పరిచయం: ఖుర్ఆన్ లోని ‘సువార్త’ సరళి అల్లాహ్ నుండి వచ్చిన సంకేతం

నేను మొదట పవిత్ర ఖుర్ఆన్ చదివినప్పుడు నేను అనేక ప్రదేశాల్లోఆశ్చర్యం కలిగి ఆగిపోయాను. మొదట, నేను ఇంజీలు (సువార్త)కి చాలా ప్రత్యక్ష ప్రస్తావనలు కనుగొన్నాను. కానీ ‘ఇంజీలు’ ప్రస్తావించిన నిర్దిష్ట నమూనా నన్ను నిజంగా ఆశ్చర్యపరిచింది. కింద ఉన్న అయాత్ (వాక్యాలు) ఖుర్ఆన్ లోని ఇంజీలు గురించి నేరుగా ప్రస్తావించారు. నేను గమనించిన నమూనాను మీరు గమనించవచ్చు.

( ఓ ప్రవక్త!) ఆయన నీ పై సత్యంతో పాటు ఈ గ్రంధాన్ని అవతరిపజేశాడు. దానికి పూర్వం వచ్చిన గ్రంధాలను అది ధృవపరుస్తుంది. ఆయనే తౌరాతు (మోషే)కు, ఇంజీలు (యేసు) కు ఈ గ్రంధన్నికి ముందు మానవజాతీకి పంపించాడు.  ఇంతకు మునుపు ప్రజల కొరకు మార్గదర్శకత్వంగా. ఇంక గీటురాయి (ఖుర్ఆన్)ని కూడా ఆయనే అవతరింపజేశాడు. అల్లాహ్ ఆయతులను తిరస్కరించిన వారికి కఠినశిక్ష పడటం ఖాయం. అల్లాహ్ సర్వాధిక్యుడు. ప్రతీకారం చేసేవాడును.

సూరా3:3-4ఆలి ఇమ్రాన్

అల్లాహ్ అతనికి అక్షర జ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని, తౌరాతు, ఇంజీలు గ్రంథాల జ్ఞానాన్ని నేర్పుతాడు(అని కూడా దేవదూతలు తెలిపారు).

సూరా3:48ఆలి ఇమ్రాన్

ఓ గ్రంధవహులారా! మీరు ఇబ్రహీం(అబ్రహాము) విషయంలో ఎందుకు గోడవపడుతున్నారు. తౌరాతు, ఇంజీలు గ్రంథాలైతే  ఆయన తరువాతనే అవతరించాయి కదా! అయిన మీరు అర్ధం చేసుకోరే?!

సూరా3:65ఆలి ఇమ్రాన్

ఆ ప్రవక్తల తరువాత మేము మర్యమ్ (మరియ) కుమారుడగు ఇసాను పంపాము. అతను తనకు పూర్వం వచ్చిన తౌరాతు, గ్రంథాన్ని సత్యమని ధృవీకరించేవాడు. మేమతనికి ఇంజీలు గ్రంథాన్ని వొసగాము. అందులో మార్గదర్శకత్వమూ, జ్యోతీ ఉండేవి. అది తనకు ముందున్న తౌరాతు, గ్రంథాన్ని ధృవీకరించేది. అంతేకాదు, అది దైవభీతి కలవారికి ఆసాంతం మార్గదర్శిని మరియు హితభోధీని కూడా.

సూరా5:46అల్ మాయిదా

వారు [పుస్తక ప్రజలు] గనుక తౌరాతు(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలుకూ (సువార్త), తమ ప్రభువు తరపున తమ వద్దకు పంపిన దానికి కట్టుబడి ఉంటే.

సూరా5:66అల్ మాయిదా

(ఓ ప్రవక్తా!) వారికి చెప్పు: “ ఓ గ్రంథవహులారా! మీరు తౌరాతు(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలునూ (సువార్త), మీ ప్రభువు తరుపున మీ వద్దకు పంపిన దానినీ (మీ జీవితాల్లో) నెలకొల్పనంతవరకూ మీరు ఏ ధర్మం పైనా లేనట్లే.”

సూరా5:68అల్ మాయిదా

అప్పుడు అల్లాహ్ నేను నీకు (ఈసా) గ్రంథాన్నీ, వివేకాన్నీ తౌరాతు(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలునూ (సువార్త), నేర్పాను.

సూరా5:110అల్ మాయిదా

.. తౌరాతులోనూ(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలులోనూ (సువార్త), ఖుర్ఆన్ లోనూ సత్యమైన వాగ్దానం చేయబడింది

సూరా9:111అల్ తౌబా

వారికీ సంబంధించిన ఈ ఉపమానమే తౌరాతులోనూ(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలులోనూ (సువార్త) ఉంది. అది ఒక పంటపొలం వంటిది. అది తన మొలకను మొలకేతించింది. ఆ తరువాత అది లావు అయింది. ఆ పైన అది తన కాండంపై నిటారుగా నిలబడింది

సూరా48:29అల్ ఫత్హ్

మీరు ఖుర్ఆన్ నుండి ఇంజీలు గురించి అన్ని వచనలను కలిపి ఉంచినప్పుడు ఏమి అవుతుంది అంటే, ‘ఇంజీలు’ ఎప్పుడూ ఒంటరిగా నిలబడదు. ప్రతి సందర్భంలోనూ ‘తౌరాతు’ (ధర్మశాస్త్రం) అనే పదం దీనికి ముందు ఉంటుంది. మోషే (పిబియుహెచ్) ప్రవక్త పుస్తకాలు ‘ధర్మశాస్త్రం’ ముస్లింలలో సాధారణంగా ‘తౌరాతు,’ యూదు ప్రజలలో ‘తోరా’ అని పిలువబడిది. పవిత్ర గ్రంథాలలో ఇంజీలు (సువార్త) ప్రత్యేకమైనది, దాని గురించి ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ప్రస్తావించబడలేదు. దీనికి విరుద్ధంగా మీరు తౌరాతు (ధర్మశాస్త్రం), ఖుర్ఆన్ గురించి ఒంటరిగా సూచించే వచనలను కనుగొనవచ్చు. ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు

మేము ఉత్తమంగా ఆచరించేవారి పై అనుగ్రహం పరిపూర్తి కావటానికి, అగ్నలన్నీ స్పష్టంగా వివరించటానికి, మార్గదర్శకత్వం లభించటానికీ, కరునిచబడటానికి, వారు తమ ప్రభువును కలుసుకునే విషయమై ధృడ విశ్వాసం కలిగి ఉండటానికిగాను మూసాకు(మోషే) గ్రంథాన్నీ వొసగాము. మీరు దీనిని అనుసరించండి. భయభక్తులతో మెలగండి. తద్వారా మీరు కరుణించబడే అవకాశం ఉంది.

సూరా48:29అల్ అన్ ఆమ్

ఏమిటీ, వారు ఖుర్ఆన్ గురించి యోచన చేయరా? ఒక వేళ ఇది గనుక అల్ల్హాహ్ తరుఫు నుంచి గాక ఇంకొకరి తరుఫు నుంచి వచ్చి ఉంటే అందులో వారికి ఎంతో వైరుద్ద్యం కనపడేది

సూరా48:82అన్ నిసా 

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, పవిత్ర ఖుర్ఆన్ ‘ఇంజీలు’ గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, అది  దానితో పాటు, ఎల్లప్పుడూ ‘తౌరాతు’ (ధర్మశాస్త్రం) తర్వాత ప్రస్తావించబడిందని మేము కనుగొన్నాము. ఇది ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఖుర్ఆన్ ఇతర పవిత్ర పుస్తకాలను సూచించడమే కాకుండా ఇతర పవిత్ర పుస్తకాలను ప్రస్తావించకుండా తౌరాతు (ధర్మశాస్త్రం) గురించి కూడా ప్రస్తావిస్తుంది.

ప్రవక్తల నుండి మనకు సంకేతమా?

కాబట్టి ఈ నమూనా (‘తౌరాతు’ తర్వాత ఎల్లప్పుడూ సూచించబడే ‘ఇంజీలు’) ముఖ్యమైనదా? కొందరు దీనిని యాదృచ్ఛిక సంఘటనగా లేదా ఈ విధంగా ఇంజీలును సూచించే సాధారణ ఆచారం కారణంగా కొట్టిపారేయవచ్చు. పుస్తకాలలో ఇలాంటి నమూనాలను చాలా తీవ్రంగా తీసుకోవడం నేర్చుకున్నాను. అల్లాహ్ స్వయంగా ఏర్పాటు చేసిన మరియు స్థాపించబడిన ఒక సూత్రాన్ని గ్రహించడంలో మాకు సహాయపడటం బహుశా మనకు ఒక ముఖ్యమైన సంకేతం – మొదట తౌరాతు (ధర్మశాస్త్రం) కి వెళ్ళడం ద్వారా మాత్రమే మేము ఇంజీలును అర్థం చేసుకోగలం. తౌరాతు అనేది ఇంజీలును అర్థం చేసుకోవడానికి ముందు మనం తెలుసుకోవలసిన అవసరం. మొదట తౌరాతును సమీక్షించి, ఇంజీలు (సువార్త) ను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు ఏమి నేర్చుకోవాలో చూడటం విలువైనదే కావచ్చు. ఈ ప్రారంభ ప్రవక్తలు మనకు ‘సంకేతం’ అని ఖుర్ఆన్ చెప్పుతుంది. ఇది ఏమి చెబుతుందో పరిశీలించండి:

ఓ ఆదం సంతతివారలారా! ఒక వేళ మీలో నుంచే (నియుక్తులైన ) ప్రవక్తలు  మీ వద్దకు వచ్చి, నా ఆదేశాలను వారు మీకు వినిపించినపుడు భయభక్తుల (తఖ్వా) వైకరిని అవలంబించి, తమ్ము తము సరిదిద్దుకున్న వారికీ భయంగానీ, దుఖంగానీ ఉండదు. మారెవరయితే మా ఆదేశాలను ఆసత్యలను ధిక్కరించి, వాటిపట్ల దురహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తారో వారు నరక వాసులవుతారు. అందులో వారు ఎల్లకాలం పడి ఉంటారు.

సూరా7:35-36అల్ ఆరాప

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ ప్రవక్తలు వారి జీవితంపై సంకేతాలు, ఆదాము పిల్లలకు సందేశం ఇచ్చారు ( మనమందరం అతని పిల్లలు!). తెలివైన, వివేకవంతులు ఈ సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాబట్టి తౌరతు (ధర్మశాస్త్రం) ద్వారా వెళ్ళడం ద్వారా ఇంజీలును పరిశీలిద్దాం – మొదటి ప్రవక్తలను మొదటి నుండి పరిశీలిస్తే వారు మనకు ఇచ్చిన సంకేతాలను చూడటానికి, అవి సరళమైన మార్గాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు సహాయపడతాయి.

మేము ఆదాము సంకేతంతో ప్రారంభం సమయంతో ప్రారంభిస్తాము. తౌరాతు, జాబూరరు మరియు ఇంజీలు పుస్తకాలు పాడైపోయాయా అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడం ద్వారా మీరు ప్రారంభించాలనుకోవచ్చు. ఈ ముఖ్యమైన ప్రశ్న గురించి పవిత్ర ఖురాన్ ఏమి చెబుతుంది? మరి సున్నత్? తీర్పు రోజున, తౌరాతు గురించి సమాచారం ఇవ్వడానికి సమయం కేటాయించడం మంచిది మరియు తిన్నని మార్గమకు ఇది ఎలా సంకేతం.

5 వ రోజు: హోలిక ద్రోహంతో, సాతాను ఏల కొట్టాడు.

హిందూ సంవత్సరంలో చివరి పౌర్ణమి హోలీని సూచిస్తుంది. చాలామంది హోలీలో ఉల్లాసంగా ఉన్నప్పటికీ, కొంతమంది మరొక పురాతన పండుగకు సమాంతరంగా గ్రహించారు – పస్కా.

పస్కా కూడా వసంత పౌర్ణమి నాడు వస్తుంది. హీబ్రూ క్యాలెండర్ చంద్ర చక్రాలను సౌర సంవత్సరంతో భిన్నంగా పునరుద్దరిస్తుంది కాబట్టి, కొన్నిసార్లు ఇది అదే పౌర్ణమిపై లేదా కొన్నిసార్లు క్రింది పౌర్ణమిపై వస్తుంది. 2021 లో, పస్కా మరియు హోలీ రెండూ మార్చి 28 ఆదివారం ప్రారంభమవుతాయి. అయితే 2022 లో హోలీ మార్చి 18 ను ప్రారంభిస్తుంది, అయితే పస్కా ఈ క్రింది పౌర్ణమిని ప్రారంభిస్తుంది. అయితే, ఇది పస్కా సారూప్యతలను ప్రారంభించే హోలీ ఈవ్, లేదా .హోలిక దహనం.

హోలిక దహనం

హోలీ ప్రారంభమయ్యే ముందు రోజు రాత్రి ప్రజలు హోలిక దహనం (చిన్న హోలీ లేదా కముని పున్నమి) గా గుర్తించారు. హోలీకా దహనం ప్రహ్లాద్ యొక్క ధర్మాన్ని మరియు రాక్షసి హోలికను తగలబెట్టడాన్ని గుర్తు చేసుకున్నాడు. ఈ కథ రాక్షస రాజు హిరణ్యకస్యపుడు మరియు అతని కుమారుడు ప్రహ్లాద్‌తో ప్రారంభమవుతుంది. హిరణ్యకశ్యపుడు భూమి మొత్తం గెలిచింది. అతను చాలా గర్వపడ్డాడు, తన రాజ్యంలోని ప్రతి ఒక్కరినీ తనను మాత్రమే ఆరాధించమని ఆజ్ఞాపించాడు. కానీ అతని గొప్ప నిరాశకు, తన సొంత కుమారుడు ప్రహ్లాద్ అలా చేయడానికి నిరాకరించాడు.

తన కొడుకు స్పష్టమైన ద్రోహంతో ఆగ్రహించిన హిరణ్యకశ్యపుడు ప్రహ్లాదుడుని మరణశిక్షకు గురిచేసి అతనిని చంపడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేసాడు, కాని అన్ని ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి. విష సర్పాల కాటు నుండి, ఏనుగులను తొక్కడం వరకు, ప్రయత్నించిన,  ప్రహ్లాదుడు అన్ని సార్లు క్షేమంగా బయటపడ్డాడు.

చివరకు, హిరణ్యకశ్యపుడు తన రాక్షసి సోదరి హోలిక వైపు తిరిగింది. ఆమెకు ఒక వస్త్రం ఉంది, అది ఆమెను నిప్పు నుండి నిరోధించేలా చేసింది. కాబట్టి హిరణ్యకశ్యపు హోలికను ప్రహ్లాదుడును కాల్చి చంపమని కోరాడు. హోలిక ఒక పైర్ మీద కూర్చుని, స్నేహంగా నటిస్తూ, యువ ప్రహ్లాదుడును ను తన ఒడిలో వేసుకుంది. అప్పుడు వేగంగా ద్రోహంలో, పైర్ వెలిగించమని ఆమె తన పరిచారకులను ఆదేశించింది. ఏదేమైనా, హోలికా యొక్క వస్త్రం ఆమెను ప్రహ్లాద్కు ఎగరవేసింది. మంటలు ప్రహ్లాదుడుని కాల్చలేదు, హోలిక తన దుష్ట వ్యూహానికి కాల్చివేసింది. ఈ విధంగా, హోలీ దహనం దాని పేరును హోలిక దహనంగా పేరు పొందిండి.

యూదా: హోలిక వంటి ద్రోహంతో నియంత్రించబడుతుంది

బైబిలు సాతానుడుని పాలక ఆత్మ రాకాషాలుగా చిత్రీకరిస్తుంది. హిరణ్యకశ్యపుడు మాదిరిగా, యేసుతో సహా ప్రతి ఒక్కరూ తనను ఆరాధించాలని సాతాను కుట్ర చేస్తున్నాడు. అది విఫలమైనప్పుడు, అతను యేసును హత్య చేయటానికి బయలుదేరాడు, తన బిడ్డింగ్ చేయడానికి ప్రజలను తారుమారు చేశాడు. ప్రహ్లాద్ వద్ద సమ్మె చేయడానికి హిరణ్యకశ్యపుడు హోలిక ద్వారా పనిచేస్తున్నప్పుడు, యేసు తను తిరిగి రావడం గురించి యేసు బోధించిన వెంటనే, సాతాను యేసును కొట్టడానికి 5 వ రోజు యూదాని ఉపయోగించాడు. ఖాతా ఇక్కడ ఉంది:

1పస్కా అనబడిన పులియనిరొట్టెల పండుగ సమీ పించెను. 2ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును ప్రజలకు భయపడిరి గనుక ఆయనను ఏలాగు చంపింతుమని ఉపాయము వెదకుచుండిరి.

3అంతట పండ్రెండుమంది శిష్యుల సంఖ్యలో చేరిన ఇస్కరియోతు అనబడిన యూదాలో సాతాను ప్రవేశించెను 4గనుక వాడు వెళ్లి, ఆయనను వారికేలాగు అప్పగింపవచ్చునో దానినిగూర్చి ప్రధానయాజకులతోను అధిపతులతోను మాటలాడెను. 5అందుకు వారు సంతోషించి వానికి ద్రవ్యమియ్య సమ్మతించిరి. 6వాడు అందుకు ఒప్పుకొని, జనసమూహము లేనప్పుడు ఆయనను వారికి అప్పగించుటకు తగిన సమయము వెదకుచుండెను.

లూకా 22:1-6[Ma1] 

యేసును ద్రోహం చేయడానికి యూదాను ‘ప్రవేశించడానికి’ సాతాను వారి సంఘర్షణను సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. ఇది మనకు ఆశ్చర్యం కలిగించకూడదు. సువార్త సాతానును ఇలా వివరిస్తుంది:

7అంతట పరలోకమందు యుద్ధము జరిగెను. మిఖా యేలును అతని దూతలును ఆ ఘటసర్పముతో యుద్ధము చేయవలెనని యుండగా౹ 8ఆ ఘటసర్పమును దాని దూతలును యుద్ధము చేసిరి గాని గెలువ లేకపోయిరి గనుక పరలోకమందు వారికిక స్థలము లేకపోయెను.౹ 9కాగా సర్వలోకమును మోసపుచ్చుచు, అపవాది యనియు సాతాననియు పేరుగల ఆదిసర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడ ద్రోయబడెను; దాని దూతలు దానితోకూడ పడ ద్రోయబడిరి.౹

ప్రకటన12:7-9

ప్రపంచం మొత్తాన్ని తప్పుదారి పట్టించేంత శక్తివంతమైన చాకచక్యంతో బైబిల్ సాతానును పోల్చాడు, హిరణ్యకశ్యపుడు వంటి శక్తివంతమైన రాక్షసుడు. మానవ చరిత్ర ప్రారంభంలో ముందే చెప్పిన సంఘర్షణను సూచిస్తూ అతన్ని పాముతో పోల్చారు. ఆ పురాతన పాము వలె అతను ఇప్పుడు కొట్టడానికి చుట్టాడు. హోరిక ద్వారా హిరణ్యకశ్యపుడు పనిచేసినందున యేసును నాశనం చేయడానికి అతను యూదాని తారుమారు చేశాడు. సువార్త నమోదు చేసినట్లు:

అప్పటి నుండి జుడాస్ అతనిని అప్పగించే అవకాశం కోసం

చూశాడు.మత్తయి 26:16

మరుసటి రోజు, 6 వ రోజు, పస్కా పండుగ. యూదా ద్వారా సాతాను ఎలా కొట్టాడు? యూదాకు ఏమవుతుంది? మేము తరువాత చూస్తాము.

 5 వ రోజు సారాంశం

ఈ వారంలో 5 వ రోజు, గొప్ప రాక్షస డ్రాగన్, సాతాను తన శత్రువు యేసును కొట్టడానికి ఎలా చుట్టబడిందో కాలక్రమం చూపిస్తుంది.

5 వ రోజు: గొప్ప రాకాషా డ్రాగన్ అయిన సాతాను యేసును కొట్టడానికి యూదా లోకి ప్రవేశించాడు

4వ రోజు: స్టార్స్ ను అర్పివేయడానికి కల్కి లాగా రైడింగ్

యేసు 3 వ రోజు ఒక శాపం పలికాడు, తన దేశాన్ని బహిష్కరించాడు. యేసు తన శాపం ముగుస్తుందని కూడా ఉహించాడు, ఈ యుగాన్ని మూసివేసే చలన సంఘటనలలో. శిష్యులు దీని గురించి అడిగారు మరియు యేసు తన రాకను కల్కి (కల్కిన్) లాగా వివరించాడు.

అతను ఇలా ప్రారంభించాడు.

సు దేవాలయమునుండి బయలుదేరి వెళ్లుచుండగా… ఆయన శిష్యులు ఆ దేవాలయపు కట్టడములు ఆయనకు చూపింపవచ్చిరి.
2 అందుకాయన మీరు ఇవన్నియు చూచుచున్నారు గదా; రాతిమీద రాయి యొకటియైనను ఇక్కడ నిలిచియుండకుండ పడద్రోయబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను.
3 ఆయన ఒలీవల కొండమీద కూర్చుండియున్నప్పుడు శిష్యులాయనయొద్దకు ఏకాంతముగా వచ్చిఇవి ఎప్పుడు జరుగును? నీ రాకడకును ఈ యుగసమాప్తికిని సూచనలేవి?

మాతో చెప్పుమనగామత్తయి 24:1-3

ఆయన శాపం యొక్క వివరాలను ఇవ్వడం ద్వారా ప్రారంభించాడు. తరువాత సాయంత్రం అతను జెరూసలేం వెలుపల ఆలివ్ పర్వతానికి వెళ్ళే ఆలయాన్ని విడిచిపెట్టాడు (i). యూదుల రోజు సూర్యాస్తమయం నుండి ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, అతను తిరిగి రావడాన్ని వివరించినప్పుడు ఇప్పుడు వారంలోని 4 వ రోజు.

