చెడియున్నారు (భాగం 2) … గురి తప్పుట

మనము సృజించబడిన వాస్తవిక దేవుని స్వరూపములో నుండి మనము చెడిపోయామని వేద పుస్తకము (బైబిలు) వర్ణించు విధానమును మునుపటి వ్యాసములో చూశాము. దీనిని మరింత మంచిగా చూచుటకు నాకు సహాయపడిన చిత్రము, చెడిపోయిన ఎల్వ్స్ అయిన భూమధ్య భాగములోని ఆర్క్స్.  కాని ఇది ఎలా జరిగింది?

పాపము యొక్క మూలము

ఇది బైబిలులోని ఆదికాండము అను పుస్తకములో నివేదించబడింది. దేవుని స్వరూపమందు చేయబడిన  తరువాత మొదటి మానవులు పరీక్షించబడ్డారు. ‘సర్పము’తో సంభాషణను ఈ కథనము నివేదిస్తుంది. ఈ సర్పము ఎల్లప్పుడూ సార్వత్రికముగా సాతాను – దేవుని యొక్క ఆత్మీయ విరోధి – అని గుర్తించబడెను. బైబిలు అంతటిలో, మరొక వ్యక్తి ద్వారా మాట్లాడుట ద్వారా సాతాను సాధారణంగా చెడు చేయుటకు శోధిస్తాడు. ఈ సందర్భములో అతడు సర్పము ద్వారా మాట్లాడాడు. ఇది ఈ విధముగా నివేదించబడింది.

 1 హోవా, నన్ను బాధించువారు ఎంతో విస్తరించియున్నారునామీదికి లేచువారు అనేకులు.
దేవుని వలన అతనికి రక్షణ యేమియు దొరకదనినన్నుగూర్చి చెప్పువారు అనేకులు (సెలా.)
యెహోవా, నీవే నాకు కేడెముగానునీవే నాకు అతిశయాస్పదముగాను నా తల ఎత్తువాడవుగాను ఉన్నావు.
ఎలుగెత్తి నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడుఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతమునుండి నాకుత్తరమిచ్చును.
యెహోవా నాకు ఆధారము, కావున నేను పండుకొని నిద్రపోయి మేలుకొందును
పదివేలమంది దండెత్తి నా మీదికి వచ్చి మోహరించిననునేను భయపడను

ఆదికాండము 3:1-6

వారి ఎంపికకు మూలము, మరియు వారిని శోధించిన విషయము, ‘దేవుని వలె’ వారు మారిపోవుట. ఈ సమయము వరకు వారు  అన్ని విషయములలో దేవుని నమ్మారు మరియు అన్ని విషయముల కొరకు ఆయన మాటను ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నమ్మారు. కాని ఇప్పుడు దానిని విడచి, ‘దేవుని వలె’ మారి, తమను తాము నమ్మి తమ మాటను అనుసరించు అవకాశం వచ్చింది. వారు స్వయంగా ‘దైవములు’ కావచ్చు, తమ నౌకలకు సారధులు కావచ్చు, తమ భవిష్యత్తుకు యజమానులు కావచ్చు, స్వాతంత్ర్యత కలిగి తమకు తామే జవాబుదారులు అయ్యే అవకాశం వచ్చింది.

దేవుని మీద చేసిన తిరుగుబాటులో వారిలో ఏదో మార్పు జరిగింది. బైబిలు భాగము చెబుతున్నట్లు, వారు సిగ్గునొంది తమను తాము కప్పుకొనుటకు ప్రయత్నించారు. వాస్తవానికి, కొంత సమయం తరువాత ఆదాము యొక్క అవిధేయతను బట్టి దేవుడు ఆదామును నిలదీసినప్పుడు, ఆదాము హవ్వ మీద (మరియు ఆమెను చేసిన దేవుని మీద) నెపము వేశాడు. ఆమె సర్పము మీద నేరము మోపింది. వారిలో ఎవ్వరు బాధ్యత తీసుకోలేదు.

ఆదాము చేసిన తిరుగుబాటుకు పరిణామాలు

మనము అదే స్వాభావిక క్రమమును వారసత్వముగా పొందాము కాబట్టి ఆ రోజు ఆరంభమైనది కొనసాగింది. అందుకనే మనము ఆదాము వలె ప్రవర్తిస్తాము – మనము అతని స్వభావమును సంపాదించుకున్నాము కాబట్టి. ఆదాము యొక్క తిరుగుబాటుకు మనము నిందించబడుచున్నాము అని బైబిలు చెబుతుందని కొందరు పొరపాటు పడతారు. వాస్తవానికి, కేవలం ఆదాము మాత్రమే నిందించబడినాడు గాని మనము ఆ తిరుగుబాటు యొక్క పరిణామాలతో జీవించుచున్నాము. దీనిని గూర్చి మనము జన్యుపరంగా ఆలోచన చేయవచ్చు. పిల్లలు తల్లిదండ్రుల జన్యుకణములను వంశపరంగా స్వీకరించుట ద్వారా వారి యొక్క గుణములను కూడా – మంచి మరియు చెడు – పొందుకుంటారు. మనము ఆదాము యొక్క ఈ తిరుగుబాటు స్వభావమును వారసత్వముగా పొందుకున్నాము కాబట్టి స్వాభావికముగా, అజ్ఞాతముగా, కాని చిత్తపూర్వకముగానే ఈ తిరుగుబాటును కొనసాగిస్తాము. మనము విశ్వమునకు దేవుడు కావాలని కోరకపోవచ్చుగాని, మన సందర్భాలలో మనము దైవములు కావాలని కోరతాము; దేవుని నుండి స్వతంత్రులుగా ఉండాలని కోరతాము.

పాపము యొక్క ప్రభావములు నేడు దృశ్యమైయున్నవి

మరియు ఇది మనము సులువుగా తీసుకొను మానవ జీవితములో అనేక విషయాలను వివరిస్తుంది. ఈ కారణం చేతనే ప్రతిచోట ప్రజలకు తమ తలుపులకు తాళాలు కావాలి, పోలీసులు, లాయర్లు, బ్యాంకింగ్ కొరకు భద్రతగల పాస్వర్డ్ లు కావాలి – ఎందుకంటే మన ప్రస్తుత స్థితిలో మనము ఒకరి నుండి ఒకరము దొంగిలిస్తాము. ఇందు మూలముగానే సామ్రాజ్యములు మరియు సమాజములు కుళ్లుపట్టి పతనమైపోతాయి – ఎందుకంటే ఈ సామ్రాజ్యములన్నిటిలో ఉన్న పౌరులకు కుళ్లిపోయే ధోరణి ఉంది. ఇందు మూలముగానే అన్ని రకముల ప్రభుత్వములు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థలను ప్రయత్నించిన తరువాత, కొందరు ఇతరుల కంటే మంచిగా పని చేసినా సరే, ప్రతి రాజకీయ లేక ఆర్థిక వ్యవస్థ దానంతట అదే పతనమైపోతుంది – ఎందుకంటే వ్యవస్థ అంతటిని ఒక దినమున కూల్చివేయు ధోరణిని ఈ అభిప్రాయములు గల ప్రజలు కలిగియున్నారు. ఇందు మూలముగానే మన తరమువారు మునుపటివారి కంటే ఎంతో విద్యావంతులైనా ఈ సమస్యలు కొనసాగుతునే ఉన్నాయి, ఎందుకంటే ఇది మన విద్యా స్థాయి కంటే ఎంతో లోతైనది. ఇందువలనే ప్రతసన మంత్రం ప్రార్థనతో మనలను మనము బాగా గుర్తించుకోవచ్చు – ఎందుకంటే అది మనలను బాగా వర్ణిస్తుంది.

పాపము – గురి ‘తప్పుట’

ఇందు మూలముగానే ఏ మతము కూడా సమాజమును గూర్చి ఒక సంపూర్ణ దర్శనమును అందించలేకపోయింది – నాస్తికులు కూడా ఇవ్వలేకపోయారు (స్టాలిన్ యొక్క సోవిట్ యునియన్, మావో యొక్క చైనా, పోల్ పోట్ యొక్క కంబోడియాను గూర్చి ఆలోచించండి) – ఎందుకంటే మనలో  ఏదో మనము దర్శనమును తప్పిపోవునట్లు చేస్తుంది. వాస్తవానికి, ‘తప్పుట’ అను పదము మన పరిస్థితిని క్రోడీకరిస్తుంది. బైబిలులోని ఒక వచనము దీనిని సరిగా అర్థము చేసుకొనుటకు ఒక చిత్రమును ఇస్తుంది. అక్కడ ఇలా వ్రాయబడియుంది

 6 ఆ సమస్త జనములో నేర్పరచబడిన ఏడువందలమంది యెడమచేతి వాటముగలవారు. వీరిలో ప్రతివాడును గురిగా నుంచ బడిన తలవెండ్రుక మీదికి వడిసెలరాయి తప్పక విసరగలవాడు.

న్యాయాధిపతులు 20:16

ఈ వచనము వడిసెల రాయిని గురి తప్పకుండా విసరగల నైపుణ్యత కలిగిన సైనికులను గూర్చి వివరిస్తుంది. పైన ‘తప్పక’ అని అనువదించబడిన హెబ్రీ పదము יַחֲטִֽא׃. ఇంచుమించు బైబిలు అంతటిలో ఇదే హెబ్రీ పదము పాపము అని అనువదించబడింది. ఉదాహరణకు, తన యజమాని భార్య అతనిని వేడుకొనినను ఆమెతో వ్యభిచారము చేయకుండా పారిపోయిన, ఐగుప్తుకు బానిసగా అమ్మబడిన యోసేపు విషయములో కూడా ‘పాపము’ అను మాటకు ఇదే హెబ్రీ పదము ఉపయోగించబడింది. అతడు ఆమెతో ఇలా అన్నాడు:

 9 నీవు అతని భార్యవైనందున నిన్ను తప్ప మరి దేనిని నా కప్ప గింపక యుండలేదు. కాబట్టి నేనెట్లు ఇంత ఘోరమైన దుష్కార్యము చేసి దేవునికి విరోధముగా పాపము కట్టు కొందునని తన యజమానుని భార్యతో అనెను.

ఆదికాండము 39:9

మరియు పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడిన వెంటనే లేఖనము చెబుతుంది:

  20 అందుకు మోషేభయపడకుడి; మిమ్ము పరీక్షించుట కును, మీరు పాపము చేయకుండునట్లు ఆయన భయము మీకు కలు గుటకును, దేవుడు వేంచేసెనని ప్రజలతో చెప్పెను.

నిర్గమకాండము 20:20

ఈ రెండు చోట్ల కూడా ఒకే హెబ్రీ పదమైన יַחֲטִֽא׃ ‘పాపము’ అని అనువదించబడింది. గురి వైపుకు వడిసెల రాయిని విసిరిన సైనికుల సందర్భములో ‘తప్పని’ అని అనువదించబడిన ఇదే పదము ఈ వచనములలో ప్రజలు ఒకరితో ఒకరు వ్యవహరించునప్పుడు చేయు ‘పాపము’ కొరకు ఉపయోగించబడింది. ‘పాపము’ అంటే ఏమిటో అర్థము చేసుకొనుటలో సహాయపడుటకు ఇది ఒక చిత్రమును మనకు అందిస్తుంది. ఒక సైనికుడు రాయిని తీసుకొని గురిని కొట్టుటకు దానిని విసురుతాడు. అది తప్పిపోతే అతని ఉద్దేశము విఫలమైనట్లే. అదే విధముగా, ఆయనతో అనుబంధము కలిగియుండు విషయములో మరియు ఇతరులతో వ్యవహరించు విషయములో గురిని కొట్టుటకు మనము దేవుని స్వరూపమందు చేయబడితిమి. ‘పాపము’ చేయుట అంటే మన కొరకు ఉద్దేశించబడిన మరియు పలు వ్యవస్థలలో, మతములలో, అభిప్రాయములలో మన కొరకు మనము కోరుకొను ఈ ఉద్దేశమును, లేక గురిని తప్పిపోవుటయే.

‘పాపము’ యొక్క దుర్వార్త – సత్యమును గూర్చినది, ఎంపికను గూర్చినది కాదు

మానవుల యొక్క ఈ చెడిపోయిన మరియు గురి తప్పిన చిత్రము అందమైనది కాదు, మంచిది కాదు, లేక ఆశాజనకమైనది కాదు. అనేక సంవత్సరములుగా ప్రజలు ఈ బోధనను తీవ్రముగా ఖండించుట నేను చూశాను. కెనడాలోని ఒక విస్వవిద్యాలయమునకు చెందిన ఒక విద్యార్థి నా వైపుకు చూస్తూ కోపముతో ఇలా అనిన సందర్భము ఒకటి నాకు జ్ఞాపకముంది, “మీరు చెబుతున్నది నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని నమ్మను.” ఇది మనకు ఇష్టముండకపోవచ్చు, కాని దాని మీద గురి పెట్టుట బిందువును తప్పిపోవుట అవుతుంది. ఒకదానిని ‘ఇష్టపడుట’కు అది సత్యమా లేదా అసత్యామా అనుటతో సంబంధం ఏమిటి? నాకు పన్నులు, యుద్ధములు, ఎయిడ్స్ మరియు భూకంపములు ఇష్టం లేదు – ఎవరికీ ఇష్టముండదు – కాని ఆ అయిష్టత వాటిని లేకుండా చేయదు, మరియు వాటిని మనము అలక్ష్యం చేయలేము.

