెను. అతడు ఏ విధముగా కూడా దానికి యోగ్యునిగా లేడు. కాని దానిని అతడు బహుమతిగా పొందుకున్నాడు. ఖచ్చితముగా ఈ విధముగానే అతడు మోక్షమును పొందుకున్నాడు.

ఇది మనము అనుసరించగల ఒక పద్ధతిని చూపుతుంది. యేసు ‘లోక పాపములను మోసికొనిపోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల’ అయ్యున్నాడు. దీనిలో మీ పాపము కూడా ఉన్నది. ఆయన మీ కొరకు వెలను చెల్లించాడు కాబట్టి గొర్రెపిల్ల అయిన యేసు మీ పాపములను ‘మోయాలని’ ఆశపడుతున్నాడు. దీనిని పొందుకొనుటకు మీరు అర్హతను సాధించలేరు కాని బహుమతిగా పొందుకోగలరు. పురుష అయిన యేసును పిలవండి, మరియు మీ పాపములను మోసుకొనిపొమ్మని ఆయనను అడగండి. ఆయన అర్పించిన బలి ఆయనకు ఈ శక్తిని అనుగ్రహిస్తుంది. రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితం యేసు ‘సమకూర్చిన’ అదే స్థలమైన మోరీయా పర్వతము మీద, అబ్రాహాము కుమారుని యొక్క బలిని గూర్చిన వృత్తాంతములో ఇది నిశ్చయపరచబడింది కాబట్టి ఇది మనకు తెలుసు.

దీని తరువాత, పస్కా పండుగ చిహ్నములో ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందో ప్రవచించబడింది.

మోక్షమును సాధించుటకు అబ్రాహాము అనుసరించిన సులువైన మార్గము

నేడు లోకము యొక్క ధ్యాస అంతా ఫిఫా వరల్డ్ కప్ మీద ఉంది. అనేకమంది ఫాన్స్ దీని మీద లగ్నమైనప్పటికీ, మిగిలిన లోకమంతా థాయిలాండ్ మరియు యుక్రెయిన్ లో జరుగుతున్న అల్లర్లు మరియు గలిబిలి మీద దృష్టి పెట్టింది. ఇంకా సిరియాలో అంతర్యుద్ధం కొనసాగుతుంది. అప్పుడే … నెల్సన్ మండేలా కూడా మరణించాడు.

కాని మీరు ఈ వ్యాసమును చదివేనాటికి ఈ సన్నివేశములను అందరు మరచిపోతారు. ఇప్పుడు లోకము ఎంతో ఆసక్తి చూపుతున్న సన్నివేశములను ఇతర ఆహ్లాదములు, క్రీడా పోటీలు లేక రాజకీయ సంక్షోభాలు తలెత్తగానే ప్రజలు మరచిపోతారు. ఒక దినమున ఆసక్తిని రేపిన విషయములు మరొక దినమున మరచిపోయిన చరిత్రగా మిగిలిపోతాయి.

అబ్రాహాము జీవించిన ప్రాచీన కాలములో కూడా ఇలానే జరిగింది అని మనము ఇంతకుముందు చూశాము. 4000 సంవత్సరముల క్రితం నివసించిన ప్రజల మధ్య జరిగిన ప్రాముఖ్యమైన పోటీలు, వారు సాధించిన విజయాలు మరియు వారు ఆడిన ముచ్చట్లు నేడు ప్రజలకు గుర్తులేవు, కాని ఒక వ్యక్తితో రహస్యముగా చేయబడిన పవిత్రమైన వాగ్దానము మాత్రం, ఆ దినములలోని లోకము పట్టించుకొనప్పటికీ, మన కన్నుల ఎదుట ఎదుగుతుంది మరియు నెరవేర్చబడుతుంది. కాని వాస్తవిక సత్యము ఏమిటంటే, నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం అబ్రాహాముతో చేయబడిన వాగ్దానము అక్షరార్థముగాను, చారిత్రికముగాను, నిశ్చయాత్మకముగాను నెరవేర్చబడింది. దేవుడు బైబిలులో (వేద పుస్తకము) బయలుపరచబడిన విధముగానే ఉన్నాడు అని, తాను చేసిన వాగ్దానములు నెరవేర్చబడునట్లు చూచుచున్నాడని ఇది సూచిస్తుంది. ఇది ఒక పురాణమో లేక ఏదో ఒక కట్టుకథో కాదు.

వాగ్దానము-చేయు తన దేవునితో మరొక రెండు ప్రాముఖ్యమైన సంభాషణలతో అబ్రాహాము వాగ్దానము కొనసాగుతుంది. అబ్రాహాము (మరియు అతని యాత్రను అనుసరించు మనము) – చరిత్రలో నుండి మోక్షమును సాధించుటలోనికి మరొక మార్గములో, అనగా సులువైన మార్గములో కొనసాగుచున్నప్పటికీ –దీని నుండి మనము ఆశించిన దాని కంటే ఎక్కువ నేర్చుకోవచ్చు. నేటి క్రీడా పోటీల వలె అబ్రాహాము వృత్తాంతమును ప్రజలు త్వరగా మరచిపోలేదు; ఇది ఒక విముఖ్యమైన వ్యక్తి నిత్యత్వమును గూర్చి జ్ఞానమును సంపాదించుకొనుటకు వేసిన పునాది, మరియు అతని నుండి నేర్చుకుంటే మనము జ్ఞానవంతులమవుతాము.

అబ్రాహాము చేసిన ఫిర్యాదు

ఆదికాండము 12వ అధ్యాయములో వాగ్దానము నమోదు చేయబడిన తరువాత అబ్రాహాము జీవితములో చాలా సంవత్సరములు గడచిపోయాయి. ఆ వాగ్దానమునకు విధేయుడై అబ్రాహాము నేడు ఇశ్రాయేలు అని పిలువబడు వాగ్దాన దేశములోనికి వెళ్లాడు. తాను ఆశించినది మినహా – తనకు చేయబడిన వాగ్దానము నెరవేరుటకు కుమారుని యొక్క జననము – అనేక ఇతర కార్యములు అతని జీవితములో జరిగాయి. కాబట్టి అబ్రాహాము చేసిన ఫిర్యాదుతో మనము ఈ వృత్తాంతమును కొనసాగిద్దాము:

 

దీని తరువాత, యెహోవా మాట అబ్రాముకు దర్శనమిచ్చింది:

“అబ్రామ్, భయపడకు.

నేను మీ కవచం,

మీ గొప్ప ప్రతిఫలం. ”

కానీ అబ్రాము, “సార్వభౌమ యెహోవా, నేను సంతానం లేనివాడిగా ఉన్నందున మీరు నాకు ఏమి ఇవ్వగలరు మరియు నా ఎస్టేట్ను వారసత్వంగా పొందేవాడు డమాస్కస్కు చెందిన ఎలిజెర్.” అబ్రాము, “మీరు నాకు పిల్లలను ఇవ్వలేదు; కాబట్టి నా ఇంటిలో ఒక సేవకుడు నా వారసుడు అవుతాడు. ”

ఆదికాండము 15: 1-3

దేవుని వాగ్దానము

తనకు వాగ్దానము చేయబడిన ‘గొప్ప దేశము’ కొరకు ఎదురుచూస్తూ అబ్రాహాము ఆ దేశములో వేచియున్నాడు. కాని అతనికి కుమారుడు జన్మించలేదు, మరియు అప్పటికి అతని వయస్సు 85 సంవత్సరములు అయ్యింది, కాబట్టి అతడు చేసిన ఫిర్యాదు ఈ విషయము మీద దృష్టిపెట్టింది:

 అప్పుడు యెహోవా మాట అతనికి వచ్చింది: “ఈ వ్యక్తి నీ వారసుడు కాడు, నీ శరీరము నుండి వచ్చే కుమారుడు నీ వారసుడు.” అతను అతన్ని బయటికి తీసుకెళ్ళి, “ఆకాశం వైపు చూసి నక్షత్రాలను లెక్కించండి-నిజానికి మీరు వాటిని లెక్కించగలిగితే” అన్నాడు. అప్పుడు ఆయన, “మీ సంతానం అలానే ఉంటుంది” అని అన్నాడు.

ఆదికాండము 15:4-5

వారి సంభాషణలో దేవుడు వాగ్దానమును నూతనపరచి, అబ్రాహాము కుమారుని పొందుతాడని, తరువాత అతని సంతానము ఆకాశములోని నక్షత్రముల వలె లెక్కకు మించినవారు, అనగా లెక్కుంచుటకు కష్టమైన దేశముగా మారతారని సెలవిచ్చాడు.

అబ్రాహాము యొక్క స్పందన: శాశ్వత ప్రభావముగల పూజ వంటిది

ఇప్పుడు మరొక సారి అబ్రాహాముకు నిర్ణయము తీసుకొనవలసివచ్చింది. ఈ నూతనపరచబడిన వాగ్దానమునకు అబ్రాహాము ఏ విధంగా స్పందించాడు? దీని తరువాత ఉన్న బైబిలు వచనము అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన కథనములలో ఒకటిగా ఉన్నది. ఒక నిత్య సత్యమును అర్థము చేసుకొనుటకు ఇది పునాదిగా ఉన్నది. అక్కడ ఇలా వ్రాయబడియున్నది:

అబ్రాము యెహోవాను నమ్మెను; యెహోవా అది అబ్రాముకు నీతిగా ఎంచెను.

ఆదికాండము 15:6

ఈ కథనములో ఉన్న సర్వనామముల స్థానములో నామవాచకములను పెట్టి చదివితే దీనిని సులువుగా అర్థము చేసుకోవచ్చు:

అబ్రాము యెహోవాను నమ్మెను; యెహోవా అది అబ్రాముకు నీతిగా ఎంచెను.

ఆదికాండము 15:6

ఇది ఒక అప్రసిద్ధమైన చిన్న కథనముగా ఉంది. దీనికి క్రొత్త శీర్షికలు విశేషతలు లేవు కాబట్టి, దీనిని మనము ఆదమరిచే అవకాశం ఉంది. కాని ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఎందుకు? ఎందుకంటే ఈ చిన్న కథనములో అబ్రాహాము ‘నీతి’ని పొందుకున్నాడు. ఇది ఒక పూజ చేయుట ద్వారా ఎన్నడును తరగని లేక కోల్పోబడని మేలులను పొందుకొనుటతో సమానముగా ఉన్నది. దేవుని ఎదుట సరిగా నిలువబడుటకు మనకు కావలసినది నీతి మరియు నీతి మాత్రమే.

మన సమస్యను సమీక్షించుట: భ్రష్టత్వము

దేవుని దృష్టికోణములో, మనము దేవుని పోలికెలో చేయబడినప్పటికీ పోలికెను భ్రష్టముచేయు కార్యము ఏదో జరిగింది. ఇప్పుడు తీర్పు ఏమిటంటే

యెహోవా మనుష్యుల కుమారులను స్వర్గం నుండి చూస్తాడు, అర్థం చేసుకునేవారు, దేవుణ్ణి వెదకుతున్నవారు ఎవరైనా ఉన్నారా అని. అందరూ పక్కకు తప్పుకున్నారు, వారు కలిసి అవినీతిపరులుగా మారారు; మంచి చేసేవారు ఎవరూ లేరు, ఒకరు కూడా లేరు.

కీర్తనలు 14:2-3

స్వాభావికముగా మనము ఈ భ్రష్టత్వమును చూడగలము. ఇందుమూలముగానే మనము పాపమును గ్రహించి శుద్ధీకరణ అవసరతను గుర్తిస్తాము, కాబట్టి కుంభమేళ వంటి పండుగలలో ప్రజలు విరివిగా పాలుపంచుకుంటారు. మనలను గూర్చి మనము కలిగియున్న ఈ అభిప్రాయమును ప్రార్థ స్నాన (లేక ప్రథాసన) మంత్రము కూడా వ్యక్తపరుస్తుంది:

నేను పాపిని. నేను పాపమునకు ఫలితముగా ఉన్నాను. నేను పాపములో జన్మించాను. నా ప్రాణం పాపములో ఉన్నది. నేను పాపులలో ప్రథముడను. సౌందర్యవంతమైన నేత్రములు కలిగిన ప్రభువా, నన్ను రక్షించు, బలిని స్వీకరించు ప్రభువా.

మన భ్రష్టత్వమునకు ఫలితంగా మనలో నీతి లేదు కాబట్టి మనము నీతిగల దేవుని నుండి వేరుచేయబడతాము. మన భ్రష్టత్వము కారణంగా మనలోని చెడ్డ కర్మ ఎదిగింది – దానికి జీతముగా నిష్ఫలతను మరణమును అనుగ్రహించింది. దీనిని మీరు నమ్మకపోతే వార్తాపత్రికలోని వార్తలను చూసి గత 24 గంటలలో ప్రజలు ఏమి చేయుటకు పూనుకున్నారో చూడండి. మనము జీవమును సృష్టించిన వాని నుండి దూరమయ్యాము కాబట్టి వేదపుస్తకములో (బైబిలు) యెషయా ఋషి వ్రాసిన మాటలు నెరవేర్చబడుటను చూడండి

మనమందరం అపవిత్రుడిలా మారిపోయాము, మన నీతి చర్యలన్నీ మురికి రాగులవలె ఉన్నాయి; మనమందరం ఒక ఆకులాగా మెరిసిపోతాము, గాలిలాగే మన పాపాలు మనలను తుడిచివేస్తాయి.