పురాణాలలో కల్కి

 గరుడ పురాణం కల్కిని విష్ణువు యొక్క దశవతరం (పది ప్రాధమిక అవతారాలు / అవతారాలు) యొక్క చివరి అవతారం అని వర్ణించింది. ప్రస్తుత యుగం అయిన కలియుగం చివరిలో కల్కి వస్తుంది. కల్కి కనిపించక ముందే ప్రపంచం క్షీణించి, ధర్మాన్ని కోల్పోతుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ప్రజలు అసహజమైన లైంగిక సంబంధాలలో పాల్గొంటారు, నగ్నత్వం మరియు అన్యాయమైన ప్రవర్తనను ఇష్టపడతారు, వివిధ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మరియు తెగుళ్ళు సంభవిస్తాయి. ఈ సమయంలో, కాల్కి, అవతార్ మండుతున్న కత్తిని పట్టుకొని గుర్రపు స్వారీ కనిపిస్తుంది. కల్కి భూమి యొక్క దుష్ట నివాసులను నాశనం చేస్తుంది మరియు కొత్త యుగంలో ప్రవేశిస్తుంది, ప్రపంచాన్ని సత్య యుగానికి తీసుకువస్తుంది.

ఏదేమైనా, వేదాలు కల్కి / కల్కిన్ గురించి ప్రస్తావించలేదని వికీపీడియా పేర్కొంది. 6 వ దశవతర అవతారమైన పరశురాముడి పొడిగింపుగా మహాభారతంలో మాత్రమే అతను మొదట కనిపిస్తాడు. ఈ మహాభారత సంస్కరణలో, కల్కి దుష్ట పాలకులను మాత్రమే నాశనం చేస్తాడు కాని సత్య యుగానికి పునరుద్ధరణను కలిగించడు. క్రీ.శ. 7 – 9 వ శతాబ్దంలో ఒక కల్కి ఆర్కిటైప్ యొక్క అభివృద్ధిని పండితులు సూచిస్తున్నారు.

కల్కి కోరిక

ఇతర సంప్రదాయాలలో కల్కి మరియు ఇలాంటి వ్యక్తిత్వాల అభివృద్ధి (బౌద్ధమతంలో మైత్రేయ, ఇస్లాంలో మహదీ, సిక్కు మహదీ మీర్) ప్రపంచంలో ఏదో తప్పు జరిగిందనే మన సహజ భావాన్ని చూపిస్తుంది. ఎవరైనా వచ్చి దాన్ని సరిచేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. అతను దుష్ట అణచివేతలను తొలగించాలని, అవినీతిని తొలగించాలని, ధర్మాన్ని ఉద్ధరించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. కానీ అతను చెడును ‘అక్కడ’ తొలగించడమే కాకుండా మనలోని అవినీతిని శుభ్రపరచాలి. ఎవరైనా వచ్చి చెడును ఓడించాలన్న కోరికను ఇతర పవిత్ర గ్రంథాలు వ్యక్తం చేయడానికి చాలా కాలం ముందు, యేసు ఈ రెండు భాగాల పని గురించి ఎలా వెళ్తాడో నేర్పించాడు. అతను తన రెండవ రాకడలో ప్రభుత్వ మరియు సామాజిక అధర్మాలతో వ్యవహరించే మొదటి రాకడ లో ఆయన మన అంతర్గత అవినీతిని శుభ్రపరుస్తాడు. యేసు ఈ వారంలో 4 వ రోజు తన రెండవ రాకడను ఉహించి, తిరిగి వచ్చే సంకేతాలను వివరించాడు.

4 వ రోజు – ఆయన తిరిగి వచ్చే సంకేతాలు

4 యేసు వారితో ఇట్లనెనుఎవడును మిమ్మును మోసపరచకుండ చూచుకొనుడి.
5 అనేకులు నా పేరట వచ్చినేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోస పరచెదరు.
6 మరియు మీరు యుద్ధములనుగూర్చియు యుద్ధ సమాచారములను గూర్చియు వినబోదురు; మీరు కలవరపడకుండ చూచుకొనుడి. ఇవి జరుగవలసియున్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదు.
7 జనముమీదికి జనమును రాజ్యముమీదికి రాజ్యమును లేచును.
8 అక్కడక్కడ కరవులును భూకంపములును కలుగును; ఇవన్నియు వేదన లకు ప్రారంభము.
9 అప్పుడు జనులు మిమ్మును శ్రమల పాలుచేసి చంపెదరు; మీరు నా నామము నిమిత్తము సకల జనములచేత ద్వేషింపబడుదురు.
10 అనేకులు అభ్యంతరపడి, యొకనినొకడు అప్పగించి యొకనినొకడు ద్వేషింతురు.
11 అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరచెదరు;
12 అక్రమము విస్తరించుటచేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును.
13 అంతమువరకు సహించినవా డెవడో వాడే రక్షింపబడును.
14 మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్ష్యార్థమై లోకమందంతటను ప్రక టింపబడును; అటుతరువాత అంతము వచ్చును.
15 కాబట్టి ప్రవక్తయైన దానియేలుద్వారా చెప్పబడిన నాశనకరమైన హేయవస్తువు పరిశుద్ధస్థలమందు నిలుచుట మీరు చూడగానేచదువువాడు గ్రహించుగాక
16 యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను
17 మిద్దెమీద ఉండువాడు తన యింటిలోనుండి ఏదైనను తీసికొని పోవుటకు దిగకూడదు;
18 పొలములో ఉండు వాడు, తన బట్టలు తీసికొని పోవుటకు ఇంటికి రాకూడదు.
19 అయ్యో, ఆ దినములలో గర్భిణులకును పాలిచ్చువారికిని శ్రమ.
20 అప్పుడు మహా శ్రమ కలుగును గనుక మీరు పారిపోవుట చలికాలమందైనను విశ్రాంతిదినమందైనను సంభవింపకుండవలెనని ప్రార్థించుడి.
21 లోకారంభము నుండి ఇప్పటివరకును అట్టి శ్రమ కలుగలేదు, ఇక ఎప్పు డును కలుగబోదు.
22 ఆ దినములు తక్కువ చేయబడక పోయిన యెడల ఏ శరీరియు తప్పించుకొనడు. ఏర్పరచ బడినవారి నిమిత్తము ఆ దినములు తక్కువ చేయబడును.
23 ఆ కాలమందు ఎవడైననుఇదిగో క్రీస్తు ఇక్కడ ఉన్నాడు, అక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పినయెడల నమ్మ కుడి.
24 అబద్ధపు క్రీస్తులును అబద్ధపు ప్రవక్తలును వచ్చి, సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సహితము మోసపరచు టకై గొప్ప సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను కనబరచెదరు.
25 ఇదిగో ముందుగా నేను మీతో చెప్పియున్నాను.
26 కాబట్టి ఎవరైననుఇదిగో అరణ్య ములో ఉన్నాడని మీతో చెప్పినను వెళ్లకుడిఇదిగో లోపలి గదిలో ఉన్నాడని చెప్పినను నమ్మకుడి
27 మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటివరకు ఏలాగు కనబడునో ఆలాగే మనుష్యకుమారుని రాకడయు నుండును.
28 పీనుగు ఎక్కడ ఉన్నదో అక్కడ గద్దలు పోగవును.
29 ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుని కమ్మును, చంద్రుడు కాంతిని ఇయ్యడు, ఆకాశమునుండి నక్షత్రములు రాలును, ఆకాశమందలి శక్తులు కదలింప బడును.
30 అప్పుడు మనుష్యకుమారుని సూచన ఆకాశ మందు కనబడును. అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభా వముతోను మహా మహిమతోను ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూచి, భూమిమీదను
31 మరియు ఆయన గొప్ప బూరతో తన దూతలను పంపును. వారు ఆకాశము యొక్క ఈ చివరనుండి ఆ చివరవరకు నలుదిక్కులనుండి ఆయన ఏర్పరచుకొనినవారిని పోగుచేతురు.

మత్తయి 24:4-31

4 వ రోజు యేసు ఆలయం రాబోయే విధ్వంసం గురించి చూశాడు. పెరుగుతున్న చెడు, భూకంపాలు, కరువు, యుద్ధాలు మరియు హింసలు తిరిగి రాకముందే ప్రపంచాన్ని వర్గీకరిస్తాయని ఆయన బోధించారు. అయినప్పటికీ, ప్రపంచమంతా సువార్త ప్రకటించబడుతుందని అతను ఉహించాడు (v 14). ప్రపంచం క్రీస్తు గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు, అతని గురించి మరియు ఆయన తిరిగి రావడం గురించి తప్పుడు ఉపాధ్యాయులు మరియు నకిలీ వాదనలు పెరుగుతాయి. యుద్ధాలు, గందరగోళం మరియు బాధల మధ్య అతను తిరిగి రావడానికి నిజమైన తిరుగులేని కాస్మిక్ అవాంతరాలు. అతను నక్షత్రాలు, సూర్యుడు మరియు చంద్రుల నుండి వెలుగును బయటకు తీస్తాడు.

ఆయన తిరిగి రావడాన్ని వివరించింది

యోహాను తరువాత తిరిగి రావడాన్ని వివరించాడు, దీనిని కల్కి లాగా చిత్రీకరించాడు:

11 మరియు పరలోకము తెరువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడిదిగో, తెల్లని గుఱ్ఱమొకటి కనబడెను. దానిమీద కూర్చుండియున్నవాడు నమ్మకమైనవాడును సత్యవంతు డును అను నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబట్టి విమర్శ చేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు
12 ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాల వంటివి, ఆయన శిరస్సుమీద అనేక కిరీటములుండెను. వ్రాయబడినయొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని తెలియదు;
13 రక్త ములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు దేవుని వాక్యము అను నామము ఆయనకు పెట్టబడియున్నది.
14 పరలోకమందున్న సేనలు శుభ్రమైన తెల్లని నారబట్టలు ధరించుకొని తెల్లని గుఱ్ఱము లెక్కి ఆయనను వెంబడించుచుండిరి.
15 జనములను కొట్టుటకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడ్గము బయలు వెడలు చున్నది. ఆయన యినుపదండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సర్వాధికారియగు దేవుని తీక్షణమైన ఉగ్రత అను మద్యపుతొట్టి త్రొక్కును.
16 రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామము ఆయన వస్త్రముమీదను తొడమీదను వ్రాయబడియున్నది.
17 మరియు ఒక దూత సూర్యబింబములో నిలిచి యుండుట చూచితిని.
18 అతడు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భ éటించిరండి, రాజుల మాంసమును సహస్రాధిపతుల మాంసమును బలిష్ఠుల మాంసమును గుఱ్ఱముల మాంసమును వాటిమీద కూర్చుండువారి మాంసమును, స్వతం
19 మరియు ఆ గుఱ్ఱముమీద కూర్చున్నవానితోను ఆయన సేనతోను యుద్ధముచేయుటకై ఆ క్రూరమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని.
20 అప్పుడా మృగమును, దానియెదుట సూచక క్రియలు చేసి దాని ముద్రను వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు ప్రతిమకు నమస్కరించినవారిని మోసపరచిన ఆ అబద్ధప్రవక్తయు, పట్టబడి వారిద్దరు
21 కడమ వారు గుఱ్ఱముమీద కూర్చున్న వాని నోటనుండి వచ్చిన ఖడ్గముచేత వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పక్షులన్నియు కడుపార తినెను.

ప్రకటన 19:11-21

సంకేతాలను అంచనా వేయడం

యుద్ధం, బాధ మరియు భూకంపాలు పెరుగుతున్నాయని మనం చూడవచ్చు – కాబట్టి అతను తిరిగి వచ్చే సమయం దగ్గర పడుతోంది. కానీ స్వర్గంలో ఇంకా ఎలాంటి అవాంతరాలు లేవు కాబట్టి ఆయన తిరిగి రావడం ఇంకా లేదు.

మనం ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాము?

దీనికి సమాధానం చెప్పడానికి యేసు కొనసాగించాడు

 32 అంజూరపు చెట్టును చూచి ఒక ఉపమానము నేర్చు కొనుడి. అంజూరపుకొమ్మ లేతదై చిగిరించునప్పుడు వసంత కాలము యింక సమీపముగా ఉన్నదని మీకు తెలియును.
33 ఆ ప్రకారమే మీరీ సంగతులన్నియు జరుగుట చూచు నప్పుడు ఆయన సమీపముననే, ద్వారముదగ్గరనే యున్నా డని తెలిసికొనుడి.
34 ఇవన్నియు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.
35 ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతింపవు.

మత్తయి 24:32-35

అత్తి చెట్టు మన కళ్ళ ముందు పచ్చదనం

ఆయన 3 వ రోజున శపించిన ఇశ్రాయెలు యొక్క ప్రతీక అయిన అత్తి చెట్టు గుర్తుందా? 70CE లో రోమన్లు ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేసినప్పుడు ఇశ్రాయెలు యొక్క క్షీణత ప్రారంభమైంది మరియు ఇది 1900 సంవత్సరాలు వాడిపోయింది. అత్తి చెట్టు నుండి బయటికి వచ్చే ఆకుపచ్చ రెమ్మలను వెతకాలని యేసు చెప్పాడు. గత 70 ఏళ్లలో ఈ ‘అత్తి చెట్టు’ ఆకుపచ్చగా మొదలై మళ్ళీ ఆకులు మొలకెత్తడం మనం చూశాము. అవును, ఇది మన కాలంలో యుద్ధాలు, బాధలు మరియు ఇబ్బందులను పెంచింది, కాని అతను దీని గురించి హెచ్చరించినప్పటి నుండి ఇది మాకు ఆశ్చర్యం కలిగించదు.

అందువల్ల, అతను తిరిగి రావడానికి సంబంధించి అజాగ్రత్త మరియు ఉదాసీనతకు వ్యతిరేకంగా హెచ్చరించినప్పటి నుండి మన కాలంలో మనం శ్రద్ధ మరియు శ్రద్ధ వహించాలి.

36 అయితే ఆ దినమును గూర్చియు ఆ గడియనుగూర్చియు తండ్రి మాత్రమే (యెరుగును) గాని, యే మనుష్యుడైనను పరలోకమందలి దూతలై నను కుమారుడైనను ఎరుగరు.
37 నోవహు దినములు ఏలాగుండెనో మనుష్యకుమారుని రాకడయును ఆలాగే ఉండును.
38 జలప్రళయమునకు ముందటి దినములలో నోవహు ఓడలోనికి వెళ్లిన దినమువరకు, వారు తినుచు త్రాగుచు పెండ్లిచేసికొనుచు పెండ్లికిచ్చుచునుండి
39 జలప్రళయమువచ్చి అందరిని కొట్టుకొనిపోవు వరకు ఎరుగక పోయిరి; ఆలాగుననే మనుష్యకుమారుని రాకడ ఉండును.
40 ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో ఉందురు, ఒకడు తీసి కొనిపోబడును ఒకడు విడిచి పెట్టబడును.
41 ఇద్దరు స్త్రీలు తిరుగలి విసరుచుందురు, ఒకతె తీసికొని పోబడును, ఒకతె విడిచిపెట్టబడును.
42 కావున ఏ దినమున మీ ప్రభువు వచ్చునో మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా నుండుడి.
43 ఏ జామున దొంగవచ్చునో యింటి యజ మానునికి తెలిసియుండినయెడల అతడు మెలకువగా ఉండి తన యింటికి కన్నము వేయనియ్యడని మీరెరుగుదురు.
44 మీరనుకొనని గడియలో మనుష్యకుమారుడు వచ్చును గనుకనే మీరును సిద్ధముగా ఉండుడి.
45 యజమానుడు తన యింటివారికి తగినవేళ అన్నము పెట్టుటకు వారిపైన ఉంచిన నమ్మకమైనవాడును బుద్ధిమంతుడునైన దాసు డెవడు?
46 యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఏ దాసుడు ఈలాగు చేయుచుండుట అతడు కనుగొనునో ఆ దాసుడు ధన్యుడు.
47 అతడు తన యావదాస్తిమీద వాని నుంచునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.
48 అయితే దుష్టు డైన యొక దాసుడునా యజమానుడు ఆలస్యము చేయుచున్నాడని తన మనస్సులో అనుకొని
49 తనతోడి దాసులను కొట్ట మొదలుపెట్టి, త్రాగుబోతులతో తినుచు త్రాగుచునుంటె
50 ఆ దాసుడు కనిపెట్టని దినములోను వాడనుకొనని గడియలోను వాని యజమానుడు వచ్చి, వానిని నరికించి వేషధారులతో కూడ వానికి పాలు నియ మించును.
51 అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు నుండును.

మత్తయి 24:36-51

యేసు బోధను కొనసాగించాడు. లింక్ ఇక్కడ ఉంది.

4 వ రోజు సారాంశం

పరిశుద్ధ వారం యొక్క 4 వ రోజు బుధవారం, యేసు తిరిగి వచ్చే సంకేతాలను వివరించాడు – అన్ని స్వర్గపు శరీరాల చీకటితో క్లైమాక్స్.

4 రోజు: హిబ్రూ వేద నిబంధనలతో పోలిస్తే పరిశుద్ధ వారం యొక్క సంఘటనలు

అతను తిరిగి రావడానికి జాగ్రత్తగా చూడాలని ఆయన మనందరినీ హెచ్చరించాడు. మేము ఇప్పుడు అత్తి చెట్టు పచ్చదనం చూడగలము కాబట్టి, మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

తరువాతి 5 వ రోజున అతని శత్రువు అతనిపై ఎలా కదిలిందో సువార్త నమోదు చేస్తుంది.


[i] ఆ వారంలో ప్రతి రోజు వివరిస్తూ, లూకా ఇలా వివరించాడు:

లూకా 21: 37

3 వ రోజు: యేసు కోపంతో శాపం పలికాడు ఎండిపోయింది

దుర్వాసుడు శకుంతల శపించాడు

మేము పురాణాల అంతటా శాపాలు (షాప్) గురించి చదివాము మరియు వింటాము. పురాతన నాటక రచయిత కాళిదాసుడు (సుమారు 400 క్రీ.శ.) నాటకం అభిజ్ఞానసకుంతలం (శకుంతల యొక్క గుర్తింపు) నుండి ఇప్పటికీ బాగా ప్రసిద్ది చెందింది, ఇది ఇప్పటికీ క్రమం తప్పకుండా ప్రదర్శించబడుతుంది. అందులో, దుష్యంత రాజు అడవిలో శకుంతల అనే అందమైన మహిళను కలుసుకుని ప్రేమలో పడతాడు. దుష్యంత త్వరగా ఆమెను వివాహం చేసుకుంటాడు, కాని త్వరలోనే వ్యాపారం కోసం రాజధానికి తిరిగి రావాలి మరియు అతను బయలుదేరాడు, ఆమెను తన గుర్తు ఉన్నఉంగరం తో వదిలివేస్తాడు. లోతుగా ప్రేమలో ఉన్న శకుంతల తన కొత్త భర్త గురించి పగటి కలలు కంటుంది.

ఆమె పగటి కలలు కన్నప్పుడు,  ఒక శక్తివంతమైన ఋషి దుర్వాసా, కోపంగా మారి, అతన్ని సరిగ్గా గమనించి పలకరించలేదు. అందువల్ల ఆమె పగటి కలలు కంటున్న వారిచే గుర్తించబడకుండా ఉండటానికి అతను ఆమెను శపించాడు. అతను ఆ వ్యక్తి ఇచ్చిన బహుమతిని ఆమె తిరిగి ఇస్తే వారు ఆమెను గుర్తుంచుకుంటారు. కాబట్టి శకుంతల రఉంగరంతో రాజధానికి వెళ్ళాడు, దానితో దుష్యంత రాజు తనను గుర్తుంచుకుంటాడని ఆశతో. కానీ ఆమె ప్రయాణంలో ఉంగరాన్ని కోల్పోయింది కాబట్టి ఆమె వచ్చినప్పుడు రాజు ఆమెను గుర్తించలేదు.

భ్రిగు  విష్ణువుని శపించటం

మత్స్య పురాణం శాశ్వత దేవ-అసుర యుద్ధాల గురించి చెబుతుంది, దేవతలు ఎల్లప్పుడూ గెలుస్తారు. అవమానంగా, అసురుల గురువు, శుక ఆచార్య, మృతాసంజీవని స్తోత్రం కోసం, లేదా అసురులను అజేయంగా మార్చడానికి మంత్రం కోసం శివుడిని సంప్రదించాడు, అందుచేత అతని అసురులు తన తండ్రి (భ్రిగు) ఆశ్రమంలో ఆశ్రయం పొందారు. కానీ శుక ఆచార్య పోవడంతో, దేవతలు మళ్ళీ అసురులపై దాడి చేశారు. ఏదేమైనా, అసురులు భీరిగు భార్య సహాయాన్ని పొందారు, వారు ఇంద్రుడు స్థిరంగా ఉన్నారు. ఆమెను వదిలించుకోవాలని ఇంద్రుడు విష్ణువును విజ్ఞప్తి చేశాడు. విష్ణువు తన సుదర్శన చక్రంతో ఆమె తలను విడదీయడం ద్వారా బాధ్యత వహిస్తాడు. తన భార్యకు ఏమి జరిగిందో సేజ్ భ్రిగు చూసినప్పుడు, ప్రాపంచిక జీవితపు బాధలను అనుభవిస్తూ, విష్ణువును భూమిపై పదేపదే పుట్టమని శపించాడు. అందువల్ల విష్ణువు అనేకసార్లు అవతరించాల్సి వచ్చింది.

భ్రిగు శపించటానికి విష్ణువు వద్దకు వస్తాడు

కథలలో శాపాలు భయంకరంగా ఉన్నాయి, కానీ అవి నిజంగా జరిగిందా లేదా అనే ప్రశ్నను లేవనెత్తుతాయి. శకుంతలపై దుర్వాసా లేదా విష్ణువుపై భ్రిగు వంటి శాపం నిజంగా జరిగిందని మనకు తెలిస్తే హుందాగా ఉంటుంది.

పవిత్ర వారపు 3 వ రోజున యేసు అలాంటి శాపమును పలికాడు. మొదట మేము వారాన్ని సమీక్షిస్తాము.

యేసు దూసుకుపోతున్న సంఘర్షణ

ఆదివారం ప్రవచించినట్లుగా యేసు యెరూషలేములోకి ప్రవేశించి, సోమవారం ఆలయాన్ని మూసివేసిన తరువాత, యూదు నాయకులు అతన్ని చంపడానికి ప్రణాళిక వేశారు. కానీ అది సూటిగా ముందుకు ఉండదు.