మనము ఒకరి నుండి ఒకరిని కాపాడుకొనుటకు సమాజములన్నిటిలో నిర్మించిన చట్టములు, పోలీసులు, తాళములు, తాళపు చెవులు, భద్రత మొదలగు వ్యవస్థలన్నీ ఏదో సరిగా లేదు అని సూచిస్తున్నాయి. కుంభ మేళ వంటి పండుగలు ‘మన పాపములను కడిగివేయుట’కు కొన్ని లక్షల మందిని ఆకర్షించుట మనము గురిని ‘తప్పాము’ అని స్వాభావికముగా మనకు స్వయంగా తెలుసు అని సూచించుచున్నాయి. పరలోకము కొరకు బలి అవసరమైయున్నది అను ఆలోచన అన్ని మతములలో ఉన్నదను సత్యము, మనలో ఏదో సరిగా లేదు అనుటకు ఒక ఆధారముగా ఉన్నది. వీలైనంత వరకు, ఈ సిద్ధాంతమును సమతుల్య విధానములో పరిగణించవలసియున్నది.

కాని ఈ పాపము యొక్క సిద్ధాంతము అన్ని మతములు, భాషలు మరియు దేశములలో ఉనికిలో ఉండుట – మనలను గురి తప్పునట్లు చేయుట – ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్నను లేవనెత్తుతుంది. దీనిని గూర్చి దేవుడు ఏమి చేయబోతున్నాడు? మన తరువాత వ్యాసములో  దేవుని యొక్క ప్రతిస్పందనను మనము చూద్దాము – అక్కడ రానున్న మెస్సీయను గూర్చిన మొదటి వాగ్దానమును చూస్తాము – మన కొరకు పంపబడబోవు పురుష.

కాని చెడియున్నారు … భూమధ్య భాగములోని ఆర్క్స్ వలె

మనలను మరియు ఇతరులను బైబిలు ఎలా చిత్రీకరిస్తుందో మన మునుపటి వ్యాసంలో చూశాము – మనము దేవుని స్వరూపమందు చేయబడితిమి. అయితే వేద పుస్తకము (బైబిలు) ఈ పునాది మీద తదుపరి ఆలోచనను నిర్మిస్తుంది. కీర్తనలు పాత నిబంధన హెబ్రీయులు తాము దేవుని ఆరాధించినప్పుడు ఉపయోగించిన పవిత్రమైన పాటలు మరియు శ్లోకములైయున్నవి. 14వ కీర్తన దావీదు రాజు (ఈయన ఒక ఋషి కూడా) ద్వారా సుమారుగా క్రీ.పూ. 1000లో వ్రాయబడినది, మరియు దేవుని దృష్టికోణము నుండి వస్తువులు ఎలా కనబడతాయో ఈ శ్లోకం నివేదిస్తుంది.

 వివేకము కలిగి దేవుని వెదకువారు కలరేమో అనియెహోవా ఆకాశమునుండి చూచి నరులను పరి శీలించెను
వారందరు దారి తొలగి బొత్తిగా చెడియున్నారుమేలుచేయువారెవరును లేరు, ఒక్కడైనను లేడు

కీర్తనలు 14:2-3

సర్వ మానవాళిని వర్ణించుటకు ‘చెడియున్నారు’ అను పదము ఇక్కడ ఉపయోగించబడింది. మనము ‘చెడియున్నాము’ అను మాట ‘దేవుని స్వరూపమందున్న’ ఆరంభ దశను సూచిస్తుంది. దేవుని నుండి మనము కోరిన స్వతంత్రత మరియు ‘మంచి’ని చేయకపోవుటలో మన చెడియున్న స్థితి కనబడుతుంది అని ఇది సెలవిస్తుంది.

ఎల్వ్స్ మరియు ఆర్క్స్ లను గూర్చి ఆలోచించుట

Orcs were hideous in so many ways. But they were simply corrupt descendants of elves

ఆర్క్స్ అనేక విధాలుగా భయంకరమైనవారు. కాని వారు కేవలం ఎల్వ్స్ యొక్క చెడిపోయిన వారసులు మాత్రమే

భూమధ్య భాగములోని ఆర్క్స్ గురించి ఆలోచించండి అను విషయమును సరిగా అర్థము చేసుకొనుటకు లార్డ్ అఫ్ ది రింగ్స్ లేక హాబిట్ లోని ఉదాహరణను చూద్దాము. ఆర్క్స్ రూపములోను, ప్రవర్తనలోను, మరియు భూమితో వ్యవహరించు విధానములో కూడా చాలా భయంకరమైనవారు. అయినను వారు ఎల్వ్స్ యొక్క వారసులేగాని సౌరోన్ వలన చెడిపోయినవారు.

The elves were noble and majestic

ఎల్వ్స్ ఘనులు మరియు దివ్యమైనవారు

ఎల్వ్స్ (లేగాలోస్ గురించి ఆలోచించండి) ప్రకృతితో కలిగియుండిన ఘనతను, ఐక్యతను మరియు అనుబంధమును మీరు చూసి, భ్రష్టమైన ఆర్క్స్ కూడా ఒకప్పుడు ఎల్వ్స్ గాని ‘చెడిపోయారు’ అని గమనించినప్పుడు ఇక్కడ ప్రజలను గూర్చి చెప్పిన విషయం మీకు అర్థమవుతుంది. దేవుడు ఎల్వ్స్ ను సృష్టించాడుగాని వారు ఆర్క్స్ అయిపోయారు.

ప్రజల మధ్య ఉన్న సార్వత్రిక  ఆశయము అని మనము చెప్పిన దానితో ఇది సరిగా సరిపోతుంది, మన పాపము మరియు శుద్ధీకరణ అవసరతను గూర్చిన అవగాహన – కుంభ మేళ పండుగలో ఉదహరించబడినట్లు. కాబట్టి ఇక్కడ మనము జ్ఞానబోధకమైన ఒక దృష్టికోణమును పొందుతాము: ప్రజలు జ్ఞానులుగా, వ్యక్తిగతమైనవారిగా, నైతికమైనవారిగా, అంత మాత్రమేగాక చెడిపోయినవారిగా బైబిలు ఆరంభమవుతుంది, మరియు ఇది మనలను గూర్చి మనము చేయు పరిశీలనకు తగినదిగా ఉన్నది. బైబిలు ప్రజలను గూర్చి చేసిన విశ్లేషణలో చాలా ఖచ్చితముగా ఉంది, మరియు మన క్రియల కారణంగా మరుగునపడు –మన చెడిపోయిన స్థితి కారణంగా – మన అంతరంగ నైతిక స్వభావమును గుర్తిస్తుంది. బైబిలులో మానవులను గూర్చి సరిగానే వ్రాయబడినది. కాని, ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతుంది: దేవుడు మనలను ఈ విధంగా ఎందుకు చేశాడు – నైతిక విలువలతో కాని చెడిపోయిన స్థితిలో? ఒక ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాస్తికుడైన క్రిస్టోఫర్ హిచ్చెన్స్ ఈ విధంగా ఫిర్యాదు చేశాడు:

“… అట్టి ఆలోచనల [అనగా, చెడ్డవి] నుండి ప్రజలు స్వతంత్రులు కావాలని దేవుడు తలంచియుంటే, ఆయన మరొక రకమైన జీవులను చేసి జాగ్రత్తపడవలసింది.” క్రిస్టోఫర్ హిచ్చెన్స్. 2007. గాడ్ ఇస్ నాట్ గ్రేట్: హౌ రెలిజియన్స్ స్పొయిల్స్ ఎవెర్య్థిం

గ్. పేజీ. 100

కాని ఇక్కడే బైబిలును విమర్శించు తొందరలో అతడు ఒక పాముఖ్యమైన విషయమును మరచిపోతాడు. దేవుడు మనలను ఈ విధంగా చేశాడని బైబిలు చెప్పుట లేదు, కాని ఈ క్లిష్టమైన పరిస్థితిని కొనితెచ్చుటకు ఆ ఆదిమ సృష్టి వృత్తాంతము తరువాత ఏదో ఒక ఘోరమైన కార్యము జరిగింది. మన సృష్టి తరువాత మానవ చరిత్రలో ఏదో ఒక ప్రాముఖ్యమైన సన్నివేశము జరిగింది. ఆదికాండములో – బైబిలులోని (వేద పుస్తకము) మొట్టమొదటి మరియు పురాతనమైన పుస్తకము – వ్రాయబడినట్లు మొదటి మానవులు దేవుని ఎదురించారు, మరియు తాము చేసిన తిరుగుబాటులో వారు మార్పు చెంది చెడిపోయారు. అందువలనే నేడు మనము తమస్ లో లేక చీకటిలో జీవించుచున్నాము.

మానవాళి యొక్క పతనము

మానవ చరిత్రలోని ఈ సన్నివేశమును చాలాసార్లు పతనము అని పిలుస్తారు. మొదటి పురుషుడైన ఆదామును దేవుడు సృష్టించాడు. దేవునికి ఆదాముకు మధ్య నమ్మకత్వమునకు వివాహ ఒప్పందము వలె ఒక ఒప్పందము జరిగింది మరియు ఆదాము దానిని ఉల్లంఘించాడు. ఆ వృక్ష ఫలము భుజింపము అని వారు సమ్మతించినప్పటికీ ఆదాము ‘మంచిచెడ్డల తెలివినిచ్చు వృక్ష ఫలమును’ తిన్నాడని బైబిలు నివేదిస్తుంది. ఆ ఒప్పందము మరియు వృక్షము, దేవునికి నమ్మకముగా ఉండుటకు లేక ఉండకపోవుటకు ఎంచుకొను స్వచిత్తమును ఆదాముకు ఇచ్చాయి. ఆదాము దేవుని స్వరూపమందు చేయబడి, ఆయనతో సహవాసములో ఉంచబడ్డాడు. కాని తనను సృష్టించిన విషయములో ఆదాము ఎదుట ఎలాంటి ఎంపిక ఉండలేదు, కాబట్టి దేవునితో స్నేహము విషయములో ఎంపిక చేసుకొను అవకాశమును దేవుడు ఆదాముకు ఇచ్చాడు. కూర్చొనుట అసాధ్యమైనప్పుడు నిలబడుటను ఎంచుకొనుటకు ఇవ్వబడు అవకాశము సరైనది కానట్లే, ఆదాము మరియు దేవునికి మధ్య స్నేహము మరియు నమ్మకము ఒక ఎంపికగా ఉండవలెను. ఈ ఎంపిక ఒక వృక్ష ఫలము తినకూడదు అను ఆజ్ఞ మీద కేంద్రీకృతమైనది. కాని ఆదాము తిరుగుబాటు చేయుటకు ఎంచుకున్నాడు. ఆదాము తిరుగుబాటు చేయుట ద్వారా ఆరంభించినది తరతరాలుగా వ్యాపిస్తూ నేటికి మన కాలములో కూడా కొనసాగుతుంది. దీని అర్థము ఏమిటో తరువాత చూద్దాము.

దేవుని స్వరూపములో

పురుషసూక్త సమయము యొక్క ఆరంభము కంటే వెనుకకు వెళ్లి పురుషను బలి అర్పించుటకు దేవుని (ప్రజాపతి) మనస్సు నిర్ణయించుకున్నట్లు వివరిస్తుందని మనము చూశాము. ఈ నిర్ణయములో నుండి సమస్త విషయముల యొక్క సృష్టి ఆరంభమైయ్యింది – మానవుల సృష్టితో సహా.

మనలను గూర్చి బైబిలు ఏమి బోధిస్తుందో అవగాహన కలిగియుండుటకు మానవ సృష్టిని గూర్చి వేద పుస్తకము (బైబిలు) ఏమి సెలవిస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాము.

26 దేవుడు మన స్వరూపమందు మన పోలికె చొప్పున నరులను చేయుదము; వారుసముద్రపు చేపలను ఆకాశ పక్షులను పశువులను సమస్త భూమిని భూమిమీద ప్రాకు ప్రతి జంతువును ఏలుదురుగాకనియు పలికెను.
27 దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను; దేవుని స్వరూపమందు వాని సృజించెను; స్త్రీనిగాను పురు షునిగాను వారిని సృజించెను.