యెషయా 64:6

అబ్రాహాము మరియు నీతి

కాని ఇక్కడ అబ్రాహాము మరియు దేవునికి మధ్య, అబ్రాహాము ‘నీతి’ని – దేవుడు అంగీకరించు విధముగా – పొందుకున్నాడు అని మనము చూస్తాము, కాని ఇది ఆదమరిచే విధముగా మధ్యలో ఒక చిన్న వాక్యములో ఇవ్వబడింది. అయితే ఈ నీతిని సంపాదించుటకు అబ్రాహాము ఏమి చేశాడు’? మరొకసారి ఇది ఎంత క్లుపంగా ఇవ్వబడింది అంటే, మనము దీనిని ఆదమరిచే అపాయము ఉంది, అబ్రాహాము ‘నమ్మాడు’ అంతే అని ఇది సెలవిస్తుంది. అంతేనా?! మనలో అధిగమించలేని పాపము మరియు భ్రష్టత్వము అను సమస్య ఉన్నది కాబట్టి తరతరాలుగా మనము నీతిని పొందుకొనుటకు స్వాభావికముగా ఒక క్లిష్టమైన మరియు కష్టమైన మతములను, కృషులను, పూజలను, నైతికతలను, సన్యాసి జీవితములను, బోధలను మొదలగువాటిని వెదకుచు వస్తున్నాము. అయితే అబ్రాహాము అనబడు ఈ వ్యక్తి విలువైన ఈ నీతిని కేవలం ‘నమ్ముట’ ద్వారా మాత్రమే పొందాడు. ఇది ఎంత సులువుగా ఉన్నదంటే దీనిని మనము ఆదమరిచే అవకాశం ఉంది.

అబ్రాహాము నీతిని ‘సంపాదించలేదు’; అది అతనికి ‘ఆపాదించబడింది’. కాబట్టి, ఇక్కడ తేడా ఏమిటి? సరే, ఏదైనా ఒకటి ‘సాధించాలంటే’ దాని కొరకు మీరు పని చేయాలి – మరియు పని చేసినప్పుడు దానికి మీరు అర్హులవుతారు. ఇది మీరు చేసిన పని కొరకు జీతమును సంపాదించుటను పోలియున్నది. కాని ఏదైనా మీకు ఆపాదించబడినప్పుడు, అది మీకు ఇవ్వబడుతుంది. అనగా ఉచితముగా ఇచ్చిన ఒక బహుమానము వలె అది సంపాదించబడినది కాదు లేక మన యోగ్యత వలన పొందినది కాదు, కాని ఉచితముగా పొందుకొనబడినది.

నీతి అనేది దేవుని ఉనికిని నమ్ముట ద్వారా, లేక తగిన విధముగా మంచి కార్యములను మత కార్యములను చేయుట ద్వారా కలుగుతుంది అని నీతిని గూర్చి మనము కలిగియున్న సామాన్య అవగాహనను అబ్రాహాము వృత్తాంతము తిరగవ్రాస్తుంది. అబ్రాహాము ఈ విధంగా నీతిని పొందలేదు. అతనికి ఇవ్వబడిన వాగ్దానమును అతడు నమ్మాడు అంతే, మరియు అతనికి నీతి ఇవ్వబడినది లేక ఆపాదించబడినది.

మిగిలిన బైబిలు అంతా ఈ సంభాషణను మన కొరకు ఒక చిహ్నముగా చూస్తుంది. దేవుడు చేసిన వాగ్దానము మీద అబ్రాహాము కలిగియుండిన నమ్మకము, మరియు దాని ద్వారా పొందిన నీతి, మనము కూడా అనుసరించవలసిన ఒక పద్ధతి అయ్యున్నది. దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఇచ్చు వాగ్దానముల మీద సువార్త అంతా ఆధారపడి ఉంటుంది.

అయితే నీతిని పొందుటకు వెల ఎవరు చెల్లిస్తారు లేక దానిని ఎవరు సంపాదిస్తారు? ఈ విషయమును మనము తదుపరి చూద్దాము.

జ్ఞానోదయము పొందుటకు విమోచన ప్రణాళిక: అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వాదముల ద్వారా

మానవాళి ప్రజాపతియైన సృష్టికర్త యొక్క ఆరాధనను విడిచి నక్షత్రములను గ్రహములను ఆరాధించుట ఆరంభించారు అని మనము చూశాము. ఇందు వలన ప్రజాపతి మను/నోవహు కుమారుల వారసుల భాషలను తారుమారు చేసి వారిని చెదరగొట్టాడు. అందుకే నేడు భాషల ద్వారా వేరు చేయబడిన అనేక దేశములు ఉన్నాయి. మానవాళి యొక్క ఒకే పూర్వ అనుభవమును గూర్చి నేడు లోకమంతటా ఉపయోగించబడుతున్న ఏడు దినముల క్యాలెండర్లు మరియు గొప్ప జలప్రళయమును గూర్చిన పలు స్మృతులలో చూడవచ్చు.

ఒక పరిపూర్ణమైన వ్యక్తి యొక్క బలి ద్వారా ‘ఋషులు అమరత్వమును పొందుకుంటారు’ అని ప్రజాపతి చరిత్ర యొక్క ఆరంభములో వాగ్దానము చేశాడు. మనలను బాహ్యముగా మాత్రమేగాక మన అంతరంగమును కూడా శుద్ధిచేయుటకు ఈ బలి ఒక పూజ వలె పని చేస్తుంది. అయితే, సృష్టికర్త యొక్క ఆరాధన భ్రష్టుపట్టిపోవుటతో, క్రొత్తగా చెదిరిపోయిన దేశములు ఈ ఆరంభ వాగ్దానమును మరచిపోయాయి. నేడు దీనిని ఋగ్వేదము మరియు వేదపుస్తకము – బైబిలు – వంటి కొన్ని పుస్తకములు మాత్రమే జ్ఞాపకము చేసుకుంటాయి.

అయితే ప్రజాపతి/దేవుడు ఒక ప్రణాళికను రూపించాడు. ఇది మీరు నేను ఊహించగలిగినది కాదు, ఎందుకంటే ఇది మన దృష్టిలో చాలా అల్పమైనదిగా అప్రయోజనమైనదిగా ఉంటుంది. కాని ఆయన ఇదే ప్రణాళికను నిర్ణయించాడు. ఈ ప్రణాళిక ప్రకారం సుమారుగా క్రీ.పూ 2000లో (అనగా 4000 సంవత్సరముల క్రితం) ఆయన ఒక మనుష్యుని మరియు అతని కుటుంబమును పిలచి, అతడు ఆశీర్వాదమును పొందుకొనుటకు ఇష్టపడితే అతడు, అతని వారసులు ఆశీర్వదించబడతారు అని వాగ్దానము చేశాడు. బైబిలు దీనిని ఈ  విధంగా జ్ఞాపకము చేసుకుంటుంది.

అబ్రాహాముతో చేయబడిన వాగ్దానము

 

యెహోవా అబ్రాముతో, “మీ దేశం, మీ ప్రజలు మరియు మీ తండ్రి ఇంటి నుండి నేను మీకు చూపించే భూమికి వెళ్ళు.

“నేను నిన్ను గొప్ప దేశంగా చేస్తాను, నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను. నేను మీ పేరును గొప్పగా చేస్తాను, మరియు మీరు ఆశీర్వదిస్తారు. నిన్ను ఆశీర్వదించేవారిని నేను ఆశీర్వదిస్తాను, నిన్ను శపించేవారెవరైనా శపిస్తాను; మరియు భూమిపై ఉన్న ప్రజలందరూ మీ ద్వారా ఆశీర్వదించబడతారు. “

4 కాబట్టి యెహోవా చెప్పినట్లు అబ్రాము వెళ్ళాడు; లోతు అతనితో వెళ్ళాడు. హర్రాన్ నుండి బయలుదేరినప్పుడు అబ్రామ్కు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు. 5 అతను తన భార్య సారాయ్, అతని మేనల్లుడు లోత్, వారు సేకరించిన ఆస్తులన్నీ, హర్రాన్ లో వారు సంపాదించిన ప్రజలను తీసుకొని వారు కనాను దేశానికి బయలుదేరారు, వారు అక్కడికి చేరుకున్నారు….

7 యెహోవా అబ్రాముకు కనిపించి, “నీ సంతానానికి నేను ఈ భూమిని ఇస్తాను” అని అన్నాడు. అందువల్ల ఆయన తనకు కనిపించిన యెహోవాకు అక్కడ ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించాడు.

ఆదికాండము 12: 1-7

మన కష్ట కాలములో మనకు నిరీక్షణ కలుగునట్లు మనకు సహాయం చేయుటకు ఆశపడు ఒక వ్యక్తిగతమైన దేవుడు ఉన్నాడా అని నేడు చాలా మంది ఆశ్చర్యపడుతుంటారు. ఈ కథనములో పైప్రశ్నను మనము పరీక్షించవచ్చు, ఎందుకంటే దీనిలో ఒక వ్యక్తికి చేయబడిన ఒక వ్యక్తిగత వాగ్దానము ఉంది, మరియు దీనిలో కొన్ని విషయములను మనము ధృవీకరించవచ్చు. ‘నేను నీ నామమును గొప్ప చేసెదను’ అని ప్రభువు స్వయంగా అబ్రాహాముతో వాగ్దానము చేసినట్లు ఈ వృత్తాంతము నమోదు చేస్తుంది. మనము 21వ శతాబ్దములో జీవించుచున్నాము – 4000 సంవత్సరముల తరువాత – మరియు అబ్రాహాము/అబ్రాము అను పేరు చరిత్రలో సార్వత్రికముగా ప్రఖ్యాతిగాంచిన పేర్లలో ఒకటైయున్నది. ఈ వాగ్దానము అక్షరార్థముగాను, చారిత్రికముగాను, పరిశీలనాత్మకముగాను నెరవేరింది.

మనకు అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత పురాతనమైన బైబిలు ప్రతు డెడ్ సి స్క్రోల్స్ కు చెందినది మరియు ఇది క్రీ.పూ 200-100 కాలమునకు చెందినది. అంటే ఈ వాగ్దానము కనీసం ఆ కాలము నుండి అయినా ప్రచురణలో ఉన్నది. అయితే క్రీ.పూ. 200లో కూడా ఒక చిన్న యూదుల సమూహము మధ్య మినహా అబ్రాహాము అను పేరు అంత ప్రచిలితము కాలేదు. కాబట్టి అది వ్రాయబడిన తరువాతనే వాగ్దానముల యొక్క నెరవేర్పు జరిగింది అని మనము గ్రహించగలము. ఇది వాగ్దానము ‘నెరవేర్చబడిన’ తరువాత దానిని గూర్చి వ్రాయబడిన సందర్భము కాదు.

… అతని యొక్క గొప్ప దేశము ద్వారా

మరొక ఆశ్చర్యపరచు విషయం ఏమిటంటే అబ్రాహాము తన జీవిత కాలమంతటిలో గుర్తించదగిన కార్యమేది – ఒకని పేరు గొప్పదిగా చేయబడుటకు చేయు కార్యములను – చేయలేదు. అతడు అసాధారణమైనదేది వ్రాయలేదు (మహాభారతమును వ్రాసిన వ్యాసుడు వలె), అతడు గుర్తించదగినదేది నిర్మించలేదు (తాజ్ మహాల్ ను నిర్మించిన షాజహాన్ వలె), మంచి యుద్ధ నైపుణ్యముతో అతడు సైన్యమును నడిపించలేదు (భగవద్గీతలో అర్జునుడు వలె), లేక అతడు రాజకీయముగా కూడా నాయకత్వం వహించలేదు (మహాత్మా గాంధీ వలె). ఒక రాజుగా అతడు రాజ్యమును కూడా పాలించలేదు. వాస్తవానికి, అరణ్యములో గుడారము వేసుకొని ప్రార్థన చేసి, తరువాత ఒక కుమారుని కనుట కంటే ఎక్కువ అతడు ఏమి చేయలేదు.

చరిత్రలో కొన్ని వేల సంవత్సరముల పాటు గుర్తుండు అతని దినములలోని ప్రజలను గూర్చి మీరు ప్రవచించవలసి వస్తే, రాజులు, సైన్యాధిపతులు, యోధులు, లేక ఆస్థాన కవులను గూర్చి మీరు ఆలోచించిస్తారు. కాని వారి పేర్లన్ని సమసిపోయాయి – కాని అరణ్యములో ఒక కుటుంబమును మాత్రమే కలిగియుండిన ఒక వ్యక్తి నేడు ప్రపంచములో ఇంటిల్లిపాదీకి సుపరిచితమైయ్యాడు. అతడు జన్మనిచ్చిన దేశములు అతనిని గూర్చిన నివేదికను భద్రము చేశారు కాబట్టే అతని పేరు నేడు గొప్పదిగా ఉన్నది – తరువాత అతనిలో నుండి పుట్టిన వ్యక్తులు మరియు దేశములు గొప్పవారైయ్యారు. అనేక సంవత్సరముల క్రితం ఇదే వాగ్దానము చేయబడింది (నేను నిన్ను గొప్ప జనాంగముగా చేసెదను … నేను నీ నామమును గొప్ప చేసెదను). తన జీవితములో తాను చేసిన గొప్ప కార్యముల ద్వారాగాక కేవలం తన వారసుల ద్వారా మాత్రమే ఇంత ఖ్యాతిని పొందిన వ్యక్తిని నేను చరిత్రలో చూడనేలేదు.

… వాగ్దానము చేయువాని చిత్తము ద్వారా

మరియు అబ్రాహాము వంశపువారైన ప్రజలు – యూదులు – కూడా పురాతన వైభవముతో ఖ్యాతిగడించిన వారేమి కాదు. ఐగుప్తులోని పిరమిడ్ల వలె వారు గొప్ప నిర్మాణములను నిర్మించలేదు – ఖచ్చితముగా తాజ్మహల్ వంటివి కూడా కట్టలేదు, గ్రీకుల వలె తత్వశాస్త్రమును వ్రాయలేదు, బ్రీటిషు వారి వలె దేశాలను వశపరచుకొని పాలించలేదు. ఈ దేశములన్నీ ప్రపంచ-వ్యాప్త సామ్రాజ్యములుగా తమ సరిహద్దులను అసాధారణమైన సైన్య శక్తితో విశాలపరచుకున్నాయి – కాని యూదులు అలా ఏనాడు చేయలేదు. యూదా ప్రజల యొక్క ఘనత వారు వ్రాసిన ధర్మశాస్త్రము మరియు పుస్తకము (వేద పుస్తకము లేక బైబిలు) ద్వారా కలుగుతుంది; తమ దేశములో పుట్టిన కొందరు మహాపురుషుల ద్వారా కలుగుతుందు; మరియు ప్రత్యేకించబడిన విశేషమైన ప్రజలుగా వారు ఇన్ని వేల సంవత్సరములు మనుగడలో ఉండిరి. వారి ఘనత వారు సాధించిన వాటి ద్వారా కలుగలేదు గాని, వారి కొరకు మరియు వారి ద్వారా చేయబడిన కార్యముల ద్వారా కలిగింది.