యేసు నిసాన్ 10 న ఆలయంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు దేవుడు యేసును తన పస్కా గొర్రెపిల్లగా ఎన్నుకున్నాడు. ఎంచుకున్న పస్కా గొర్రె పిల్లలతో ఏమి చేయాలో హీబ్రూ వేదం నియంత్రించింది

6నిర్దోషమైన యేడాది మగపిల్లను తీసికొనవలెను.౹ 7ఈ నెల పదునాలుగవ దినమువరకు మీరు దాని నుంచు కొనవలెను;

నిర్గమకాండం 12:6a-7a

ప్రజలు తమ పస్కా గొర్రెపిల్లలను చూసుకున్నట్లే, దేవుడు కూడా తన పస్కా గొర్రెపిల్లని చూసుకున్నాడు మరియు యేసు శత్రువులు అతన్ని పొందలేకపోయారు (ఇంకా). కాబట్టి మరుసటి రోజు, మంగళవారం, ఆ వారంలోని 3 వ రోజు యేసు ఏమి చేశాడో సువార్త నమోదు చేస్తుంది.

యేసు అంజూర చెట్టును శపిస్తాడు

17వారిని విడిచి పట్టణము (సోమవారం 2 రోజు నిస్సాన్ 10 )నుండి బయలుదేరి బేతనియకు వెళ్లి అక్కడ బసచేసెను.

18ఉదయమందు (మంగళవారం 3 రోజు నిస్సాన్ 10 ) పట్టణమునకు మరల వెళ్లుచుండగా ఆయన ఆకలిగొనెను. 19అప్పుడు త్రోవప్రక్కను ఉన్న యొక అంజూరపుచెట్టును చూచి, దానియొద్దకు రాగా, దానియందు ఆకులు తప్ప మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి–ఇకమీదట ఎన్నటికిని నీవు కాపు కాయ కుందువుగాక అని చెప్పెను; తక్షణమే ఆ అంజూరపుచెట్టు ఎండిపోయెను.

మాత్తయి 21:17-19

యేసు అంజూర చెట్టును శపించాడు.

యేసు అత్తి చెట్టును శపిస్తాడు

యేసు అంజూర చెట్టును శపించాడు.

అతను ఎందుకు చేశాడు?

దీని అర్థం ఏమిటి?

అంజూర చెట్టు యొక్క అర్థం

పూర్వపు ప్రవక్తలు దానిని మనకు వివరిస్తారు. ఇజ్రాయెలుపై తీర్పును చిత్రీకరించడానికి హిబ్రూ వేదాలు అత్తి చెట్టును ఎలా ఉపయోగించాయో ఇక్కడ గమనించండి:

హోషేయ మరింత ముందుకు వెళ్లి, అత్తి చెట్టును చిత్రించడానికి మరియు ఇజ్రాయెల్ను శపించటానికి ఉపయోగించాడు:

10 అరణ్యములో ద్రాక్షపండ్లు దొరికినట్లు ఇశ్రా యేలువారు నాకు దొరికిరి; చిగురుపెట్టు కాలమందు అంజూరపు చెట్టుమీద తొలి ఫలము దొరికినట్లు మీ పితరులు నాకు దొరికిరి. అయితే వారు బయల్పెయోరు నొద్దకు వచ్చి ఆ లజ్జాకరమైన దేవతకు తమ్మును తాము అప్పగించుకొనిరి; తాము మోహించినదానివలెనే వారు హేయులైరి.

హోషేయ  9:10

16 ఎఫ్రాయిము మొత్తబడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు ఫలమియ్యరు. వారు పిల్లలు కనినను వారి గర్భనిధిలోనుండివచ్చు సొత్తును నేను నాశనము చేసెదను.
17 వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసర్జించెను. వారు దేశము విడిచి అన్యజనులలో తిరుగుదురు.

హోషేయ 9:16-17 (ఎఫ్రాయిమ్ = ఇజ్రాయెలు)

క్రీస్తుపూర్వం 586 లో యెరూషలేము నాశనం ఈ మరియు మోషే శాపం నెరవేర్చింది (చరిత్ర చూడండి). యేసు అత్తి చెట్టును శపించినప్పుడు, అతను యెరూషలేము మరియు యూదుల మరో బహిష్కరణను భూమి నుండి ప్రతీకగా ప్రకటించాడు. అతను వారిని మళ్ళీ బహిష్కరించాలని శపించాడు.

అత్తి చెట్టును శపించిన తరువాత, యేసు తిరిగి ఆలయంలోకి ప్రవేశించి, బోధించి, చర్చించుకున్నాడు. సువార్త ఈ విధంగా నమోదు చేస్తుంది.

శాపం పట్టుకుంటుంది

ఈ యెరూషలేము మరియు దాని ఆలయం నాశనం, మరియు యూదులను ప్రపంచవ్యాప్త బహిష్కరణకు బహిష్కరించడం 70 క్రీ.శ. లో జరిగిందని చరిత్ర నుండి మనకు తెలుసు. ఈ బహిష్కృతులలో కొందరు భారతదేశానికి వచ్చారు.

70 క్రీ. శ. లో ఆలయ నాశనంతో ఇజ్రాయెల్ యొక్క వాడిపోవడం సంభవించింది మరియు ఇది వేలాది సంవత్సరాలు వాడిపోయింది.

70 క్రీ.శ. లో యెరూషలేము ఆలయం యొక్క రోమన్ విధ్వంసం. సంరక్షించబడిన రోమన్ శిల్పాలు ఆలయాన్ని కొల్లగొట్టడం మరియు మెనోరా (పెద్ద, 7-స్థల కొవ్వొత్తి) తీసుకోవడాన్ని చూపుతాయి

ఈ శాపం సువార్త కథ యొక్క పుటలలో మాత్రమే ఉండదు. ఇది భారతదేశ చరిత్రను ప్రభావితం చేసే చరిత్రలో జరిగిందని మేము ధృవీకరించవచ్చు. యేసు ప్రకటించిన ఈ ఎండిపోయిన శాపం నిజంగా శక్తివంతమైనది. అతని రోజులోని ప్రజలు అతనిని వారి నాశనానికి విస్మరించారు.

ఆ ఆలయ విధ్వంసం నేటికీ ప్రదర్శనలో ఉంది

శాపం గడువు ముగుస్తుంది.

ఆ శాపం ఎలా వస్తుందో, అది ఎంతకాలం ఉంటుందో యేసు తరువాత స్పష్టం చేశాడు.

24వారు (యూదులు) కత్తివాత కూలుదురు; చెరపట్టబడిన వారై సమస్తమైన అన్యజనములమధ్యకు పోవుదురు; అన్యజనముల కాలములు సంపూర్ణమగువరకు యెరూషలేము అన్యజనములచేత త్రొక్కబడును.

లూకా 21:24

తన శాపం (అన్యజనుల కాలం (యూదులు కానివారు) నెరవేరే వరకు ’తన శాపం (యెరూషలేముపై ప్రవాసం మరియు యూదుయేతర నియంత్రణ) ఉంటుందని ఆయన బోధించాడు, తన శాపం ముగుస్తుందని ఉహించాడు. 4 వ రోజు ఆయన దీన్ని మరింత వివరించారు.

శాపం ఎత్తివేసింది

పెద్ద ఎత్తున యూదుల చారిత్రక కాలక్రమం – వారి రెండు కాలాల ప్రవాసం

ఈ కాలక్రమం యూదు ప్రజల చరిత్రను ఇక్కడ వివరాలతో చూపిస్తుంది. మన ఆధునిక రోజుకు వస్తున్నప్పుడు, కాలక్రమం బహిష్కరణ ముగుస్తుందని చూపిస్తుంది. 1948 లో, UN ప్రకటన నుండి, ఆధునిక ఇజ్రాయెలు రాష్ట్రం స్థాపించబడింది. 1967 ఆరు రోజుల యుద్ధంలో వారు ఇజ్రాయెల్ రాజధాని అయిన యెరూషలేం నగరాన్ని తిరిగి పొందారు. వార్తల నివేదికల నుండి ‘అన్యజనుల కాలాలు’ ముగియడం మనం చూస్తాం.

యూదులు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆలయ స్థలంలో ప్రార్థిస్తారు

యేసు శాపం యొక్క ప్రారంభం మరియు గడువు, అత్తి చెట్టుకు ప్రతీకగా చెప్పబడింది మరియు తరువాత తన శ్రోతలకు వివరించబడింది కేవలం సువార్త పేజీలలో మాత్రమే లేదు. ఈ సంఘటనలు ధృవీకరించదగినవి, ఈ రోజు వార్తల ముఖ్యాంశాలు (ఉదా., యుఎస్ఎ తన రాయబార కార్యాలయాన్ని జెరూసలెంకు తరలించింది). యేసు లోతుగా బోధించాడు, ప్రకృతిపై ‘ఓం’ గాత్రదానం చేశాడు, ఇప్పుడు ఆయన శాపం వేలాది సంవత్సరాలుగా దేశాలపై దాని ముద్రను వదిలివేసింది. మేము మా అపాయంలో అతన్ని విస్మరిస్తాము.

3 వ రోజు సారాంశం

దేవుడు ఎంచుకున్న గొర్రెపిల్లలా చూసుకుంటూ, మంగళవారం 3 వ తేదీన యేసు అత్తి చెట్టును శపించడాన్ని నవీకరించిన చార్ట్ చూపిస్తుంది. 4 వ రోజు అతను తన రాబోయే రాబడిని వివరించాడు, .ఒక కల్కిన్ చాలా తప్పులను సరిదిద్దడానికి వస్తున్నాడు.

3 వ రోజు: యేసు అంజూర చెట్టును శంపించాడు

2 వ రోజు: యేసు ఆలయం ముసి వేయటం… ఘోరమైన చూపించుటకు దారితీసింది

యేసు యెరూషలేములో రాజ్యపాలనను చేసే పద్ధతిలో మరియు అన్ని దేశాలకు వెలుగుగా పేర్కొన్నాడు. ఇది చరిత్రలో అత్యంత గందరగోళ వారాలలో ఒకటి ప్రారంభమైంది, నేటికీ అనుభూతి చెందింది. ఆలయంలో అతను తరువాత ఏమి చేసాడు, నాయకులతో అతని వివాదం చెలరేగింది. ఆ ఆలయంలో ఏమి జరిగిందో అర్థం చేసుకోవడానికి మనం దానిని ఈ రోజు అత్యంత ధనిక మరియు ప్రసిద్ధ దేవాలయాలతో పోల్చాలి.

భారతదేశం యొక్క ధనిక మరియు ప్రసిద్ధ దేవాలయాలు

బృహదీశ్వర ఆలయం

(రాజరాజేశ్వరం లేక పేరువుడైయర్) కోవిల్ తమిళ రాజు అయిన రాజ చోళ 1 చేత  (1003 – 1010) క్రీ.శ. లో నిర్మిచబడింది. దాని నిర్మాణం వెనుక రాజు మరియు రాజ్యం యొక్క శక్తి మరియు వనరులతో, ఆ రాజ ఆలయం పెద్దది, భారీగా కత్తిరించిన గ్రానైట్ రాళ్ళ నుండి నిర్మించబడింది. పూర్తయినప్పుడు బృహదీశ్వర ఆలయం భారతదేశంలోనే అతిపెద్దది మరియు ఈ రోజు “గొప్ప గా నివసించే చోళ దేవాలయాలకు” ఉత్తమ ఉదాహరణగా పరిగణించబడుతుంది.

 • అద్భుతమైన బృహదీశ్వర ఆలయం
 • • బృహదీశ్వర స్థానం
 • బృహదీశ్వర: మరొక వైపు

కైలాస పర్వతం లోని తన సాధారణ ఇంటిని పూర్తి చేయడానికి శివునికి దక్షిణాది గృహంగా నిర్మించబడింది, ఇది యజమాని, భూస్వామి మరియు డబ్బు రుణదాతగా కూడా పనిచేసింది. ఈ కార్యకలాపాలతో బృహదీశ్వర ఆలయం దక్షిణ భారతదేశానికి ఒక ప్రధాన ఆర్థిక సంస్థగా మారి, దానికి చాలా సంపదను జతచేసింది. కింగ్స్ ప్రభుత్వం బాగా నిర్వచించిన అధికారాలు మరియు బాధ్యతలలో పనిచేసిన రాజ దేవాలయ సిబ్బందిని నియమించింది. పర్యవసానంగా, మరే ఇతర దేవాలయానికి ఈ ఆలయం వంటి ఆస్తి, బంగారం మరియు నగదు లేవు, గ్రహణం వరకు…

శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయం

ఇది ఆంధ్రప్రదేశలోని తిరుపతి వద్ద ఉంది. ఈ ఆలయం వెంకటేశ్వర (బాలాజీ, గోవింద, లేదా శ్రీనివాస) కు అంకితం చేయబడింది. ఈ ఆలయానికి ఇతర పేర్లు: తిరుమల ఆలయం, తిరుపతి ఆలయం మరియు తిరుపతి బాలాజీ ఆలయం. ఈ ఆలయం ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని ఉపయోగించే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీనిని నియంత్రిస్తుంది. వెంకటేశ్వర ఆలయం భారతదేశంలోని అత్యంత ధనిక ఆలయం మరియు ప్రపంచంలోని సంపన్న మత సంస్థలలో ఒకటిగా చెప్పబడింది.

 •  తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర ఆలయం
 •  ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానం

ఇది క్రమం తప్పకుండా రోజుకు లక్ష మంది సందర్శకులను ఆకర్షిస్తుంది మరియు భక్తుల నుండి సమృద్ధిగా సమర్పణలను అందుకుంటుంది, సాధారణంగా నగదు మరియు బంగారం రూపంలో, కానీ జుట్టు కూడా. ఇది వెంకటేశ్వర ఒక స్థానిక అమ్మాయిని వివాహం చేసుకునే కట్నం రుణ ఉచ్చులో పడటం గురించి కథ నుండి వచ్చింది. చాలా మంది భక్తులు ఆయన కోసం ఆ వడ్డీని కొంత చెల్లించడానికి సహాయం చేస్తారని నమ్ముతారు. కోవిడ్-19 తో, ఈ ఆలయం కష్టకాలంలో పడిపోయింది మరియు 1200 మంది కార్మికులను తొలగించాల్సి వచ్చింది.

పద్మనాభస్వామి ఆలయం

కేరళలో ఇటీవల ధనిక దేవాలయాల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఈ ఆలయంలో ఆది శేష అనే పాముపై చెక్కబడిన పద్మనాభస్వామి ప్రధాన దేవత. దీని అతిపెద్ద పండుగ లక్ష దీపమ్ లేదా ప్రతి 6 సంవత్సరాలకు ఒక లక్ష దీపాలు. పద్మనాభస్వామి ఆలయం యొక్క రహస్య భూగర్భ సొరంగాలలో వజ్రాలు, బంగారు నాణేలు, బంగారు విగ్రహాలు, ఆభరణాలు మరియు ఇతర ధనవంతులు ఉన్న నిధులను కనుగొన్నట్లు 2011 లో ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రకటించారు. నిపుణులు ఇప్పుడు దాని విలువ యు. ఎస్20 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేశారు.

 • బంగారపు పద్మనాభస్వామి
 • పద్మనాభస్వామి ప్రదేశం
 • పద్మనాభస్వామి ఆలయం

హీబ్రీయుల ఆలయం

హెబ్రీయులకు ఒకే ఒక ఆలయం ఉంది, అది యెరూషలేములో ఉంది. బృహదీశ్వరుడిలాగే, ఇది ఒక రాజ ఆలయం, దీనిని క్రీస్తుపూర్వం 950 లో సొలొమోను రాజు నిర్మించాడు. ఇది చాలా శిల్పాలు, అలంకరణలు మరియు చాలా బంగారంతో విస్తృతమైన నిర్మాణం. మొదటి ఆలయం నాశనమైన తరువాత హెబ్రీయులు అదే స్థలంలో రెండవ ఆలయాన్ని నిర్మించారు. శక్తివంతమైన హెరోడ్ ది గ్రేట్ ఈ ఆలయాన్ని బాగా విస్తరించింది, తద్వారా యేసు ప్రవేశంలో ఇది రోమ సామ్రాజ్యంలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన నిర్మాణాలలో ఒకటి, విస్తృతంగా బంగారంతో అలంకరించబడింది. రోమ సామ్రాజ్యం నుండి యూదు యాత్రికులు మరియు పర్యాటకుల స్థిరమైన ప్రవాహం నిర్దేశించిన పండుగలలో సందర్శకుల వరదల్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఆలయ ఆరాధనను గొప్ప పరిశ్రమగా మార్చిన పూజారులు మరియు సరఫరాదారుల పెద్ద శ్రామిక శక్తి ఉంది.

 •  యెరూషలేము ఆలయం చారిత్రక నమూనా
 •  ఆలయం యెరూషలేము మీదుగా ఉంది

ధనవంతులు, ప్రతిష్టలు, అధికారం మరియు అద్భుతాలలో ఈ ఆలయం బృహదీశ్వర, వెంకటేశ్వర మరియు పద్మనాభస్వామి దేవాలయాల మాదిరిగా ఉండేది.

ఇంకా ఇది ఇతర మార్గాల్లో భిన్నంగా ఉంది. ఇది మొత్తం భూమి అంతటా ఉన్న ఏకైక ఆలయం. దాని ప్రాంగణంలో మూర్తిలు లేదా విగ్రహాలు లేవు. దేవుని పురాతన హీబ్రూ ప్రతినిధులు ఆయన నివాసం గురించి పేర్కొన్నదానిని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.

1యెహోవా ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు

ఆకాశము నా సింహాసనము

భూమి నా పాద పీఠము

మీరు నా నిమిత్తము కట్టనుద్దేశించు ఇల్లు ఏపాటిది?

నాకు విశ్రమస్థానముగా మీరు కట్టనుద్దేశించునది

ఏపాటిది?

2అవన్నియు నా హస్తకృత్యములు

అవి నావలన కలిగినవని యెహోవా సెలవిచ్చు

చున్నాడు.

యెషయా  66:1-2a

ఈ ఆలయం దేవుడు నివసించిన ప్రదేశం కాదు. బదులుగా మనిషి దేవుణ్ణి ఎదుర్కోగలడు, అక్కడ అతని ఉనికి చురుకుగా ఉంది. దేవుడు అక్కడ చురుకైన ఏజెంట్, ఆరాధకులు కాదు.

యాక్టివ్ ఏజెంట్ టెస్ట్: దేవుడు లేదా .యాత్ర?

ఈ విధంగా ఆలోచించండి. బృహదీశ్వర, వెంకటేశ్వర, పద్మనాభస్వామి దేవాలయాలకు వెళ్ళినప్పుడు, భక్తులు తాము ఏ దేవతను పూజించాలో ఎన్నుకుంటారు. ఉదాహరణకు, బృహదీశ్వరుడు శివుడికి అంకితం అయినప్పటికీ, ఇందులో ఇతర దేవతలు ఉన్నారు: విష్ణు, గణేశ, హరిహర (సగం శివ, సగం విష్ణు), సరస్వతి. కాబట్టి బృహదీశ్వరంలోకి ప్రవేశించేటప్పుడు ఏ దేవతలను ఆరాధించాలో భక్తులు ఆశిస్తారు. వారు అందరికీ నివాళులర్పించవచ్చు, కొంతమంది లేదా వారికి నచ్చిన కలయిక. అనేక మూర్తిలను కలిగి ఉన్న ఈ దేవాలయాలన్నిటిలో ఇది నిజం. దేవతను ఎన్నుకునే బాధ్యత యాత్రితో ఉంటుంది.

ఇంకా, ఈ దేవాలయాల వద్ద భక్తులు ఎలాంటి బహుమతులు ఇవ్వాలో ఎన్నుకుంటారు. యాత్రికులు, రాజులు మరియు అధికారులు ప్రతి ఒక్కరికి ఏమి ఇస్తారో నిర్ణయించుకోవడంతో ఈ దేవాలయాలు వందల సంవత్సరాలుగా గొప్పగా పెరిగాయి. దేవాలయాలలో ఉన్న దేవతలు ఏ బహుమతి ఇవ్వాలో సూచించలేదు.

మేము దేవతలను ఆరాధించడానికి తీర్థయాత్ర చేసినప్పటికీ, దేవతలు మనల్ని ఎన్నుకుంటారని మేము ఎప్పుడూ ఉహించనందున అవి శక్తిలేనివిగా పనిచేస్తాయి; బదులుగా మేము వాటిని ఎన్నుకుంటాము.

దేవాలయంలో చురుకైన ఏజెంట్, దేవుడు లేదా యాత్రి ఎవరు అని అడిగే ఈ ఆప్టిక్‌తో, పాషన్ వీక్ యొక్క 2 వ రోజు సోమవారం యేసుతో ఏమి జరిగిందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆ ఆలయ దేవుడు, స్వర్గం మరియు భూమిని చేసినవాడు, అతనిని మరియు అవసరమైన బహుమతిని ఎన్నుకున్నాడు. ఈ దృక్పథంతో మేము నేపథ్య నిబంధనలను సమీక్షిస్తాము.

ఆ రోజు గొర్రెపిల్లలను ఎంచుకోవడం

పవిత్ర వారపు మొదటి రోజు, నిసాన్ 9, యేసు ఆదివారం యెరూషలేములోకి ప్రవేశించాడు. పురాతన హీబ్రూ వేదాలు మరుసటి రోజు, నిసాన్ 10 కొరకు నిబంధనలు ఇచ్చాయి, ఇది వారి క్యాలెండర్‌లో ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. రాబోయే పస్కా పండుగకు ఎలా సిద్ధం కావాలో పదిహేను వందల సంవత్సరాల ముందే దేవుడు మోషేకు సూచించాడు. దేవుడు ఇలా చెప్పాడు:

1మోషే అహరోనులు ఐగుప్తుదేశములో ఉండగా యెహోవావారితో ఈలాగు సెలవిచ్చెను 2– నెలలలో ఈ నెల మీకు మొదటిది, యిది మీ సంవత్సరమునకు మొదటి నెల.౹ 3మీరు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వ సమాజముతో–ఈ నెల దశమినాడు వారు తమతమ కుటుంబముల లెక్కచొప్పున ఒక్కొక్కడు గొఱ్ఱెపిల్లనైనను, మేకపిల్లనైనను, అనగా ప్రతి యింటికిని ఒక గొఱ్ఱెపిల్లనైనను ఒక మేకపిల్లనైనను తీసికొనవలెను.