ఆదికాండము 1:26-27

“దేవుని స్వరూపములో”

మానవుడు ‘దేవుని స్వరూపములో’ సృష్టించబడెను అంటే అర్థము ఏమిటి? దేవుడు రెండు చేతులు, తల, మొదలగునవి కలిగియున్న ఒక భౌతిక జీవి అని దీని అర్థము కాదు. కాని లోతైన స్థాయిలో, ప్రజల యొక్క సామన్య గుణములు దేవుని యొక్క సమాంతర గుణముల నుండి వెలువడినవి. కాబట్టి ఒక ఉదాహరణగా, దేవునికి (బైబిలులో) మరియు మానవులకు (పరిశీలనాత్మకముగా) ఇరువురికి వివేకము, భావోద్వేగాలు, మరియు చిత్తము ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు బైబిలులో దేవుడు దుఖముతో ఉన్నట్లు, గాయపడినట్లు, కోపముతో లేక ఆనందముగా ఉన్నట్లు చిత్రించబడినాడు – ఇవి మానవులమైన మనము కూడా అనుభవించు భావోద్వేగాలు. మనము అనుదినము ఎంపికలను చేస్తాము, నిర్ణయాలను తీసుకుంటాము. బైబిలులోని దేవుడు కూడా ఇదే విధముగా ఎంపికలు చేస్తాడు మరియు నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడు. తర్కించుటకు మరియు ఆలోచన చేయుటకు మనము కలిగియున్న సామర్థ్యములు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చినవి. దేవుడు వాటిని కలిగియున్నాడు కాబట్టి మరియు మనము ఆయన స్వరూపమందు చేయబడితిమి కాబట్టి మనము కూడా వివేకము, భావోద్వేగాలు మరియు చిత్తము అను సామర్థ్యములను కలిగియున్నాము.

లోతైన స్థాయిలో మనము జ్ఞానము గలవారము, ‘నేను’ ‘నీవు’ అను స్వయం-జ్ఞానము మరియు తెలివిగల జీవులము. మనము అవ్యక్తిగతమైన “అవి” కాము. దేవుడు ఇలా ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ఇలా ఉన్నాము. ఈ ప్రాధమిక దృష్టికోణములో, స్టార్ వార్స్ వంటి సుపరిచితమైన సినిమాలో చూపిన ‘ఫోర్సు’ వలె బైబిలు దేవుడు అద్వైత అవ్యక్తిగా వర్ణించబడలేదు. మానవులు “అవి” గాక జ్ఞానముగల వ్యక్తులు అను సత్యము దేవుని గూర్చిన ఈ ఆదిమ బోధన వెలుగులో అర్థమవుతుంది. దేవుడు ఈ విధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ఇలా ఉన్నాము, మరియు మనము ఆయన స్వరూపమందు చేయబడితిమి.

మనము ఎందుకు రసజ్ఞులము

మనము కళ మరియు నాటకమును ప్రేమిస్తాము. మనము సౌందర్యమును స్వాభావికముగా ప్రశంసిస్తాము మరియు అది మనకు అవసరము కూడా. ఇది కన్నులకు కనిపించు సౌందర్యము మాత్రమేగాక, సంగీతము మరియు సాహిత్యము కూడా దీనిలో ఉన్నవి. మన జీవితములలో సంగీతము ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదో ఆలోచించండి – మనకు నాట్యమంటే ఎంత ఇష్టమో కదా. సంగీతము మన జీవితములను ఎంత ఆహ్లాదపరుస్తుందో. మనకు మంచి కథలంటే చాలా ఇష్టం, అవి నవలలు లేక నాటికలు కావచ్చు, లేక నేడు ఎక్కువ అందుబాటులో ఉండు చలనచిత్రములైనా కావచ్చు. కథలలో కథానాయకులు, ప్రతినాయకులు, నాటికలు ఉంటాయి, మరియు గొప్ప కథలు ఈ నాయకులను, ప్రతినాయకులను మరియు నాటికలను మన జీవితాలలోనికి నూరిపోస్తాయి. ఆహ్లాదము, పునర్జీవనము, తాజాదనము కొరకు అనేక రకములైన కళలను ఉపయోగించుట, వాటిని మెచ్చుకొనుట చాలా స్వాభావికము ఎందుకంటే దేవుడు కళాకారుడైయున్నాడు మరియు మనము ఆయన స్వరూపములమైయున్నాము.

ఇది అడగదగిన ప్రశ్న. కళ, నాటిక, సంగీతము, నాట్యము, లేక సాహిత్య విషయములలో మనము స్వాభావికముగా ఎందుకు రసజ్ఞులమైయున్నాము? నేను భారత దేశమునకు వెళ్లిన ప్రతిసారి, పాశ్చాత్య చలనచిత్రాల కంటే ఎక్కువ నాట్యము మరియు నృత్యము కలిగియున్న భారత చలనచిత్రములను చూసి ఆశ్చర్యపోయేవాడిని. సూటిగా మాట్లాడు నాస్తికుడు మరియు అభిజ్ఞా ప్రక్రియల అవగాహన మీద అధికారం కలిగియున్న డేనియల్ డెన్నెట్ భౌతికవాద దృష్టికోణములో జవాబిచ్చుచున్నాడు:

“కాని ఈ పరిశోధన చాలా వరకు సంగీతమును మంజూరుగా తీసుకుంటుంది. ఇలాంటి ప్రశ్నలను ఇది చాలా అరుదుగా అడుగుతుంది: సంగీతము ఎందుకు ఉనికిలో ఉంది? దీనికి క్లుప్త జవాబు ఉంది, మరియు ఇది చాలా వరకు నిజమైయుంది: మనము దానిని ప్రేమించుచున్నాము కాబట్టి అది ఉనికిలో ఉంది మరియు దానిలోని ఎక్కువ శాతమును మనము ఉనికిలోనికి తీసుకొనివస్తాము. కాని మనము దానిని ఎందుకు ప్రేమించుచున్నాము? అది మనకు అందముగా కనబడుతుంది కాబట్టి. కాని అది మనకు ఎందుకు అందముగా కనబడుతుంది? ఇది మంచి భౌతికవాద ప్రశ్న, కాని దీనికి మంచి జవాబు ఇంకా దొరకలేదు.”

డేనియల్ డెన్నెట్. బ్రేకింగ్ ది స్పెల్: రిలీజియన్ అస్ ఏ న్యాచురల్ ఫెనోమిన. పేజీ. 43

మానవాళిని గూర్చి భౌతికవాద దృష్టికోణము మానవ స్వభావమును గూర్చిన ఈ ప్రధానమైన ప్రశ్నకు జవాబును ఇవ్వలేదు. బైబిలు దృష్టికోణములో దేవుడు కళాత్మకమైనవాడు మరియు రసజ్ఞుడు కాబట్టి, అని దీనికి జవాబు. ఆయన వస్తువులను అందముగా చేశాడు మరియు అందమును ఆస్వాదిస్తాడు. ఆయన స్వరూపమందు చేయబడిన మనము కూడా ఆస్వాదిస్తాము.

మనము ఎందుకు నైతికమైనవారము

దీనితో పాటు, ‘దేవుని స్వరూపమందు చేయబడుట’ అన్ని సంస్కృతులలో చాలా సాధారణమైన ప్రాకృతిక నైతిక సామర్థ్యమును వివరిస్తుంది, దీనిని మనము గురు సాయి బాబా యొక్క నైతిక బోధలు అను అంశములో చూశాము. మనము దేవుని స్వరూపమందు చేయబడితిమి కాబట్టి మరియు నైతికత ఆయనలో ఇమిడియున్నది కాబట్టి, ఒక దిక్సూచి అయస్కాంత ఉత్తరదిక్కుకు తిరిగి ఉన్నట్లు, ఆయనను పోలియున్నాము కాబట్టి మనము కూడా ‘సరియైన,’ ‘మంచి,’ ‘తగిన’ దాని వైపుకు మొగ్గుచూపుతాము. కేవలం మతపరమైన మానవులు మాత్రమే ఈ విధముగా చేయబడలేదు – అందరు ఇలా చేయబడ్డారు. దీనిని గ్రహించకపోవుట అనేక అపార్థములకు దారి తీస్తుంది. ఉదాహరణకు అమెరికాకు చెందిన భౌతికవాదుడైన సామ్ హ్యారిస్ యొక్క సవాల్ ను చూడండి.

“మత విశ్వాసము మాత్రమే నైతికతకు సరియైన ఆదరమును ఇస్తుంది అని మీరు నమ్ముట సరియైతే, నాస్తికులు విశ్వాసుల కంటే తక్కువ నైతికత కలిగియుండాలి.”

సామ్ హ్యారిస్. 2005. లెటర్ టు ఏ క్రిస్టియన్ నేషన్ పేజీ.38-39

హ్యారిస్ ఇక్కడ తప్పు మాట్లాడుతున్నాడు. మన నైతికత దేవుని స్వరూపమందు చేయబడుట వలన కలిగిందిగాని, మతపరముగా ఉండుట వలన కాదు. అందువలనే, మనందరి వలెనె నాస్తికులకు కూడా ఈ నైతిక భావన ఉంది మరియు వారు నైతికముగా వ్యవహరించగలరు. మనలో నైతికత ఎందుకు ఉంది అనునది కనుగొనుట నాస్తికత్వములో కష్టము – కాని దేవుని నైతిక స్వరూపమందు చేయబడుట అనునది దీనికి సులువైన సూటైన వివరణ.

మనము ఎందుకు బంధములను కలిగియుంటాము

బైబిలానుసారముగా, మనము దేవుని స్వరూపమందు చేయబడితిమి అని గుర్తించుట మనలను గూర్చి మనము అర్థము చేసుకొనుటకు ఆరంభ బిందువైయున్నది. ఇందు మూలముగా, మనము దేవుని గూర్చి (బైబిలులో ఆయనను గూర్చి బయలుపరచబడిన వాటి నుండి) లేక ప్రజలను గూర్చి (పరిశీలన మరియు విశ్లేషణ ద్వారా) ఒక మెళకువను కనుగొన్నప్పుడు, మరొకరిని గూర్చి కూడా అవగాహనను పొందుతాము. ఉదాహరణకు, బంధములకు ప్రజలు ఇచ్చు ప్రాముఖ్యతను గూర్చి ఒకసారి ఆలోచించండి. ఒక మంచి చలనచిత్రమును చూచుట బాగుంటుంది, కాని ఒక స్నేహితునితో కలిసి చూచుట ఇంకా బాగుంటుంది. మన అనుభవాలను పంచుకొనుట కొరకు స్వాభావికముగా మనము స్నేహితులను వెదకుతాము. మన శ్రేయస్సు కొరకు అర్థవంతమైన స్నేహాలు మరియు కుటుంబ బంధాలు మూలమైయున్నవి. దీనికి భిన్నముగా, ఒంటరితనము మరియు/లేక తెగిపోయిన కుటుంబ బంధములు మరియు స్నేహములలో తెగతెంపులు మనలను ఒత్తిడికి గురి చేస్తాయి. ఇతరులతో మనము కలిగియుండు బంధముల ద్వారా తటస్తంగాను, కదలకుండాను మనము ఉండలేము. అవి పాత్రల మధ్య బంధములకు (ప్రేమికులు, కుటుంబ సభ్యులు మొదలగు వారి మధ్య) ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను ఇస్తాయి కాబట్టే బాలివుడ్ చలనచిత్రములు చాలా సుప్రసిద్ధమైయ్యాయి.

ఇప్పుడు, మనము దేవుని స్వరూపమందు ఉంటె, మనము దేవునుతో కూడా ఇలాంటి అనుబంధ ఉద్ఘాటననే ఆశిస్తాము, మరియు కలిగియున్నాము కూడా. “దేవుడు ప్రేమస్వరూపి…” (1 యోహాను 4:8) అని బైబిలు సెలవిస్తుంది. ఆయన పట్ల మరియు ఇతరుల పట్ల మనము కలిగియున్న ప్రేమకు దేవుడు ఇచ్చు ప్రాముఖ్యతను గూర్చి బైబిలులో అనేక సంగతులు వ్రాయబడియున్నవి – వాస్తవానికి యేసు (యేసు సత్సంగ్) వీటిని బైబిలులోని రెండు అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞలని పిలచాడు. దీనిని గూర్చి మీరు ఆలోచించునప్పుడు, ప్రేమ బంధము కలిగినదైయుండాలి ఎందుకంటే దానిలో ప్రేమించువాడు (ప్రేమికుడు) మరియు ఆ ప్రేమను పొందుకొను వ్యక్తి – ప్రేమిక – కూడా ఉండాలి.

కాబట్టి మనము దేవుడు ప్రేమికుడు అని ఆలోచించాలి. ఆయనను గూర్చి మనము ‘ఆరంభ ప్రతిపాదకుడు’, ‘ప్రధమ కారకము’, ‘సర్వజ్ఞ దైవము’, ‘దయగల జీవి’ లేక ‘అవ్యక్త ఆత్మ’ అని మాత్రమే ఆలోచన చేసినప్పుడు మనము బైబిలులోని దేవుని గూర్చి ఆలోచన చేయుట లేదు – బదులుగా మన మనస్సులలో మనము ఒక దేవుని సృష్టిస్తున్నాము. ఆయనలో ఈ వర్ణనలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బంధముల మీద అంతులేని ఆశగలవానిగా కూడా ఉన్నాడు. ఆయన ‘లో’ ప్రేమ లేదు. ఆయ‘నే’ ప్రేమ అయ్యున్నాడు. ప్రజలతో దేవుని యొక్క అనుబంధమును వర్ణించిన రెండు ప్రఖ్యాతిగాంచిన బైబిలు రూపకములు ఏమనగా, తండ్రితో పిల్లల బంధము మరియు భార్య భర్తల బంధము. ఇవి ఎలాంటి భావనలు లేని ‘ప్రధమ కారక’ తత్వవాద సాదృశ్యములు కావుగాని, మానవ బంధములలో లోతైన మరియు అత్యంత సన్నిహితమైనవైయున్నవి.

కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మనము నిర్మించిన పునాది ఇది. ప్రజలు దేవుని స్వరూపమందు చేయబడ్డారు మరియు వారిలో మనస్సు, భావోద్వేగాలు మరియు చిత్తము ఉన్నవి. మనము జ్ఞానముగలవారము మరియు స్వయం-జ్ఞానం గలవారము. మనము నైతిక జీవులము మరియు మన ‘నైతిక వ్యాకరణము’ మనకు ఏది ‘సరియైనది’ మరియు ‘తగినది’ మరియు ఏది కాదు అను లోతైన అవగాహనను ఇస్తుంది. సౌందర్యమును, నాటికను, కళ మరియు కథను వాటి యొక్క అన్ని రూపములలో అభివృద్ధి చేయగల మరియు ఆస్వాదించగల అంతరంగ సామర్థ్యము మనకు ఉంది. మనము స్వాభావికముగా ఇతరులతో అనుబంధములను స్నేహములను వెదకుతాము మరియు అభివృద్ధి చేసుకుంటాము. దేవుడు ఇవన్నీ కలిగియున్నాడు కాబట్టి మనము కూడా కలిగియున్నాము మరియు మనము ఆయన స్వరూపమందు చేయబడితిమి. ఈ పునాదిని నిర్మించుచుండగా మనలను గూర్చి మనము పరిశీలించు వాటితో ఇక్కడ మనము కనుగొన్న విషయములు సంతులత కలిగియున్నవి. మన తరువాత వ్యాసంలో కొన్ని సంక్లిష్టతలను మనము చూద్దాము.

పురుష యొక్క బలి: సమస్త విషయములకు ఆరంభము

3&4 వచనముల తరువాత పురుషసూక్త యొక్క దృష్టి పురుష యొక్క గుణముల నుండి పురుష యొక్క బలి వైపుకు మళ్లుతుంది. 6&7 వచనములు దీనిని ఈ క్రింది విధముగా చేస్తాయి. (సంస్కృత లిప్యాంతరీకరణ, మరియు పురుషసూక్తను గూర్చిన నా ఆలోచనలలో చాలా వరకు, జోసెఫ్ పడింజరెకర వ్రాసిన క్రైస్ట్ ఇన్ ది ఎంషేంట్ వేదాస్ (346 పేజీ. 2007) అను పుస్తకమును అధ్యయనము చేయుట ద్వారా సేకరించబడినవి)

పురుషసూక్తలోని 6-7 వచనములు

తెలుగు అనువాదం సంస్కృతం లిప్యాంతరీకరణ
పురుషను నైవేద్యముగా ఇస్తూ దైవములు బలిని అర్పించినప్పుడు, వసంత ఋతువు దానిలోని కరిగించబడిన వెన్న కాగా, గ్రీష్మము దానిలోని వంటచెరుకు కాగా, శరద్ ఋతువు నైవేద్యమైయ్యింది. ఆదియందు జన్మించిన పురుషను వారు బలిగా కట్టెల మీద ధారపోశారు. దైవములు, సాధువులు, మరియు ఋషీముణులు ఆయనను బాధితునిగా బలి అర్పించారు యత్పురుసేనా హవిస దేవ యజ్ఞం అతన్వత వసంతో అస్యసిద్ అజ్యం గ్రీష్మ ఇద్మః సరద్ద్హవిః తమ్ యజ్ఞం బర్హిసి ప్రౌక్షణ్ పురుషం జతంగ్రతః తెన దేవ అయజ్యన్తః సద్య ర్సయస్ క యే

ఇక్కడ అంతా ఒకేసారి స్పష్టము కాకపోయినప్పటికీ, పురుషను బలి అర్పించుట అను విషయము మాత్రం స్పష్టమవుతుంది. పురాతన వేదాల యొక్క వ్యాఖ్యానకర్తయైన శయనాచార్య ఇలా వ్యాఖ్యానించాడు:

“ఋషులు – సాధువులు మరియు దైవములు – బలి బాధితుడైన పురుషను బలి అర్పించు స్థానమునకు బలి పశువుగా బంధించి, తమ మనస్సుల ద్వారా ఆయనను బలి అర్పించారు” రిగ్ వేద పై శయనాచారి

వ్రాసిన వ్యాఖ్యానము 10.90.7

8-9 వచనములు “తస్మద్యజ్ఞసర్వహుతః…” అను మాటతో ఆరంభమవుతాయి, అనగా తనను బలి అర్పించినప్పుడు పురుష ఏమి దాచుకొనకుండా సమస్తమును అర్పించాడు. బలి అర్పించుటలో పురుష కలిగియుండిన ప్రేమను ఇది తెలియపరుస్తుంది. కేవలం ప్రేమ ద్వారానే మనము ఏమి దాచుకొనకుండా ఇతరులకు సమస్తమును ఇవ్వగలము. వేద పుస్తకములో (బైబిలు) యేసు సత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు) చెప్పినట్లు

“తన స్నేహితులకొరకు తన ప్రాణము పెట్టువానికంటె ఎక్కువైన ప్రేమగలవాడెవడును లేడు”

యోహాను 15:13

సిలువ మీద బలిగా ఆయన స్వయేచ్చతో తనను తాను అర్పించుకున్నాడు కాబట్టి యేసు సత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు) ఈ మాటలను చెప్పాడు. పురుష బలికి మరియు యేసు సత్సంగ్ కు మధ్య అనుబంధము ఏమైనా ఉందా? పురుషసూక్తలోని 5వ వచనము (ఇప్పటి వరకు మనము దీనిని చూడలేదు) ఒక ఆధారమును ఇస్తుంది – కాని ఆ ఆధారము మర్మముగా ఉన్నది. 5వ వచనమును చూడండి

పురుషసూక్తలోని 5వ వచనము

తెలుగు అనువాదం సంస్కృతం లిప్యాంతరీకరణ
దానిలో నుండి – పురుషలోని భాగములో నుండి – విశ్వము పుట్టింది మరియు అది పురుష యొక్క సింహాసనము చేయబడింది మరియు ఆయన సర్వాంతర్యామి అయ్యాడు తస్మాద్ విరలజయత విరాజో ఆది పురుషః స జతో అత్యరిచ్యత పశ్చాదబుమిమ్ అతో పురః

పురుష సూక్త ప్రకారం, పురుష సమయము యొక్క ఆరంభములో బలిగావించబడ్డాడు మరియు అది విశ్వము యొక్క సృష్టికి కారణమైయ్యింది. కాబట్టి ఈ బలి భూమి మీద చేయబడలేదు ఎందుకంటే ఈ బలిలో నుండే భూమి పుట్టింది. ఈ సృష్టి పురుష యొక్క బలిలో నుండి పుట్టింది అని 13వ వచనము స్పష్టముగా చూపుతుంది. అది ఇలా సెలవిస్తుంది

పురుషసూక్తలోని 13వ వచనము

తెలుగు అనువాదం సంస్కృతం లిప్యాంతరీకరణ
చంద్రుడు ఆయన మనస్సులో నుండి పుట్టాడు. సూర్యుడు ఆయన కంటిలో నుండి వెలువడినాడు. మెరుపులు, వర్షం, మరియు అగ్ని ఆయన నోటి నుండి వచ్చాయి. ఆయన శ్వాసలో నుండి గాలి పుట్టింది. చంద్రమ మనసో జాతస్ కాక్సొహ్ సూర్యో అజాయత ముఖద్ ఇంద్ర శ్చ అగ్నిశ్చ ప్రనద్ వాయుర్ అజాయత

ఇదంతా స్పష్టమవుతుంది అని వేద పుస్తకము (బైబిలు) యొక్క లోతైన అవగాహనలో ఉన్నది. మీకా ఋషి (ప్రవక్త) యొక్క రచనలను చదివినప్పుడు దీనిని మనము చూస్తాము. ఆయన సుమారుగా క్రీ.పూ. 750లో జన్మించాడు మరియు యేసు క్రీస్తు (యేసు సత్సంగ్) యొక్క రాకకు 750 సంవత్సరాల క్రితం అతడు జీవించినా, ఆయన జన్మించబోవు పట్టణమును గూర్చి సూచిస్తూ అతడు ఆయన రాకను ముందుగానే చూశాడు. అతడు ఇలా ప్రవచించాడు:

“బేత్లెహేము ఎఫ్రాతా,
యూదావారి కుటుంబములలో నీవు స్వల్పగ్రామమైనను
నాకొరకు ఇశ్రాయేలీయులను
ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచ్చును;
పురాతన కాలము మొదలుకొని
శాశ్వతకాలము ఆయన ప్రత్యక్షమగుచుండెను.

మీకా 5:2

బేత్లెహేము నగరములో నుండి పాలకుడు (లేక క్రీస్తు) పుడతాడని మీకా ప్రవచించాడు.  750 సంవత్సరాలు తరువాత యేసు క్రీస్తు (యేసు సత్సంగ్) దర్శనమును నెరవేర్చుతు బేత్లెహేములో జన్మించాడు. అయితే, ఈ రానున్న వాని యొక్క మూలములను గూర్చిన వర్ణన మీద మనము దృష్టిపెట్టాలి. మీకా భవిష్యద్ ఆగమనమును గూర్చి ప్రవచిస్తున్నాడు గాని, ఈ రానున్న వాని యొక్క మూలములు భూత కాలములో లోతుగా నాటబడియున్నవని చెబుతాడు. ఆయన “మూలములు పురాతనమైనవి.” ఈ రానున్న వాని యొక్క ఆరంభములు ఈ భూమి పుట్టకు మునుపునవి! ‘…ఈ పురాతనమైన’ అనునది ఎంతటి పురాతనమైనది? ఇది ‘నిత్యత్వ కాలమునకు’ సంబంధించినది. వేద పుస్తకములోని (బైబిలు) ఇతర సత్య జ్ఞాన మాటలు దీనిని మరింత స్పష్టము చేస్తాయి. కొలస్సయులకు 1:15లో పౌలు ఋషి (క్రీ.శ. 50వ సంవత్సరములో వ్రాశాడు) యేసును గూర్చి ఇలా ప్రకటించాడు:

ఆయన అదృశ్య దేవుని స్వరూపియై సర్వసృష్టికి ఆదిసంభూతుడైయున్నాడు.

కొలస్సయులకు 1:15

యేసు ‘అదృశ్య దేవుని స్వరూపి’ అని మరియు ‘సర్వసృష్టికి ఆదిసంభూతుడు’ అని ప్రకటించబడ్డాడు. మరొక మాటలో, యేసు యొక్క నరావతారం చరిత్రలో ఖచ్చితమైన కాలములో జరిగినను (క్రీ.పూ. 4 – క్రీ.శ. 33), ఆయన సృష్టి అంతటికి ముందే ఉనికిలో ఉన్నాడు – నిత్యత్వము నుండి ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన ఇలా ఎందుకు చేశాడంటే దేవుడు (ప్రజాపతి) ఎల్లప్పుడు నిత్యత్వము నుండి ఉన్నాడు, మరియు ఆయన ‘స్వరూపము’గా యేసు (యేసు సత్సంగ్) కూడా ఎల్లప్పుడూ ఉనికిలో ఉన్నాడు.

జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడిన బలి – సమస్త విషయములకు ఆరంభము

ఆయన కేవలం నిత్యత్వము నుండి ఉనికిలో మాత్రమే లేడుగాని, యోహాను ఋషి (ప్రవక్త) ఈ యేసును (యేసు సత్సంగ్) పరలోకమందు ఒక దర్శనములో చూసి ఇలా వర్ణించాడు

“…  జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడియున్న గొర్రెపిల్ల”

ప్రకటన 13:8

ఇది వైరుధ్యముగా ఉందా? యేసు (యేసు సత్సంగ్) క్రీ.శ. 33లో చంపబడలేదా? ఆయన చంపబడినట్లయితే, ఆయన ‘జగదుత్పత్తి మొదలుకొని’ ఎలా వధించబడ్డాడు? ఈ వైరుధ్యములోనే పురుషసూక్త మరియు వేద పుస్తకము ఒకే విషయమును వర్ణించుచున్నవని మనము చూస్తాము. పురుష యొక్క బలి ‘ఆరంభములో’ జరిగింది అని పురుషసూక్త చెబుతున్నట్లు మనము చూశాము. తాను వ్రాసిన వేదాలలో క్రీస్తు అను పుస్తకములో జోసెఫ్ పడింజరెకర, ఆరంభములో ఈ పురుష యొక్క బలి ‘దేవుని హృదయములో’ (సంస్కృతం పదమైన ‘మనసయాగం’ను అతడు ఈ అర్థము ఇచ్చునట్లు అనువదించాడు)   ఉన్నదని పురుషసూక్త యొక్క సంస్కృతం వ్యాఖ్యానం తెలియజేస్తున్నట్లు వ్రాశాడు. ఆరంభములో ఇవ్వబడిన ఈ బలి “మానసిక లేక చిహ్నాత్మకమైనది”* అని సంస్కృతం పండితుడైన ఎన్ జే షేండే చెబుతున్నట్లు అతడు సూచించాడు.