ఈ వాగ్దానమును నెరవేర్చు వ్యక్తిని ఇప్పుడు చూడండి. ఇక్కడ, స్పష్టముగా మరలా మరలా “నేను” అని వ్రాయబడియున్నది. దీనిని ఒక అంతరంగ సామర్థ్యము, స్వాధీనపరచుకొను శక్తి లేక ‘దేశము’ యొక్క బలముగాక సృష్టికర్త సాధిస్తాడు అను ప్రకటన చరిత్రలో వారు గొప్పతనమును సాధించిన విధానములోనికి చక్కగా పొందుపరచబడుతుంది. ఆధునిక యూదుల దేశమైన ఇశ్రాయేలులో జరుగు సన్నివేశముల మీద నేడు మీడియా పెట్టు విశేషమైన దృష్టి ఇక్కడ మన మాటను రుజువుచేస్తుంది. ఇంచుమించు ఇశ్రాయేలు వంటి వైశాల్యమును కలిగియున్న లోకములోని ఇతర దేశములైన హన్గేరి, నార్వే, పపుఆ న్యూ గునియా, బొలివియా, లేక సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ వంటి దేశములలో జరుగు సన్నివేశములను గూర్చిన వార్తలను మీరు తరచుగా వింటారా? కాని 80 లక్షల జనాభా కలిగిన చిన్న దేశమైన ఇశ్రాయేలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటుంది.

ఈ ప్రాచీన మనుష్యునికి ప్రకటించబడిన పురాతనమైన వాగ్దానము ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నెరవేరునట్లు చరిత్రలోగాని మానవ సన్నివేశములలోగాని ఏది చేసియుండేదికాదు, కాని అతడు వాగ్దానమును నమ్మి ప్రత్యేకించబడిన మార్గములో వెళ్లుటకు సిద్ధపడ్డాడు గనుక అతడి జీవితములో ఇది నెరవేర్చబడింది. ఈ వాగ్దానము ఏదో ఒక విధముగా విఫలమైయుండే సాధ్యతను గూర్చి ఆలోచించండి. కాని అది నెరవేర్చబడింది, నేడు కూడా నెరవేరుతుంది, మరియు అది కొన్ని వేల సంవత్సరముల క్రితం ప్రకటించబడింది. ఇది వాగ్దానము చేసిన వాని శక్తి మరియు అధికారము ద్వారా మాత్రమే నెరవేర్చబడింది.

నేటికి కూడా లోకమును కదిలిస్తున్న తీర్థయాత్ర

This map shows the route of Abraham's Journey

ఈ పటము అబ్రాహాము తీర్థయాత్ర చేసిన మార్గమును సూచిస్తుంది

“యెహోవా అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రాము వెళ్లెను” (వ. 4) అని బైబిలు నివేదిస్తుంది. అతడు పటములో చూపించిన మార్గములో తీర్థయాత్రకు ప్రయాణమైయ్యాడు, ఇది నేటికి కూడా చరిత్రను సృష్టిస్తుంది.

మనకు ఆశీర్వాదములు

కాని ఇది అక్కడితో ఆగిపోలేదు. ఎందుకంటే ఇంకొక విషయము కూడా వాగ్దానము చేయబడింది. ఆశీర్వాదము అబ్రాహాము కొరకు మాత్రమేకాదు గాని

“భూమి యొక్క సమస్త వంశములు (అతని) ద్వారా ఆశీర్వదించబడతాయి

వ. 4

మీరు నేను ఈ విషయమును గమనించాలి. మనము ఆర్యులమైనా, ద్రవిడులమైనా, తమిళులమైనా, నేపాలీయులమైనా, లేక వేరే ఎవరిమైనా సరే; మన కులం ఏమైనా సరే; మన మతం ఏమైనా సరే, హిందువులమైనా, ముస్లింలమైనా, జైనులమైనా, సిక్కులమైనా లేక క్రైస్తవులమైనా; మనము ధనికులమైనా దరిద్రులమైనా, ఆరోగ్యవంతులమైనా రోగులమైనా; విద్యావంతులమైనా, కాకపోయినా – ‘భూమి యొక్క సమస్త వంశములు’ అనగా దానిలో మనమంతా ఉన్నాము. ఆశీర్వాదమునకు వాగ్దానము ఆ దినము మొదలుకొని నేటి వరకు సజీవులుగా ఉన్న ప్రతివారికి వర్తిస్తుంది – అనగా నీకు కూడా. ఎలా? ఎప్పుడు? ఎలాంటి ఆశీర్వాదము? దీనిని గూర్చి ఇక్కడ స్పష్టముగా తెలియపరచలేదుగాని, మీ మీద మరియు నా మీద ప్రభావము చూపు ఒక కార్యము ఇక్కడ ఆరంభమైయ్యింది. అబ్రాహాముతో చేయబడిన వాగ్దానములోని మొదటి భాగము నెరవేర్చబడింది అని మనము చారిత్రికముగాను అక్షరార్థముగాను ఇప్పుడే రుజువు చేశాము. అలాంటప్పుడు మీకు నాకు చేయబడిన వాగ్దానములోని ఒక భాగము నెరవేరదని నమ్ముటకు మన దగ్గర కారణం ఏమైనా ఉందా? ఎందుకంటే అది మార్పులేనిది మరియు సార్వత్రికమైనది కాబట్టి ఈ వాగ్దానము సత్య అయ్యున్నది. కాని ఈ వాగ్దానములోని సత్యమును అర్థము చేసుకొనుటకు మనము దానిని విప్పవలసియున్నది. ఈ వాగ్దానము మనకు ఎలా వర్తిస్తుందో గ్రహించుటకు మనకు జ్ఞానోదయము కావాలి. అబ్రాహాము యొక్క తీర్థయాత్రను అనుసరించుట కొనసాగించుటలో మనము ఈ జ్ఞానోదయమును పొందుకుంటాము. లోకములో ప్రజలు సాధించుటకు ప్రయాసపడు మోక్షము యొక్క తాళపు చెవి, ఈ విశేషమైన మనుష్యుని మనము అనుసరించుట కొనసాగించుచుండగా మనందరి కొరకు బయలుపరచబడుతుంది

సంస్కృతము మరియు హెబ్రీ వేదముల మధ్య పోలికలు: ఎందుకు?

సంస్కృత వేదములలో మను వృత్తాంతము మరియు హెబ్రీ వేదములలో నోవహు వృత్తాంతము మధ్య ఉన్న పోలికలను మనము చూశాము. ఈ పోలికలు కేవలం జలప్రళయ వృత్తాంతములలో మాత్రమే లేవు. కాలారంభములో వాగ్దానము చేయబడిన పురుష బలికి మరియు హెబ్రీ పుస్తకమైన ఆదికాండములో వాగ్దానము చేయబడిన సంతానమునకు మధ్య కూడా పోలిక ఉన్నది. అయితే ఈ పోలికలను మనము ఎందుకు చూస్తాము? ఇవి యాదృచ్ఛికమా? ఒక వృత్తాంతము మరొక దాని నుండి దొంగిలించే లేక సేకరించే అవకాశం ఉందా? ఇక్కడ ఒక సూచనను చూస్తాము.

బాబెలు గోపురము – జలప్రళయము తరువాత

నోవహు యొక్క వృత్తాంతమును అనుసరిస్తూ, వేద పుస్తకము అతని ముగ్గురు కుమారుల యొక్క వారసులను గూర్చి నివేదిస్తూ, “వీరిలో నుండి జనములు భూమి మీద వ్యాపించెను” (ఆదికాండము 10:32) అని వ్యాఖ్యానిస్తుంది. మనుకు నలుగురు కుమారులు ఉన్నారని, వారి ద్వారా మానవాళి అంతా ఉనికిలోనికి వచ్చింది అని సంస్కృత వేదములు ప్రకటిస్తాయి. అయితే ఈ ‘వ్యాప్తి’ ఎలా జరిగింది?

నోవహు ముగ్గురు కుమారుల వారసుల యొక్క పట్టికను పురాతన హెబ్రీ గ్రంథములు ఇచ్చుచున్నవి – పూర్తి పట్టికను ఇక్కడ చూడండి.  ఈ వారసులు దేవుని (ప్రజాపతి) ఆజ్ఞను – అనగా ‘భూమిని నిండించమని’ (ఆదికాండము 11:4) సెలవిచ్చిన సృష్టికర్త ఆజ్ఞను – ఏ విధంగా ఉల్లంఘించారో ఈ నివేదిక తెలియపరుస్తుంది. బదులుగా ఈ ప్రజలు ఒకే చోట ఉండునట్లు ఒక గోపురమును నిర్మించగోరారు. ఈ గోపురము ‘ఆకాశమునంటు’ (ఆదికాండము 11:4) విధముగా ఉండాలని వారు కోరారు, అనగా నోవహు వారసులైన వీరు సృష్టికర్తకు బదులుగా నక్షత్రములను, సూర్యుని, చంద్రుని, గ్రహములను మొదలగువాటిని ఆరాధించ ఉద్దేశముతో ఒక గోపురమును కట్టసాగారు. నక్షత్రముల ఆరాధన మెసొపొతమియలో (ఈ వారసులు నివసించిన స్థలము) ఆరంభమై లోకమంతా వ్యాపించింది అను విషయము సుపరిచితమైనదే.

ఈ విధంగా మన పితరులు సృష్టికర్తను ఆరాధించుటకు బదులుగా నక్షత్రములను ఆరాధించారు. దీనిని భంగపరచుటకు, ఆరాధనలోని భ్రష్టత్వమును అదుపు చేయుటకు సృష్టికర్త ఇలా చేయుటకు నిర్ణయించుకున్నాడని వృత్తాంతము తెలియపరుస్తుంది

…వారిలో ఒకని మాట ఒకనికి తెలియకుండ అక్కడ వారి భాషను తారుమారు చేయుదము.

ఆదికాండము 11:7

దీనికి ఫలితంగా, నోవహు యొక్క మొదటి వారసులైన వీరు ఒకరిమాట ఒకరు అర్థము చేసుకోలేకపోయారు, ఈ విధంగా సృష్టికర్త

భూమియందంతట వారిని చెదరగొట్టెను 

ఆదికాండము 11:8

ఈ ప్రజలు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుటకు కష్టమైన తరువాత, వారు తమ తమ భాషల చొప్పున వలసలు వెళ్లారు. ఈ విధంగా వారు ‘చెదరిపోయారు.’ నేడు లోకములోని వేర్వేరు ప్రజల గుంపులు వేర్వేరు భాషలను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో ఇది వివరిస్తుంది. ప్రతి గుంపు తమ వాస్తవిక స్థావరమైన మెసొపొతమియ నుండి (కొన్నిసార్లు అనేక తరములలో) నేడు వారు ఉండు స్థలములకు వలసవెళ్లిపోయింది. ఈ విధంగా, వారి చరిత్రలు ఇక్కడ నుండి విడిపోతాయి. కాని ఆ సమయము వరకు కూడా ప్రతి భాషా గుంపుకు (ఈ మొదటి దేశములను రూపించిన గుంపులు) ఒక సామాన్య చరిత్ర ఉండేది. ఈ సామాన్య చరిత్రలో పురుష యొక్క బలి ద్వారా మోక్షమును గూర్చిన వాగ్దానము మరియు మను (నోవహు) ఇచ్చిన జలప్రళయమును గూర్చిన వృత్తాంతము ఉన్నాయి. సంస్కృత ఋషులు ఈ సన్నివేశములను తాము వ్రాసిన వేదముల ద్వారా మరియు హేబ్రీయులు ఈ సన్నివేశములను తమ వేదము (మోషే ఋషి ఇచ్చిన ధర్మశాస్త్రము) ద్వారా స్మరణకు చేసుకున్నారు.

విభిన్న జలప్రళయ వృత్తాంతముల యొక్క సాక్ష్యము – ప్రపంచమంతటి నుండి

ఆసక్తికరముగా, జలప్రళయ వృత్తాంతము పురాతన హెబ్రీ మరియు సంస్కృత వేదములలో మాత్రమే జ్ఞాపకము చేసుకోబడదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విభిన్నమైన ప్రజల గుంపులు తమ తమ చరిత్రలలో గొప్ప జలప్రళయమును గూర్చి జ్ఞాపకము చేసుకుంటారు. క్రింద ఇవ్వబడిన పటము దీనిని వివరిస్తుంది.