నిర్గమకాండం 12:1-3

ఆ ఒక దినం

నిసాన్ యూదు సంవత్సరంలో మొదటి నెల. కాబట్టి, మోషే నుండి ప్రతి యూదు కుటుంబం నిసాన్ 10 న జరగబోయే పస్కా పండుగకు తమ గొర్రెను ఎన్నుకుంటుంది. వారు ఆ దినంనే ఎన్నుకొంటారు. వారు ఆ యెరూషలేము ఆలయ సముదాయంలోని పస్కా గొర్రె పిల్లలను ఎన్నుకున్నారు – అబ్రాహాము బలిఅర్పణ యెరూషలేమును పవిత్రంగా చేసింది. ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో, ఒక స్పష్టమైన రోజు (నిసాన్ 10), యూదులు రాబోయే పస్కా పండుగ (నిసాన్ 14) కోసం తమ గొర్రె పిల్లలను ఎంచుకున్నారు.

మీరు ఉహించినట్లుగా, ప్రజలు మరియు జంతువుల విస్తారమైన సమూహాలు, మార్పిడి యొక్క శబ్దం, కరెన్సీ మార్పిడి నిసాన్ 10 లోని ఆలయాన్ని ఉన్మాద మార్కెట్‌గా మారుస్తుంది. బృహదీశ్వర, వెంకటేశ్వర, పద్మనాభస్వామి దేవాలయాలలో ఈ రోజు కనిపించే కార్యకలాపాలు మరియు యాత్రికులు పోలిక ద్వారా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తారు.

యేసు ఎన్నుకోబడ్డాడు ఆలయాన్ని మూసివేయడం ద్వారా

ఆ రోజు యేసు ఏమి చేశాడో సువార్త నమోదు చేస్తుంది. ఇది ‘మరుసటి రోజు ఉదయం’ అని చెప్పినప్పుడు, అతను యెరూషలేములోకి రాచరికంగా ప్రవేశించిన మరుసటి రోజు, నిసాన్ 10 వ ఆలయంలో పస్కా గొర్రెపిల్లలను ఎన్నుకునే రోజు.

యేసు యెరూషలేములోకి ప్రవేశించి ఆలయ ప్రాంగణాలలోకి వెళ్ళాడు (నిసాన్ 9).

మార్కు 11:11

మరుసటి రోజు ఉదయం (నిసాన్ 10)…

మరుసటి రోజు ఉదయం (నిసాన్ 10)…).  

మార్కు 11:12a

15వారు యెరూషలేమునకు వచ్చినప్పుడు ఆయన దేవాలయములో ప్రవేశించి, దేవాలయములో క్రయ విక్రయములు చేయువారిని వెళ్లగొట్ట నారంభించి, రూకలు మార్చువారి బల్లలను, గువ్వలమ్మువారి పీటలను పడద్రోసి 16దేవాలయము గుండ ఏపాత్రయైనను ఎవనిని తేనియ్యకుండెను. 17మరియు ఆయన బోధించుచు–నా మందిరము సమస్తమైన అన్యజనులకుప్రార్థన మందిరమనబడును అని వ్రాయబడలేదా? అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసితిరనెను.

మార్కు11: 15-17

యేసు సోమవారం, నిసాన్ 10 ఆలయంలోకి వెళ్లి, వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ఉత్సాహంగా మూసివేసాడు. కొనుగోలు మరియు అమ్మకం ప్రార్థన కోసం, ముఖ్యంగా ఇతర దేశాల కోసం ఒక అవరోధాన్ని సృష్టించింది. ఈ దేశాలకు వెలుగు కావడం వల్ల వాణిజ్యాన్ని ఆపడం ద్వారా ఆ అడ్డంకిని అధిగమించాడు. కానీ కనిపించని ఏదో ఏకకాలంలో జరిగింది, స్వామి యోహాను యేసును గుర్తించాడని టైటిల్ ద్వారా వెల్లడైంది.

దేవుడు తన గొర్రెపిల్లని ఎన్నుకుంటాడు

అతనిని పరిచయం చేస్తూ యోహాను ఇలా అన్నాడు:

29మరువాడు యోహాను యేసు తనయొద్దకు రాగా చూచి–ఇదిగో లోకపాపమును మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల.

యోహాను1:29

యేసు ‘దేవుని గొర్రెపిల్ల’. అబ్రాహాము బలిలో, అబ్రాహాము కొడుకు స్థానంలో గొర్రెపిల్లని ఎన్నుకున్నది దేవుడు. ఆలయం ఇదే ప్రదేశంలో ఉంది. యేసు నిసాన్ 10 న ఆలయంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు దేవుడు అతన్ని తన పస్కా గొర్రెపిల్లగా ఎన్నుకున్నాడు. ఎంపిక కావడానికి అతను ఈ ఖచ్చితమైన రోజున ఆలయంలో ఉండాలి.

అతను.

దేవుని ఎంపిక కాల్ చాలా కాలం ముందే ప్రవచించబడింది:

త్యాగం మరియు అర్పణ మీరు కోరుకోలేదు-
కానీ నా చెవులు మీరు తెరిచారు
దహనబలి మరియు పాప నైవేద్యాలు మీకు అవసరం లేదు.
7 అప్పుడు నేను, “ఇదిగో నేను వచ్చాను, వచ్చాను
ఇది స్క్రోల్‌లో నా గురించి వ్రాయబడింది.
8 నా దేవా, నీ చిత్తాన్ని చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను;
నీ ధర్మశాస్త్రం నా హృదయంలో ఉంది. ”

త్యాగం మరియు అర్పణ మీరు కోరుకోలేదు-
కానీ నా చెవులు మీరు తెరిచారు
దహనబలి మరియు పాప నైవేద్యాలు మీకు అవసరం లేదు.
7 అప్పుడు నేను, “ఇదిగో నేను వచ్చాను, వచ్చాను
ఇది స్క్రోల్‌లో నా గురించి వ్రాయబడింది.
8 నా దేవా, నీ చిత్తాన్ని చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను;
నీ ధర్మశాస్త్రం నా హృదయంలో ఉంది. ”

కీర్తనలు 40:6-

ఆలయ కార్యకలాపాలకు బహుమతులు మరియు సమర్పణలు మద్దతు ఇస్తాయి. కానీ ఇది దేవుని ప్రాధమిక కోరిక కాదు. అతను ఒకరిని కోరుకుంటున్నట్లు ప్రవచనం సూచించింది. దేవుడు అతన్ని చూసినప్పుడు అతన్ని పిలుస్తాడు మరియు ఈ వ్యక్తి ప్రతిస్పందిస్తాడు. యేసు ఆలయాన్ని మూసివేసినప్పుడు ఇది జరిగింది. జోస్యం దానిని ఉహించింది మరియు మిగిలిన వారంలో సంఘటనలు బయటపడిన విధానం దానిని ప్రదర్శించింది.

యేసు దేవాలయాన్ని ఎందుకు మూసివేసాడు

అతను ఎందుకు చేశాడు? యేసు యెషయా ఇచ్చిన ఉల్లేఖనంతో, నా మందిరం అన్ని దేశాల ప్రార్థనా మందిరం అని పిలుస్తారు’. పూర్తి జోస్యాన్ని చదవండి (అతని కోట్ అండర్లైన్తో).

6విశ్రాంతిదినమును అపవిత్రపరచకుండ ఆచరించుచు

నా నిబంధనను ఆధారము చేసికొనుచు యెహోవాకు

దాసులై యెహోవా నామమును ప్రేమించుచు

ఆయనకు పరిచర్య చేయవలెనని ఆయన పక్షమున

చేరు అన్యులను

నా పరిశుద్ధపర్వతమునకు తోడుకొని వచ్చెదను

7నా ప్రార్థన మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను

నా బలిపీఠముమీద వారర్పించు దహనబలులును బలు

లును నాకు అంగీకారములగును

నా మందిరము సమస్తజనులకు ప్రార్థనమందిరమన

బడును.

యెషయా56:6-7
 చారిత్రక కాలక్రమంలో రూ. యెషయా మరియు ఇతర హీబ్రూ ఋషులు (ప్రవక్తలు)

 ‘పవిత్ర పర్వతం’ మోరియా పర్వతం, అక్కడ దేవుడు అబ్రాహాము కోసం గొర్రెపిల్లను ఎన్నుకున్నాడు. ‘ప్రార్థనా మందిరం’ యేసు నిసాన్ 10 న ప్రవేశించిన ఆలయం. అయినప్పటికీ, యెహోవా దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి యూదులు మాత్రమే ఆలయంలోకి ప్రవేశించగలిగారు. కానీ ‘విదేశీయులు’ (యూదులు కానివారు) ఒకరోజు ఆయన అంగీకరించిన బహుమతులను చూస్తారని యెషయా had హించాడు. తన మూసివేత యూదుయేతరులకు ఈ ప్రాప్యతను తెస్తుందని యెషయా ద్వారా యేసు ప్రకటించాడు. ఇది ఎలా జరుగుతుందో రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టమవుతుంది.

పవిత్ర వారంలో తదుపరి రోజులు

మేము ఆ సోమవారం జరిగిన సంఘటనలను కాలక్రమంలో చేర్చుకుంటాము, పస్కా గొర్రె ఎంపిక నిబంధనలను పై వైపుకు మరియు యేసు ఆలయం మూసివేతను దిగువ భాగంలో చేర్చాము.

హిబ్రూ వేదాలలో నిబంధనలతో పోలిస్తే సోమవారం, 2 వ రోజు సంఘటనలు

యేసు ఆలయం ముసివేసిన ప్రభావాన్ని సువార్త నమోదు చేస్తుంది:

18శాస్త్రులును ప్రధానయాజకులును ఆ మాట విని, జన సమూహమంతయు ఆయన బోధకు బహుగా ఆశ్చర్య పడుట చూచి, ఆయనకు భయపడి, ఆయన నేలాగు సంహరించుదమా అని సమయము చూచుచుండిరి.

మార్కు11:18

ఆలయాన్ని మూసివేసేటప్పుడు, యేసు తన హత్యకు కుట్ర పన్నడంతో నాయకులతో షోడౌన్ ఏర్పాటు చేశాడు. 3 వ రోజు, యేసు వేలాది సంవత్సరాల పాటు ఉన్న శాపమును పలికినట్లు మనం చూస్తాము.

1 వ రోజు: యేసు – దేశాలకు జ్యోతి

. ‘లింగా’ సంస్కృతం నుండి వచ్చింది గుర్తు లేదా గుర్తు, మరియు లింగం శివుని అత్యంత గుర్తింపు పొందిన చిహ్నం. శివలితం గుండ్రంగా ఉన్న తలతో నిటారుగా ఉన్న సిలిండర్‌ను శివ-పిఠ అని పిలుస్తారు. ఇతర, తక్కువ ప్రాముఖ్యత లేని భాగాలు బ్రహ్మ-పిఠా (వృత్తాకార స్థావరం) మరియు విష్ణు-పిఠా (మధ్యలో గిన్నె లాంటి పీఠం).

శివ-పిఠా, విష్ణు-పీఠ & బ్రహ్మ-పిఠాలను చూపించే లింగం

జ్యోతి లింగాలు

అనేక పరిమాణాలు, కొలతలు మరియు వివిధ పదార్థాలలో లెక్కలేనన్ని లింగాలు ఉన్నప్పటికీ, చాలా పవిత్రమైనవి జ్యోతి లింగాలు (జ్యోతి = ‘కాంతి’) లేదా ‘ప్రకాశవంతమైన చిహ్నాలు’. జ్యోతిర్లింగ (లేదా ద్వాదాష్ జ్యోతిర్లింగలు) వెనుక ఉన్న పురాణాలలో బ్రహ్మ మరియు విష్ణు వారిలో ఏది ఎక్కువ శక్తివంతమైనది అని వాదిస్తున్నారని వివరిస్తుంది. అప్పుడు శివుడు కాంతి స్తంభంగా (జ్యోతిలింగ) కనిపించాడు. విష్ణువు కాంతి లింగం పైకి ప్రయాణించగా, బ్రహ్మ లింగానికి క్రిందికి ప్రయాణించాడు, ప్రతి ఒక్కరూ సంబంధిత ముగింపును కనుగొంటారని ఆశించారు. ఇద్దరూ అలా చేయలేకపోయారు, కాంతి స్తంభం నిరవధికంగా విస్తరించింది, తద్వారా దైవానికి చిహ్నం.

శివుడు కాంతి యొక్క భారీ స్తంభంగా వ్యక్తమయ్యాడు

జ్యోతిర్లింగ దేవాలయాలు

జ్యోతిర్లింగ దేవాలయాలు పన్నెండు పవిత్ర స్థలాలు, ఇక్కడ శివుడు భూమిపై కాంతి స్తంభంగా వ్యక్తమయ్యాడు. భక్తులు ఈ 12 తీర్థ ప్రదేశాలలో యాత్రలు చేస్తారు మరియు పురాణాలు ఈ జ్యోతిర్లింగాల పేర్లను పఠించడం కూడా మరణం మరియు జీవిత చక్రం నుండి విడుదల కావడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంది. ఈ 12 జ్యోతిర్లింగాలు:

జ్యోర్తిలింగ స్థానాలు

1. సోమనాథ్

2. మల్లికార్జున

3. మహాకల్

4. ఓంకారం

5. కేదరేశ్వర

6. భీమశంకర్

7. విశ్వేశ్వర్ / విశ్వనాథ్

8. త్రయంబకేశ్వర్

9. వైద్యనాథ్

10. నాగేశ్వర్

11. రామేశ్వరం

12. ఘ్రినేశ్వర్

జ్యోతిర్లింగ దేవాలయాల ప్రయోజనాలు, పరిమితులు

జ్యోతిర్ లింగాలకు అంతర్గతంగా దిశ మరియు జ్ఞానోదయం (కాంతి) కోసం మన లోతైన అవసరం ఉంది. అందువల్ల, చాలామంది ఈ 12 జ్యోతిర్లింగ దేవాలయాలకు ఆశీర్వాదాల కోసం తీర్థ తీర్థయాత్రలు చేస్తారు మరియు వారి చీకటిని తొలగించుకుంటారు. కానీ జ్యోతిర్లింగాలలోని దైవిక కాంతిని ఉన్నత స్థాయి ఆధ్యాత్మిక సాధనకు చేరుకున్న వారు మాత్రమే చూడగలరు.

కాబట్టి మనం ఆధ్యాత్మికత స్థాయికి చేరుకోకపోతే? లేదా మనం జ్యోతిర్లింగంలో చివరిసారిగా ఉండి, దైవిక కాంతి యొక్క దృష్టి మసకబారినట్లయితే? అప్పటి నుండి మనం చాలా పాపాలను సంపాదించినట్లయితే? మనం తీర్థయాత్రలు చేయలేకపోతే? అప్పుడు జ్యోతిర్ లింగాలు మనకు ఎలా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి? లేదా మరొక మార్గం చెప్పండి, ఈ కాంతి మనలో ఎలా ఉండిపోతుంది, కాబట్టి మనం కాంతి యొక్క పిల్లలు కావచ్చు?

యేసు: అందరికీ వెలుగు ఇస్తున్న వెలుగు

యేసు తాను కాంతి (జ్యోతి) అని ప్రకటించాడు, ఇది పవిత్ర తీర్థంలో మాత్రమే వ్యక్తమైంది, కానీ ప్రపంచం కోసం అందరూ చూడగలరు మరియు ‘కాంతి పిల్లలు’ అవుతారు. శివునికి రూపం / గుర్తు / గుర్తు ఒక గుండ్రని సిలిండర్, ఇది బ్రహ్మ మరియు విష్ణువు అనుభవించిన ఆ అభివ్యక్తిని గుర్తు చేస్తుంది. జ్యోతి గురించి యేసు బోధించినట్లు యేసు ‘విత్తనం’ యొక్క లింగాన్ని (రూపం / గుర్తు / గుర్తు) ఉపయోగించాడు.

అతను ‘విత్తనాన్ని’ లింగానిగా ఎలా ఉపయోగించాడు?

లాజరును మరణం నుండి పెంచే అతని కార్ సేవక్ మిషన్ మరియు యెరూషలేం ప్రవేశం పవిత్రమైన ‘సెవెన్స్’ ద్వారా చాలా ముందుగానే ఉహించిన రోజున, అతను మరణాన్ని ఓడించబోతున్నాడని తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మేము ఈ రోజు (మట్టల ఆదివారం) సంఘటనలను అనుసరిస్తున్నాము. రాబోయే పస్కా పండుగ కోసం యూదులు అనేక దేశాల నుండి వచ్చారు, యాత్రికులతో యెరూషలేం రద్దీగా ఉంది.

యేసు గాడిదపైకి రావడం యూదులలో కలకలం రేపింది. కానీ సువార్త ఇతరులను కూడా గమనించింది.

20 ఆ పండుగలో ఆరాధింపవచ్చినవారిలో కొందరు గ్రీసుదేశస్థులు ఉండిరి.
21 వారు గలిలయలోని బేత్సయిదా వాడైన ఫిలిప్పునొద్దకు వచ్చి అయ్యా, మేము యేసును చూడగోరుచున్నామని అతనితో చెప్పగా
22 ఫిలిప్పు వచ్చి అంద్రెయతో చెప్పెను, అంద్రెయయు ఫిలిప్పును వచ్చి యేసుతో చెప్పిరి.

యోహాను12:20-22

 యేసు కాలంలో గ్రీకుయూదుల అవరోధం

గ్రీకులు (యూదులు కానివారు) యూదుల పండుగను జరుపుకోవడం వినబడలేదు. యూదులు గ్రీకులు మరియు రోమన్లు అపరిశుభ్రంగా భావించారు. గ్రీకులు తమ కనిపించని దేవుడితో యూదు మతాన్ని, దాని పండుగలను మూర్ఖత్వంగా భావించారు. కాబట్టి యూదులు మరియు యూదులు కానివారు ఒకరికొకరు విరోధి భావనలతో దూరంగా ఉన్నారు.

అన్ని దేశాల కోసం వస్తున్న వెలుగు

కానీ యెషయా చాలా కాలం క్రితం (క్రీ.పూ 750) ఒక మార్పును ఉహించాడు.

Rsi చారిత్రక కాలక్రమంలో యెషయా మరియు ఇతర హీబ్రూ ఋషులు (ప్రవక్తలు)

అతను ఇలా వ్రాశాడు:

పములారా, నా మాట వినుడి, దూరముననున్న జనములారా, ఆలకించుడి, నేను గర్భమున పుట్టగానే యెహోవా నన్ను పిలిచెను తల్లి నన్ను ఒడిలో పెట్టుకొనినది మొదలుకొని ఆయన నా నామము జ్ఞాపకము చేసికొనెను. 

యెషయా 49:1

5యెహోవా దృష్టికి నేను ఘనుడనైతిని నా దేవుడు

నాకు బలమాయెను

కాగా తనకు సేవకుడనైయుండి తనయొద్దకు యాకో

బును తిరిగి రప్పించుటకు

ఇశ్రాయేలు ఆయనయొద్దకు సమకూర్చబడుటకు

నన్ను గర్భమున పుట్టించిన యెహోవా ఈలాగు సెల

విచ్చుచున్నాడు

6–నీవు యాకోబు గోత్రపువారిని ఉద్ధరించునట్లును

ఇశ్రాయేలులో తప్పింపబడినవారిని రప్పించునట్లును

నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో స్వల్పవిషయము;

భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు

సాధనమగుటకై

అన్యజనులకు వెలుగై యుండునట్లు నిన్ను నియమించి

యున్నాను.

 యెషయా 49:5-6

 కు వెలుగు వచ్చియున్నది, లెమ్ము, తేజరిల్లుము యెహోవా మహిమ నీమీద ఉదయించెను.
2 చూడుము భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది కటికచీకటి జనములను కమ్ముచున్నది యెహోవా నీమీద ఉదయించుచున్నాడు ఆయన మహిమ నీమీద కనబడుచున్నది
3 జనములు నీ వెలుగునకు వచ్చెదరు రాజులు నీ ఉదయకాంతికి వచ్చెదరు.

 యెషయా 60:1-3

రాబోయే యెహోవా ‘సేవకుడు’, యూదుడు (‘యాకోబు తెగలు’) అయినప్పటికీ, తన కాంతి భూమి చివరలకు చేరుకోవడంతో ‘అన్యజనులకు వెలుగు’ (యూదులు కానివారికి) అవుతుందని యెషయా ముందే చెప్పాడు. ఈ వందల సంవత్సరాలుగా యూదులు మరియు అన్యజనుల మధ్య ఉన్న ఈ అవరోధంతో ఇది ఎలా జరుగుతుంది?