కాబట్టి పురుషసూక్త యొక్క మర్మము ఇప్పుడు స్పష్టమవుతుంది. పురుష నిత్యత్వము నుండే దేవుడైయున్నాడు మరియు దేవుని స్వరూపమైయున్నాడు. ఆయన సమస్తము కంటే ముందు ఉన్నాడు. ఆయన అందరిలో జ్యేష్ఠుడైయున్నాడు. మానవాళి యొక్క సృష్టి బలి యొక్క అవసరతను కోరుతుంది అని దేవుడు తన సర్వజ్ఞానములో ఎరిగియుండెను మరియు – దీని కొరకు ఆయన ఇవ్వదగినది అంతా అవసరమైయుండెను – మరియు పాపములను కడుగుటకు లేక శుద్ధిచేయుటకు బలిగా పురుష నరావతారములో రావలసియుండెను. ఈ సమయములో విశ్వమును మరియు మానవజాతిని సృష్టించాలా లేదా అను నిర్ణయమును దేవుడు తీసుకొనవలసియుండెను. ఆ నిర్ణయములో బలిగావించబడుటకు పురుష నిర్ణయించుకున్నాడు కాబట్టి సృష్టి కార్యము జరిగింది. కాబట్టి, మానసికముగా, లేక దేవుని యొక్క హృదయములో, వేద పుస్తకము ప్రకటించుచున్నట్లు పురుష ‘జగదుత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడెను.’

ఆ నిర్ణయము తీసుకొనబడిన తరువాత – కాలము ఆరంభమగుటకు ముందే – దేవుడు (ప్రజాపతి –  సర్వసృష్టికి ప్రభువు) కాలమును, విశ్వమును మరియు మానవాళిని సృష్టించాడు. ఈ విధంగా, పురుష యొక్క స్వచిత్త బలి ‘విశ్వము పుట్టుటకు’ (వ. 5), చంద్రుడు, సూర్యుడు మరియు వర్షము చేయబడుటకు (వ. 13) మరియు సమయం ఆరంభమగుటకు (6వ వచనములో ప్రస్తావించబడిన వసంతము, గ్రీష్మము మరియు శరద్ రుతువు) కారణమైయ్యింది. పురుష వీటన్నిటిలో జ్యేష్ఠుడైయున్నాడు.

పురుషను బలి అర్పించిన దైవములు ఎవరు?

కాని ఒక చిక్కు ఇంకా వీడలేదు. ‘దైవములు’ (దేవుళ్లు) పురుషను బలి అర్పించారని పురుషసూక్త 6వ వచనము చెబుతుంది. ఈ దైవములు ఎవరు? వేద పుస్తకం (బైబిలు) దీనిని వివరిస్తుంది. ఋషులలో ఒకరైన దావీదు క్రీ.పూ. 1000లో ఒక పవిత్రమైన కీర్తనను వ్రాశాడు, అది దేవుడు (ప్రజాపతి) స్త్రీ పురుషులను గూర్చి ఏ విధంగా మాట్లాడాడో బయలుపరుస్తుంది:

మీరు దైవములనియు మీరందరు సర్వోన్నతుని కుమారులనియు నేనే సెలవిచ్చియున్నాను

కీర్తనలు 82:6

ఋషియైన దావీదు వ్రాసిన ఈ పవిత్రమైన కీర్తనను 1000 సంవత్సరాల తరువాత యేసు సత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు) వ్యాఖ్యానిస్తూ ఇలా సెలవిచ్చాడు:

అందుకు యేసు మీరు దైవములని నేనంటినని మీ ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియుండలేదా? లేఖనము నిరర్థకము కానేరదు గదా, దేవుని వాక్యమెవరికి వచ్చెనో వారే దైవములని చెప్పినయెడల నేను దేవుని కుమారుడనని చెప్పినందుకు, తండ్రి ప్రతిష్ఠచేసి యీ లోకములోనికి పంపినవానితో నీవు దేవదూషణ చేయుచున్నావని చెప్పుదురా?

యోహాను 10:34-36

దావీదు ఋషి ఉపయోగించిన ‘దైవములు’ అను పదమును నిజమైన లేఖనముగా యేసు సత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు) ఉద్ఘాటించాడు. ఇది ఏ విధంగా సాధ్యం? మనము ‘దేవుని స్వరూపములో చేయబడితిమి’ అని వేద పుస్తకములోని సృష్టి వృత్తాంతములలో మనము చూడవచ్చు (ఆదికాండము 1:27). మనము దేవుని స్వరూపములో చేయబడితిమి కాబట్టి ఒక విధముగా మనలను మనము ‘దైవములు’ అని పరిగణించుకోవచ్చు. కాని వేద పుస్తకము మరింత వివరణను ఇస్తుంది. అది ఇలా ప్రకటిస్తుంది, ఈ పురుష బలిని అంగీకరించువారు:

తన చిత్త ప్రకారమైన దయాసంకల్పముచొప్పున, యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై, మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన యెదుట పరిశుద్ధుల మును నిర్దోషులమునై యుండవలెనని జగత్తు పునాది వేయబడకమునుపే, ప్రేమచేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను

ఎఫెసీయులకు 1:4-5

పరిపూర్ణమైన బలిగా పురుషను అర్పించాలని సృష్టికి ముందు ప్రజాపతి-పురుష నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, దేవుడు ప్రజలను కూడా ఎన్నుకున్నాడు. ఆయన వారిని ఎందు కోసము ఎన్నుకున్నాడు? ఆయన ‘కుమారులు’గా ఉండుటకు మనలను ఎన్నుకున్నాడు అని అది స్పష్టముగా చెబుతుంది.

మరొక మాటలో, ఈ బలి ద్వారా దేవుని పిల్లలగునట్లు పరిపూర్ణమైన బలిని అర్పించునట్లు తనను తాను సమర్పించుకొనుటకు దేవుడు నిర్ణయించుకున్నప్పుడు స్త్రీ పురుషులు ఎన్నుకొనబడ్డారని వేద పుస్తకము (బైబిలు) ప్రకటిస్తుంది. ఈ సంపూర్ణ భావనలో మనము ‘దైవములు’ అని పిలువబడతాము. ఇది ‘దేవుని వాక్యమును పొందుకున్నవారి విషయములో’  – ఆయన వాక్యమును అంగీకరించు వారి (యేసు సత్సంగ్ పైన ప్రకటించినట్లు) విషయములో నిజమైయున్నది. ఈ భావనలో భవిష్యత్ దేవుని కుమారుల యొక్క అవసరతలు పురుషను బలిగావించాయి. ‘నైవేద్యముగా పురుషను అర్పిస్తూ దైవములు బలిని అర్పించారు’ అని పురుషసూక్త యొక్క 6వ వచనము సెలవిస్తుంది. పురుష అర్పించిన బలి మనలను శుద్ధిచేస్తుంది.

పురుష యొక్క బలి – పరలోకమునకు మార్గము

దేవుని ప్రణాళిక బయలుపరచబడింది అని పురాతన పురుషసూక్త మరియు వేద పుస్తకము యొక్క జ్ఞానములో మనము చూడవచ్చు. ఇది అద్భుతమైన ప్రణాళిక – ఇది మన ఊహకు అందనిది. పురుషసూక్త 16వ వచనములో సెలవిచ్చుచున్నట్లు ఇది మనకు కూడా చాలా ప్రాముఖ్యమైయున్నది

తెలుగు అనువాదం సంస్కృతం లిప్యాంతరీకరణ
దైవములు పురుషను బలిగా అర్పించారు. ఇది ప్రప్రథమముగా స్థాపించబడిన నియమము. దీని ద్వారా ఋషులు పరలోకమును పొందుతారు యజ్ఞేన యజ్ఞమజయంత దేవస్తని ధర్మాని ప్రథమన్యసన్ తెహ నాకం మహిమనః సచంత యాత్ర పూర్వే సద్యః శాంతిదేవః

ఋషి ఒక ‘జ్ఞాన’ పురుషుడు. పరలోకమును సంపాదించుటకు ప్రయాసపడుట నిజముగా జ్ఞానపూరితమైన విషయము. ఇది మనకు దూరముగా లేదు. ఇది అసాధ్యము కాదు. ఇది కఠినమైన క్రమశిక్షణ మరియు ధ్యానం ద్వారా మోక్షమును సాధించు అత్యంత పవిత్రమైన పురుషుల కొరకు మాత్రమే కాదు. ఇది గురువుల కొరకు మాత్రమే కాదు. భిన్నముగా, యేసు క్రీస్తు (యేసు సత్సంగ్) యొక్క నరావతారము ద్వారా స్వయంగా పురుష అందించిన మార్గమిది.

పురుష యొక్క బలి – పరలోకమునకు మరొక మార్గము లేదు

వాస్తవానికి ఇది మన కొరకు సమకూర్చుబడుట మాత్రమేకాదు గాని శయనాచార్య వ్రాసిన సంస్కృతం వ్యాఖ్యానములో పురుషసూక్త యొక్క 15 మరియు 16 వచనముల మధ్య ఇలా వ్రాయబడియున్నది

తెలుగు అనువాదం సంస్కృతం లిప్యాంతరీకరణ
ఈ విధంగా, దీనిని ఎరిగినవాడు మృత్యుంజయ స్థితికి చేరతాడు. దీనికి మరొక మార్గము లేదు తమేవ విద్వనమ్రత ఇహ భవతి నాన్యః పంత అయనయ వేద్యతే

నిత్య జీవమును (మృత్యుంజయ స్థితి) పొందుటకు మరొక మార్గము లేదు! ఈ విషయమును గూర్చి మరి ఎక్కువగా  అధ్యయనం చేయుట జ్ఞానయుక్తమే. పురుషసూక్తలో చెప్పబడిన కథను ప్రతిబింబించు దేవుని గూర్చిన, మానవాళిని గూర్చిన మరియు సత్యమును గూర్చిన కథను అది ఏ విధంగా వివరిస్తుందో తెలుపుటకు వేద పుస్తకములో (బైబిలు) పలు భాగములను మనము సమీక్షించాము. కాని ఈ కథను మనము వివరముగాను క్రమముగాను చూడలేదు. కాబట్టి, మాతో కలసి వేద పుస్తకమును చదవమని మిమ్మును ఆహ్వానించుచున్నాము, ఆరంభముతో మొదలుపెట్టి, సృష్టిని గూర్చి అధ్యయనం చేస్తూ, పురుష బలిని ఎందుకు అర్పించవలసివచ్చింది,  అర్పించుటకు కారణము ఏమిటి, మను కాలములో జలప్రళయం (వేద పుస్తకములో నోవహు) కలుగునట్లు లోకములో ఏమి జరిగింది, మరియు వారిని మరణము నుండి విడిపించి పరలోకములో నిత్య జీవమును అనుగ్రహించు పరిపూర్ణమైన బలిని గూర్చిన వాగ్దానమును ప్రపంచ దేశములు ఏ విధంగా నేర్చుకున్నాయో మరియు భద్రపరచాయో అధ్యయనం చెయ్యండి. ఇది నిజముగా అధ్యయనం చేయుటకు యోగ్యమైనది.

*(ఎన్ జే షేండే. ది పురుషసూక్త (ఆర్ వి 10-90) ఇన్ వేదిక్ లిటరేచర్ (పబ్లికేషన్స్ అఫ్ ది సెంటర్ అఫ్ అడ్వాన్స్డ్ స్టడీ ఇన్ సాంస్క్రిట్, యూనివర్సిటీ అఫ్ పూనా) 1965.

బలి కొరకైన సార్వత్రిక ఆవశ్యకత

ప్రజలు ఊహలలోను పాపములోను నివసిస్తారని తరాల తరబడి సాధువులు ఋషీమునులు ఎరిగియున్నారు. దీని వలన వారికి “శుద్ధీకరణ” అవసరత ఉన్నదని అన్ని మతములు, తరములు మరియు విద్యా స్థాయిలలో ఉన్న ప్రజలు గ్రహించటం జరిగింది. ఇందు నిమిత్తమే అనేక మంది కుంభమేళ పండుగలో పాలుపంచుకొని పూజ చేయుటకు ముందు ప్రార్థ స్నాన (లేక ప్రతస్నాన) మంత్రమును చదువుతారు (“నేను పాపిని, నను పాపము ద్వారా జన్మించినవాడిని. నేను పాపములో జన్మించాను. నా ఆత్మ పాపపు ఆధీనంలో ఉంది. నేను పాపులలో ప్రధముడను. అందమైన కన్నులు గల ప్రభువా, నన్ను రక్షించు, బలులు స్వీకరించు ప్రభువా, నన్ను రక్షించు.”) శుద్ధి చేయబడాలనే ఈ అవసరతతో పాటుగా మన పాపముల కొరకు మరియు మన జీవితములలోని చీకటి (తమ) కొరకు “వెల” చెల్లించుటకు బలిని అర్పించు అవసరత ఉన్నదను భావన కూడా ఉంది. అలాగే పూజల అర్పించుటలో, లేక కుంభమేళ మరియు ఇతర పండుగలలో అర్పణలు చెల్లించాలి అనే భావనకు స్పందిస్తూ ప్రజలు సమయము, డబ్బు, మరియు సన్యాసిగా మారుట వంటి బలులు అర్పిస్తారు. ఒక ఆవు నదిని ఈదుచుండగా దాని తోక పట్టుకొని ఈదు ప్రజలను గూర్చి నేను విన్నాను. ఇది ప్రాయశ్చిత్తము పొందుటకు పూజగా లేక బలిగా చేయబడుతుంది.