Flood accounts from cultures around the world compared to the flood account in the Bible

బైబిలులో ఉన్న జలప్రళయ వృత్తాంతముల దృష్ట్యా లోకమంతటిలోని పలు సంస్కృతులలోని జలప్రళయ వృత్తాంతములు

పటము యొక్క పై భాగములో ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసించుచున్న -ప్రతి ఖండములోని – పలు భాషా గుంపులు ఇవ్వబడినవి. హెబ్రీ జలప్రళయ వృత్తాంతములోని సదరు వివరము వారి జలప్రళయ వృత్తాంతములో కూడా ఉన్నదో లేదో పటము లోపల ఉన్న గడులు (పటమునకు ఎడమ వైపు ఉన్నవి) సూచిస్తాయి. ఈ వివరము వారి జలప్రళయ వృత్తాంతములో ఉన్నదని నలుపు గడులు సూచిస్తాయి, అదే విధంగా సదరు వివరము వారి స్థానిక జలప్రళయ వృత్తాంతములో లేదని ఖాళి గడులు సూచిస్తాయి. అయితే ఈ జలప్రళయము సృష్టికర్త ఇచ్చిన తీర్పు అని, దానిలో కొంతమంది పెద్ద పడవలోనికి ఎక్కుట ద్వారా రక్షించబడ్డారను ‘స్మృతి’ని, ఇంచుమించు అన్ని గుంపులలోను కనీసం కొన్ని సామాన్య విషయములు ఉన్నాయను విషయమును మీరు చూడవచ్చు. మరొక మాటలో, ఈ జలప్రళయమును గూర్చిన స్మృతి కేవలం సంస్కృతము లేక హెబ్రీ వేదములలో మాత్రమే లేదు, కాని లోకములోను మరియు ఇతర ఖండములలోను ఉన్న ఇతర సాంస్కృతిక చరిత్రలలో కూడా ఉన్నది. ఈ సన్నివేశము అనేక సంవత్సరముల క్రితం నిశ్చయముగా జరిగింది అని ఇది తెలియపరుస్తుంది.

 

హిందీ క్యాలెండర్ ఇచ్చు సాక్ష్యము

hindu-calendar-panchang

హిందీ క్యాలెండర్ – నెలలోని రోజులు పై నుండి క్రిందికి వరుసలో ఉన్నాయి, కాని ఏడు రోజుల వారము ఉన్నది

హిందీ క్యాలెండర్ కు పాశ్చాత్య క్యాలెండర్ కు మధ్య ఉన్న భిన్నత్వము మరియు పోలిక మునుపటిని గూర్చిన ఒక పంచుకొనబడిన స్మృతికి రుజువుగా ఉన్నది. రోజులు అడ్డముగా (ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు) గాక నిలువు (పై నుండి క్రిందికి) వరుసలలో ఉండునట్లు ఎక్కువ శాతం హిందీ క్యాలెండర్లు నిర్మించబడతాయి, ఇది పాశ్చాత్య దేశములలో క్యాలండర్లకు సార్వత్రిక నిర్మాణముగా ఉన్నది. భారత దేశములోని కొన్ని క్యాలండర్లు అంకెలను వ్రాయుటకు హిందీ లిపిని ఉపయోగిస్తాయి (१, २,  ३ …) మరికొన్ని రోమన్ అంకెలను ఉపయోగిస్తాయి. ఒక క్యాలెండర్ ను రూపొందించుటకు సరైన క్రమము ఏది లేదు కాబట్టి ఈ భేదములు సహజమే. కాని క్యాలండర్లన్నిటిలో ఒక కేంద్ర పోలిక ఉన్నది. హిందీ క్యాలెండర్ పాశ్చాత్య దేశముల వలెనె ఏడు దినముల వారమును ఉపయోగిస్తుంది. ఎందుకని? ఇవి సూర్యుడు చుట్టూ భూమి మరియు భూమి చుట్టు చంద్రుడు చేయు భ్రమణము మీద ఆధారపడినవి – ఈ విధంగా మానవులందరికీ ఒకే రకమైన జ్యోతిశ్శాస్త్ర పునాదులను ఇచ్చాయి – కాబట్టి క్యాలెండర్ సంవత్సరములుగా మరియు నెలలుగా ఎందుకు విభజించబడిందో మనము అర్థము చేసుకోవచ్చు. కాని ఏడు దినముల వారమునకు జ్యోతిశ్శాస్త్ర కాల ఆధారము లేదు. ఇది మునుపటి చరిత్రలోని (ఎంత కాలము మునుపో ఎవరికీ తెలియదు) ఆచారములు మరియు పరంపర ద్వారా వెలువడింది.

… మరియు భౌద్ధ థాయ్ క్యాలెండర్

thai_lunar_calendar

థాయ్ క్యాలెండర్ ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు ఉంటుంది, కాని పాశ్చాత్యము కంటే భిన్నమైన సంవత్సరమును అనుసరిస్తుంది – అయినను ఏడు రోజుల వారమును చూడవచ్చు

ఒక భౌద్ధ మత దేశముగా, థాయ్ ప్రజలు తమ సంవత్సరములను గౌతమ బుద్ధిని యొక్క జీవితము నుండి ఆరంభిస్తారు, కాబట్టి వారి సంవత్సరములు పాశ్చాత్యము కంటే 543 సంవత్సరాల ముందు ఉంటాయి (అనగా క్రీ.శ. 2019 థాయ్ క్యాలెండర్ లో భౌద్ధ యుగము 2562 అయ్యుంటుంది). అయినను వారు ఏడు దినముల వారమును అనుసరిస్తారు. దీనిని వారు ఎక్కడ నుండి పొందుకున్నారు? అనేక దేశములలో నుండి అనేకమైన భిన్నత్వములు గల ఈ క్యాలెండర్లు ఏడు దినముల వారమునకు జ్యోతిశ్శాస్త్ర ఆధారము లేనప్పటికీ దీనినే ఎందుకు అనుసరిస్తారు?

వారమును గూర్చి పురాతన గ్రీకుల యొక్క సాక్ష్యము

పురాతన గ్రీకు ప్రజలు కూడా తమ క్యాలెండర్లో ఏడు దినముల వారమును ఉపయోగించారు.

సుమారుగా క్రీ.పూ. 400 కాలములో జీవించిన పురాతన గ్రీకు వైద్యుడైన హిప్పోక్రేట్స్ ఆధునిక ఔషధమునకు పితామహునిగా గుర్తించబడతాడు. అతడు అనేక పుస్తకములను వ్రాశాడు. వాటిలో అతని ఔషధ పరిశోధనలు నమోదు చేయబడినవి మరియు నేటికి కూడా భద్రపరచబడినవి. ఈ విధంగా చేస్తూ అతడు కూడా కాలమునకు ‘వారము’ను పరిమాణముగా ఉపయోగించాడు. ఒక రోగము యొక్క ఎదుగుచున్న చిహ్నములను గూర్చి అతడు ఇలా వ్రాశాడు:

నాల్గవ దినము ఏడవ దినమును సూచిస్తుంది; ఎనిమిదవ దినము రెండవ వారము యొక్కఆరంభము; ఈ విధంగా, పదకొండవ దినము రెండవ వారములో నాల్గవ దినము కాబట్టి, అది కూడా సూచితముగా ఉన్నది; మరొకసారి, పదిహేడవ దినము కూడా సూచితముగా ఉన్నది. ఎందుకంటే అది పదనాల్గవ దినము నుండి నాల్గవ దినమైయున్నది, మరియు పదకొండవ దినము నుండి ఏడవ దినమైయున్నది (హిప్పోక్రేట్స్, ఎఫోరిజమ్స్. #24)

క్రీ.పూ. 350 కాలములో వ్రాసిన అరిస్టోటిల్ కాలమును సూచించుటకు తరచుగా ‘వారము’ను ఉపయోగించాడు. ఒక ఉదాహరణను చూడండి:

శిశు మరణములు ఎక్కువగా శిశువు ఒక వారము రోజుల వయస్సునకు చేరకముందు జరిగేవి, కాబట్టి ఆ వయస్సులో శిశువుకు పేరుపెట్టుట ద్వారా అది బ్రతికే అవకాశములు ఎక్కువగా ఉంటాయి అను నమ్మికలో నుండి ఇది ఆనవాయితీగా మారిపోయింది. (అరిస్టోటిల్, ది హిస్టరీ అఫ్ అనిమల్స్, భాగం 12, సూ. )

.పూ. 350

ఇండియా మరియు థాయిలాండ్ నుండి చాలా దూరమున ఉన్న ఈ పురాతన గ్రీకు రచయితలు, ‘వారము’ను గూర్చి తమ గ్రీకు పాఠకులు అర్థము చేసుకుంటారు అనే తలంపుతో వ్రాస్తూ ‘వారము’ను గూర్చిన ఈ ఆలోచనను ఎక్కడ నుండి పొందుకున్నారు? ఏడు దినముల వారమును స్థాపించిన ఒక చారిత్రిక సన్నివేశమును (వీరు ఈ సన్నివేశమును మరచిపోయి యుంటారు) ఈ సంస్కృతులు అన్ని ఒకప్పుడు అనుభవించియుండవచ్చు కదా?

హెబ్రీ వేదములు ఇలాంటి ఒక సన్నివేశమునే వర్ణిస్తాయి – లోకము యొక్క ఆరంభ సృష్టి. ఆ వివరణాత్మకమైన పురాతన వృత్తాంతములో సృష్టికర్త లోకమును సృష్టించి ఏడు దినములలో ఆది మానవులను రూపించాడు (ఏడవ దినము విశ్రాంతి తీసుకొని ఆరు దినములలో). దీని వలన, ఆదిమ మానవులు తమ క్యాలెండర్లలో ఏడు దినముల వారమును అనుసరించారు. భాషలు తారుమారు అగుట ద్వారా మానవాళి చెదిరిపోయినప్పుడు, ‘చెదిరిపోవుట’కు ముందు జరిగిన రానున్న బలిని గూర్చిన వాగ్దానము, ఉపద్రవమును కలిగించిన జలప్రళయమును గూర్చిన వృత్తాంతము, ఏడు దినముల వారము వంటి ఈ సన్నివేశములను అనేక భాషలు మాట్లాడు ఈ ప్రజలలో చాలామంది జ్ఞాపకముంచుకున్నారు. ఈ స్మృతులు ఆదిమ మానవాళికి సజీవమైన కలాంకృతులుగాను, వేదములలో నమోదు చేయబడిన ఈ సన్నివేశముల యొక్క చరిత్రకు సాక్ష్యముగాను ఉన్నాయి. హెబ్రీ మరియు సంస్కృత వేదములకు మధ్య ఉన్న పోలికలకు ఈ వర్ణన సూటియైన వివరణగా ఉన్నది. నేడు చాలామంది ఈ రచనలను మూఢనమ్మకములతో కూడిన కల్పితములు అని విసర్జిస్తారు కాని ఈ పోలికలు వాటిని గూర్చి మనలను శ్రద్ధగా ఆలోచించునట్లు చేయాలి.

ఆది మానవులకు ఒక సామన్య చరిత్ర ఉంది మరియు దానిలో మోక్షమును గూర్చి సృష్టికర్త చేసిన వాగ్దానము కూడా ఉండినది. అయితే ఈ వాగ్దానము ఏ విధంగా నెరవేరుతుంది? భాషలు తారుమారగుట ద్వారా ప్రజలు చెదిరిపోయిన తరువాత జీవించిన ఒక పరిశుద్ధమైన వ్యక్తిని గూర్చిన వృత్తాంతముతో మనము కొనసాగిద్దాము. దీనిని మనము తదుపరి చూద్దాము.

[ఇలాంటి పోలికలనే చూపు పురాతన స్మృతులను గూర్చి – కాని ఈ సారి చైనీస్ భాష యొక్క ముక్తాఫల అక్షరములలో – మరింత నేర్చుకొనుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి]

ఆదినుండే – మోక్షమును గూర్చిన వాగ్దానం

తాము ఆదియందు సృష్టించబడిన స్థితి నుండి మానవజాతి పతనమైన విధానమును మనము చూశాము. అయితే దేవుడు ఆది నుండి కలిగియుండిన ప్రణాళికతో బైబిలు (వేద పుస్తకము) కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రణాళిక అప్పుడు ఇవ్వబడిన వాగ్దానము మీద కేంద్రీకృతమైయున్నది మరియు ఇదే ప్రణాళిక పురుషసూక్తలో కూడా కనబడుతుంది.

బైబిలు – నిజముగా ఒక గ్రంథాలయము

ఈ వాగ్దానము యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రశంసించుటకు బైబిలును గూర్చిన కొన్ని మౌలిక వాస్తవాలను మనము తెలుసుకోవాలి. ఇది ఒక పుస్తకమైనను, దీనిని గూర్చి మనము ఒక పుస్తకముగా ఆలోచిస్తున్నను, ఇది ఒక సంచార గ్రంథాలయమని ఆలోచించుట యుక్తముగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఒక పుస్తకముల సంగ్రహముగా ఉంది, దీనిని 1500 సంవత్సరముల కాల వ్యవధిలో అనేక రకముల రచయితలు వ్రాశారు. నేడు ఈ పుస్తకములన్నీ ఒక సంపుటిగా ఐక్యపరచబడినవి – అదే బైబిలు. ఈ వాస్తవము ఒక్కటే బైబిలును లోకములోని గొప్ప పుస్తకములలో ఋగ్వేదము వలె విశేషమైనదిగా చేస్తుంది. భిన్నమైన రచయితలు కలిగియుండుటతో పాటుగా, బైబిలులోని వేర్వేరు పుస్తకములు చేయు కథనములను, ప్రకటనలను, మరియు ప్రవచనములను తరువాత రచయితలు అనుసరిస్తారు. ఒకవేళ బైబిలును ఒకే రచయిత, లేక ఒకరికొకరికి పరిచయం ఉన్న పలువురు రచయితలు వ్రాసియుంటే, ఇది అంత ప్రాముఖ్యమైన విషయమయ్యేది కాదు. కాని బైబిలు రచయితల మధ్య కొన్ని వందల, కొన్ని వేల సంవత్సరముల వ్యవధి ఉంది, వారు భిన్నమైన నాగరికతలలో, భాషలలో, సామాజిక వర్గీకరణలలో, మరియు సాహిత్య విధానములలో వ్రాశారు – అయినను వారి సందేశములను మరియు ప్రవచనములను తరువాత రచయితలు అభివృద్ధి చేశారు లేక బైబిలేతర సాహిత్యములలోని చారిత్రిక సత్యములు ద్వారా అవి నెరవేర్చబడ్డాయి. ఇది బైబిలును మరింత ప్రత్యేకమైన పుస్తకముగా చేస్తుంది – మరయు దాని సందేశమును అర్థము చేసుకొనుటకు ఈ విషయము మనలను పురికొల్పాలి. పాత నిబంధన పుస్తకములకు (యేసుకు ముందు కాలమునాటి పుస్తకములు) ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న ప్రతులు సుమారుగా క్రీ.పూ. 200 నాటివి కాబట్టి బైబిలుకు ఉన్న సాహిత్య ఆధారము ప్రపంచములోని పురాతన పుస్తకములన్నిటి కంటే శ్రేష్టమైనది.