మట్టల ఆదివారం: ప్రజలందరికీ ఆనందం వచ్చింది

యేసును కలవడానికి గ్రీకులు యెరూషలేముకు ప్రయాణిస్తున్నట్లు ఆ మట్టల ఆదివారం చూసింది. సువార్త కొనసాగుతుంది:

 23అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను–మనుష్యకుమారుడు మహిమ పొందవలసిన గడియ వచ్చియున్నది. 24గోధుమగింజ భూమిలో పడి చావకుండినయెడల అది ఒంటిగానే యుండును; అది చచ్చినయెడల విస్తారముగా ఫలించును. 25తన ప్రాణమును ప్రేమించు వాడు దానిని పోగొట్టుకొనును, ఈ లోకములో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిత్యజీవముకొరకు దానిని కాపాడుకొనునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. 26ఒకడు నన్ను సేవించినయెడల నన్ను వెంబడింపవలెను; అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నా సేవకుడును ఉండును; ఒకడు నన్ను సేవించినయెడల నా తండ్రి అతని ఘనపరచును. 27ఇప్పుడు నా ప్రాణము కలవరపడుచున్నది; నేనేమందును?–తండ్రీ, యీ గడియ తటస్థింపకుండ నన్ను తప్పించుము; అయినను ఇందుకోసరమే నేను ఈ గడియకు వచ్చితిని; 28తండ్రీ, నీ నామము మహిమపరచుమని చెప్పెను. అంతట–నేను దానిని మహిమపరచితిని, మరల మహిమ పరతును అని యొక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చెను. 29కాబట్టి అక్కడ నిలుచుండి వినిన జనసమూహము–ఉరిమెను అనిరి. మరికొందరు–దేవదూత ఒకడు ఆయనతో మాటలాడెననిరి. 30అందుకు యేసు– ఈ శబ్దము నాకొరకు రాలేదు, మీకొరకే వచ్చెను. 31ఇప్పుడు ఈ లోకమునకు తీర్పు జరుగుచున్నది, ఇప్పుడు ఈ లోకాధికారి బయటకు త్రోసివేయబడును; 32నేను భూమిమీదనుండి పైకెత్తబడినయెడల అందరిని నాయొద్దకు ఆకర్షించుకొందునని చెప్పెను. 33తాను ఏవిధముగా మరణము పొందవలసి యుండెనో సూచించుచు ఆయన ఈ మాట చెప్పెను. 34జనసమూహము–క్రీస్తు ఎల్లప్పుడు ఉండునని ధర్మశాస్త్రము చెప్పుట వింటిమి. మనుష్యకుమారుడు పైకెత్తబడవలెనని నీవు చెప్పుచున్న సంగతి ఏమిటి? మనుష్య కుమారుడగు ఈయన ఎవరని ఆయన నడిగిరి. 35అందుకు యేసు–ఇంక కొంతకాలము వెలుగు మీమధ్య ఉండును; చీకటి మిమ్మును కమ్ముకొనకుండునట్లు మీకు వెలుగు ఉండ గనే నడువుడి; చీకటిలో నడుచువాడు తాను ఎక్కడికి పోవుచున్నాడో యెరుగడు. 36మీరు వెలుగు సంబంధు లగునట్లు మీకు వెలుగుండగనే వెలుగునందు విశ్వాసముంచుడని వారితో చెప్పెను.

37యేసు ఈ మాటలు చెప్పి వెళ్లి వారికి కనబడకుండ దాగియుండెను. ఆయన వారి యెదుట యిన్ని సూచక క్రియలు చేసినను వారాయనయందు విశ్వాసముంచరైరి.

38–ప్రభువా, మా వర్తమానము నమ్మినవాడెవడు?

ప్రభువుయొక్క బాహువు ఎవనికి బయలుపరచ

బడెను?

అని ప్రవక్తయైన యెషయా చెప్పిన వాక్యము నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను. 39-40ఇందుచేత వారు నమ్మలేక పోయిరి, ఏలయనగా–వారు కన్నులతో చూచి హృదయముతో గ్రహించి

మనస్సు మార్చుకొని నావలన స్వస్థపరచబడకుండు

నట్లు ఆయన వారి కన్నులకు అంధత్వము కలుగజేసివారి హృదయము కఠినపరచెను

అని యెషయా మరియొక చోట చెప్పెను. 41యెషయా ఆయన మహిమను చూచినందున ఆయననుగూర్చి ఈ మాటలు చెప్పెను. 42అయినను అధికారులలో కూడ అనేకులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచిరిగాని, సమాజములోనుండి వెలివేయబడుదుమేమో యని పరిసయ్యులకు భయపడి వారు ఒప్పుకొనలేదు. 43వారు దేవుని మెప్పుకంటె మనుష్యుల మెప్పును ఎక్కువగా అపేక్షించిరి.

44అంతట యేసు బిగ్గరగా ఇట్లనెను–నాయందు విశ్వాసముంచువాడు నాయందు కాదు నన్ను పంపినవానియందే విశ్వాసముంచుచున్నాడు. 45నన్ను చూచువాడు నన్ను పంపినవానినే చూచుచున్నాడు. 46నాయందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు చీకటిలో నిలిచి యుండకుండునట్లు నేను ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచ్చియున్నాను. 47ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనకుండినయెడల నే నతనికి తీర్పుతీర్చను; నేను లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు రాలేదు గాని లోకమును రక్షించుటకే వచ్చితిని. 48నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చువాడొకడు కలడు; నేను చెప్పినమాటయే అంత్యదినమందు వానికి తీర్పు తీర్చును. 49ఏలయనగా నా అంతట నేనే మాటలాడలేదు; నేను ఏమనవలెనో యేమి మాటలాడవలెనో దానినిగూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రియే నాకాజ్ఞ యిచ్చియున్నాడు. 50మరియు ఆయన ఆజ్ఞ నిత్యజీవమని నేనెరుగుదును గనుక నేను చెప్పు సంగతులను తండ్రి నాతో చెప్పినప్రకారము చెప్పుచున్నాననెను.

యోహాను12:23-50

యేసు గ్రీకులను స్వీకరించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నాడు, మరియు ‘ప్రజలందరూ’ (యూదులు మాత్రమే కాదు) కాంతిని చూడటానికి ఇది ఒక ప్రారంభమని ముందుగానే చూశాడు. ఉన్నత స్థాయి ఆధ్యాత్మిక సాధన లేనివారు, పాపంతో భారం పడేవారు మరియు మాయ చేత కళ్ళుమూసుకున్నవారు కూడా ఆయన వెలుగును చేరుకోగలరు ఎందుకంటే ఆయన ‘ప్రపంచంలోకి వెలుగులోకి వచ్చారు’ (v.46), ఒక జ్యోతి అన్ని దేశాలపై ప్రకాశిస్తుందని ముందే చెప్పాడు. అతనిని చూస్తున్న వారు ‘అతన్ని పంపిన వ్యక్తిని చూస్తారు’ (v.45) – వారు దైవ స్వరూపాన్ని చూస్తారు.

యేసు: ‘విత్తనం’ ద్వారా చిహ్నం (లింగా)

యేసు కొన్ని విషయాలు అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అన్నారు. అతను తన కోసం ఉపయోగించిన చిహ్నం, లేదా లింగం ‘విత్తనం’ (v24). ఆ చిహ్నం ఎందుకు? శివుడి జ్యోతిర్లింగ నుండి వచ్చిన కాంతి పుంజంతో పోలిస్తే ఇది చిన్నది మరియు ముఖ్యమైనది కాదు. అతను సిలువపై రాబోయే మరణం అని సువార్త వివరించే ‘పైకి లేపడం’ గురించి మాట్లాడాడు. మరణించడం మరణం యొక్క ఓటమిని ఎలా తెస్తుంది? దేవతలు మరియు అసురుల మధ్య మునుపటి అన్ని ఎన్‌కౌంటర్లలో, దేవతలు ఎల్లప్పుడూ తమ ప్రత్యర్థులను యుద్ధ విజయం ద్వారా ఓడించారు, మరణించడం ద్వారా కాదు.

పాషన్ వీక్ యొక్క కాంతిని అర్థం చేసుకోవడం

అర్థం చేసుకోవడానికి మేము ఈ వారం వరకు అతనిని అనుసరించాలి. అతను ఆ వారంలో చలన సంఘటనలను ఏర్పాటు చేశాడు, దీనిని తరచూ పాషన్ వీక్ అని పిలుస్తారు, ఇది ప్రపంచ చరిత్రను మార్చివేసింది. సువార్తలో నమోదు చేయబడిన ఈ రోజువారీ సంఘటనలు అనేక ప్రవచనాల తరువాత, ప్రపంచ సృష్టికి తిరిగి వెళుతున్నాయి. తనను తాను జ్యోతిగా ప్రకటించుకున్నది ప్రారంభంలోనే సృష్టించిన వారేనని ఆయన వెల్లడించారు.

పాషన్ వీక్ యొక్క ప్రతి రోజు ప్రయాణించే కాలక్రమం నిర్మించడం ద్వారా మేము ఈ రోజువారీ సంఘటనలను అనుసరిస్తాము.

పాషన్ వీక్ ఈవెంట్స్: డే 1, ఆదివారం

వారంలోని మొదటి రోజు, మట్టల ఆదివారం, అతను ముగ్గురు ప్రవక్తల నుండి మూడు వేర్వేరు ప్రవచనాలను నెరవేర్చాడు. మొదట, జెకర్యా ప్రవచించినట్లు గాడిదపై యెరూషలేములోకి ప్రవేశించాడు. రెండవది, దానియల్ ప్రవచించిన సమయంలో అతను అలా చేశాడు. మూడవది, అతను అన్యజనులలో ఆసక్తిని వెలిగించడం మొదలుపెట్టాడు, యెషయా ముందే చెప్పినది అన్ని దేశాలను వెలిగించటానికి ప్రకాశవంతం చేస్తుంది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరికీ జ్ఞానోదయం చేస్తుంది.

అతను 2 వ రోజు భూమి యొక్క ధనిక ఆలయాన్ని ఎలా మూసివేస్తాడో మనం తరువాత చూస్తాము.

యేసు, జీవన ముక్త, చనిపోయినవారి పవిత్ర నగరంవద్ద యాత్ర చేశాడు.

బనారస్ ఏడు పవిత్ర నగరాలలో (సప్త పూరి) పవిత్రమైనది. తీర్థ-యాత్రకు ఏటా పదిలక్షల మంది యాత్రికులు వస్తారు, జివాన్ ముక్త వంటివారు, దాని స్థానం, (.వరుణ, అస్సీ నదులు గంగానదిలో చేరిన చోట), మరియు పురాణాలలో మరియు చరిత్రలో దాని ప్రాముఖ్యత కారణంగా. బనారెస్, వారణాసి, అవిముక్త, లేదా కాశీ (“వెలుగు పట్టణం”) అని కూడా పిలుస్తారు, బనారస్ అంటే శివుడు పాపాలకు క్షమాపణ కనుగొన్నాడు.

మృతులు వారణాసిలోని మణికర్ణిక ఘాట్‌లో దహన సంస్కారాలు చేశారు.

కాశీ ఖండా (ప్రధాన తీర్థ సైట్ల కోసం ‘ట్రావెల్ గైడ్’ పురాణం) ప్రకారం, శివ, భైరవ రూపంలో, మరియు బ్రహ్మతో తీవ్ర వాదనలో, బ్రహ్మ తలలలో ఒకదాన్ని అతని శరీరం నుండి తెంచుకున్నాడు. ఈ ఘోరమైన నేరం కారణంగా, కత్తిరించిన తల అతని చేతికి అతుక్కుపోయింది – అపరాధం అతని నుండి దూరంగా ఉండదు. శివ / భైరవ అపరాధం నుండి (మరియు జతచేయబడిన తల) నుండి బయటపడటానికి చాలా ప్రదేశాలకు వెళ్ళాడు, కాని అతను బనారస్కు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే కత్తిరించిన తల అతని చేతిలో నుండి జారిపోయింది. అందువల్ల, శివ అన్ని ఇతర తీర్థాల కంటే బనారస్‌ను కోరుకున్నాడు మరియు నేడు బనారస్‌కు అనేక పుణ్యక్షేత్రాలు మరియు లింగాలు ఆయనకు అంకితం చేయబడ్డాయి.

బనారస్: పవిత్ర నగరం మరణం

కాలా భైరవ శివుని భయంకరమైన లక్షణాల యొక్క అభివ్యక్తి, మరియు కాలా (సంస్కృతం: काल) అంటే ‘మరణం’ లేదా ‘నలుపు’ అని అర్ధం. ఇది భైరవను బనారస్లో మరణ సంరక్షకుడిగా చేస్తుంది. మరణం యొక్క మరొక దేవుడు యమ వారణాసిలోకి ప్రవేశించలేకపోతున్నాడు. ఆ విధంగా భైరవ ఆత్మలను శిక్షించే మరియు సేకరించే పాత్రను నింపుతాడు. వారణాసిలో మరణించే వారు భైరవ (భైరవి యాటన) ను ఎదుర్కొంటారని చెబుతారు.

కాబట్టి బనారస్ చనిపోవడానికి, దహన సంస్కారాలకు ఒక శుభ ప్రదేశం, ఎందుకంటే మరణం అనే అంశం అక్కడ బలంగా ఉంది, మరియు మరణం మరియు సంసారం నుండి విముక్తి పొందాలనే ఆశ పెరిగింది. చాలామంది వారణాసి వద్దకు వస్తారు, వారి మరణం సమీపిస్తుందని, హించి, ధర్మశాలలో వేచి ఉన్నారు. ఈ కోణంలో వారణాసి జీవిత తీర్థయాత్రలో చివరి గమ్యం. బనారస్‌లో రెండు ప్రముఖ దహన ఘాట్లు ఉన్నాయి, మణికర్ణిక మరియు హరిశ్చంద్ర. అభయారణ్యం మరణం అని పిలువబడే మణికర్ణికైస్ రెండింటిలో ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందింది, ఇది నది ముఖభాగంలో ఉంది, ఇక్కడ దహన మంటలు నిరంతరం కాలిపోతాయి. 30000 మంది వరకు భక్తులు ఏ రోజున బనారస్ ఘాట్ల నుండి గంగానదిలో స్నానం చేయవచ్చు.

దీని ప్రకారం, ప్రజలు బనారస్లో చనిపోవడానికి భారతదేశం నలుమూలల నుండి తరలి వస్తారు, కాబట్టి వారి మరణ సమయంలో పునర్జన్మ చక్రాన్ని ఎలా విచ్ఛిన్నం చేయాలో మరియు తద్వారా మోక్షాన్ని ఎలా సాధించాలో శివ వారికి సూచించబడుతుంది. సంక్షిప్తంగా, బనారస్ చనిపోయినవారి పవిత్ర నగరం. కానీ అలాంటి మరొక నగరం ఉంది మరియు ఇది పురాతనమైనంత పవిత్రమైనది…

యెరూషలేము: పవిత్ర మరణం నగరం

యెరూషలేము చనిపోయిన వారికి మరొక పవిత్ర నగరం. అక్కడ సమాధి చేయబడటం శుభంగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే అక్కడ ఖననం చేయబడిన వారు మరణం నుండి పునరుత్థానం పొందిన మొదటి వారు అవుతారని నమ్ముతారు, మరణం వారిపై ఉన్న పట్టు నుండి విముక్తిని కనుగొంటుంది. పర్యవసానంగా, సహస్రాబ్దాలుగా, యూదులు ఈ రాబోయే స్వేచ్ఛను ఉహించి అక్కడ ఖననం చేయాలని కోరారు.

ఆధునిక జెరూసలెంలో సమాధులు; డెత్ నుండి విడుదల కావాలని ఆశిస్తున్నాను

ఈ పవిత్ర నగరానికి యేసు వచ్చాడు, ఇప్పుడు మట్టల ఆదివారం అని పిలుస్తారు. అతను అలా చేసిన విధానం, మరియు దాని సమయం అతన్ని ఒక (జీవించినప్పుడు కూడా మరణం నుండి విముక్తి) గా చూపించాయి. కానీ అతను తన కోసం జీవన ముక్త జీవిత ముక్త మాత్రమే కాదు, నీకు మరియు నాకు జీవన ముక్త అని ఉద్దేశించాడు. లాజరును మరణం నుండి జీవంలోకి తీసుకుని వచ్చిన తరువాత, అతను చనిపోయిన పవిత్ర నగరానికి చేరుకున్ప్పుడు అతను ఎలా చేశాడో తెలుసుకుంటాము. సువార్త వివరిస్తుంది:

యేసు రాజుగా యెరూషలేముకు వస్తాడు

12మరునాడు ఆ పండుగకు వచ్చిన బహుజనసమూహము యేసు యెరూషలేమునకు వచ్చుచున్నాడని విని౹ 13ఖర్జూరపుమట్టలు పట్టుకొని ఆయనను ఎదుర్కొనబోయి –జయము, ప్రభువు పేరట వచ్చుచున్న ఇశ్రాయేలురాజు స్తుతింపబడునుగాక అని కేకలువేసిరి.

14-15–సీయోను కుమారీ, భయపడకుము, ఇదిగో నీ రాజు

గాడిదపిల్లమీద ఆసీనుడై వచ్చుచున్నాడు

అని వ్రాయబడినప్రకారము యేసు ఒక చిన్న గాడిదను కనుగొని దానిమీద కూర్చుండెను.౹ 16ఆయన శిష్యులు ఈ మాటలు మొదట గ్రహింపలేదు గాని యేసు మహిమ పరచబడినప్పుడు అవి ఆయననుగూర్చి వ్రాయబడెననియు, వారాయనకు వాటినిచేసిరనియు జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనిరి.౹ 17ఆయన లాజరును సమాధిలోనుండి పిలిచి మృతులలోనుండి అతని లేపినప్పుడు, ఆయనతోకూడ ఉండిన జనులు సాక్ష్యమిచ్చిరి.౹ 18అందుచేత ఆయన ఆ సూచక క్రియ చేసెనని జనులు విని ఆయనను ఎదుర్కొన బోయిరి.౹ 19కావున పరిసయ్యులు ఒకరితో ఒకరు– మన ప్రయత్నములెట్లు నిష్‌ప్రయోజనమై పోయినవో చూడుడి. ఇదిగో లోకము ఆయనవెంటపోయినదని చెప్పుకొనిరి.

యోహాను12:12-19

ఏమి జరిగిందో పూర్తిగా అభినందించడానికి, పురాతన హీబ్రూ రాజుల ఆచారాల గురించి హీబ్రూ వేదాలు ముందే చెప్పిన వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి.

దావీదు యొక్క ‘అశ్వమేధ’ యజ్ఞ కర్మ

పూర్వీకుల రాజు దావీదు (క్రీ.పూ. 1000) తో ప్రారంభించి, హిబ్రూ రాజులు ఏటా తమ రాజ గుర్రాన్ని పవిత్ర నగరం యెరూషలేంలోకి ఉరేగింపుగా నడిపిస్తారు. పురాతన వేద అశ్వమేధ / అశ్వమేధ యజ్ఞ గుర్రపు బలి నుండి రూపం మరియు విధానంలో భిన్నమైనప్పటికీ, ఉద్దేశ్యం ఒకే విధంగా ఉంది – వారి ప్రజలకు మరియు ఇతర పాలకులకు వారి సామ్రాజ్య సార్వభౌమత్వాన్ని నిరూపించడం.

జెకర్యా ప్రవచించిన ‘విభిన్న’ ప్రవేశం

ఈ రాబోయే రాజు పేరును ప్రవచించిన జెకర్యా, యెరూషలేములోకి ప్రవేశిస్తాడని కూడా ప్రవచించాడు, కాని రాజ మౌంట్‌కు బదులుగా గాడిదపై కూర్చున్నాడు. అత్యంత అసాధారణమైన ఈ సంఘటన యొక్క వివిధ అంశాలను వివిధ హీబ్రూ ఋషులు ముందుగానే చూశారు.

జెకర్యా మరియు జెరూసలెంలోకి రాబోయే రాజు ప్రవేశాన్ని ముందే చూసిన ఇతరులు

పై సువార్తలో ఉదహరించబడిన జెకర్యా ప్రవచనంలో కొంత భాగం అండర్లైన్ చేయబడింది. జెకర్యా యొక్క పూర్తి జోస్యం:

యెరూషలేంలోకి రాబోయే రాజు

9సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, ఉల్లాసముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణగలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడు.౹ 10ఎఫ్రాయిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱ్ఱములులేకుండ చేసెదను, యుద్ధపు విల్లులేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవార్త అన్యజనులకు తెలియజేయును, సముద్రమునుండి సముద్రమువరకు యూఫ్రటీసు నది మొదలుకొని భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును.౹ 11మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రక్తమునుబట్టి తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి చెరపట్టబడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను.

జెకర్యా 9:9-11

జెకర్యా రాబోయే రాజును ప్రవచించాడు, అది ఇతర రాజులకు భిన్నంగా ఉంటుంది. ‘రథాలు’, ‘యుద్ధ గుర్రాలు’, ‘యుద్ధ విల్లు’ ఉపయోగించడం ద్వారా అతను రాజు కాడు. వాస్తవానికి ఈ రాజు ఈ ఆయుధాలను తీసివేసి, బదులుగా ‘దేశాలకు శాంతిని ప్రకటిస్తాడు’. ఏదేమైనా, ఈ రాజు ఇంకా శత్రువును ఓడించవలసి ఉంటుంది – గొప్ప శత్రువు.

ఈ రాజు ఏమి ఎదుర్కోవాలో అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇది స్పష్టమవుతుంది. సాధారణంగా, ఒక రాజు యొక్క శత్రువు ప్రత్యర్థి దేశం నుండి మరొక రాజు, లేదా మరొక సైన్యం, లేదా అతని ప్రజల నుండి తిరుగుబాటు లేదా అతనికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వ్యక్తులు. కానీ రాజు ఒక ‘గాడిద’పై వెల్లడించిన‘ ఖైదీలను నీరులేని గొయ్యి నుండి విడిపించబోతున్నాడు ’(v11) అని ప్రవక్త జెకర్యా రాశాడు. ‘గొయ్యి’ అనేది సమాధిని లేదా మరణాన్ని సూచించే హీబ్రూ మార్గం. ఈ రాబోయే రాజు ఖైదీలుగా ఉన్నవారిని, నియంతలు, అవినీతి రాజకీయ నాయకులు, దుష్ట రాజులు లేదా జైళ్ళలో చిక్కుకున్న వారిని విడిపించబోతున్నాడు, కాని మరణానికి ‘ఖైదీలుగా’ ఉన్న వారిని విడిపించబోతున్నాడు.

మరణం నుండి ప్రజలను రక్షించడం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, మరణాన్ని ఆలస్యం చేయడానికి ఒకరిని రక్షించడం అని అర్థం. ఉదాహరణకు, మేము మునిగిపోతున్న వ్యక్తిని రక్షించవచ్చు లేదా మరొకరి ప్రాణాలను రక్షించే  ఓషధాన్ని అందించవచ్చు. ఇది మరణాన్ని మాత్రమే వాయిదా వేస్తుంది ఎందుకంటే ‘రక్షింపబడిన’ వ్యక్తి తరువాత చనిపోతాడు. కానీ జెకర్యా ప్రజలను ‘మరణం నుండి’ రక్షించడం గురించి ప్రవచించలేదు, కానీ మరణంతో ఖైదు చేయబడిన వారిని – అప్పటికే చనిపోయిన వారిని రక్షించడం గురించి. జెకర్యా ప్రవచించిన గాడిదపై వస్తున్న రాజు మరణాన్ని ఎదుర్కొని దానిని ఓడించేవాడు – దాని ఖైదీలను విడిపించాడు.