అత్యంత పురాతనమైన మత గ్రంథములు ఉనికిలో ఉన్న సమయము నుండే బలి అర్పించవలసిన ఈ అవసరత ఉనికిలో ఉండినది. బలి అర్పించుట చాలా ప్రాముఖ్యము మరియు దానిని అర్పించవలసియున్నది అని మన భావనలు మనకు చెబుతాయని ఈ గ్రంథములు ఉద్ఘాటిస్తాయి. ఉదాహరణకు ఈ క్రింది బోధనలను పరిగణించండి:

కథోపనిషదు (హైందవ గ్రంథము) యొక్క కథానాయకుడైన నచికేత ఇలా అంటాడు:

“దహనబలి స్వర్గమునకు మార్గమని మరియు స్వర్గమునకు నడిపిస్తుంది అని నాకు తెలుసు” కథోపనిషదు 1.14

హైందవుల పుస్తకము అంటుంది:

“బలి అర్పించుట ద్వారా మనుష్యుడు స్వర్గం చేరతాడు” శతపత బ్రహ్మణ VIII.6.1.10

“బలి అర్పించుట ద్వారా, మానవులు మాత్రమేగాక దేవుళ్లు కూడా అమరత్వమును పొందగలరు” శతపత బ్రహ్మణ II.2.2.8-14

కాబట్టి బలి అర్పించుట ద్వారా మనము అమరత్వమును మరియు స్వర్గమును (మోక్షం) పొందగలము. అయితే మన పాపములు/తమకు పరిహారం చెల్లించుటకు ఏ విధమైన బలి కావాలి మరియు అది ఎంత పరిమాణములో ఉండాలి? అనేది నేటికి ఎదురయ్యే ప్రశ్న. ఐదు సంవత్సాలు సన్యాసిగా ఉంటే సరిపోతుందా? బీదలకు డబ్బులిచ్చుట సరిపోయే బలియేనా? అయినట్లయితే, ఎంత?

ప్రజాపతి / యెహోవా: బలి అర్పించుటలో సమకూర్చువాడు

ఆదిమ వేదాలలో, సృష్టియావత్తు యొక్క నిర్మాణకర్తయైన ప్రభువును – విశ్వమును చేసి దానిని నియంత్రించువాడు – ప్రజాపతి అని పిలచేవారు. ప్రజాపతి ద్వారా సమస్తమును ఉనికిలోనికి వచ్చింది.

వేద పుస్తకము (బైబిలు) యొక్క ఆదిమ హెబ్రీ గ్రంథములను తోరా అని పిలుస్తారు. తోరా సుమారుగా క్రీ.పూ. 1500లో ఇంచుమించు రిగ్ వేదము వ్రాయబడిన కాలములోనే వ్రాయబడింది. సర్వ సృష్టికి సృష్టికర్తయైన ఒక సజీవుడైన దేవుడు ఉన్నాడని ప్రకటిస్తూ తోరా ఆరంభమవుతుంది. వాస్తవిక హెబ్రీ భాషలో ఈ దేవుని ఎలోహిమ్ లేక యాహ్వె అని పిలిచేవారు మరియు ఈ రెండు పదములు హెబ్రీ గ్రంథములలో మార్చి మార్చి ఉపయోగించబడ్డాయి. కాబట్టి, రిగ్ వేదములోని ప్రజాపతి వలె, తోరాలోని యాహ్వె (యెహోవా)లేక ఎలోహిమ్ సమస్త సృష్టికి ప్రభువుగా ఉన్నాడు.

తోరా యొక్క ఆరంభములో, అబ్రాహాము అను ఋషితో జరిగిన సంభాషణలో యెహోవా తనను తాను “సమకూర్చు” దేవునిగా బయలుపరచుకున్నాడు. సమకూర్చు యెహోవా (హెబ్రీ భాషలో యెహోవా యీరే) మరియు రిగ్ వేదములోని “సృష్టములను కాపాడు లేక భద్రపరచు” ప్రజాపతి మధ్య అనేక పోలికలను నేను గమనించాను.

యెహోవా ఏ విధముగా సమకూర్చుతాడు? ప్రజలకున్న బలులు అర్పించవలసిన అవసరతను గూర్చి మనము ఇంతకు ముందే చూశాము, కాని మనము అర్పించు బలులు సరిపోతాయి అనే నిశ్చయత మాత్రం మనకు కలుగలేదు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, మనకు ఉన్న ఈ అవసరతను తీర్చుటకు ప్రజాపతి ఏ విధముగా సమకూర్చుతాడో తండ్యమహ బ్రహ్మణ ప్రకటిస్తుంది. అక్కడ ఇలా వ్రాయబడియున్నది:

“స్వయం-బలి అర్పించిన ప్రజాపతి (సర్వసృష్టికి ప్రభువు) దేవతల కొరకు తనను తాను అర్పించుకొనెను” తండ్యమహ బ్రహ్మణ 7వ అధ్యాయము 2వ ఖండము.

[సంస్కృతములో, “ప్రజపతిర్దేవబ్యం ఆత్మనం యజ్ఞం కృత్వ ప్రయచ్చత్”].

ఇక్కడ ప్రజాపతి ఏక వచనములో ఉన్నది. తోరాలో ఒకే ఒక్క యెహోవా ఉన్నట్లే ఇక్కడ ఒకే ప్రజాపతి ఉన్నాడు. తరువాత పురాణ సాహిత్యాలలో (క్రీ.శ. 500-1000 మధ్య కాలములో వ్రాయబడినవి) అనేక మంది ప్రజాపతులు గుర్తించబడ్డారు. అయితే పైన ఇవ్వబడిన ఆదిమ గ్రంథములో ప్రజాపతి ఏక వచనముగా ఉన్నది. మరియు ప్రజాపతి తననుతాను అర్పించుకుంటాడని లేక ఆయన ఇతరుల కొరకు అర్పింపబడు బలి అని ఈ కథనములో మనము చూడవచ్చు: రిగ్ వేదము దీనిని ఈ విధముగా నిర్థారిస్తుంది.

“ప్రజాపతియే నిజమైన బలి” [సంస్కృతం: ‘ప్రజాపతిర్ యజ్ఞః’]

సతపత బ్రహ్మణలోని ఈ క్రింది మాటలను అనువదించుట ద్వారా సంస్కృతం పండితుడైన హెచ్. అగుయిలర్ ఈ విధముగా వ్యాఖ్యానిస్తాడు:

“అవును, బలి అర్పించబడిన (వధ) మరొకటి లేదు, కేవలం ప్రజాపతి మాత్రమే బలి అయ్యాడు, మరియు దేవుళ్లు ఆయనను బలిగా అర్పించారు. దీనిని గూర్చి ఋషి ఈ విధముగా చెప్పాడు: ‘బల్యర్పణ సహాయముతో దేవుళ్లు బలిని అర్పించారు – బల్యర్పణ యొక్క సహాయముతో వారు ఆయనను (ప్రజాపతిని) అర్పించారు కాబట్టి – ఇవి మొదటి నియమాలు, ఎందుకంటే ఈ నియమములు మొదట స్థాపించబడ్డాయి”  హెచ్. అగుయిలర్, ది సాక్రిఫైస్ ఇన్ ది రిగ్ వేద

యెహోవ లేక ప్రజాపతి మన అవసరతను గుర్తించి మన కొరకు స్వయం-బలిని అర్పించాడని ఆరంభ దినముల నుండే వేదాలు ప్రకటించుచున్నాయి. రిగ్ వేదములోని పురుష-ప్రజాపతి పురుషసూక్తను బలి అర్పించిన అంశము మీద తరువాత వ్యాసములలో దృష్టి పెట్టునప్పుడు ఆయన దీనిని ఎలా చేశాడో చూద్దాము. శ్వేతస్వతరోపనిషదు ఇలా చెబుతుంది,

‘నిత్య జీవమును పొందుటకు వేరొక మార్గము లేదు’ (సంస్కృతం: నాన్యఃపంథ విద్యతే – అయనయ) శ్వేతస్వతరోపనిషదు 3:8

మీకు నిత్య జీవము మీద ఆసక్తి ఉంటే, మీకు మోక్షము లేక జ్ఞానోదయము కావాలని ఆశిస్తే, ప్రజాపతి (యెహోవా) ఎందుకు మరియు ఎలా మన కొరకు స్వయం-బలిని అర్పించాడో తెలుసుకొను ప్రయాణములో మీరు పాలుపంచుకొనుట ఉత్తమమైన విషయము, తద్వారా మనము స్వర్గమును పొందవచ్చు. వేదాలు మనలను ముసుగులో ఉంచవు. రిగ్ వేదములోని పురుషసూక్త ప్రజాపతి నరవతారమును దాల్చుటను గూర్చి మన కొరకు ఆయన చేసిన త్యాగమును గూర్చి మాట్లాడుతుంది. యేసు సత్సంగ్ ను (నజరేయుడైన యేసును) మరియు మనకు మోక్షమును లేక ముక్తిని (అమరత్వము) ప్రసాదించుటకు ఆయన చేసిన స్వయం బలిని గూర్చి బైబిలు (వేద పుస్తకము) వివరించు విధముగా పురషను గూర్చి వివరించు పురుషసూక్తను ఇక్కడ మనము పరిచయం చేద్దాము. ఇక్కడ యేసు యొక్క బలిని మరియు ఆయన మనకిచ్చిన బహుమానమును ప్రత్యక్షంగా చూద్దాము.

వచనాలు 3, 4 – పురుష మనుష్యఅవతారం

వచనం 2 నుండి పురుషసుక్త ఈ క్రింది వాటితో కొనసాగుతుంది. (సంస్కృత ప్రతిలేఖనాలు, పురుషసుక్త మీద అనేకమైన నా తలంపులు, జోసఫ్ పడింజరేకర రచించిన క్రైస్ట్ ఇన్ ద ఏన్షియంట్ వేదాస్ (పేజీ 346, 2007) అధ్యయనంనుండి వచ్చాయి.)

ఇంగ్లిష్ అనువాదం సంస్కృత ప్రతిలేఖనాలు
సృష్టి పురుష మహిమ – ఆయన మహాత్యం ఘనమైనది. అయినా ఆయన ఈ సృష్టికంటే ఉన్నతుడు. పురుష (వ్యక్తిత్వంలో) నాలుగవభాగం లోకంలో ఉంది. ఆయనలో మూడు వంతులు ఇంకా శాశ్వతంగా పరలోకంలో నివసిస్తున్నాయి. పురుష తనలోని మూడువంతులతో ఉన్నతంగా ఉద్భవించాడు. ఆయనలో ఒక నాలుగవ భాగం ఇక్కడ జన్మించింది. అక్కడనుండి సమస్తజీవులలో జీవాన్ని విస్తరించాడు. ఎతవనస్యమహిమాతోజ్యయంస్కపురుషఃపదోయస్యవిస్వభ్ యు తానిత్రిపదస్యంమృతందివిత్రిపాదుర్ద్వాదైత్ పురుష్పాదౌశ్యేహ అభవత్పునఃతోవిశ్వాన్వియాక్రమత్సాసననసనేయభి

ఇక్కడ వినియోగించిన భావన అర్థం చేసుకోవడం క్లిష్టమైనది. అయితే ఈ వచనాలు పురుష ఔన్నత్యాన్ని, మహాత్యాన్ని గురించి స్పష్టంగా మాట్లాడుతుంది. ఆయన తన సృష్టికంట ఘనమైన వాడు అని స్పష్టంగా చెపుతుంది. ఈ లోకంలో బయలు పడిన ఆయన ఘనతలో కేవలం ఆ భాగంమాత్రమే అర్థం చేసుకోగలం. అయితే ఈ లోకంలో ఆయన మనుష్యావతారం గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది – నీవు నేనూ జీవించే మనుష్యుల లోకం (‘ఆయనలో ఒక నాలుగవ ఇక్కడ జన్మించింది’). కనుక దేవుడు ఈ లోకానికి తన మనుష్యావతారంలో వచ్చినప్పుడు, ఆయన మహిమలో కేవలం ఒక భాగం మాత్రమే ఈ లోకంలో బయలుపరచబడింది. ఆయన జన్మించినప్పుడు ఆయన తననుతాను రిక్తునిగా చేసుకొన్నాడు. ఇది వచనం 2 లో పురుష వర్ణించబడిన దానితో స్థిరంగా ఉంది – ‘పది వేళ్ళకు పరిమితం చేసుకొన్నాడు.’

వేద పుస్తకాన్ (బైబిలు) నజరేతువాడు యేసు మానవావతారం గురించిన వివరణతో ఇది స్థిరంగా ఉంది. ఆయన గురించి ఇలా చెపుతుంది:

నేను ఎంతగా పోరాడుచున్నానో మీరు తెలిసికొనగోరు చున్నాను. వారు ప్రేమయందు అతుకబడి, సంపూర్ణ గ్రహింపుయొక్క సకలైశ్వర్యము కలిగినవారై, దేవుని మర్మమైయున్న క్రీస్తును, స్పష్టముగా తెలిసికొన్నవారై, తమ హృదయములలో ఆదరణపొందవలెనని వారందరి కొరకు పోరాచున్నాను. బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు ఆయనయందే గుప్తములైయున్నవి. (కొలస్సీ 2:2-3)

కనుక ప్రభువైన క్రీస్తు దేవుని మానవావతారం, అయితే దాని ప్రత్యక్షతలో అధిక భాగం “గుప్తమై” (దాచబడి) ఉంది. అది ఏవిధంగా దాచబడి ఉంది? మరింతగా వివరించబదుతుంది:

మీ మనసు (వైఖరి) క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన మనసులా ఉండాలి:

5. క్రీస్తుయేసునకు కలిగిన యీ మనస్సు మీరును కలిగియుండుడి.