తోటలో మోక్షమును గూర్చిన వాగ్దానము

సృష్టి మరియు పతనమును గూర్చిన వృత్తాంతములోని తదుపరి సన్నివేశములను “తేరి చూచుట” ద్వారా బైబిలులోని ఆదికాండము గ్రంథము యొక్క ఆరంభములోనే మోక్షమును గూర్చి మనము చూస్తాము. మరొకమాటలో, ఇది ఆరంభమును జ్ఞాపకము చేసుకొనుచున్నప్పటికీ, అంతమును దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇది వ్రాయబడింది. దేవుడు తన విరోధియైన సాతనును, సర్పము రూపములో ఉన్న దుష్టత్వమును ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆయన చేసిన వాగ్దానమును ఇక్కడ మనము చూస్తాము. సాతానుడు మానవ పతనమును కలిగించిన వెంటనే దేవుడు వానితో ఒక పొడుపుకథ రూపములో మాట్లాడతాడు:

“… మరియు (దేవుడు) నీకును (సాతానుకును) స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసెదను. అది నిన్ను తలమీద కొట్టును; నీవు దానిని మడిమెమీద కొట్టుదువని చెప్పెను.”

ఆది. 3:15

దీనిలో ఐదు వేవ్వేరు పాత్రలు ఉన్నాయని మరియు ఇది భవిష్యత్తును గూర్చి తెలుపు వాగ్దానముగా ఉన్నదని (భవిష్యత్తు కాలములో ఇవ్వబడిన పునరావృతమైన పదములలో ఇది కనబడుతుంది) దీనిని జాగ్రత్తగా చదువుట ద్వారా మీరు కనుగొంటారు. దీనిలోని పాత్రలు ఎవరనగా:

  1. దేవుడు/ప్రజాపతి
  2. సాతాను/సర్పము
  3. స్త్రీ
  4. స్త్రీ సంతానము
  5. సాతాను సంతానము

ఈ పాత్రలు భవిష్యత్తులో ఒకరితో ఒకరు ఏ విధంగా సంబంధం కలిగియుంటారో ఈ పొడుపుకథ తెలియజేస్తుంది. అది ఈ క్రింద ఇవ్వబడినది


ఆదికాండములోని వాగ్దానములో ఉన్న పాత్రలకు మధ్య సంబంధములు

సాతానుకు మరియు స్త్రీకి ‘సంతానము’ కలుగుతుంది అని దేవుడు నిర్ణయించాడు. ఈ సంతానములకు మధ్య మరియు స్త్రీకి సాతానుకు మధ్య ‘వైరము’ లేక ద్వేషము ఉంటుంది. సాతాను స్త్రీ సంతానము యొక్క ‘మడిమె మీద కొడతాడు’ మరియు స్త్రీ సంతానము సాతాను యొక్క ‘తలను చితకద్రొక్కుతాడు.’

సంతానమును గూర్చి కొన్ని ఆలోచనలు – ‘ఆయన’

ఇప్పటి వరకు మనము వాక్యభాగములో ఉన్న విషయములను సూటిగా చూశాము. ఇప్పుడు కొన్ని తార్కిక ఆలోచనలను చూద్దాము. స్త్రీ యొక్క ‘సంతానము ‘ఆయన’ మరియు ‘అతని’ అని సంబోధించబడెను కాబట్టి, అది ఒక పురుష మాత్రుడు అని మనకు తెలుస్తుంది – ఒక పురుషుడు. దీనిలో నుండి మనము కొన్ని వ్యాఖ్యలను చేయవచ్చు. ఈ సంతానము ‘ఆయన’ కాబట్టి ‘ఆమె’ కాలేదు మరియు ఈ విధంగా స్త్రీ మాత్రము కాదు. ‘ఆయన’గా ఈ సంతానము ‘వారు’ కాదు, అనగా ఆయన ఒక ప్రజల గుంపు, లేక ఒక జాతి, లేక ఒక బృందము, లేక ఒక దేశము కాదు. అనేక సమయాలలో అనేక విధాలుగా ‘వారు’ జవాబు కావచ్చని ప్రజలు అనుకున్నారు. కాని సంతానము, ‘ఆయన’ అయ్యుండి ఒక దేశమును లేక హిందువులు, భౌద్ధులు, క్రైస్తవులు, ముస్లింలు, లేక ఒక జాతిని సంబోధించు ఒక ప్రజల గుంపుగా లేడు. ‘ఆయన’గా సంతానము ‘అది’ (సంతానము ఒక వ్యక్తి) అయ్యుండలేదు. ఇది సంతానము ఒక తర్కం, బోధ, సాంకేతిక విజ్ఞానము, రాజకీయ వ్యవస్థ, లేక మతము అనే సాధ్యతను తొలగిస్తుంది. ఈ ‘అది’ వంటి రకములేనే లోకమును బాగుచేయుటకు మనము ఉపయోగించాము మరియు ఉపయోగిస్తున్నాము. మన పరిస్థితిని సరిచేయగలది ఈ ‘అది’ లాంటిదే అని మనము ఆలోచిస్తాము, కాబట్టి శతాబ్దముల తరబడి ఉత్తమమైన మానవ పండితులు వేర్వేరు రాజకీయ వ్యవస్థలు, విద్యా వ్యవస్థలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానములు, మతములు మొదలగువాటిని ప్రతిపాదించారు. కాని ఈ వాగ్దానము మాత్రమే వేరొక దిశను చూపుతుంది. దేవుని మనస్సులో మరొక విషయము ఉన్నది – ‘ఆయన.’ మరియు ఆ ‘ఆయన’ సర్పము యొక్క తలను కొడతాడు.

అంతేగాక, ఇక్కడ చెప్పని విషయమును గుర్తించుట ఆసక్తికరముగా ఉంటుంది. దేవుడు స్త్రీకి సంతానమును వాగ్దానము చేసినల్టు పురుషునికి సంతానమును వాగ్దానము చేయలేదు. బైబిలు అంతటిలో మరియు ప్రాచీన లోకములో కుమారులు తండ్రుల వరుస నుండి వచ్చుటను గూర్చి ఉద్ఘాటించబడినది కాబట్టి ఇది ఒక అసాధారణమైన విషయము. కాని ఈ సందర్భములో పురుషుని నుండి ఒక సంతానము (‘ఆయన’) వచ్చుటను గూర్చి వాగ్దానము చేయబడలేదు. పురుషుని గూర్చి ప్రస్తావించకుండా స్త్రీ నుండి ఒక సంతానము కలుగుతుంది అని మాత్రమే ఇది చెబుతుంది.

ఇప్పటి వరకు ఉనికిలో ఉన్న మానవులందరిలో, చారిత్రికముగా కావచ్చు లేక పౌరాణికముగా కావచ్చు, తల్లిని కలిగియుండి భౌతిక తండ్రి కలిగియుండనివానిగా ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఆయనే యేసు (యేసు సత్సంగ్) మరియు ఆయన కన్య గర్భమందు జన్మించాడని క్రొత్త నిబంధన (వాగ్దానము ఇవ్వబడిన కొన్ని వేల సంవత్సరముల తరువాత వ్రాయబడింది) ప్రకటిస్తుంది – ఈ విధంగా ఆయనకు తల్లేగాని మానవ తండ్రి లేడు. ఈ పొడుపుకథలో ఆది నుండే యేసు ఒక ఛాయాగా ఉన్నాడా? సంతానము ‘ఆమె,’ ‘వారు,’ లేక ‘అది’ కాక ‘ఆయన’ అయ్యున్నాడు అను పరిశీలనలో ఇది చక్కగా అమర్చబడుతుంది. ఈ దృష్టికోణములో, పొడుపుకథ యొక్క కొన్ని భాగములు స్పష్టమవుతాయి.

‘వాని మడిమె మీద కొట్టుదువు’??

సాతాను/సర్పము ‘వాని మడిమె’ మీద కొట్టును అను మాటకు అర్థము ఏమిటి? ఆఫ్రికాలోని అడవులలో పని చేయక ముందు ఇది నాకు అర్థము కాలేదు. భయంకరమైన వేడిమిలో కూడా మేము రబ్బరు బూట్లు వేసుకోవలసి వచ్చేది – ఎందుకంటే అక్కడ సర్పములు పొడవాటి గడ్డిలో దాగుకొని మీ కాలును – అనగా మీ మడిమెను – కొట్టి మిమ్మును చంపుతాయి. అక్కడ నేను గడిపిన రోజునే నేను ఒక సర్పమును త్రొక్కే వాడిని మరియు మరణించేవాడిని కూడా. ఆ తరువాత ఈ పొడుపు కథ నాకు అర్థమయ్యింది. ‘ఆయన’ సర్పమును నాశనం చేస్తాడు (‘నీ తలను కొట్టును’), కాని దానికి వెలగా అతడు మరణించవలసియుంటుంది (‘వాని మడిమెను కొట్టును’). ఇది యేసు అర్పించిన బలి ద్వారా సాధించబడిన విజయమునకు ఛాయగా ఉన్నది.

సర్పము యొక్క సంతానము?

కాని ఆయనకు వేరొక విరోధి, అనగా ఈ సాతాను సంతానము ఎవరు? దీనిని గూర్చి స్పష్టముగా తెలుసుకొనుటకు ఇక్కడ అవకాశము లేనప్పటికీ, తరువాత పుస్తకములు రానున్న వ్యక్తిని గూర్చి మాట్లాడతాయి. ఈ వర్ణనను వినండి:

ప్రభువుదినమిప్పుడే వచ్చియున్నట్టుగా ఎవడైనను చెప్పినయెడల మీరు త్వరపడి చంచలమనస్కులు కాకుండవలెననియు, … మిమ్మును వేడుకొనుచున్నాము. మొదట భ్రష్టత్వము సంభవించి నాశన పాత్రుడగు పాపపురుషుడు బయలుపడితేనేగాని ఆ దినము రాదు.  ఏది దేవుడనబడునో, ఏది పూజింపబడునో, దానినంతటిని ఎదిరించుచు, దానికంతటికిపైగా వాడు తన్నుతానే హెచ్చించుకొనుచు, తాను దేవుడనని తన్ను కనుపరచుకొనుచు, దేవుని ఆలయములో కూర్చుండును గనుక ఏవిధముగానైనను ఎవడును మిమ్మును మోసపరచనియ్యకుడి. (2 థెస్స. 2:1-4; సూ. క్రీ.శ. 50లో గ్రీసులో పౌలు ద్వారా వ్రాయబడింది)

ఈ తరువాత పుస్తకములు స్పష్టముగా స్త్రీ సంతానము మరియు సర్పము యొక్క సంతానముకు మధ్య జరగబోవు యుద్దమును గూర్చి మాట్లాడతాయి. కాని ఇది మానవ చరిత్ర యొక్క ఆరంభములోనే ఆదికాండములోని ఈ వాగ్దానములో పిండము రూపములో ప్రస్తావించబడింది. దీని వివరాలు తరువాత ఇవ్వబడినవి. కాబట్టి చరిత్ర యొక్క ముగింపు, సాతాను మరియు దేవునికి మధ్య జరగబోవు అంతిమ యుద్దమును గూర్చి మొదటి పుస్తకములోనే ప్రస్తావించబడింది.

ఇంతకు ముందు పురాతన కీర్తనయైన పురుషసూక్తను మనము చూశాము. ఈ కీర్తన పరిపూర్ణమైన పురుషుని – పురుష – యొక్క రాకను గూర్చి ప్రవచించింది అని మరియు ఆ పురుషుడు ‘మానవ శక్తితో’ రాడని మనము చూశాము. ఈ పురుషుడు కూడా బలిగావించబడతాడు. వాస్తవానికి ఇది దేవుని యొక్క మనస్సులో మరియు హృదయములో ఆది నుండి నిర్ణయించబడింది అని మరియు నిర్థారించబడింది అని మనము చూశాము. ఈ రెండు పుస్తకములు ఒకే వ్యక్తిని గూర్చి మాట్లాడుతున్నాయా? అవును అని నేను నమ్ముతాను. పురుషసూక్త మరియు ఆదికాండములోని వాగ్దానము రెండూ ఒకే సన్నివేశమును జ్ఞాపకము చేసుకొనుచున్నాయి – తాను బలిగావించబడుటకు మనుష్యునిగా నరావతారము దాల్చుతానని దేవుడు నిర్ణయించుకున్న సన్నివేశమును – ఇది మత భేదము లేకుండా మానవులందరి యొక్క సార్వత్రిక అవసరత అయ్యున్నది. కాని ఈ ఒక్క వాగ్దానము మాత్రమే ఋగ్వేదము మరియు బైబిలులో పోలిక కలిగినదిగా లేదు. ఇవి మానవ చరిత్రలో మొదటిగా నమోదు చేయబడినవి కాబట్టి, తదుపరి నమోదు చేయబడిన ఇతర సన్నివేశములను మనము తదుపరి చూడబోతున్నాము.

మానవజాతి ఎలా కొనసాగింది – మను (లేక నోవాహు) వృత్తాంతము నుండి పాఠములు

మానవ చరిత్ర యొక్క ఆరంభములో ఇవ్వబడిన మోక్షమును గూర్చిన వాగ్దానమును ఇంతకుముందు మనము చూశాము. భ్రష్టత్వమునకు ఆకర్షితమైయ్యేది ఏదో మనలో ఉన్నదని మనము గుర్తించాము, అది మనము ఆశించు నైతిక స్వభావము విషయములో మన క్రియలు గురిని తప్పుటలో, మరియు మన అస్తిత్వము యొక్క స్వభావములో మరింత లోతుగా కనిపిస్తుంది. దేవుడు (ప్రజాపతి) సృజించిన మన నిజ స్వరూపము చెడిపోయింది. అనేక ఆచారములు, శుద్ధీకరణములు మరియు ప్రార్థనల ద్వారా మనము ఎంత ప్రయత్నించినా, మనకు మరింత శుద్ధీకరణ అవసరము అని భావించునట్లు మన భ్రష్టత్వము చేస్తుంది. పూర్ణ నిజాయితీతో జీవించుటకు చేయు ఈ “క్లిష్టమైన’ సంఘర్షణలో మనము తరచుగా అలసిపోతు ఉంటాము.