మట్టల ఆదివారం నాడు యేసు నెరవేర్పు

మట్టల ఆదివారం అని పిలువబడే రోజున యెరూషలేములోకి ప్రవేశించడం ద్వారా యేసు జెకర్యా ప్రవచనంతో రాజ హీబ్రూ ‘అశ్వమేధ’ యజ్ఞ ఉరేగింపును విలీనం చేశాడు. యుద్ధ గుర్రానికి బదులుగా అతన్ని గాడిదపై ఎక్కించారు. ప్రజలు దావీదు కోసం చేసినట్లుగా యేసు కోసం వారి పవిత్రమైన గీతాస్ (కీర్తనలు) నుండి అదే పాటను పాడారు

25యెహోవా, దయచేసి నన్ను రక్షించుము

యెహోవా, దయచేసి అభివృద్ధి కలిగించుము.

26యెహోవాపేరట వచ్చువాడు ఆశీర్వాద మొందును

గాక

యెహోవా మందిరములోనుండి మిమ్ము దీవించు

చున్నాము.

27యెహోవాయే దేవుడు, ఆయన మనకు వెలుగు నను

గ్రహించియున్నాడు

ఉత్సవ బలిపశువును త్రాళ్లతో బలిపీఠపు కొమ్ములకు

కట్టుడి.

కీర్తనలు118:25-27

యేసు లాజరును మరణం నుండి లేపేను అని వారికి తెలుసు కాబట్టి ప్రజలు ఈ పురాతన పాటను ఆయనకు పాడారు, మరియు ఆయన యెరూషలేముకు వస్తారని వారు ఉహించారు. కీర్తన 118: 25 చాలా కాలం ముందు వ్రాసినట్లుగా, ‘హోసన్నా’ అంటే ‘రక్షించు’ అని వారు అరిచారు. యేసు వారిని దేని నుండి ‘రక్షించబోతున్నాడు? జెకర్యా ప్రవక్త ఇప్పటికే మాకు చెప్పారు – మరణం కూడా. గాడిదపై వారి పవిత్ర నగరమైన మరణంలోకి ప్రవేశించడం ద్వారా యేసు తనను తాను ఈ రాజుగా ప్రకటించుకోవడం ఎంతవరకు సముచితం.

యేసు దుఖంతో ఏడుస్తాడు

మట్టల ఆదివారం నాడు యేసు యెరూషలేములోకి ప్రవేశించినప్పుడు (విజయోత్సవ ప్రవేశం అని కూడా పిలుస్తారు) మత పెద్దలు ఆయనను వ్యతిరేకించారు. వారి వ్యతిరేకతకు యేసు ప్రతిస్పందనను సువార్తలు నమోదు చేస్తాయి.

41ఆయన పట్టణమునకు సమీపించినప్పుడు దానిని చూచి దాని విషయమై యేడ్చి 42–నీవును ఈ నీ దినమందైనను సమాధానసంబంధమైన సంగతులను తెలిసికొనినయెడల నీకెంతో మేలు; గాని యిప్పుడవి నీ కన్నులకు మరుగు చేయబడియున్నవి. 43(ప్రభువు) నిన్ను దర్శించిన కాలము నీవు ఎరుగకుంటివి గనుక నీ శత్రువులు నీ చుట్టు గట్టు కట్టి ముట్టడివేసి, అన్ని ప్రక్కలను నిన్ను అరికట్టి, నీలోనున్న నీ పిల్లలతోకూడ నిన్ను నేల కలిపి 44నీలో రాతిమీద రాయి నిలిచియుండ నియ్యని దినములు వచ్చునని చెప్పెను.

లూకా19:41–44

‘ఈ రోజున’ నాయకులు ‘దేవుడు వచ్చే సమయాన్ని గుర్తించి ఉండాలి’ అని యేసు చెప్పాడు.

ఆయన అర్థం ఏమిటి? వారు ఏమి కోల్పోయారు?

537 సంవత్సరాల ముందే డేనియల్ ప్రవచించిన ‘సెవెన్స్’ యొక్క చిక్కును వారు తమ వేదాలలో కోల్పోయారు. ఏడులు చేసిన ఈ సూచన ఐదువందల సంవత్సరాల క్రితం రాజు రాక దినం అంచనా వేసింది.

డేనియల్ సెవెన్స్ అతని రాబోయే రోజును ts హించాడు

జెకర్యా యొక్క ప్రవచనాలు (మరణాన్ని ఓడించడానికి రాజు గాడిదపై రావడం గురించి) మరియు దానియేలు ప్రవచనాలు అదే రోజున మరియు అదే నగరంలో – యెరూషలేము, చనిపోయినవారి పవిత్ర నగరం నుండి మట్టల శుభప్రదమైనది.

దేశాలలో మాకు

బనారస్ దాని శుభ ప్రదేశం కారణంగా చనిపోయినవారి తీర్థ యాత్ర పవిత్ర నగరం. పైన వివరించిన భైరవ కథ యొక్క అదే ప్రదేశానికి వస్తేనే యాత్రికులు ఆశీర్వాదం పొందుతారు. అందుకే దీని మరో పేరు కాశీ, వెలుగు పట్టణం.సిటీ

యేసు మన జీవన ముక్తాగా ఉండటంతో ఇది భిన్నంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే యెరూషలేములో మరణంపై ఆయన విజయం, ఆయన ప్రకారం, యెరూషలేము వెలుపల ఉన్న అన్ని దేశాలకు వెళతారు.

ఎందుకు?

ఎందుకంటే అతను తనను తాను ‘ప్రపంచ కాంతి’ గా ప్రకటించుకున్నాడు, ఎవరి విజయం యెరూషలేము నుండి అన్ని దేశాలకు వెళుతుంది – మీరు మరియు నేను ఎక్కడ నివసిస్తున్నా. యేసు విజయంతో ఆశీర్వదించబడటానికి మనం యాత్రలోని యెరూషలేముకు వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. మరణంతో అతని యుద్ధానికి దారితీసిన ఆ వారం జరిగిన సంఘటనలలో మనం చూశాము.

క్రీస్తు రాకడ: ‘ఏడు’ కాలచక్రంలో

పవిత్ర ఏడు

ఏడు అనేది పవిత్రతతో క్రమం తప్పకుండా ముడిపడి ఉన్న పవిత్ర సంఖ్య. గంగా, గోదావరి, యమునా, సింధు, సరస్వతి, కావేరి, మరియు నర్మదా అనే ఏడు పవిత్ర నదులు ఉన్నాయని పరిగణించండి.

ఏడు పవిత్ర నగరాలతో ఏడు పవిత్ర నగరాలు (సప్త పూరి) ఉన్నాయి. ఏడు తీర్థ సైట్లు:

 1. అయోధ్య (అయోధ్య పూరి),
 2. మధుర (మధుర పూరి),
 3. హరిద్వార్ (మాయ పూరి),
 4. వారణాసి (కాశీ పూరి),
 5. కాంచీపురం (కంచి పూరి),
 6. ఉజ్జయిని (అవంతిక పూరి),
 7.  ద్వారక (ద్వారకా పూరి)

విశ్వోద్భవ శాస్త్రంలో విశ్వంలో ఏడు ఎగువ మరియు ఏడు దిగువ లోకాలు ఉన్నాయి. వికీపీడియా రాష్ట్రాలు

… 14 ప్రపంచాలు ఉన్నాయి, ఏడు ఉన్నతవి. (వ్యాహ్ర్టిస్) మరియు ఏడు దిగువ (పెటలాస్), అంటే. భు, భువాస్, స్వార్, మహాస్, జనస్, తపస్, మరియు సత్య పైన మరియు అటాలా, విటాలా, సుతాలా, రసతాలా, తలాటాలా, మహతాలా, పాతా …

చక్ర విద్యార్థులు క్రమం తప్పకుండా మన శరీరంలోని ఏడు చక్ర మండలాలను ఉదహరిస్తారు

1. ములాధర 2. స్వధిస్థాన 3. నభి-మణిపుర 4. అనాహత 5. విశుద్ధి 6. అజ్నా 7. సహస్ర

హిబ్రూ వేదాలలో పవిత్రమైన ‘ఏడు’

నదులు, తీర్థాలు, వ్యాహర్టిస్, పెటాలాస్ మరియు చక్రాలు ‘ఏడు’ చేత పూర్తి చేయబడినందున, హీబ్రూ వేదాలలో క్రీస్తు రాకడను ప్రవచించటానికి ఏడు కూడా ఉపయోగించబడిందని ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. వాస్తవానికి, పురాతన ఋషులు(ప్రవక్తలు) అతని రాకను గుర్తించడానికి ఏడు ఏడు చక్రాలను ఉపయోగించారు. మేము ఈ ‘ఏడు ఏడులు’ చక్రాన్ని అన్‌లాక్ చేసాము, కాని మొదట ఈ పురాతన హీబ్రూ ప్రవక్తల గురించి కొద్దిగా సమీక్షించాము.

వందల సంవత్సరాల నుండి ఒకదానికొకటి విడిపోయి, తమలో మానవ సమన్వయం అసాధ్యం అయినప్పటికీ, వారి ప్రవచనాలు రాబోయే క్రీస్తుపై కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. ఈ ఇతివృత్తాన్ని ప్రారంభించడానికి యెషయా కొమ్మ యొక్క చిహ్నాన్ని ఉపయోగించాడు. ఈ కొమ్మకు  యౌషువా, (ఆంగ్లంలో యేసు) అని పేరు పెట్టాలని జెకర్యా ప్రవచించాడు. అవును, యేసు జీవించడానికి 500 సంవత్సరాల ముందు క్రీస్తు పేరు ప్రవచించబడింది.

ప్రవక్త దానియేలు – ఏడుల్లో

ఇప్పుడు దానియేలుకు. అతను బబులోనియులు ప్రవాసంలో నివసించాడు, బబులోనియులు మరియు పెర్షియులు ప్రభుత్వాలలో శక్తివంతమైన అధికారి – మరియు ఒక హీబ్రూ ప్రవక్త.

హీబ్రూ వేదాల ఇతర ప్రవక్తలతో దానియేలు కాలక్రమంలో చూపించారు

తన పుస్తకంలో, దానియేలు కింది సందేశాన్ని అందుకున్నాడు:

21నేను ఈలాగున మాటలాడుచు ప్రార్థన చేయుచునుండగా, మొదట నేను దర్శనమందు చూచిన అతి ప్రకాశమానుడైన గబ్రియేలను ఆ మనుష్యుడు సాయంత్రపు బలి అర్పించు సమయమున నాకు కనబడి నన్ను ముట్టెను.౹ 22అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇట్లనెను–దానియేలూ, నీకు గ్రహింపశక్తి ఇచ్చుటకు నేను వచ్చితిని.౹ 23నీవు బహు ప్రియుడవు గనుక నీవు విజ్ఞాపనముచేయ నారంభించి నప్పుడు, ఈ సంగతిని నీకు చెప్పుటకు వెళ్లవలెనని ఆజ్ఞ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన దర్శనభావమును గ్రహించుము.౹ 24తిరుగుబాటును మాన్పుటకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, యుగాంతమువరకుండునట్టి నీతిని బయలు పరచుటకును, దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుటకును, అతి పరిశుద్ధ స్థలమును అభిషేకించుటకును, నీ జనమునకును పరిశుద్ధ పట్టణమునకును డెబ్బదివారములు విధింపబడెను.౹ 25యెరూషలేమును మరల కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయము మొదలుకొని అభిషిక్తుడగు అధిపతి వచ్చువరకు ఏడు వారములు పట్టునని స్పష్టముగా గ్రహించుము. అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పట్టణపు రాచవీధులును కందకములును మరల కట్టబడును.౹ 26ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమ్మట ఏమియులేకుండ అభిషిక్తుడు నిర్మూలము చేయబడును. వచ్చునట్టి రాజుయొక్క ప్రజలు పవిత్ర పట్టణమును పరిశుద్ధ ఆలయమును నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాత్తుగా వచ్చును. మరియు యుద్ధకాలాంతమువరకు నాశనము జరుగునని నిర్ణయింపబడెను.

దానియేలు 9:21-26a

అతను ఎప్పుడు వస్తాడో ఉహించే ‘అభిషిక్తుడు’ (= క్రీస్తు = మెస్సీయ) యొక్క ప్రవచనం ఇది. ఇది ‘యెరూషలేమును పునరుద్ధరించడానికి మరియు పునర్నిర్మించడానికి’ ఆజ్ఞతో ప్రారంభమవుతుంది. దానియేలు ఇవ్వబడింది మరియు ఈ సందేశాన్ని వ్రాసినప్పటికీ (క్రీ.పూ. 537) ఈ కౌంట్డౌన్ ప్రారంభాన్ని చూడటానికి అతను జీవించలేదు.

యెరూషలేము పునరుద్ధరించడానికి ఆజ్ఞ

కానీ నెహెమ్యా, డేనియల్ దాదాపు వంద సంవత్సరాల తరువాత, ఈ కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది. అని తన పుస్తకంలో రాశాడు

1అటుతరువాత అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడికాలమున ఇరువదియవ సంవత్సరములో నీసాను మాసమందు రాజు ద్రాక్షారసము త్రాగవలెనని చూచుచుండగా నేను ద్రాక్షారసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూర్వము నేనెన్నడును అతనియెదుట విచారముగా ఉండలేదు.౹ 2కాగా రాజు–నీకు వ్యాధిలేదు గదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉన్నదేమి? నీ హృదయదుఃఖము చేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా 3నేను మిగుల భయపడి–రాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణము పాడైపోయి, దాని గుమ్మములును అగ్నిచేత కాల్చబడి యుండగా నాకు దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని.౹ 4అప్పుడు రాజు –ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచున్నావని నన్నడుగగా, నేను ఆకాశమందలి దేవునికి ప్రార్థన చేసి 5రాజుతో–నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణమును తిరిగి కట్టునట్లుగా నన్ను యూదాదేశమునకు పంపుడని వేడుకొనుచున్నానని నేను మనవి చేసితిని.౹ 6అందుకు రాజు రాణి తన యొద్ద కూర్చునియుండగా–నీ ప్రయాణము ఎన్నిదినములు పట్టును? నీవు ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చెదవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని చెప్పినప్పుడు రాజు నన్ను పంపుటకు చిత్తముగలవాడాయెను.౹

నెహెమ్యా 2:1-6

 11అంతట నేను యెరూషలేమునకు వచ్చి మూడుదినములు అక్కడనేయుండి

నెహెమ్యా2:11

కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమవుతుందని దానియేలు ప్రవచించిన “యెరూషలేమును పునరుద్ధరించడానికి మరియు పునర్నిర్మించడానికి” ఇది ఆర్డర్‌ను నమోదు చేస్తుంది. ఇది పెర్షియన్ చక్రవర్తి అర్తహషస్త రాజు  20 వ సంవత్సరంలో, క్రీస్తుపూర్వం 465 లో తన పాలనను ప్రారంభించినట్లు చరిత్రలో ప్రసిద్ది చెందింది. ఈ విధంగా అతని 20 వ సంవత్సరం క్రీస్తుపూర్వం 444 సంవత్సరంలో ఈ ఉత్తర్వును ఇస్తుంది. దానియేలు తరువాత దాదాపు వంద సంవత్సరాల తరువాత, పెర్షియన్ చక్రవర్తి తన ఆజ్ఞని జారీ చేశాడు, క్రీస్తును తీసుకువచ్చే కౌంట్డౌన్ ప్రారంభించాడు.

ది మిస్టీరియస్ ఏడులు

“ఏడు‘ ఏడులు ’మరియు అరవై రెండు‘ ఏడులు ’తరువాత క్రీస్తు వెల్లడవుతారని దానియేలు జోస్యం సూచించింది.

 ‘ఏడు’ అంటే ఏమిటి?

మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఏడు సంవత్సరాల చక్రం ఉంది. ప్రతి 7 వ సంవత్సరానికి భూమి వ్యవసాయం నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి, తద్వారా నేల తిరిగి నింపబడుతుంది. కాబట్టి ‘ఏడు’ అనేది 7 సంవత్సరాల చక్రం. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కౌంట్‌డౌన్ రెండు భాగాలుగా వస్తుంది. మొదటి భాగం ‘ఏడు ఏడులు’ లేదా ఏడు 7 సంవత్సరాల కాలాలు. ఇది, 7 * 7 = 49 సంవత్సరాలు, యెరూషలేమును పునర్నిర్మించడానికి సమయం పట్టింది. దీని తరువాత అరవై రెండు ఏడులు, కాబట్టి మొత్తం కౌంట్డౌన్ 7 * 7 + 62 * 7 = 483 సంవత్సరాలు. ఆజ్ఞ నుండి క్రీస్తు వెల్లడయ్యే వరకు 483 సంవత్సరాలు ఉంటుంది.

360 రోజుల సంవత్సరం

మనము ఒక చిన్న క్యాలెండర్ సర్దుబాటు చేయాలి. చాలామంది పూర్వీకులు చేసినట్లుగా, ప్రవక్తలు 360 రోజుల సుదీర్ఘ సంవత్సరాన్ని ఉపయోగించారు. క్యాలెండర్‌లో ‘సంవత్సరం’ పొడవును నిర్ణయించడానికి వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి. పశ్చిమ ఒకటి (సౌర విప్లవం ఆధారంగా) 365.24 రోజులు, ముస్లిం ఒకటి 354 రోజులు (చంద్రుని చక్రాల ఆధారంగా). దానియేలు ఉపయోగించినది 360 రోజులలో సగం మార్గం. కాబట్టి 483 ‘360-రోజుల’ సంవత్సరాలు 483 * 360 / 365.24 = 476 సౌర సంవత్సరాలు.

క్రీస్తు రాక సంవత్సరానికి ఉహించబడింది

క్రీస్తు వస్తాడని ఉహించినప్పుడు మనం ఇప్పుడు లెక్కించవచ్చు. మేము 1క్రీ.పూ – 1క్రీ.శ నుండి 1 సంవత్సరం మాత్రమే ఉన్న ‘క్రీ.పూ’ నుండి ‘క్రీ.శ’ యుగానికి వెళ్తాము (‘సున్నా’ సంవత్సరం లేదు). ఇక్కడ లెక్కింపు ఉంది.

ప్రారంభ సంవత్సరం444 క్రీ.పూ’  (అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడికాలమున ఇరువదియవ సంవత్సరములో)
కాలం సమయం476 సౌర సంవత్సరాలు
ఆధునిక క్యాలెండర్‌లో రాక అంచనా(-444 + 476 + 1) (‘+1’ క్రీ.శ ఇక్కడ లేదుకాబట్టి) = 33
రాక సంవత్సరం33 క్రీ.శ
క్రీస్తు రాక కోసం ఆధునిక క్యాలెండర్ లెక్కలు

మాట్టల ఆదివారం యొక్క ప్రసిద్ధ వేడుకగా మారిన నజరేయుడైన యేసు గాడిదపై యెరూషలేముకు వచ్చాడు. ఆ రోజు అతను తనను తాను ప్రకటించుకొని వారి క్రీస్తుగా యెరూషలేములోకి వెళ్ళాడు. ఈ సంవత్సరం 33 CE -ఉహించినట్లు.

ప్రవక్తలు దానియేలు మరియు నెహెమ్యా, వారు 100 సంవత్సరాల దూరంలో నివసించినప్పటి నుండి ఒకరినొకరు తెలుసుకోలేకపోయారు, క్రీస్తును వెల్లడించిన కౌంట్డౌన్ కదలికలో ప్రవచనాలను స్వీకరించడానికి దేవుడు సమన్వయం చేసుకున్నాడు. దానియేలు తన ‘ఏడులు’ దృష్టిని పొందిన 537 సంవత్సరాల తరువాత, యేసు క్రీస్తుగా యెరూషలేములోకి ప్రవేశించాడు. జెకర్యా క్రీస్తు పేరును ఉహించడంతో పాటు, ఈ ప్రవక్తలు అద్భుతమైన అంచనాలను వ్రాశారు, తద్వారా దేవుని ప్రణాళికను అందరూ చూడగలరు.

 ‘రాక’ దినం ఉహించారు

ప్రవేశించిన సంవత్సరాన్ని ఉహించడం, ఇది జరగడానికి వందల సంవత్సరాల ముందు, ఆశ్చర్యకరమైనది. కానీ వారు దానిని రోజు వరకు ఉహించారు.

క్రీస్తు వెల్లడి చేయడానికి 360 రోజుల ముందు 483 సంవత్సరాలు డేనియల్ ఉహించాడు. దీని ప్రకారం, రోజుల సంఖ్య:

        483 సంవత్సరం * 360 రోజులు/సంవత్సరం = 173880 రోజులు

సంవత్సరానికి 365.2422 రోజులు ఉన్న ఆధునిక అంతర్జాతీయ క్యాలెండర్ పరంగా ఇది 25 అదనపు రోజులతో 476 సంవత్సరాలు. (173880 / 365.24219879 = 476 మిగిలిన 25)

అర్తహషస్త రాజు జెరూసలేం పునరుద్ధరణకు ఆజ్ఞ:

20 సంవత్సరంలో నీసాను మాసమందు …

నెహెమ్యా 2:1

నిసానను 1 యూదు మరియు పెర్షియన్ నూతన సంవత్సరం ప్రారంభించినప్పటి నుండి హామీ ఇవ్వబడింది, ఈ వేడుకలో రాజు నెహెమ్యాతో మాట్లాడటానికి కారణం ఇచ్చాడు. నిసాను 1 వారు చంద్ర నెలలను ఉపయోగించినందున అమావాస్యను కూడా సూచిస్తుంది. ఆధునిక ఖగోళశాస్త్రంతో, ఆ అమావాస్య నిసాన్ 1, క్రీ.పూ 444 ను గుర్తించినప్పుడు మనకు తెలుసు. ఖగోళ లెక్కలు పెర్షియన్ చక్రవర్తి అర్తహషస్త రాజు యొక్క 20 వ సంవత్సరంలో నిసాను 1 యొక్క నెలవంక చంద్రుడిని క్రీ.పూ 444 మార్చి 4 న ఆధునిక క్యాలెండర్‌లో ఉంచాయి[[i]].