6. ఆయన దేవుని స్వరూ పము కలిగినవాడైయుండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు గాని

7. మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి, దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని, తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసికొనెను.
8. మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడుగా కనబడి, మరణము పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందు నంతగా విధేయత చూపినవాడై, తన్నుతాను తగ్గించుకొనెను.

9. అందుచేతను పరలోకమందున్నవారిలో గాని, భూమిమీద ఉన్నవారిలో గాని,

10. భూమి క్రింద ఉన్నవారిలో గాని, ప్రతివాని మోకాలును యేసునామమున వంగునట్లును,
11. ప్రతివాని నాలుకయు తండ్రియైన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభువని ఒప్పుకొనునట్లును, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి, ప్రతి నామ మునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను. (ఫిలిప్పీయులకు 2:5-11)

కనుక ప్రభువైన యేసు తన మనుష్యావతారంలో ‘తన్నుతాను రిక్తునిగా చేసుకొన్నాడు’, తన బలికోసం ఆ స్థితిలో తన్నుతాను సిద్ధపరచుకొన్నాడు. బయలుపరచబడిన ఆయన మహిమ పురుషాసుక్తలో ఉన్నట్టుగా కేవలం పాక్షికం. దీనికి రాబోతున్న ఆయన బలి కారణం. పురుషాసుక్త అదే అంశాన్ని అనుసరించింది, ఎందుకంటే ఈ వచనాల తరువాత పురుష లోని పాక్షిక మహిమను వర్ణించడం నుండి ఆయన బలిమీద లక్ష్యముంచడం మీదకు మారింది. తరువాత మా వ్యాసం (next post) లో మనం చూడవచ్చు.

వచనం 2 – పురుష నిత్యత్వానికి ప్రభువు

‘పురుష’ సర్వజ్ఞాని, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వంతర్యామి అని వివరించబడినట్లుగా పురుషసుక్తలో  మనం మొదటి వచనంలో చూసాం. తరువాత పురుషను మనం యెషు సత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు) కాగలడా అనే ప్రశ్నను లేవనెత్తాం,  ఈ ప్రశ్నను మనసులో ఉంచుకొని పురుషసుక్త ద్వారా మన ప్రయాణాన్ని ఆరంభించాం. కనుక మనం పురుషసుక్తలో రెండవవచనం వద్దకు వచ్చాం. ఈ రెండవ వచనం పురుష అనే వ్యక్తి గురించి అసాధారణమైన పదాలతో కూడిన వివరణ కొనసాగిస్తుంది. ఇక్కడ సంస్కృత అనువాదం, ఇంగ్లీషు అనువాదం ఇక్కడ ఉంది. (జోసెఫ్ పదినింజరెకర రాసిన క్రైస్ట్ ఇన్ ద ఎన్షిఎంట్ వేదాస్ పుస్తకం (346 పేజీ. 2007)).

పురుషసుక్త రెండవవచనం
ఇంగ్లీషు అనువాదం సంస్కృత ప్రతిలేఖనం
పురుష ఈ సర్వప్రపంచంలోని సమస్తమై యున్నాడు, సమస్తంగా ఉండబోతున్నాడు. నిత్యత్వానికి ఆయనే ప్రభువు. సర్వముకూ ఆహారం (సహజ పదార్ధం) లేకుండా సమకూరుస్తున్నాడు. పురుషవేదంసర్వమ్యస్సభవ్యముతర్త్వయెసనోయదాన్నేనటిరోహతి

పురుష లక్షణాలు

పురుష సర్వప్రపంచంలో అతీతుడు. (స్థలం, పదార్ధం అంతటిలో), కాలానికి ఆయనే ప్రభువు (ప్రభువుగా ఉన్నాడు, ప్రభువుగా ఉంటాడు), ‘నిత్యత్వానికి ఆయనే ప్రభువు’ – నిత్యజీవం. హైందవ పురాణంలో అనేక దేవుళ్ళు ఉన్నారు అయితే ఎవరికీ అటువంటి అనంత గుణలక్షణాలు లేవు.

ఈ గుణలక్షణాలు కేవలం ఏకైక నిజ దేవునికి మాత్రమే చెందియుండే భక్తిపూర్వకభయాన్ని ప్రేరేపించే దైవికగుణలక్షణాలు – ఆయన సర్వసృష్టికి ప్రభువు. ఈయన రుగ్.వేదలో ఉన్న ప్రజాపతి అయి ఉంటాడు (హెబ్రీ పాతనిబంధన యెహోవాతో పర్యాయపదం). ఈ విధంగా ఈ వ్యక్తి, పురుష, సమస్త సృష్టికి ప్రభువు – ఏకైక దేవుని మావవావతారంగా మాత్రమే మనం అర్థం చేసుకోగలం. 
అయితే మనకు మరింత యుక్తమైన వాస్తవం – పురుష ఈ నిత్యత్వాన్ని మనకు ‘అనుగ్రహిస్తాడు’ (నిత్యజీవం). సహజ పదార్ధాన్ని వినియోగించడు. అంటే, నిత్యజీవం ఇవ్వడానికీ లేక అనుగ్రహించడానికీ సహజమైన పదార్ధం/శక్తిని ఆయన వినియోగించడు. మనం అందరం మరణ శాపం, కర్మ శాపం కింద ఉన్నాం. ఇది మన ఉనికి నిరర్థకత, దీనిలోనుండి మనం తప్పించుకోవాలని చూస్తున్నాం. దీనికోసం పూజలూ, స్నానాదులూ, ఇతర సన్యాససంబంధ అభ్యాసాలు చెయ్యడంలో చాలా కష్టపడుతున్నాం. ఏదైనా ఒక చిన్న అవకాశం ఉన్నా, అది వాస్తవమైనదిగా ఉన్నా, నిత్యత్వాన్ని మనకు అనుగ్రహించడానికి శక్తినీ, అభిలాషనూ పురుష కలిగియున్నాడు, ఈ సమాచారాన్ని కనీసం తెలుసుకొని యుండడం జ్ఞానయుక్తమైనది. 

వేద పుస్తకంలోని (బైబిలు) పురాతన చిత్రపటాలతో పోల్చబడింది

దీనిని మనసులో ఉంచుకొని మానవ చరిత్రలో అత్యంత పురాతన ప్రవిత్ర రచనలలో ఒకదానిని గురించి ఆలోచన చేద్దాం. హెబ్రీ నిబంధనలో దీనిని మనం చూడవచ్చు (బైబిలులో పాతనిబంధన లేక వేదపుస్తకం అని పిలుస్తాం). రుగ్.వేదం వలే ఈ గ్రంథం దివ్యవాక్కులు, కీర్తనలు, చరిత్ర, వివిధ ఋషుల ప్రవచనాల  సంగ్రహం. ఈ ఋషులు చాలా కాలం క్రితం జీవించియున్నప్పటికీ చరిత్రలో వివిధ కాలాల్లో వారు నివసించారు, రచనలు చేసారు. అందుచేత పాతనిబంధన గ్రంధం ఒక సంగ్రహంగానూ లేక ప్రేరేపించబడిన వివిధ రచనల గ్రంధాలయంగా తలంచవచ్చు. ఈ ఋషుల రచనలలో అనేకం హెబ్రీలో ఉన్నాయి,  ఈ ఋషులు క్రీస్తు పూర్వం 2000 సంవత్సరాల క్రితం జీవించిన ఘనుడైన ఋషి అబ్రహాము సంతానం. అయితే వారు రాసిన ఒక గ్రంథం ఉంది, యోబు అను పితరుడు దీనిని రాశాడు, ఈయన అబ్రహాముకు ముందే జీవించాడు. ఆయన జీవించినప్పుడు ఏ హెబ్రీ దేశం లేదు. యోబును గురించి అధ్యయనం చేసినవారు క్రీస్తు పూర్వం 2200 సంవత్సరాల కాలంలో, 4000 సంవత్సరాల క్రితం జీవించియుండవచ్చుఅని అంచనా వేశారు.

….. యోబు గ్రంథంలో

యోబు అని ఆయన పేరుతో పిలువబడిన ఈ పవిత్ర గ్రంథంలో, తన స్నేహితులతో ఈ కింది మాటలు పలుకుతున్నాడు:

అయితే నా విమోచకుడు సజీవుడనియు,  

తరువాత ఆయన భూమిమీద నిలుచుననియు నేనెరుగుదును.
ఈలాగు నా చర్మము చీకిపోయిన తరువాత శరీరముతో నేను దేవుని చూచెదను.
నామట్టుకు నేనే చూచెదను. మరి ఎవరును కాదు

నేనే కన్నులార ఆయననుచూచెదను నాలో

నా అంతరింద్రియములు కృశించియున్నవి. (యోబు 19:25-27)

యోబు రాబోతున్న ‘విమోహకుని’ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. యోబు భవిష్యత్తులోనికి చూస్తున్నాడని మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే విమోచకుడు భూమిమీదకు రాబోతున్నాడు (భవిష్యత్తు కాలం). అయితే ఈ విమోచకుడు ఇంకా ప్రస్తుతకాలంలో ‘జీవిస్తున్నాడు.’ – భూమి మీద కాదు. కనుక పురుషసుక్తలో ఈ వచనంలోని పురుష వలే ఈ విమోచాకుడు కాలానికి ప్రభువు, ఎందుకంటే ఆయన ఉనికి మనకున్నట్టుగా కాలానికి పరిమితం కాలేదు.

తరువాత యోబు ‘నా చర్మము చీకిపోయిన తరువాత’ (అంటే తన మరణం తరువాత) నేను ఆయనను చూచెదను అని చెపుతున్నాడు. యోబు ఆయనను (ఈ విమోచకుని) చూస్తాడు, అదే సమయంలో ‘దేవుణ్ణి చూస్తాడు.’ మరొకమాటలో చెప్పాలంటే రాబోతున్న ఈ విమోచకుడు ప్రజాపతి మానవావతారం, పురుష వలే దేవుని మానవావతారం. అయితే యోబు తన మరణం తరువాత ఆయనను ఏవిధంగా చూస్తాడు? యోబు చెపుతున్న ‘మరి ఎవరునూ కాదు, నేనే కన్నులారా ఆయనను చూచెదను’ అని చెపుతున్న మాటను మనం శ్రద్ధగా గమనించాలి. భూమి మీద నిలుచుచున్న ఈ విమోచకుడను యోబు చూస్తాడు అని చెపుతున్నాడు. విమోచకుడు యోబుకు నిత్యజీవాన్ని అనుగ్రహించాడు,  దేవుడైన ఈ విమోచకుడు భూమిమీద నడుస్తున్నప్పుడు, యోబు ఆయన కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు, యోబు తన సొంత కళ్ళతో విమోచకుడిని చూచేందుకు తాను కూడా భూమి నడిచేలా ఆయనకు నిత్యజీవాన్ని అనుగ్రహించాడు. ఈ నిరీక్షణ యోబును ఆకర్షించింది, ఆ దినం చూడడం కోసం అతని ‘హృదయం అంతరంగంలో కోరుకొంటుంది.’ యోబును మార్చిన మంత్ర ఇదే.

… యెషయా

హెబ్రీ ఋషి కూడా రాబోతున్న మానవుని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ఈ మాటలు రాబోతున్న పురుష ను గురించిన వివరణలానూ, యోబులో చెప్పిన విమోచకుని గురించిన వివరణలానూ ఉంది. క్రీస్తు పూర్వం 750 సంవత్సరాల మధ్య యెషయ అనే ప్రవక్త ఉన్నాడు. దైవిక ప్రేరణ క్రింద ఆయన అనేక దైవవాక్కులు రాశాడు. రానున్న మనుష్యకుమారుని గురించి యెషయా ఇలా రాశాడు:

1. అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబ్బు నిలువ లేదు పూర్వకాలమున ఆయన జెబూలూను దేశమును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరచెను అంత్యకాలమున ఆయన సముద్రప్రాంతమును, అనగా యొర్దాను అద్దరిని అన్యజనుల గలిలయ ప్రదేశమును మహిమగలదానిగా చేయుచున్నాడు. 2. చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచు చున్నారు మరణచ్ఛాయగల దేశనివాసులమీద వెలుగు ప్రకాశించును. 6. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు  నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.   (యెషయా 9:1-2,6)

మరొక మాటలో చెప్పాలంటే, ఋషి యెషయా కుమారుని జననం గురించి ముందుగా చూస్తున్నాడు, ముందుగా ప్రకటిస్తున్నాడు, ఆయన ‘బలవంతుడైన దేవుడు అని పిలువబడును.’ ఈ వార్త ప్రత్యేకించి ‘మరణచ్చాయగల దేశనివాసుల’కు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. దీని అర్థం ఏమిటి? రాబోతున్న మరణాన్నీ, మనల్ని పాలిస్తున్న కర్మనూ మనం తప్పించుకోలేమని తెలిసిన జీవితాలలో మనం జీవిస్తున్నాము. అందుచేత మనం అక్షరాలా ‘మరణచ్చాయలో’ జీవిస్తున్నాము. అందుచేత రాబోతున్న మనుష్యకుమారు ‘బలవంతుడైన దేవుడు’ గా పిలువబడతాడు, గొప్ప వెలుగు అవుతాడు లేక రాబోతున్న మన మరణ చ్చాయలో జీవిస్తున్న మనకు నిరీక్షణ అవుతాడు.