ఎలాంటి నైతిక నిర్భంధము లేకుండా ఈ దుష్టత్వము ఎదిగితే పరిస్థితులు చాలా త్వరగా క్షీణించిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మానవ చరిత్ర యొక్క ఆరంభములో జరిగింది. ఇది ఎలా జరిగిందో బైబిలులోని (వేద పుస్తకము) మొదటి అధ్యాయములు మనకు తెలియజేస్తాయి. దీనిని పోలిన వృత్తాంతము శతపథబ్రాహ్మణములో కనిపిస్తుంది. అక్కడ మానవులకు పితరుడైన మను మానవ భ్రష్టత్వము వలన కలిగిన తీర్పులో ఎలా బ్రతికాడో వ్రాయబడింది. అతడు ఒక గొప్ప పడవలో ఆశ్రయమును తీసుకొని బ్రతికాడు. నేడు నివసించుచున్న మానవులంతా అతని వారసులే అని బైబిలు (వేద పుస్తకము) మరియు సంస్కృత వేదములు రెండూ తెలియజేస్తాయి.

పురాతన మను – ఆంగ్ల పదమైన “మాన్” ఇతని నుండే వెలువడింది

ఆంగ్ల పదమైన ‘మాన్’ ఆదిమ జర్మనిక్ నుండి వెలువడింది. యేసు క్రీస్తు (యేసు సత్సంగ్) కాలములో నివసించిన రోమా చరిత్రకారుడైన టసిటస్ జర్మనీ ప్రజల యొక్క చరిత్రను గూర్చి ఒక పుస్తకమును వ్రాసి దానికి జర్మనియ అని పేరు పెట్టాడు. దానిలో అతడు ఇలా వ్రాశాడు

తమ ప్రాచీన వీరగాథలలో (అది వారి చరిత్ర) వారు భూమిలో నుండి పుట్టిన దైవమైన టుయిస్టోను మరియు అతని కుమారుడైన మన్నుస్ ను దేశము యొక్క పితరులుగాను స్థాపకులుగాను గౌరవించేవారు. మన్నుస్ కు ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారని వారు చెప్పారు, వారి నుండి అనేకమంది ప్రజలు జన్మించారు (టసిటస్. జర్మనియఅధ్యా 2, సూ. క్రీ.శ. 100లో వ్రాయబడినది)

ఈ పురాతన జర్మన్ పదమైన ‘మన్నుస్’ ఆదిమ-ఆంగ్ల-ఐరోపా పదమైన “మనుః” నుండి వెలువడింది అని పండితులు చెబుతారు (cf. సంస్కృతంలో మనుః, అవేస్టాన్ లో మను-,). కాబట్టి, ‘మాన్’ అను ఆంగ్ల పదము బైబిలు (వేద పుస్తకము) మరియు శతపథబ్రాహ్మణము మమ పితరుడు అని పిలచు మను నుండి వెలువడింది! శతపథబ్రాహ్మణమును క్రోడీకరిస్తూ ఈ వ్యక్తిని గూర్చి చూద్దాము. ఈ వృత్తాంతములో కొన్ని పాత్రభినయాలు భిన్నముగా ఉన్నాయి, కాబట్టి నేను సామాన్యముగా ఉన్న బిందువులను వివరిస్తాను.

సంస్కృత వేదములలో మనును గూర్చిన వృత్తాంతము

వేదములలో మను ఒక నీతిమంతుడు, మరియు సత్యమును వెదికేవాడు. మను పూర్ణ నిజాయితీగలవాడు గనుక, అతనిని ఆరంభములో సత్యవ్రత (“సత్యమును గూర్చి ఒడంబడిక చేసుకున్నవాడు) అని పిలచేవారు.

శతపథబ్రాహ్మణము (శతపథబ్రాహ్మణమును చదువుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి) ప్రకారం, రానున్న జలప్రళయమును గూర్చి ఒక అవతారము మనును హెచ్చరించాడు. ఆ అవతారము మొదటిగా అతడు నదిలో చేతులు కడుగుకొనుచుండగా ఒక శఫరి (చిన్న చేప) రూపములో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఈ చిన్న చేప దానిని రక్షించమని మనును కోరగా, అతడు దయతో దానిని ఒక నీటి జగ్గులో వేశాడు. అది పెద్దదవుతూ ఉండగా, ముందు మను దానిని ఒక కుండలో తరువాత ఒక బావిలో వేశాడు. నిత్యము-ఎదుగుచున్న చేపకు బావి కూడా చిన్నదైనప్పుడు, మను దానిని ఒక చెరువులో వేశాడు. అది భూమికి రెండు యోజనాల (25 కిలోమీటర్లు) ఎత్తు, అంతే పొడవు, మరియు ఒక యోజన (13 కిలోమీటర్లు) వెడల్పు కలిగియుండెను. ఆ చేప ఇంకా ఎదగగా మను దానిని ఒక నదిలో వెయ్యవలసి వచ్చింది, ఆ నది కూడా చిన్నదైనప్పుడు, అతడు దానిని సముద్రములో వేశాడు, అప్పుడు అది మహా సముద్రము యొక్క వైశాల్యమంతటిని నింపివేసింది.

అప్పుడు ఆ అవతారము రానున్న వినాశనము కలిగించు జలప్రళయమును గూర్చి మనుకు తెలియపరచాడు. కాబట్టి మను ఒక పెద్ద పడవను నిర్మించి, దానిలో తమ కుటుంబమును, భూమిని తిరిగి నిండించుటకు పలు రకముల విత్తనములను, జంతువులను జమ చేశాడు, ఎందుకంటే జలప్రళయము తగ్గిన తరువాత సముద్రములు శాంతిస్తాయి మరియు భూమిని ప్రజలతోను జంతువులతోను నిండించవలసియుంటుంది. జలప్రళయము వచ్చినప్పుడు మను పడవను అవతారమైన చేప యొక్క కొమ్ముకు కట్టాడు. జలప్రళయము తరువాత ఆ పడవ ఒక పర్వత శిఖరము మీద ఆగింది. అప్పుడు అతడు పర్వతము మీద నుండి దిగి తన విమోచన నిమిత్తము అర్పణలను, నైవేద్యములను అర్పించాడు. నేడు భూమి మీద ఉన్న ప్రజలంతా అతని వారసులే.

బైబిలులో (వేద పుస్తకము) నోవహును గూర్చిన వృత్తాంతము

బైబిలులోని (వేద పుస్తకము) వృత్తాంతము ఇదే సన్నివేశమును వర్ణిస్తుంది, కాని ఈ వృత్తాంతములో మను పేరు “నోవహు.” బైబిలులోని నోవహును గూర్చిన వృత్తాంతమును గూర్చి మరియు సార్వత్రిక జలప్రళయమును గూర్చి చదువుటకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి. సంస్కృత వేదములు మరియు బైబిలుతో పాటు, ఈ సన్నివేశమును గూర్చిన పలు స్మృతులు పలు సంస్కృతులు, మతములు మరియు చరిత్రల యొక్క చారిత్రిక పుస్తకాలలో భద్రపరచబడినవి. లోకము మస్టు పట్టినరాతితో నిండియున్నది, ఇది జలప్రళయ సమయములో ఏర్పడింది అనుటకు జలప్రళయమును గూర్చిన భౌతిక ఆధారము మరియు పురావస్తుశాస్త్ర ఆధారము ఉన్నాయి. కాని ఈ వృత్తాంతములో నుండి నేడు మనము నేర్చుకోవలసిన పాఠము ఏమిటి?

తప్పిపోవుట vs. కనికరమును పొందుకొనుట

దేవుడు భ్రష్టత్వమునకు (పాపమునకు) తీర్పు తీర్చుతాడా, మరివిశేషముగా మన పాపమునకు తీర్పు ఉంటుందా అని మనము ప్రశ్నించినప్పుడు, చాలాసార్లు దీనికి స్పందన ఈ విధంగా ఉంటుంది, “దేవుడు ఎంతో కనికరము, దయ కలిగినవాడు కాబట్టి ఆయన నాకు తీర్పు తీర్చుతాడు అని నేననుకోను, దానిని గూర్చి నాకు భయము కూడా లేదు.” నోవహును (మనును) గూర్చిన ఈ వృత్తాంతము పునర్విమర్శ చేయుటకు మనలను పురికొల్పాలి. ఆ తీర్పులో లోకమంతా (నోవహు మరియు అతని కుటుంబము మినహా) నాశనమైపోయింది. కాబట్టి ఆయన కనికరము అప్పుడు ఎక్కడ ఉంది? అది ఓడలో అనుగ్రహించబడింది.

దేవుడు తన కనికరము చొప్పున, ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉండిన ఒక ఓడను అనుగ్రహించాడు. ఆ ఓడలో ప్రవేశించి, కనికరము పొంది, రానున్న జలప్రళయము నుండి తప్పించుకొనుటకు ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఉండినది. సమస్య ఏమిటంటే ఇంచుమించు ప్రజలంతా రానున్న జలప్రళయమునకు అవిశ్వాసముతో స్పందించారు. వారు నోవహును అపహాస్యము చేసి తీర్పు వస్తుంది అని నమ్మలేదు. కాబట్టి వారు జలప్రళయములో నాశనమయ్యారు. అయితే వారు ఓడలోనికి ప్రవేశించియుంటే తీర్పును తప్పించుకునేవారే.

ఆ దినములలోని ప్రజలు ఒక ఎత్తైన కొండ ఎక్కి లేక ఒక పెద్ద తెప్పను తయారు చేసుకొని రానున్న జలప్రళయమును తప్పించుకుందామని అనుకొనియుంటారు. కాని తీర్పు యొక్క పరిమాణమును, శక్తిని వారు చాలా తక్కువ అంచనా వేశారు. వారు కలిగియుండిన ఈ ‘మంచి ఆలోచన’లు వారిని ఈ తీర్పు నుండి తప్పించలేకపోయాయి; వారిని మరి భద్రముగా దాచగల ఒకటి వారికి అవసరమైయుండినది – అదే ఓడ. ఓడ నిర్మాణమును వారు చూసినప్పుడు, రానున్న తీర్పుకు మరియు అందుబాటులో ఉండిన కనికరమునకు అది చిహ్నముగా ఉండెను. నోవహు (మను) యొక్క ఉదాహరణను అనుసరించి నేడు అది మనతో కూడా అదే విధముగా మాట్లాడుతుంది, మరియు మన మంచి ఆలోచనల ద్వారాగాక దేవుడు సిద్ధపరచిన ఉపకారము ద్వారా కనికరమును పొందవచ్చని చూపుతుంది.

కాబట్టి నోవహు దేవుని కనికరమును ఎందుకు పొందాడు? బైబిలు ఈ క్రింది మాటను అనేకమార్లు పునరావృతం చేస్తుంది అని మీరు గమనించవచ్చు

తనకు యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము నోవహు యావత్తు చేసెను

నాకు అర్థమైన దానిని లేక నాకు నచ్చినదానిని లేక నేను సమ్మతించుదానిని నేను చేస్తాను అని నేను కనుగొన్నాను. రానున్న జలప్రళయమును గూర్చిన హెచ్చరికను గూర్చి మరియు భూమి మీద అంత పెద్ద ఓడను నిర్మించుటకు ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞను గూర్చి నోవహు మదిలో కూడా అనేక ప్రశ్నలు ఉండినవని నేను ఖచ్చితముగా నమ్ముతాను. అతడు మంచివాడు, సత్యమును-అన్వేషించు పురుషుడు కాబట్టి అతడు దీనిని గూర్చి తర్కించి ఓడను నిర్మించమని ఇవ్వబడిన ఆజ్ఞను నిర్లక్ష్యం చేసియుండవచ్చు. కాని అతడు తనకు ఆజ్ఞాపించబడిన ప్రకారము యావత్తు చేసెను – అతడు అర్థము చేసుకున్నవి మాత్రమేకాదు, తనకు నచ్చినవి మాత్రమే కాదు, తనకు యుక్తమని అనిపించినవి మాత్రమే కాదు. ఇది మనము అనుసరించవలసిన గొప్ప ఉదాహరణగా ఉన్నది.

రక్షణ కొరకు ద్వారము

బైబిలు చెబుతుంది, నోవహు, అతని కుటుంబము మరియు జంతువులు ఓడలో ప్రవేశించిన తరువాత

అప్పుడు యెహోవా ఓడలో అతని మూసివేసెను.

ఆదికాండము 7:16

ఓడలోనికి ప్రవేశించుటకు నిర్మించబడిన ఒకేఒక్క ద్వారమును దేవుడు నియంత్రించాడు- నోవహు కాదు. తీర్పు వచ్చి నీరు ఎగసినప్పుడు, బయట ఉన్న ప్రజలు తలుపును ఎంత బలముగా కొట్టినా నోవహు తలుపు తెరవలేకపోయాడు. ఆ ఒక్క ద్వారము దేవుని నియంత్రణలో ఉండెను. అయితే అదే సమయములో లోపల ఉండినవారు నిశ్చయతతో విశ్రాంతిని తీసుకున్నారు ఎందుకంటే దేవుడు ఆ ద్వారమును నియంత్రించుచున్నాడు కాబట్టి ఏ గాలి లేక అల కూడా దానిని తెరువలేదు. దేవుని పోషణ మరియు కనికరము అను ద్వారములో వారు సురక్షితముగా ఉండిరి.