… మట్టల ఆదివారం వరకు

ఈ తేదీకి దానియేలు ప్రవచించిన 476 సంవత్సరాల సమయాన్ని జోడిస్తే, పైన వివరించిన విధంగా మార్చి 4, 33 CE కి తీసుకువస్తుంది. మార్చి 4, 33 కు డేనియల్ ప్రవచించిన మిగిలిన 25 రోజులను జోడిస్తే, మార్చి 29, 33 CE ని ఇస్తుంది. క్రీస్తుశకం 33 మార్చి 29 ఆదివారం – మట్టల ఆదివారం – యేసు గాడిదపై యెరూషలేములోకి ప్రవేశించిన రోజు, క్రీస్తు అని చెప్పుకున్నాడు. [ii]

ప్రారంభం – ఆజ్ఞ జారీ చేయబడిందిమార్చి 4, 444 క్రీ.పూ
సౌర సంవత్సరాలను జోడించండి (-444+ 476 +1)మార్చి 4, 33 క్రీ.పూ
ఏడులు’కు మిగిలిన 25 రోజులను జోడించండిమార్చి 4 + 25 = మార్చి 29, 33 క్రీ.పూ
మార్చి29, 33 క్రీ.పూయేసు మట్టల ఆదివారం యెరుషలేము ప్రవేశించడం
మార్చి 29, 33 న, గాడిదపై ఎక్కిన యెరూషలేములోకి ప్రవేశించడం ద్వారా, యేసు జెకర్యా ప్రవచనం మరియు దానియేలు ప్రవచనం రెండింటినీ నెరవేర్చాడు.
మట్టల ఆదివారం రోజున దానియేలు ‘ఏడులు’ చక్రం నెరవేరింది

. క్రీస్తును వెల్లడించడానికి 173880 రోజుల ముందు దానియేలు ఉహించాడు; నెహెమ్యా సమయం ప్రారంభించాడు. మట్టల ఆదివారం యేసు యెరూషలేములోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఇది మార్చి 29, 33 న ముగిసింది, అన్నీ ‘ఏడులు’ లో కొలుస్తారు.

అదే రోజు తరువాత, యేసు తన చర్యలను సృష్టి వారంలో, మరో ఏడు తరువాత నమూనా చేయడం ప్రారంభించాడు. ఈ విధంగా అతను తన శత్రువు మరణంతో తన యుద్ధానికి దారితీసిన సంఘటనలను ప్రారంభించాడు.


[i] డాక్టర్ హెరాల్డ్ డబ్ల్యూ. హోహ్నర్, క్రీస్తు జీవితం యొక్క కాలక్రమ కోణాలు. 1977. 176 పి.

[ii] రాబోయే శుక్రవారం పస్కా, మరియు పస్కా ఎప్పుడూ నిసాను 14 లో ఉండేది. 33 CE లో నిసాన్ 14 ఏప్రిల్ 3. ఏప్రిల్ 3 శుక్రవారం 5 రోజుల ముందు, మట్టల ఆదివారం మార్చి 29.

యేసు కార్ సేవక్ గా పనిచేస్తున్నాడు – అయోధ్యలో కంటే ఎక్కువ కాలం కొనసాగే వైరాన్ని రేకెత్తిస్తాడు

అయోధ్యలో సుదీర్ఘమైన మరియు చేదు వైరం కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది, ఇది న్యూయార్క్ నగరంలో కలకలం రేపింది అని అస్అమన్యూస్ నివేదించింది. అయోధ్య వివాదం వందల సంవత్సరాల నాటి రాజకీయ, చారిత్రక మరియు సామాజిక-మత వైరం, సాంప్రదాయకంగా రామా (రాముని జన్మభూమి) జన్మస్థలంగా పరిగణించబడే ఒక సైట్ నియంత్రణపై కేంద్రీకృతమై ఉంది, అదే స్థలంలో బాబ్రీ మసీదు మసీదుకు వ్యతిరేకంగా ఉంచబడింది.

బాబ్రీ మసీదు శాసనాల ప్రకారం, మొట్టమొదటి మొఘల్ చక్రవర్తి బాబర్ దీనిని 1528-29లో నిర్మించారు. శతాబ్దాలుగా వివాదం బాబ్రీ మసీదుకు నీడను ఇచ్చింది, ఎందుకంటే బాబర్ రామ జన్మస్థలాన్ని స్మరించుకునే పూర్వపు ఆలయ శిధిలాలపై బాబర్ దీనిని నిర్మించాడని చాలామంది నమ్ముతారు. ఈ పోరాటం శతాబ్దాలుగా ఉద్భవించింది, తరచూ హింసాత్మక అల్లర్లు మరియు కాల్పులకు దారితీసింది.

అయోధ్యలో కార్ సేవకులు

1992 లో విశ్వ హిందూ పరిషత్ (విహెచ్‌పి) మరియు భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) నిర్వహించిన ర్యాలీలో 150 000 కార్ సేవకులు లేదా మతపరమైన వాలంటీర్లు సమావేశమయ్యారు. ఈ కర్ సేవకులు మార్చ్ సమయంలో బాబ్రీ మసీదు మసీదును ధ్వంసం చేశారు. మసీదు నాశనం కారణంగా భారతదేశం అంతటా అల్లర్లు జరిగాయి. బొంబాయిలో 2000 మంది మరణించారు.

అప్పటి నుండి 2019 వరకు వైరం న్యాయస్థానాల గుండా, దేశ రాజకీయాల్లో తిరుగుతూ, వీధుల్లో అల్లరి చేసింది. రాముని ఆలయాన్ని నిర్మించటానికి కార్ సేవకుల సిద్ధంగా ఉండటం వీహెచ్‌పీ ఉపందుకుంది.

చివరికి 2019 లో, తుది అప్పీల్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు వారి తీర్పును ప్రకటించింది. పన్ను రికార్డుల ఆధారంగా ఈ భూమి ప్రభుత్వానికి చెందినదని తీర్పు ఇచ్చింది. హిందూ దేవాలయాన్ని నిర్మించడానికి ఒక ట్రస్ట్ భూమిని అందుకోవాలని ఇది ఆదేశించింది. వారి మసీదు కోసం ప్రభుత్వం సున్నీ సెంట్రల్ వక్ఫ్ బోర్డుకు మరో భూమిని కేటాయించాల్సి వచ్చింది.

5 ఫిబ్రవరి 2020 న, శ్రీ రామ్ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ అయోధ్యలో రామ్ ఆలయాన్ని నిర్మిస్తామని భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆగస్టు 5, 2020 గ్రౌండ్ బ్రేకింగ్ వేడుకను భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించారు. ఈ ఆలయ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించడంలో ఉద్రిక్తతలు న్యూయార్క్ నగరంలో అనుభవించబడ్డాయి.

కార్ సేవక్ మొదట సిక్కు పదం, ఎవరైనా మతపరమైన కారణాలలో తన సేవలను స్వేచ్ఛగా స్వచ్ఛందంగా అందిస్తున్నారు. ఈ పదం సంస్కృత కార్ (చేతి), సేవక్ (సేవకుడు) నుండి వచ్చింది. అయోధ్య పోరులో, ఈ సిక్కు సంప్రదాయం నుండి రుణాలు తీసుకొని కార్ సేవకులను వీహెచ్‌పీ నిర్వహించింది.

కార్ సేవకునిగా విభిన్నగా యేసు

ఈ అయోధ్య పోరుకు చాలా కాలం ముందు, యేసు కూడా కార్ సేవక్ పాత్రను పోషించాడు, ఒక విరోధితో వైరం ప్రకటించాడు, అది మానవ జీవితంలోని అనేక రంగాలలో కూడా రికోచెట్ చేసింది, ఈ రోజు వరకు కొనసాగుతున్న ప్రజల మధ్య విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ వైరం ఒక పవిత్ర ఆలయంలో కూడా కేంద్రీకృతమై ఉంది. యేసు సమీపంలోని గ్రామంలో మొదలైంది, కార్ సేవాక్ అయ్యాడు, ఎంతో అవసరమున్న స్నేహితులకు సహాయం చేయడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చాడు. ఈ రకమైన చర్య సంఘటనల గొలుసును ప్రేరేపించింది, చరిత్రను మార్చింది మరియు అయోధ్య వైరం కంటే మన జీవితాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. యేసు కర్ సేవక్ కార్యకలాపాలు అతని కేంద్ర లక్ష్యాన్ని వెల్లడించాయి.

యేసు మిషన్ ఏంటి?

యేసు బోధించాడు, స్వస్థపరిచాడు మరియు అనేక అద్భుతాలను చేసాడు. కానీ ప్రశ్న ఇప్పటికీ అతని శిష్యులు, అనుచరులు మరియు అతని శత్రువుల మనస్సులలో ఉంది: అతను ఎందుకు వచ్చాడు? మోషేతో సహా మునుపటి ఋషులు (ప్రవక్తలు) కూడా శక్తివంతమైన అద్భుతాలు చేశారు. మోషే అప్పటికే ధర్మ చట్టం ఇచ్చాడు, మరియు యేసు “చట్టాన్ని రద్దు చేయటానికి రాలేదు” కాబట్టి, అతని లక్ష్యం ఏమిటి?

యేసు స్నేహితుడు చాలా అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. యేసు తన స్నేహితుడిని నయం చేస్తాడని అతని శిష్యులు ఉహించారు, అతను చాలా మందిని స్వస్థపరిచాడు. తన స్నేహితుడిని స్వస్థపరచడం కంటే చాలా లోతైన మార్గంలో సహాయం చేయడానికి అతను స్వచ్ఛందంగా ఎలా ముందుకు వచ్చాడో సువార్త నమోదు చేస్తుంది. అతను స్వచ్ఛందంగా ఏమి చేస్తున్నాడో, కార్ సేవక్ వలె అతని లక్ష్యం ఏమిటో ఇది వెల్లడించింది. ఇక్కడ ఖాతా ఉంది.

యేసు మరణాన్ని ఎదుర్కొంటాడు

రియ, ఆమె సహోదరియైన మార్త, అనువారి గ్రామమైన బేతనియలోనున్న లాజరు అను ఒకడు రోగి యాయెను.
2 ఈ లాజరు ప్రభువునకు అత్తరుపూసి తల వెండ్రుకలతో ఆయన పాదములు తుడిచిన మరియకు సహోదరుడు.
3 అతని అక్క చెల్లెండ్రుప్రభువా, యిదిగో నీవు ప్రేమించువాడు రోగియై యున్నాడని ఆయనయొద్దకు వర్తమానము పంపిరి.
4 యేసు అది వినియీ వ్యాధి మరణముకొరకు వచ్చినదికాదు గాని దేవుని కుమారుడు దానివలన మహిమ పరచబడునట్లు దేవుని మహిమకొరకు వచ్చినదనెను.
5 యేసు మార్తను ఆమె సహోదరిని లాజరును ప్రేమించెను.
6 అతడు రోగియై యున్నాడని యేసు వినినప్పుడు తానున్నచోటనే యింక రెండు దినములు నిలిచెను.
7 అటుపిమ్మట ఆయనమనము యూదయకు తిరిగి వెళ్లుదమని తన శిష్యులతో చెప్పగా
8 ఆయన శిష్యులుబోధకుడా, యిప్పుడే యూదులు నిన్ను రాళ్లతో కొట్ట చూచుచుండిరే; అక్కడికి తిరిగి వెళ్లుదువా అని ఆయన నడిగిరి.
9 అందుకు యేసుపగలు పండ్రెండు గంటలున్నవి గదా, ఒకడు పగటివేళ నడిచిన యెడల ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనుక తొట్రు పడడు.
10 అయితే రాత్రివేళ ఒకడు నడిచినయెడల వానియందు వెలుగులేదు గనుక వాడు తొట్రుపడునని చెప్పెను.
11 ఆయన యీ మాటలు చెప్పిన తరువాతమన స్నేహితుడైన లాజరు నిద్రించుచున్నాడు; అతని మేలు కొలుప వెళ్లుచున్నానని వారితో చెప్పగా
12 శిష్యులు ప్రభువా, అతడు నిద్రించినయెడల బాగుపడుననిరి.
13 యేసు అతని మరణమునుగూర్చి ఆ మాట చెప్పెను గాని వారు ఆయన నిద్ర విశ్రాంతిని గూర్చి చెప్పెననుకొనిరి.
14 కావున యేసు లాజరు చనిపోయెను,
15 మీరు నమ్మునట్లు నేనక్కడ ఉండలేదని మీ నిమిత్తము సంతోషించుచున్నాను; అయినను అతనియొద్దకు మనము వెళ్లుదము రండని స్పష్టముగా వారితో చెప్పెను.
16 అందుకు దిదుమ అనబడిన తోమాఆయనతో కూడ చనిపోవుటకు మన మును వెళ్లుదమని తనతోడి శిష్యులతో చెప్పెను.
17 యేసు వచ్చి అదివరకే అతడు నాలుగు దినములు సమాధిలో ఉండెనని తెలిసికొనెను.
18 బేతనియ యెరూష లేమునకు సమీపమై యుండెను; దానికి ఇంచుమించు కోసెడు దూరము
19 గనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరునిగూర్చి మార్తను మరియను ఓదార్చుటకై వారి యొద్దకు వచ్చియుండిరి.
20 మార్త యేసు వచ్చుచున్నాడని విని ఆయనను ఎదుర్కొన వెళ్లెనుగాని మరియ యింటిలో కూర్చుండి యుండెను.
21 మార్త యేసుతోప్రభువా, నీవిక్కడ ఉండినయెడల నా సహోదరుడు చావకుండును.
22 ఇప్పుడైనను నీవు దేవుని ఏమడిగినను దేవుడు నీకను గ్రహించునని యెరుగుదుననెను.
23 యేసు నీ సహో దరుడు మరల లేచునని ఆమెతో చెప్పగా
24 మార్త ఆయనతో అంత్య దినమున పునరుత్థానమందు లేచునని యెరుగుదుననెను.
25 అందుకు యేసుపునరుత్థానమును జీవమును నేనే; నాయందు విశ్వాసముంచువాడు చని పోయినను బ్రదుకును;
26 బ్రదికి నాయందు విశ్వాస ముంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికిని చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా? అని ఆమెను నడిగెను.
27 ఆమె అవును ప్రభువా, నీవు లోకమునకు రావలసిన దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువని నమ్ముచున్నానని ఆయనతో చెప్పెను.
28 ఆమె ఈ మాట చెప్పి వెళ్లిబోధకుడు వచ్చి నిన్ను పిలుచుచున్నాడని తన సహోదరియైన మరియను రహస్య ముగా పిలిచెను.
29 ఆమె విని త్వరగా లేచి ఆయన యొద్దకు వచ్చెను.
30 యేసు ఇంకను ఆ గ్రామములోనికి రాక, మార్త ఆయనను కలిసికొనిన చోటనే ఉండెను
31 గనుక యింటిలో మరియతో కూడ నుండి ఆమెను ఓదార్చుచుండిన యూదులు మరియ త్వరగా లేచి వెళ్లుట చూచి, ఆమె సమాధియొద్ద ఏడ్చుటకు అక్కడికి వెళ్లుచున్నదనుకొని ఆమె వెంట వెళ్లిరి.
32 అంతట మరియ యేసు ఉన్న చోటికి వచ్చి, ఆయనను చూచి, ఆయన పాదములమీద పడిప్రభువా, నీవిక్కడ ఉండినయెడల నా సహోదరుడు చావకుండు ననెను.
33 ఆమె ఏడ్చుటయు, ఆమెతో కూడ వచ్చిన యూదులు ఏడ్చుటయు యేసు చూచి కలవరపడి ఆత్మలో మూలుగుచు అతని నెక్కడ నుంచితిరని అడుగగా,
34 వారుప్రభువా, వచ్చి చూడుమని ఆయనతో చెప్పిరి.
35 యేసు కన్నీళ్లు విడిచెను.
36 కాబట్టి యూదులు అతనిని ఏలాగు ప్రేమించెనో చూడుడని చెప్పుకొనిరి.
37 వారిలో కొందరుఆ గ్రుడ్డి వాని కన్నులు తెరచిన యీయన, యితనిని చావకుండ చేయలేడా అని చెప్పిరి.
38 యేసు మరల తనలో మూలుగుచు సమాధియొద్దకు వచ్చెను. అది యొక గుహ, దానిమీద ఒక రాయి పెట్టియుండెను.
39 యేసు రాయి తీసివేయుడని చెప్పగా చనిపోయినవాని సహోదరియైన మార్తప్రభువా, అతడు చనిపోయి నాలుగు దినములైనది గనుక ఇప్పటికి వాసనకొట్టునని ఆయనతో చెప్పెను.
40 అందుకు యేసు నీవు నమి్మనయెడల దేవుని మహిమ చూతువని నేను నీతో చెప్పలేదా అని ఆమెతో అనెను;
41 అంతట వారు ఆ రాయి తీసివేసిరి. యేసు కన్నులు పైకెత్తి తండ్రీ, నీవు నా మనవి వినినందున నీకు కృత జ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను.
42 నీవు ఎల్లప్పుడును నా మనవి వినుచున్నావని నేనెరుగుదును గాని నీవు నన్ను పంపితివని చుట్టు నిలిచియున్న యీ జనసమూహము నమ్మునట్లు వారి నిమిత్తమై యీ మాట చెప్పితిననెను.
43 ఆయన ఆలాగు చెప్పిలాజరూ, బయటికి రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పగా
44 చనిపోయినవాడు, కాళ్లు చేతులు ప్రేత వస్త్రములతో కట్టబడినవాడై వెలుపలికి వచ్చెను; అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టియుండెను. అంతట యేసు మీరు అతని కట్లు విప్పిపోనియ్యుడని వారితో చెప్పెను.

యోహాను 11:1-44

యేసు స్వచ్ఛందగా పరిచర్య చేశారు …

తమ సోదరుడిని స్వస్థపరిచేందుకు యేసు త్వరగా వస్తాడని సోదరీమణులు ఆశించారు. యేసు తన రాకను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆలస్యం చేశాడు, లాజరు చనిపోవడానికి అనుమతించాడు, ఎందుకో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. యేసు ‘లోతుగా కదిలిపోయాడని’, అతను కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడని ఆ ఖాతా రెండుసార్లు చెబుతుంది.

ఆయన్ని కదిలించినది ఏమిటి?

యేసు మరణంతోనే కోపంగా ఉన్నాడు, ప్రత్యేకించి తన స్నేహితుడిపై తన పట్టును చూశాడు.

అతను ఈ ప్రయోజనం కోసం ఖచ్చితంగా రావడం ఆలస్యం చేసాడు – అతను మరణాన్ని ఎదుర్కుంటాడు మరియు కొంత అనారోగ్యం మాత్రమే కాదు. యేసు నాలుగు రోజులు వేచి ఉన్నాడు, తద్వారా ప్రతి ఒక్కరూ – మనతో సహా – లాజరు చనిపోయాడని ఖచ్చితంగా తెలుసు, తీవ్రమైన అనారోగ్యంతో కాదు.

… మన గొప్ప అవసరత

అనారోగ్య ప్రజలను నయం చేయడం, మంచిది, వారి మరణాన్ని మాత్రమే వాయిదా వేస్తుంది. స్వస్థత లేదా కాదు, మరణం చివరికి మంచి లేదా చెడు, పురుషుడు లేదా స్త్రీ, వృద్ధుడు లేదా యువకుడు, మతపరమైనవాడు కాడు. ఆదాము తన అవిధేయత కారణంగా మర్త్యంగా మారినప్పటి నుండి ఇది నిజం. అతని వారసులందరూ, మీరు మరియు నేను కూడా చేర్చుకున్నాము, శత్రువు చేత బందీగా ఉంచుతారు – మరణం. మరణానికి వ్యతిరేకంగా సమాధానం లేదని, ఆశ లేదని మేము భావిస్తున్నాము. అనారోగ్యం మాత్రమే ఉన్నప్పుడు ఆశలు మిగిలి ఉన్నాయి, అందుకే లాజరు సోదరీమణులు వైద్యం చేయాలనే ఆశ కలిగి ఉన్నారు. కానీ మరణంతో వారికి ఆశ లేదు. ఇది మనకు కూడా వర్తిస్తుంది. ఆసుపత్రిలో కొంత ఆశ ఉంది కాని అంత్యక్రియలకు ఎవరూ లేరు. మరణం మన చివరి శత్రువు. యేసు మనకోసం ఓడించడానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చిన శత్రువు ఇదే, అందుకే ఆయన సోదరీమణులకు ఇలా ప్రకటించాడు:

“నేను పునరుత్థానం మరియు జీవితం.”

యోహాను 11:25

యేసు మరణం యొక్క శక్తిని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మరియు కోరుకున్న వారందరికీ జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. లాజరును మరణం నుండి బహిరంగంగా పెంచడం ద్వారా ఈ మిషన్ కోసం తన అధికారాన్ని చూపించాడు. మరణానికి బదులుగా జీవితాన్ని కోరుకునే ఇతరులందరికీ అతను అదే చేయాలని ప్రతిపాదించాడు.

వైరంపై ప్రతిస్పందనలు ప్రారంభించటం

మరణం ప్రజలందరికీ అంతిమ శత్రువు అయినప్పటికీ, మనలో చాలా మంది చిన్న ‘శత్రువులతో’ చిక్కుకుంటారు, దీని ఫలితంగా సంఘర్షణలు (రాజకీయ, మత, జాతి మొదలైనవి) మన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. మేము దీనిని అయోధ్య సంఘర్షణలో చూస్తాము. ఏదేమైనా, ఈ ఇతర పోరాటాలలో ఉన్న ప్రజలందరూ, వారి ‘వైపు’ సరైనదేనా కాదా, మరణానికి వ్యతిరేకంగా శక్తిలేనివారు. దీన్ని సతీ, శివుడితో చూశాము

యేసు కాలంలో కూడా ఇది నిజం. ఈ అద్భుతం యొక్క ప్రతిస్పందనల నుండి, అప్పుడు నివసిస్తున్న వివిధ వ్యక్తుల యొక్క ప్రధాన ఆందోళనలు ఏమిటో మనం చూడవచ్చు. సువార్త భిన్నమైన ప్రతిచర్యలను నమోదు చేసింది.