దేవుడు మార్పు చెందనివాడు గనుక ఇది నేడు మనకు కూడా వర్తిస్తుంది. మరొక తీర్పు రాబోవుచున్నదని – మరియు అది అగ్నితో కూడినదని – బైబిలు హెచ్చరిస్తుంది, కాని తాను తెచ్చు తీర్పుతో పాటు ఆయన కనికరమును కూడా అనుగ్రహిస్తాడని నోవహు చిహ్నము మనకు నిశ్చయతను కలిగిస్తుంది. మన అవసరతను తీర్చుటకు మరియు మనకు కనికరమును అనుగ్రహించుటకు ఏక ద్వారము గల ‘ఓడ’ కొరకు మనము వెదకాలి.

మరొకసారి బలులు

బైబిలు చెబుతుంది, నోవహు:

యెహోవాకు బలిపీఠముకట్టి, పవిత్ర పశువులన్నిటిలోను పవిత్ర పక్షులన్నిటిలోను కొన్ని తీసికొని ఆ పీఠముమీద దహనబలి అర్పించెను.

ఆదికాండము 8:20

ఇది పురుషసూక్త యొక్క బలి ప్రణాళికను అనుసరిస్తుంది. నోవహుకు (లేక మనుకు) పురుష యొక్క బలిని గూర్చి ముందునుండే తెలుసు అన్నట్లు దేవుడు దానిని చేయబోవుచున్నాడు అని కనుపరుస్తూ రానున్న బలికి ఒక రూపకముగా అతడు ఒక పశుబలిని అర్పించాడు. వాస్తవానికి, ఈ బలిని అర్పించిన వెంటనే దేవుడు ‘నోవహును అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి’ (ఆదికాండము 9:1) ప్రజలందరినీ మరొకసారి జలప్రళయముతో దండించను అని ‘నోవహుతో వాగ్దానము చేశాడు’ (ఆదికాండము 9:8). కాబట్టి నోవహు చేసిన ఆరాధనలో పశుబలి కీలకమైనదిగా అనిపిస్తుంది.

పునర్జన్మ – ధర్మశాస్త్రము ద్వారా లేక…

వేదముల పరంపరలో, ఒకని జీవిత వర్ణమును/కులమును సూచించు లేక నిర్థారించు మనుస్మృతిని మనునే వ్రాశాడు. జననమున మానవులంతా శూద్రులుగా లేక దాసులుగా జన్మిస్తారని, కాని ఈ బంధకము నుండి విమోచించబడుటకు రెండవ జన్మ లేక పునర్జన్మ మనకు కావాలని యజుర్వేదము బోధిస్తుంది. మనుస్మృతి వివాదాత్మకమైనది మరియు స్మృతిని గూర్చి భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తపరుస్తుంది. ఈ వివరాలన్నిటిని విశ్లేషించుట మన పరిధిలో లేదు. కాని, ఇక్కడ మనము చూడవలసిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, నోవహు/మను వారసులైన సెమిటిక్ ప్రజలు కూడా పవిత్రతను లేక శుద్ధీకరణమును పొందుటకు రెండు మార్గములను పొందుకున్నారు. ఒక విధానము శుద్ధీకరణములు, ఆచార శుద్ధీకరణలు మరియు బలులు కలిగియున్న ధర్మశాస్త్రము ద్వారా – ఇది మనుస్మృతిని పోలియున్నది. మరొక విధానము మరింత మర్మాత్మకమైనది, మరియు పునర్జన్మను పొందుకొనుటకు ముందు దీనిలో ఒక మరణము ఉంది. యేసు కూడా దీనిని గూర్చి బోధించాడు. ఆయన తన దినములలో ఒక మహాపండితునితో ఇలా చెప్పాడు

అందుకు యేసు అతనితో – ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితేనే కాని అతడు దేవుని రాజ్యమును చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

యోహాను 3:3

దీనిని గూర్చి మరిన్ని విషయములను తరువాత వ్యాసములలో చూద్దాము. కాని బైబిలుకు, సంస్కృత వేదములకు మధ్య ఇన్ని పోలికలు ఎందుకు ఉన్నాయో తదుపరి చూద్దాము.

చెడియున్నారు (భాగం 2) … గురి తప్పుట

మనము సృజించబడిన వాస్తవిక దేవుని స్వరూపములో నుండి మనము చెడిపోయామని వేద పుస్తకము (బైబిలు) వర్ణించు విధానమును మునుపటి వ్యాసములో చూశాము. దీనిని మరింత మంచిగా చూచుటకు నాకు సహాయపడిన చిత్రము, చెడిపోయిన ఎల్వ్స్ అయిన భూమధ్య భాగములోని ఆర్క్స్.  కాని ఇది ఎలా జరిగింది?

పాపము యొక్క మూలము

ఇది బైబిలులోని ఆదికాండము అను పుస్తకములో నివేదించబడింది. దేవుని స్వరూపమందు చేయబడిన  తరువాత మొదటి మానవులు పరీక్షించబడ్డారు. ‘సర్పము’తో సంభాషణను ఈ కథనము నివేదిస్తుంది. ఈ సర్పము ఎల్లప్పుడూ సార్వత్రికముగా సాతాను – దేవుని యొక్క ఆత్మీయ విరోధి – అని గుర్తించబడెను. బైబిలు అంతటిలో, మరొక వ్యక్తి ద్వారా మాట్లాడుట ద్వారా సాతాను సాధారణంగా చెడు చేయుటకు శోధిస్తాడు. ఈ సందర్భములో అతడు సర్పము ద్వారా మాట్లాడాడు. ఇది ఈ విధముగా నివేదించబడింది.

 1 హోవా, నన్ను బాధించువారు ఎంతో విస్తరించియున్నారునామీదికి లేచువారు అనేకులు.
దేవుని వలన అతనికి రక్షణ యేమియు దొరకదనినన్నుగూర్చి చెప్పువారు అనేకులు (సెలా.)
యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగానునీవే నాకు అతిశయాస్పదముగాను నా తల ఎత్తువాడవుగాను ఉన్నావు.
ఎలుగెత్తి నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడుఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతమునుండి నాకుత్తరమిచ్చును.
యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును
పదివేలమంది దండెత్తి నా మీదికి వచ్చి మోహరించిననునేను భయపడను

ఆదికాండము 3:1-6

వారి ఎంపికకు మూలము, మరియు వారిని శోధించిన విషయము, ‘దేవుని వలె’ వారు మారిపోవుట. ఈ సమయము వరకు వారు  అన్ని విషయములలో దేవుని నమ్మారు మరియు అన్ని విషయముల కొరకు ఆయన మాటను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నమ్మారు. కాని ఇప్పుడు దానిని విడచి, ‘దేవుని వలె’ మారి, తమను తాము నమ్మి తమ మాటను అనుసరించు అవకాశం వచ్చింది. వారు స్వయంగా ‘దైవములు’ కావచ్చు, తమ నౌకలకు సారధులు కావచ్చు, తమ భవిష్యత్తుకు యజమానులు కావచ్చు, స్వాతంత్ర్యత కలిగి తమకు తామే జవాబుదారులు అయ్యే అవకాశం వచ్చింది.

దేవుని మీద చేసిన తిరుగుబాటులో వారిలో ఏదో మార్పు జరిగింది. బైబిలు భాగము చెబుతున్నట్లు, వారు సిగ్గునొంది తమను తాము కప్పుకొనుటకు ప్రయత్నించారు. వాస్తవానికి, కొంత సమయం తరువాత ఆదాము యొక్క అవిధేయతను బట్టి దేవుడు ఆదామును నిలదీసినప్పుడు, ఆదాము హవ్వ మీద (మరియు ఆమెను చేసిన దేవుని మీద) నెపము వేశాడు. ఆమె సర్పము మీద నేరము మోపింది. వారిలో ఎవ్వరు బాధ్యత తీసుకోలేదు.

ఆదాము చేసిన తిరుగుబాటుకు పరిణామాలు

మనము అదే స్వాభావిక క్రమమును వారసత్వముగా పొందాము కాబట్టి ఆ రోజు ఆరంభమైనది కొనసాగింది. అందుకనే మనము ఆదాము వలె ప్రవర్తిస్తాము – మనము అతని స్వభావమును సంపాదించుకున్నాము కాబట్టి. ఆదాము యొక్క తిరుగుబాటుకు మనము నిందించబడుచున్నాము అని బైబిలు చెబుతుందని కొందరు పొరపాటు పడతారు. వాస్తవానికి, కేవలం ఆదాము మాత్రమే నిందించబడినాడు గాని మనము ఆ తిరుగుబాటు యొక్క పరిణామాలతో జీవించుచున్నాము. దీనిని గూర్చి మనము జన్యుపరంగా ఆలోచన చేయవచ్చు. పిల్లలు తల్లిదండ్రుల జన్యుకణములను వంశపరంగా స్వీకరించుట ద్వారా వారి యొక్క గుణములను కూడా – మంచి మరియు చెడు – పొందుకుంటారు. మనము ఆదాము యొక్క ఈ తిరుగుబాటు స్వభావమును వారసత్వముగా పొందుకున్నాము కాబట్టి స్వాభావికముగా, అజ్ఞాతముగా, కాని చిత్తపూర్వకముగానే ఈ తిరుగుబాటును కొనసాగిస్తాము. మనము విశ్వమునకు దేవుడు కావాలని కోరకపోవచ్చుగాని, మన సందర్భాలలో మనము దైవములు కావాలని కోరతాము; దేవుని నుండి స్వతంత్రులుగా ఉండాలని కోరతాము.

పాపము యొక్క ప్రభావములు నేడు దృశ్యమైయున్నవి

మరియు ఇది మనము సులువుగా తీసుకొను మానవ జీవితములో అనేక విషయాలను వివరిస్తుంది. ఈ కారణం చేతనే ప్రతిచోట ప్రజలకు తమ తలుపులకు తాళాలు కావాలి, పోలీసులు, లాయర్లు, బ్యాంకింగ్ కొరకు భద్రతగల పాస్వర్డ్ లు కావాలి – ఎందుకంటే మన ప్రస్తుత స్థితిలో మనము ఒకరి నుండి ఒకరము దొంగిలిస్తాము. ఇందు మూలముగానే సామ్రాజ్యములు మరియు సమాజములు కుళ్లుపట్టి పతనమైపోతాయి – ఎందుకంటే ఈ సామ్రాజ్యములన్నిటిలో ఉన్న పౌరులకు కుళ్లిపోయే ధోరణి ఉంది. ఇందు మూలముగానే అన్ని రకముల ప్రభుత్వములు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థలను ప్రయత్నించిన తరువాత, కొందరు ఇతరుల కంటే మంచిగా పని చేసినా సరే, ప్రతి రాజకీయ లేక ఆర్థిక వ్యవస్థ దానంతట అదే పతనమైపోతుంది – ఎందుకంటే వ్యవస్థ అంతటిని ఒక దినమున కూల్చివేయు ధోరణిని ఈ అభిప్రాయములు గల ప్రజలు కలిగియున్నారు. ఇందు మూలముగానే మన తరమువారు మునుపటివారి కంటే ఎంతో విద్యావంతులైనా ఈ సమస్యలు కొనసాగుతునే ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇది మన విద్యా స్థాయి కంటే ఎంతో లోతైనది. ఇందువలనే ప్రతసన మంత్రం ప్రార్థనతో మనలను మనము బాగా గుర్తించుకోవచ్చు – ఎందుకంటే అది మనలను బాగా వర్ణిస్తుంది.

పాపము – గురి ‘తప్పుట’

ఇందు మూలముగానే ఏ మతము కూడా సమాజమును గూర్చి ఒక సంపూర్ణ దర్శనమును అందించలేకపోయింది – నాస్తికులు కూడా ఇవ్వలేకపోయారు (స్టాలిన్ యొక్క సోవిట్ యునియన్, మావో యొక్క చైనా, పోల్ పోట్ యొక్క కంబోడియాను గూర్చి ఆలోచించండి) – ఎందుకంటే మనలో  ఏదో మనము దర్శనమును తప్పిపోవునట్లు చేస్తుంది. వాస్తవానికి, ‘తప్పుట’ అను పదము మన పరిస్థితిని క్రోడీకరిస్తుంది. బైబిలులోని ఒక వచనము దీనిని సరిగా అర్థము చేసుకొనుటకు ఒక చిత్రమును ఇస్తుంది. అక్కడ ఇలా వ్రాయబడియుంది

 6 ఆ సమస్త జనములో నేర్పరచబడిన ఏడువందలమంది యెడమచేతి వాటముగలవారు. వీరిలో ప్రతివాడును గురిగా నుంచ బడిన తలవెండ్రుక మీదికి వడిసెలరాయి తప్పక విసరగలవాడు.

న్యాయాధిపతులు 20:16

ఈ వచనము వడిసెల రాయిని గురి తప్పకుండా విసరగల నైపుణ్యత కలిగిన సైనికులను గూర్చి వివరిస్తుంది. పైన ‘తప్పక’ అని అనువదించబడిన హెబ్రీ పదము יַחֲטִֽא׃. ఇంచుమించు బైబిలు అంతటిలో ఇదే హెబ్రీ పదము పాపము అని అనువదించబడింది. ఉదాహరణకు, తన యజమాని భార్య అతనిని వేడుకొనినను ఆమెతో వ్యభిచారము చేయకుండా పారిపోయిన, ఐగుప్తుకు బానిసగా అమ్మబడిన యోసేపు విషయములో కూడా ‘పాపము’ అను మాటకు ఇదే హెబ్రీ పదము ఉపయోగించబడింది. అతడు ఆమెతో ఇలా అన్నాడు:

 9 నీవు అతని భార్యవైనందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నా కప్ప గింపక యుండలేదు. కాబట్టి నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టు కొందునని తన యజమానుని భార్యతో అనెను.

ఆదికాండము 39:9

మరియు పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడిన వెంటనే లేఖనము చెబుతుంది:

  20 అందుకు మోషేభయపడకుడి; మిమ్ము పరీక్షించుట కును, మీరు పాపము చేయకుండునట్లు ఆయన భయము మీకు కలు గుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని ప్రజలతో చెప్పెను.

నిర్గమకాండము 20:20

ఈ రెండు చోట్ల కూడా ఒకే హెబ్రీ పదమైన יַחֲטִֽא׃ ‘పాపము’ అని అనువదించబడింది. గురి వైపుకు వడిసెల రాయిని విసిరిన సైనికుల సందర్భములో ‘తప్పని’ అని అనువదించబడిన ఇదే పదము ఈ వచనములలో ప్రజలు ఒకరితో ఒకరు వ్యవహరించునప్పుడు చేయు ‘పాపము’ కొరకు ఉపయోగించబడింది. ‘పాపము’ అంటే ఏమిటో అర్థము చేసుకొనుటలో సహాయపడుటకు ఇది ఒక చిత్రమును మనకు అందిస్తుంది. ఒక సైనికుడు రాయిని తీసుకొని గురిని కొట్టుటకు దానిని విసురుతాడు. అది తప్పిపోతే అతని ఉద్దేశము విఫలమైనట్లే. అదే విధముగా, ఆయనతో అనుబంధము కలిగియుండు విషయములో మరియు ఇతరులతో వ్యవహరించు విషయములో గురిని కొట్టుటకు మనము దేవుని స్వరూపమందు చేయబడితిమి. ‘పాపము’ చేయుట అంటే మన కొరకు ఉద్దేశించబడిన మరియు పలు వ్యవస్థలలో, మతములలో, అభిప్రాయములలో మన కొరకు మనము కోరుకొను ఈ ఉద్దేశమును, లేక గురిని తప్పిపోవుటయే.

‘పాపము’ యొక్క దుర్వార్త – సత్యమును గూర్చినది, ఎంపికను గూర్చినది కాదు

మానవుల యొక్క ఈ చెడిపోయిన మరియు గురి తప్పిన చిత్రము అందమైనది కాదు, మంచిది కాదు, లేక ఆశాజనకమైనది కాదు. అనేక సంవత్సరములుగా ప్రజలు ఈ బోధనను తీవ్రముగా ఖండించుట నేను చూశాను. కెనడాలోని ఒక విస్వవిద్యాలయమునకు చెందిన ఒక విద్యార్థి నా వైపుకు చూస్తూ కోపముతో ఇలా అనిన సందర్భము ఒకటి నాకు జ్ఞాపకముంది, “మీరు చెబుతున్నది నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని నమ్మను.” ఇది మనకు ఇష్టముండకపోవచ్చు, కాని దాని మీద గురి పెట్టుట బిందువును తప్పిపోవుట అవుతుంది. ఒకదానిని ‘ఇష్టపడుట’కు అది సత్యమా లేదా అసత్యామా అనుటతో సంబంధం ఏమిటి? నాకు పన్నులు, యుద్ధములు, ఎయిడ్స్ మరియు భూకంపములు ఇష్టం లేదు – ఎవరికీ ఇష్టముండదు – కాని ఆ అయిష్టత వాటిని లేకుండా చేయదు, మరియు వాటిని మనము అలక్ష్యం చేయలేము.

మనము ఒకరి నుండి ఒకరిని కాపాడుకొనుటకు సమాజములన్నిటిలో నిర్మించిన చట్టములు, పోలీసులు, తాళములు, తాళపు చెవులు, భద్రత మొదలగు వ్యవస్థలన్నీ ఏదో సరిగా లేదు అని సూచిస్తున్నాయి. కుంభ మేళ వంటి పండుగలు ‘మన పాపములను కడిగివేయుట’కు కొన్ని లక్షల మందిని ఆకర్షించుట మనము గురిని ‘తప్పాము’ అని స్వాభావికముగా మనకు స్వయంగా తెలుసు అని సూచించుచున్నాయి. పరలోకము కొరకు బలి అవసరమైయున్నది అను ఆలోచన అన్ని మతములలో ఉన్నదను సత్యము, మనలో ఏదో సరిగా లేదు అనుటకు ఒక ఆధారముగా ఉన్నది. వీలైనంత వరకు, ఈ సిద్ధాంతమును సమతుల్య విధానములో పరిగణించవలసియున్నది.

కాని ఈ పాపము యొక్క సిద్ధాంతము అన్ని మతములు, భాషలు మరియు దేశములలో ఉనికిలో ఉండుట – మనలను గురి తప్పునట్లు చేయుట – ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నను లేవనెత్తుతుంది. దీనిని గూర్చి దేవుడు ఏమి చేయబోతున్నాడు? మన తరువాత వ్యాసములో  దేవుని యొక్క ప్రతిస్పందనను మనము చూద్దాము – అక్కడ రానున్న మెస్సీయను గూర్చిన మొదటి వాగ్దానమును చూస్తాము – మన కొరకు పంపబడబోవు పురుష.

కాని చెడియున్నారు … భూమధ్య భాగములోని ఆర్క్స్ వలె

మనలను మరియు ఇతరులను బైబిలు ఎలా చిత్రీకరిస్తుందో మన మునుపటి వ్యాసంలో చూశాము – మనము దేవుని స్వరూపమందు చేయబడితిమి. అయితే వేద పుస్తకము (బైబిలు) ఈ పునాది మీద తదుపరి ఆలోచనను నిర్మిస్తుంది. కీర్తనలు పాత నిబంధన హెబ్రీయులు తాము దేవుని ఆరాధించినప్పుడు ఉపయోగించిన పవిత్రమైన పాటలు మరియు శ్లోకములైయున్నవి. 14వ కీర్తన దావీదు రాజు (ఈయన ఒక ఋషి కూడా) ద్వారా సుమారుగా క్రీ.పూ. 1000లో వ్రాయబడినది, మరియు దేవుని దృష్టికోణము నుండి వస్తువులు ఎలా కనబడతాయో ఈ శ్లోకం నివేదిస్తుంది.

 వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అనియెహోవా ఆకాశమునుండి చూచి నరులను పరి శీలించెను
వారందరు దారి తొలగి బొత్తిగా చెడియున్నారుమేలుచేయువారెవరును లేరు, ఒక్కడైనను లేడు

కీర్తనలు 14:2-3

సర్వ మానవాళిని వర్ణించుటకు ‘చెడియున్నారు’ అను పదము ఇక్కడ ఉపయోగించబడింది. మనము ‘చెడియున్నాము’ అను మాట ‘దేవుని స్వరూపమందున్న’ ఆరంభ దశను సూచిస్తుంది. దేవుని నుండి మనము కోరిన స్వతంత్రత మరియు ‘మంచి’ని చేయకపోవుటలో మన చెడియున్న స్థితి కనబడుతుంది అని ఇది సెలవిస్తుంది.

ఎల్వ్స్ మరియు ఆర్క్స్ లను గూర్చి ఆలోచించుట

Orcs were hideous in so many ways. But they were simply corrupt descendants of elves

ఆర్క్స్ అనేక విధాలుగా భయంకరమైనవారు. కాని వారు కేవలం ఎల్వ్స్ యొక్క చెడిపోయిన వారసులు మాత్రమే

భూమధ్య భాగములోని ఆర్క్స్ గురించి ఆలోచించండి అను విషయమును సరిగా అర్థము చేసుకొనుటకు లార్డ్ అఫ్ ది రింగ్స్ లేక హాబిట్ లోని ఉదాహరణను చూద్దాము. ఆర్క్స్ రూపములోను, ప్రవర్తనలోను, మరియు భూమితో వ్యవహరించు విధానములో కూడా చాలా భయంకరమైనవారు. అయినను వారు ఎల్వ్స్ యొక్క వారసులేగాని సౌరోన్ వలన చెడిపోయినవారు.

The elves were noble and majestic

ఎల్వ్స్ ఘనులు మరియు దివ్యమైనవారు

ఎల్వ్స్ (లేగాలోస్ గురించి ఆలోచించండి) ప్రకృతితో కలిగియుండిన ఘనతను, ఐక్యతను మరియు అనుబంధమును మీరు చూసి, భ్రష్టమైన ఆర్క్స్ కూడా ఒకప్పుడు ఎల్వ్స్ గాని ‘చెడిపోయారు’ అని గమనించినప్పుడు ఇక్కడ ప్రజలను గూర్చి చెప్పిన విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. దేవుడు ఎల్వ్స్ ను సృష్టించాడుగాని వారు ఆర్క్స్ అయిపోయారు.

ప్రజల మధ్య ఉన్న సార్వత్రిక  ఆశయము అని మనము చెప్పిన దానితో ఇది సరిగా సరిపోతుంది, మన పాపము మరియు శుద్ధీకరణ అవసరతను గూర్చిన అవగాహన – కుంభ మేళ పండుగలో ఉదహరించబడినట్లు. కాబట్టి ఇక్కడ మనము జ్ఞానబోధకమైన ఒక దృష్టికోణమును పొందుతాము: ప్రజలు జ్ఞానులుగా, వ్యక్తిగతమైనవారిగా, నైతికమైనవారిగా, అంత మాత్రమేగాక చెడిపోయినవారిగా బైబిలు ఆరంభమవుతుంది, మరియు ఇది మనలను గూర్చి మనము చేయు పరిశీలనకు తగినదిగా ఉన్నది. బైబిలు ప్రజలను గూర్చి చేసిన విశ్లేషణలో చాలా ఖచ్చితముగా ఉంది, మరియు మన క్రియల కారణంగా మరుగునపడు –మన చెడిపోయిన స్థితి కారణంగా – మన అంతరంగ నైతిక స్వభావమును గుర్తిస్తుంది. బైబిలులో మానవులను గూర్చి సరిగానే వ్రాయబడినది. కాని, ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది: దేవుడు మనలను ఈ విధంగా ఎందుకు చేశాడు – నైతిక విలువలతో కాని చెడిపోయిన స్థితిలో? ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాస్తికుడైన క్రిస్టోఫర్ హిచ్చెన్స్ ఈ విధంగా ఫిర్యాదు చేశాడు:

“… అట్టి ఆలోచనల [అనగా, చెడ్డవి] నుండి ప్రజలు స్వతంత్రులు కావాలని దేవుడు తలంచియుంటే, ఆయన మరొక రకమైన జీవులను చేసి జాగ్రత్తపడవలసింది.” క్రిస్టోఫర్ హిచ్చెన్స్. 2007. గాడ్ ఇస్ నాట్ గ్రేట్: హౌ రెలిజియన్స్ స్పొయిల్స్ ఎవెర్య్థిం

గ్. పేజీ. 100

కాని ఇక్కడే బైబిలును విమర్శించు తొందరలో అతడు ఒక పాముఖ్యమైన విషయమును మరచిపోతాడు. దేవుడు మనలను ఈ విధంగా చేశాడని బైబిలు చెప్పుట లేదు, కాని ఈ క్లిష్టమైన పరిస్థితిని కొనితెచ్చుటకు ఆ ఆదిమ సృష్టి వృత్తాంతము తరువాత ఏదో ఒక ఘోరమైన కార్యము జరిగింది. మన సృష్టి తరువాత మానవ చరిత్రలో ఏదో ఒక ప్రాముఖ్యమైన సన్నివేశము జరిగింది. ఆదికాండములో – బైబిలులోని (వేద పుస్తకము) మొట్టమొదటి మరియు పురాతనమైన పుస్తకము – వ్రాయబడినట్లు మొదటి మానవులు దేవుని ఎదురించారు, మరియు తాము చేసిన తిరుగుబాటులో వారు మార్పు చెంది చెడిపోయారు. అందువలనే నేడు మనము తమస్ లో లేక చీకటిలో జీవించుచున్నాము.

మానవాళి యొక్క పతనము

మానవ చరిత్రలోని ఈ సన్నివేశమును చాలాసార్లు పతనము అని పిలుస్తారు. మొదటి పురుషుడైన ఆదామును దేవుడు సృష్టించాడు. దేవునికి ఆదాముకు మధ్య నమ్మకత్వమునకు వివాహ ఒప్పందము వలె ఒక ఒప్పందము జరిగింది మరియు ఆదాము దానిని ఉల్లంఘించాడు. ఆ వృక్ష ఫలము భుజింపము అని వారు సమ్మతించినప్పటికీ ఆదాము ‘మంచిచెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలమును’ తిన్నాడని బైబిలు నివేదిస్తుంది. ఆ ఒప్పందము మరియు వృక్షము, దేవునికి నమ్మకముగా ఉండుటకు లేక ఉండకపోవుటకు ఎంచుకొను స్వచిత్తమును ఆదాముకు ఇచ్చాయి. ఆదాము దేవుని స్వరూపమందు చేయబడి, ఆయనతో సహవాసములో ఉంచబడ్డాడు. కాని తనను సృష్టించిన విషయములో ఆదాము ఎదుట ఎలాంటి ఎంపిక ఉండలేదు, కాబట్టి దేవునితో స్నేహము విషయములో ఎంపిక చేసుకొను అవకాశమును దేవుడు ఆదాముకు ఇచ్చాడు. కూర్చొనుట అసాధ్యమైనప్పుడు నిలబడుటను ఎంచుకొనుటకు ఇవ్వబడు అవకాశము సరైనది కానట్లే, ఆదాము మరియు దేవునికి మధ్య స్నేహము మరియు నమ్మకము ఒక ఎంపికగా ఉండవలెను. ఈ ఎంపిక ఒక వృక్ష ఫలము తినకూడదు అను ఆజ్ఞ మీద కేంద్రీకృతమైనది. కాని ఆదాము తిరుగుబాటు చేయుటకు ఎంచుకున్నాడు. ఆదాము తిరుగుబాటు చేయుట ద్వారా ఆరంభించినది తరతరాలుగా వ్యాపిస్తూ నేటికి మన కాలములో కూడా కొనసాగుతుంది. దీని అర్థము ఏమిటో తరువాత చూద్దాము.