45 కాబట్టి మరియయొద్దకు వచ్చి ఆయన చేసిన కార్య మును చూచిన యూదులలో అనేకులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచిరికాని
46 వారిలో కొందరు పరిసయ్యుల యొద్దకు వెళ్లి యేసుచేసిన కార్యములను గూర్చి వారితో చెప్పిరి.
47 కాబట్టి ప్రధానయాజకులును పరిసయ్యులును మహా సభను సమకూర్చిమనమేమి చేయుచున్నాము? ఈ మను ష్యుడు అనేకమైన సూచక క్రియలు చేయుచున్నాడే.
48 మనమాయనను ఈలాగు చూచుచు ఊరకుండినయెడల అందరు ఆయనయందు విశ్వాస ముంచెదరు; అప్పుడు రోమీయులు వచ్చి మన స్థలమును మన జనమును ఆక్ర మించుకొందురని చెప్పిరి.
49 అయితే వారిలో కయప అను ఒకడు ఆ సంవత్సరము ప్రధాన యాజకుడైయుండిమీ కేమియు తెలియదు.
50 ​మన జనమంతయు నశింప కుండునట్లు ఒక మనుష్యుడు ప్రజలకొరకు చనిపోవుట మీకు ఉపయుక్తమని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెప్పెను.
51 ​తనంతట తానే యీలాగు చెప్పలేదు గాని ఆ సంవత్సరము ప్రధానయాజకుడై యుండెను గనుక
52 ​యేసు ఆ జనముకొరకును, ఆ జనముకొరకు మాత్రమేగాక చెదరిపోయిన దేవుని పిల్లలను ఏకముగా సమకూర్చుటకును, చావనైయున్నాడని ప్రవచించెను.
53 ​కాగా ఆ దినమునుండి వారు ఆయనను చంప నాలో చించుచుండిరి.
54 కాబట్టి యేసు అప్పటినుండి యూదులలో బహిరంగ ముగా సంచరింపక, అక్కడనుండి అరణ్యమునకు సమీప ప్రదేశములోనున్న ఎఫ్రాయిమను ఊరికి వెళ్లి, అక్కడ తన శిష్యులతోకూడ ఉండెను.
55 మరియు యూదుల పస్కాపండుగ సమీపమై యుండెను గనుక అనేకులు తమ్మునుతాము శుద్ధిచేసికొనుటకై పస్కా రాకమునుపే పల్లె టూళ్లలోనుండి యెరూషలేమునకు వచ్చిరి.
56 వారు యేసును వెదకుచు దేవాలయములో నిలువబడిమీకేమి తోచుచున్నది? ఆయన పండుగకు రాడా యేమి? అని ఒకనితో ఒకడు చెప్పుకొనిరి.
57 ప్రధానయాజకులును పరిసయ్యులును ఆయన ఎక్కడ ఉన్నది ఎవనికైనను తెలిసియున్న యెడల తాము ఆయనను పట్టుకొన గలుగుటకు తమకు తెలియజేయవలెనని ఆజ్ఞాపించి యుండిరి.

యోహాను11:45-57

యూదుల నాయకులు ఆలయ స్థితి గురించి ఎక్కువ ఆందోళన చెందారు. సంపన్నమైన ఆలయం సమాజంలో వారి ప్రాముఖ్యతను నిర్ధారిస్తుంది. మరణం యొక్క విధానం కంటే వారు దాని గురించి ఎక్కువ ఆందోళన చెందారు.

దాంతో టెన్షన్ పెరిగింది. యేసు తాను ‘జీవం’, ‘పునరుత్థానం’ అని ప్రకటించి, మరణాన్ని కూడా ఓడిస్తానని ప్రకటించాడు. నాయకులు స్పందించి ఆయన మరణానికి కుట్ర పన్నారు. చాలా మంది ప్రజలు ఆయనను విశ్వసించారు, కాని చాలా మందికి ఏమి నమ్మాలో తెలియదు.

ఈ విషయాన్ని మీరే ప్రశ్నించుకోండి

లాజరును లేపటాన్ని మీరు చూసినట్లయితే మీరు ఏమి ఎంచుకుంటారు? మీరు పరిసయ్యుల మాదిరిగా ఎన్నుకుంటారా, చరిత్ర త్వరలో మరచిపోయే కొన్ని సంఘర్షణలపై దృష్టి పెడతారా మరియు మరణం నుండి జీవిత ప్రతిపాదనను కోల్పోతారా? లేదా మీరు ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోకపోయినా, ఆయన పునరుత్థాన ప్రతిపాదనను విశ్వసిస్తూ, ఆయనను ‘నమ్ముతారు’? సువార్త అప్పటికి భిన్నమైన ప్రతిస్పందనలు ఈ రోజు మనం చేసే ఆయన ప్రతిపాదనకు అదే స్పందనలు. ఇది అప్పటికి మాదిరిగానే మాకు కూడా అదే ప్రాథమిక వివాదం.

పస్కా సమీపిస్తున్న కొద్దీ ఆ వివాదాలు పెరుగుతున్నాయి – ఈ పండుగా 1500 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమయ్యే పాస్క పండుగ మరణం సంకేతంగా ఉంది. మట్టల ఆదివారం అని పిలువబడే ఒక రోజున, వారణాసి వంటి నగరమైన హోలీ సిటీ ఆఫ్ ది డెడ్‌లోకి ప్రవేశించిన మార్గం ద్వారా యేసు మరణానికి వ్యతిరేకంగా తన కార్ సేవక్ మిషన్‌ను ఎలా సాధించాడో సువార్త చూపిస్తుంది.

దక్ష యజ్ఞం, యేసు & ‘కోల్పోయిన’

వివిధ రచనలు దక్ష యజ్ఞం, కథను వివరిస్తాయి, కాని దాని సారాంశం ఏమిటంటే, శివుడు ఆది పరాశక్తి అవతారమైన దక్షయన / సతిని వివాహం చేసుకున్నాడు, దీనిని శక్తి భక్తులు స్వచ్ఛమైన ప్రాధమిక శక్తిగా భావించారు. (ఆది పరశక్తిని పరమశక్తి, ఆదిశక్తి, మహాశక్తి, మహాదేవి, మహాగౌరి, మహాకాళి లేదా సత్యం శక్తి అని కూడా పిలుస్తారు).

శివుడు అధిక సన్యాసం కారణంగా దక్షయాన తండ్రి, దక్ష, శివునితో ఆమె వివాహం నిరాకరించింది. కాబట్టి దక్ష ఒక యజ్ఞ కర్మ చేసినప్పుడు తన కుమార్తె సతీ, శివుడుని తప్ప మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులను ఆహ్వానించాడు. కానీ యజ్ఞ వేడుక విన్న సతీ ఏమైనా వెళ్ళింది. ఆమె హాజరైనందుకు ఆమె తండ్రి కోపంగా ఉన్నాడు మరియు ఆమెను విడిచిపెట్టమని నిరంతరం అరుస్తూ ఉంటాడు. ఇది సతికి కోపం తెప్పించింది, తద్వారా ఆమె తన ఆది పరశక్తి రూపంలోకి తిరిగి వచ్చింది మరియు ఆమె మర్త్య శరీర రూపమైన సతిని యజ్ఞ అగ్నిపై కదిలించింది, అది మంటల్లో కాలిపోయింది.

దక్ష యజ్ఞంలో ‘నష్టం’ అన్వేషించడం

సతి నిశ్శబ్దం శివుడిని  దుఖం తాకింది. అతను తన ప్రియమైన సతిని కోల్పోయాడు. కాబట్టి శివుడు భయంకరమైన “తాండవ” లేదా విధ్వంస నృత్యం చేసాడు, మరియు శివుడు ఎంత ఎక్కువ నృత్యం చేస్తాడో, అంత విధ్వంసం సంభవించింది. అతని తాండవ తరువాతి రోజులలో విస్తృతమైన విధ్వంసం మరియు మరణానికి కారణమైంది. అతని నష్టం నుండి దుఖం మరియు కోపం నుండి, శివుడు సతి శరీరాన్ని తీసుకువెళ్ళి దానితో విశ్వం చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. విష్ణువు శరీరాన్ని 51 శరీర భాగాలుగా కత్తిరించి భూమిపైకి పడి శక్తి పీఠాలకు పవిత్ర ప్రదేశాలుగా మారింది. ఈ 51 పవిత్ర స్థలాలు నేడు వివిధ శక్తి దేవాలయాలు, సతిని కోల్పోవడంలో శివుడు అనుభవించిన నష్టాన్ని గుర్తుచేస్తాయి.

దక్ష యజ్ఞంలో, దేవతలు మరియు దేవిస్ ఒకరినొకరు మరణానికి కోల్పోయినప్పుడు వారు అనుభవించే నష్టాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాము. కానీ మనమందరం ప్రియమైన వ్యక్తిని కోల్పోవడం ద్వారా మరణిస్తాము. మీరు ఇష్టపడే వ్యక్తిని కోల్పోయినప్పుడు మీరు ఏమి చేస్తారు? మీరు నిరాశతో వదులుకుంటారా? కోపంతో కొట్టాలా? వాటిని తిరిగి పొందడానికి ప్రయత్నించాలా?

దేవుని గురించి ఏమిటి? మనలో ఒకరు ఆయన రాజ్యానికి పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఆయన పట్టించుకుంటారా?

యేసు కన్నులు ద్వారా ‘నష్టం’ బోధిస్తున్నారు

మనలో ఒకరిని కూడా కోల్పోయినప్పుడు దేవుడు ఎలా భావిస్తున్నాడో, ఏమి చేస్తాడో చూపించమని యేసు అనేక ఉపమానాలతో చెప్పాడు.

ఆయన బోధనల శక్తిని అనుభూతి చెందాలంటే, పవిత్రులు అపరిశుభ్రంగా మారకుండా పవిత్రులు కాని వారి నుండి తరచుగా దూరంగా ఉంటారని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. యేసు కాలంలో ధర్మ ధర్మశాస్త్ర బోధకుల విషయంలో ఇది నిజం. కానీ మన స్వచ్ఛత మరియు పరిశుభ్రత మన హృదయాలలో ప్రధానమైనదని యేసు బోధించాడు మరియు ఆచారంగా శుభ్రంగా లేని వారితో ఉండటానికి చురుకుగా ప్రయత్నించాడు. అపరిశుభ్రమైన వారితో ఆయనకున్న అనుబంధం మరియు మత ఉపాధ్యాయుల ప్రతిచర్య రెండింటినీ సువార్త ఎలా నమోదు చేస్తుంది.

ప్పుడు సమస్తమైన సుంకరులును పాపులును ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన దగ్గరకు వచ్చుచుండగా
2 పరిసయ్యులును శాస్త్రులును అది చూచిఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడ భోజనము చేయుచున్నాడని చాల సణుగుకొనిరి.

లూకా15:1-2

యేసు పాపులకు ఎందుకు స్వాగతం పలికాడు? ఆయన పాపాన్ని ఆస్వాదించాడా? యేసు తన విమర్శకులకు మూడు ఉపమానాలు చెప్పి సమాధానం ఇచ్చాడు.

తప్పిపోయిన గొర్రె పిల్ల ఉపమానం

3 అందుకాయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను
4 మీలో ఏ మనుష్యునికైనను నూరు గొఱ్ఱలు కలిగి యుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయినయెడల అతడు తొంబది తొమి్మదింటిని అడవిలో విడిచిపెట్టి, తప్పిపోయి నది దొరకువరకు దానిని వెదక వెళ్లడా?
5 అది దొరకి నప్పుడు సంతోషముతో దానిని తన భుజములమీద వేసి కొని యింటికి వచ్చి తన స్నేహితులను పొరుగువారిని పిలిచి
6 మీరు నాతోకూడ సంతోషించుడి; తప్పి పోయిన నా గొఱ్ఱ దొరకినదని వారితో చెప్పును గదా.
7 అటువలె మారుమనస్సు అక్కరలేని తొంబది తొమి్మది మంది నీతిమంతుల విషయమై కలుగు సంతోషముకంటె మారుమనస్సు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలొక మందు ఎక్కువ సంతోష

లూకా15:3-7

ఈ కథలో యేసు తనతో గొర్రెల కాపరిలా గొర్రెల కాపరిలా పోల్చాడు. తన కోల్పోయిన గొర్రెల కోసం వెతుకుతున్న ఏ గొర్రెల కాపరిలాగే, అతను కూడా కోల్పోయిన వ్యక్తులను వెతకడానికి బయలుదేరాడు. బహుశా కొన్ని పాపం – ఒక రహస్యం కూడా – మిమ్మల్ని చిక్కుకుంది, మీరు కోల్పోయినట్లు అనిపిస్తుంది. లేదా బహుశా మీ జీవితం, అన్ని సమస్యలతో, మీరు కోల్పోయినట్లు భావిస్తున్నంత గందరగోళంగా ఉంది. ఈ కథ ఆశను ఇస్తుంది ఎందుకంటే యేసు మిమ్మల్ని వెతకాలని కోరుతున్నాడని మీరు తెలుసుకోవచ్చు. హాని మిమ్మల్ని నాశనం చేసే ముందు అతను మిమ్మల్ని రక్షించాలని కోరుకుంటాడు. అతను అలా చేసినప్పుడు మీరు కోల్పోయినప్పుడు అతను నష్టాన్ని అనుభవిస్తాడు.

అప్పుడు ఆయన రెండవ కథ చెప్పాడు.

పోగొట్టుకున్న నాణెం ఉపమానం

8 ఏ స్త్రీకైనను పది వెండి నాణములుండగా వాటిలో ఒక నాణము పోగొట్టుకొంటె ఆమె దీపము వెలిగించి యిల్లు ఊడ్చి అది దొరకువరకు జాగ్రత్తగా వెదకదా?
9 అది దొరకినప్పుడు తన చెలికత్తెలను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడ సంతోషించుడి, నేను పోగొట్టుకొనిన నాణము దొరకినదని వారితో చెప్పును గదా.
10 అటు వలె మారుమనస్సు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతలయెదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పు చున్నాననెను.

లూకా15:8-10

ఈ కథలో మనం విలువైనవి కాని పోగొట్టుకున్న నాణెం మరియు దాని కోసం శోధిస్తున్నది అతడే. నాణెం పోయినప్పటికీ అది పోయిందని ‘తెలియదు’. ఇది నష్టాన్ని అనుభవించదు. ఇది నష్ట భావనను కలిగి ఉన్న మహిళ మరియు అందువల్ల ఆమె ఇంటిని చాలా జాగ్రత్తగా కింద మరియు వెనుక వైపు చూస్తూ, ఆ విలువైన నాణెం కనుగొనే వరకు సంతృప్తి చెందదు. బహుశా మీరు కోల్పోయినట్లు అనిపించకపోవచ్చు. కానీ నిజం ఏమిటంటే, మనమందరం అనుభూతి చెందుతున్నామో లేదో. యేసు దృష్టిలో మీరు విలువైనది కాని పోగొట్టుకున్న నాణెం, అతను నష్టాన్ని అనుభవిస్తాడు కాబట్టి ఆయన మిమ్మల్ని శోధించడానికి మరియు పని చేస్తాడు.

ఆయన మూడవ కథ బాగా తెలిసినది.

తప్పిపోయిన చిన్న కుమారుడు

11 మరియు ఆయన ఇట్లనెనుఒక మనుష్యునికి ఇద్దరు కుమారులుండిరి.
12 వారిలో చిన్నవాడుతండ్రీ, ఆస్తిలో నాకువచ్చు భాగమిమ్మని తన తండ్రి నడు గగా, అతడు వారికి తన ఆస్తిని పంచిపెట్టెను.
13 కొన్నిదినములైన తరు వాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తమును కూర్చుకొని దూర దేశమునకు ప్రయాణమై పోయి, అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్వ్యాపారమువలన పాడుచేసెను.
14 అదంతయు ఖర్చు చేసిన తరువాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరవు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడ సాగి,
15 వెళ్లి ఆ దేశస్థులలో ఒకనిచెంత జేరెను. అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలములలోనికి వానిని పంపెను.
16 వాడు పందులు తిను పొట్టుతో తన కడుపు నింపుకొన అశపడెను గాని యెవడును వాని కేమియు ఇయ్యలేదు.
17 అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడునా తండ్రియొద్ద ఎంతోమంది కూలివాండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది, నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవు చున్నాను.
18 నేను లేచి నా తండ్రియొద్దకు వెళ్లి–తండ్రీ, నేను పరలోకమునకు విరోధముగాను నీ యెదుటను పాపము చేసితిని;
19 ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అని పించుకొనుటకు యోగ్యుడను కాను; నన్ను నీ కూలి వారిలో ఒకనిగా పెట్టుకొనుమని అతనితో చెప్పుదు ననుకొని, లేచి తండ్రియొద్దకు వచ్చెను.
20 వాడింక దూర ముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వానిని చూచి కనికరపడి, పరుగెత్తి వాని మెడమీదపడి ముద్దుపెట్టుకొనెను.
21 అప్పుడు ఆ కుమారుడు అతనితోతండ్రీ, నేను పరలోక మునకు విరోధముగాను నీ యెదుటను పాపము చేసితిని; ఇకమీదట నీ కుమారుడనని అనిపించుకొనుటకు యోగ్యు డను కాననెను.
22 అయితే తండ్రి తన దాసులను చూచి ప్రశస్త వస్త్రము త్వరగా తెచ్చి వీనికికట్టి, వీని చేతికి ఉంగరము పెట్టి, పాదములకు చెప్పులు తొడిగించుడి;
23 క్రొవ్విన దూడను తెచ్చి వధించుడి, మనము తిని సంతోషపడుదము;
24 ఈ నా కుమారుడు చనిపోయి మరల బ్రదికెను, తప్పిపోయి దొరకెనని చెప్పెను; అంతట వారు సంతోషపడసాగిరి.
25 అప్పుడు అతని పెద్ద కుమా రుడు పొలములో ఉండెను. వాడు (పొలమునుండి) వచ్చుచు ఇంటిదగ్గరకు రాగా, వాద్యములును నాట్యమును జరుగుట విని
26 దాసులలో ఒకని పిలిచిఇవి ఏమిటని అడుగగా
27 ఆ దాసుడు అతనితోనీ తమ్ముడు వచ్చి యున్నాడు, అతడు తన యొద్దకు సురక్షితముగా వచ్చి నందున నీ తండ్రి క్రొవ్విన దూడను వధించెననెను.
28 అయితే అతడు కోపపడి లోపలికి వెళ్లనొల్లక పోయెను గనుక అతని తండ్రి వెలుపలికి వచ్చి (లోపలికి రమ్మని) బతిమాలుకొనెను.
29 అందుకతడు తన తండ్రితోఇదిగో యిన్నియేండ్లనుండి నిన్ను సేవించుచున్నానే, నీ ఆజ్ఞను నేనెన్నడును మీరలేదే; అయినను నా స్నేహితులతో సంతోషపడునట్లు నీవు నాకెన్నడును ఒక మేక
30 అయితే నీ ఆస్తిని వేశ్యలతో తిని వేసిన యీ నీ కుమారుడు రాగానే వీనికొరకు క్రొవ్విన దూడను వధించితివని చెప్పెను.
31 అందుకతడుకుమారుడా, నీ వెల్లప్పుడును నాతోకూడ ఉన్నావు; నావన్నియు నీవి,
32 మనము సంతోషపడి ఆనందించుట యుక్తమే; ఈ నీ తమ్ముడు చనిపోయి తిరిగి బ్రదికెను, తప్పిపోయి దొరకెనని అతనితో చెప్పెను.

లూకా15:11-32

ఈ కథలో మనం పెద్ద, మతపరమైన కొడుకు లేదా చిన్న కొడుకు. పెద్ద కొడుకు అన్ని మతపరమైన పూజలను గమనించినప్పటికీ, అతను తన తండ్రి ప్రేమపూర్వక హృదయాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు. చిన్న కొడుకు ఇంటిని విడిచిపెట్టి స్వేచ్ఛ పొందుతున్నాడని అనుకున్నాడు కాని ఆకలితో మరియు అవమానానికి గురి అయ్యాడు. అప్పుడు అతను తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళవచ్చని గ్రహించి, ‘తన స్పృహలోకి వచ్చాడు’. వెనక్కి వెళితే అతను మొదట వదిలివేయడం తప్పు అని తెలుస్తుంది మరియు దీనికి అంగీకరించడానికి వినయం అవసరం. స్వామి యోహాను బోధించిన ‘పశ్చాత్తాపం’ అంటే ఏమిటో ఇది వివరిస్తుంది.

అతను తన అహంకారాన్ని మింగేసి, తన తండ్రి వద్దకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అతను ప్రేమ మరియు అంగీకారం అతను .హించిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ అని కనుగొన్నాడు. చెప్పులు, వస్త్రాన్ని, ఉంగరాన్ని, విందు, ఆశీర్వాదం, అంగీకారం – ఇవన్నీ ప్రేమను స్వాగతించడం గురించి మాట్లాడుతాయి. దేవుడు మనలను అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడని, మనం ఆయన వద్దకు తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నామని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. దీనికి మనం ‘పశ్చాత్తాపం’ కావాలి, కాని మనం చేసినప్పుడు ఆయన మనలను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు.

శివుడు, ఆది పరశక్తి యొక్క శక్తి, శక్తి కూడా మరణం యొక్క విభజనను అధిగమించలేకపోయిందని దక్ష యజ్ఞంలో మనం చూస్తాము. సీత యొక్క 51 శక్తి చెల్లాచెదురుగా ఉన్న శరీర భాగాలు ఈ విషయానికి మన రోజు వరకు కూడా సాక్ష్యమిస్తున్నాయి. ఇది అంతిమ ‘కోల్పోయిన’ విషయాన్ని వివరిస్తుంది. ఈ రకమైన ‘పోగొట్టుకున్నది’ మనలనుండి రక్షించడానికి యేసు వచ్చాడు. అతను ఆ అంతిమ శత్రువును ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు మనం దీనిని చూస్తాము – మరణం కూడా.