… మీకా

మరొక ఋషి, మీకా కూడా యెషయ జీవించిన కాలంలోనే జీవించాడు.  (క్రీస్తు పూర్వం 750) రాబోతున్న మనుష్యకుమారుని గురించిన దైవవాక్కులను మీకా కూడా పలికాడు:

 బేత్లెహేము ఎఫ్రాతా, యూదావారి కుటుంబము లలో నీవు స్వల్పగ్రామమైనను నాకొరకు ఇశ్రాయేలీ యులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచ్చును; పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వతకాలము ఆయన ప్రత్యక్ష మగుచుండెను. (మీకా 5:2)

ఎఫ్రాతా ప్రాంతంలోని బెత్లెహెం పట్టణం నుండి మనుష్యకుమారుడు వస్తాడని మీకా చెప్పాడు. అక్కడ యూదా వంశం (యూదులు) నివసించింది. చరిత్రలో ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ఈ మానవుడు “రాబోతున్నాడు” అనేది అత్యంత విశిష్టమైన అంశం, కాలం ఆరంభంనుండి ఆయన ఉనికి కలిగియున్నాడు. పురుషసుక్త లోని వచన 2 వ వచనం చెపుతున్న ప్రకారం, యోబు గ్రంథంలో రాబోతున్న విమోచకుని గురించి చెపుతున్న ప్రకారం, ఈ మనుష్యకుమారుడు మనకు వలే కాలానికి పరిమితుడుగా ఉండడు. ఆయన కాలానికి ప్రభువు. ఇది దైవిక సామర్ధ్యం. మానవ సంబంధమైనది కాదు. ఆ విధంగా వారందరూ ఒకే వ్యక్తిని గురించి మాట్లాడుతున్నారు.

యెషుసత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు)లో నెరవేరింది

అయితే ఈ వ్యక్తి ఎవరు? ఇక్కడ మీకా ఒక చారిత్రాత్మక సూచన ఇస్తున్నాడు. రాబోతున్న వ్యక్తి బెత్లెహెం నుండి రాబోతున్నాడని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం ఇశ్రాయేలు/వెస్ట్ బాంక్ అని పిలువబడే బెత్లెహెం అనే పట్టణం వేలాది సంవత్సరాల క్రితం ఉనికిలో ఉంది. మీరు దీని సమాచారాన్ని గూగుల్ లో చూడవచ్చు. దాని రూపు రేఖల్ని చూడవచ్చు. ఇది పెద్ద పట్టణం కాదు, పెద్ద పట్టణంగా ఎప్పుడూ లేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ప్రముఖమైంది, ప్రతీ సంవత్సరం ప్రపంచ వార్తల్లో ఉంటుంది. ఎందుకు? ఎందుకంటే ఇది ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు (లేక యెషుసత్సంగ్) జనన స్థలం. 2000 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఇక్కడ జన్మించాడు. ఆయన గలిలయ ప్రాతాన్ని ప్రభావితం చేస్తాడని యెషయ మరొక సూచన ఇచ్చాడు.  యెషుసత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు) బెత్లెహెంలో (మీకా ముందుగా చూచిన విధంగా) జన్మించినప్పటికీ, యెషయా ముందుగా చెప్పినట్టు ఆయన గలిలయ ప్రాంతంలో పెరిగాడు, బోధకుడిగా పరిచర్య చేసాడు. బెత్లెహెం ఆయన జన్మస్థానం, గలిలయ ఆయన పరిచర్య స్థానం, ఇవి రెండూ యెషుసత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు) జీవితంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన స్థలాలు. కనుక యేసుక్రీస్తు ( యెషుసత్సంగ్) లో వివిధ ఋషులు ముందుగా పలికిన దైవవాక్కులు నెరవేరాయి.  ఈ పురుష/విమోచాకుడు/పాలకుడుగా చెప్పబడిన వాడు యెషుగా ముందుగా చూడబడినవాడుగా ఉన్నవాడేనా? ఈ ప్రశ్నకు జవాబు ‘మరణచ్చాయ’ (కర్మ) లో మనం ఏవిధంగా జీవిస్తున్న మనకు ఏవిధంగా నిత్యజీవం అనుగ్రహించబడుతుందో (given ‘immortality) మనకు స్పష్టపరుస్తుంది. దీనిని గురించి ఆలోచించడం ఖచ్చితంగా యోగ్యమైన సమయమే. అందుచేత పురుషసుక్త ద్వారా మరింత అధ్యయనం కొనసాగిద్దాం. వాటిని హెబ్రీ వేద పుస్తకంలోని ఋషులతో సరిపోల్చుదాం.

పురుషసుక్తను గురించి ఆలోచించడం – మానవుని స్తుతికీర్తన

రుగ్ వేదం (లేక రిగ్ వేద)లో అత్యంత ప్రసిద్ధ కీర్తన బహుశా పురుషసుక్త  (పురుషసుక్తం). ఇది 10 వ మండల 90 వ అధ్యాయంలో ఉంది. ఈ కీర్తన ఒక విశిష్టమైన పురుషుని – పురుస (పురుష అని పలుకబడింది) కోసం ఉద్దేశించింది.  ఇది రుగ్ వేద లో కనుగొనబడింది. ప్రపంచంలో అత్యంత పురాతన మంత్రాలలో ఇది ఒకటి. ముక్తి లేక మోక్షం (జ్ఞానోదయం) మార్గాన్ని గురించి మనం నేర్చుకోగల్గినదానిని  చూడడానికి దీనిని అధ్యయనం చెయ్యడం అత్యంత యోగ్యమైనది.  

కనుక పురుష ఎవరు? వేదిక భాగం ఇలా చెపుతుంది:

“పురుష, ప్రజాపతి ఇద్దరూ ఒకే వ్యక్తి.” (సంస్కృత ప్రతిలేఖనం పురుసోహిప్రజాపతి) మాధ్యందియసతపతబ్రాహ్మణ VII.4:1,156

ఉపనిషత్తులు ఇదే అంశాన్ని చెపుతూఉన్నాయి, ఇలా చెపుతున్నాయి:

“పురుష సమస్తం మీద శ్రేష్టమైనవాడు. పురుషకు ఏదీ (ఎవరూ) ఘనమైనది కాదు. ఆయనే ముగింపు, అత్యంత ఉన్నతమైన లక్ష్యం.” (అవ్యకత్పురుసఃపరాహ్. పురుసన్నపరంకింసిత్సకత్సాస పర గటి) కతోపనిషత్ 3:11

“అవ్యక్తతకు మించిన సర్వాధికారి పురుష….. ఆయనను యెరిగిన వారు స్వతంత్రులుగా మారుతారు, నిత్యత్వాన్ని పొందుతారు (అవ్యకత్ యు పరాహ్ పురుష …. యజ్నత్వముస్యతేజంతురాంత్వం స గచ్చతి) కతోపనిషత్ 6:8

కాబట్టి పురుష అంటే ప్రజాపతి (సమస్త సృష్టికి ప్రభువు). అయితే అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది, ఆయనను నేరుగా తెలుసుకోవడం నిన్నూ, నన్నూ ప్రభావితం చేస్తుంది. ఉపనిషత్ ఇలా చెపుతుంది:

“నిత్యజీవంలోనికి ప్రవేశించడానికి మరో ఇతర మార్గం లేదు. (అయితే పురుష ద్వారా) (నన్యఃపంతవిద్యతే – అయనయ) సేతస్వతరోపనిషత్ 3:8

కాబట్టి మనం పురుషను వివరించే రుగ్ వేదలో ఉన్న కీర్తన పురుషసుక్తను అధ్యయనం చేద్దాం. ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు, మనం ఆలోచించడానికి ఒక అసాధారణ, నవీన తలంపును మన ముందు ఉంచుతున్నాను:  పురుషసుక్తలో చెప్పబడిన ఈ పురుష దాదాపు 2000 సంవత్సరాల క్రితం యెషుసత్సంగ్ (నజరేతువాడు యేసు) మానవావతారంలో నెరవేర్చబడ్డాడా? నేను చెప్పిన విధంగా, బహుశా ఇది ఒక వింతైన తలంపు. అయితే యేసుసత్సంగ్ (నజరేతువాడు యేసు) అన్ని మతాలలో పరిశుద్ధుడుగా కనిపిస్తున్నాడు. ఆయన దేవుని మానవావతారంగా చెప్పబడ్డాడు. ఆయన, పురుష ఇద్దరూ కూడా (మనం చూస్తున్నట్లు) బలిగా అర్పించబడ్డారు. అందుచేత ఇది ఈ భావనను గురించి ఆలోచించేలా, దానిని పరిశోధించేలా ఒక మంచి కారణాన్ని చూపుతుంది. సంస్కృత ప్రతిలేఖనాలు, పురుషసుక్త మీద నాకున్న అనేక ఇతర తలంపులు జోసఫ్ పదింజరేకర రాసిన క్రిస్ట్ ఇన్ ద ఎన్షియెంట్ వేదాస్ (పేజీ 346. 2007)ను అధ్యయనం చెయ్యడంద్వారా కలిగాయి.

పురుషసుక్త మొదటి వచనం

సంస్కృతం నుండి ప్రతిలేఖనం ఇంగ్లీషులోనికి అనువాదం
సహస్రసిర్సా-పురుషఃసహస్రాక్షహ్స్రపత్ సభుమిమ్విస్వాతోవర్త్వాత్యతిస్తాద్దసంగులం పురుషకు వెయ్యి తలలు ఉన్నాయి, వెయ్యి కళ్ళు ఉన్నాయి, వెయ్యి పాదాలు ఉన్నాయి. భూమికి అన్నివైపులూ ఆవరించి, ఆయన ప్రకాశిస్తున్నాడు. పది వేళ్ళకు తన్నుతాను పరిమితం చేసుకొన్నాడు.

పై భాగంలో చూచినవిధంగా పురుష ప్రజాపతిలా ఒకేలా ఉన్నాడు. ఇక్కడ వివరించిన విధంగా (as explained here), ఆదిమ వేదాలు దేవుడు సమస్తాన్ని సృష్టించాడనీ – “సమస్త సృష్టికి ప్రభువు” అని యెంచుతున్నాయి,

పురుషసుక్త ఆరంభంలో పురుషకు ‘వెయ్యి తలలు, వెయ్యికళ్ళు, వెయ్యి పాదాలు’ ఉన్నాయని మనం చూసాం. దీని అర్థం ఏమిటి? ‘వెయ్యి’ అనే పదం ఒక నిర్దిష్టమైన సంఖ్యకాదు. అయితే దీని అర్థం ‘అసంఖ్యాకమైనది’ లేక ‘పరిమితి లేనిది.’ కాబట్టి పురుష పరిమితిలేని జ్ఞానాన్ని (‘బుద్ధి’) కలిగియున్నాడు. ఈ నాటి భాషలో చెప్పాలంటే ఆయన సర్వజ్ఞాని లేక సర్వం యెరిగినవాడు. ఇది దేవుని (ప్రజాపతి) దైవిక గుణలక్షణం. ఆయన ఒక్కడే సమస్తం యెరిగినవాడు, దేవుడు చూస్తాడు, అన్నింటిని గురించిన అవగాహన కూడా ఉంది. పురుష ‘వెయ్యి కళ్ళు’ కలిగియున్నాడు అని చెప్పడం పురుష సర్వవ్యాపి అని చెప్పడం లాంటిదే – సమస్తాన్ని గురించిన అవగాహన ఆయనకు ఉంది ఎందుకంటే ఆయన సర్వాంతర్యామి. అదేవిధంగా ‘వెయ్యి పాదాలు’ పదం సర్వశక్తి – పరిమితిలేని శక్తిని సూచిస్తుంది.

ఈ విధంగా పురుషసుక్త ఆరంభంలో సర్వజ్ఞాని, సర్వంతర్యామి, సర్వశక్తిమంతుడైన వ్యక్తిగా  పురుష పరిచయం చెయ్యబడడం మనం చూసాం. మానవావతారి అయిన దేవుడు మాత్రమే అటువంటి వ్యక్తిగా ఉండగలడు. ‘ఆయన తన్నుతాను పది వేళ్ళకు పరిమితం చేసుకొన్నాడు’ అనే వాక్యంతో వచనం ముగించబడింది. దీని అర్థం ఏమిటి? అవతారం చెందిన వ్యక్తిగా, పురుష తనకున్న దైవిక శక్తులను శూన్యం చేసుకొన్నాడు, సామాన్య మానవుని వలే పరిమితం చేసుకొన్నాడు – ‘పది వేళ్ళు ఉన్నవాని’లా.             ఆ విధంగా పురుష దేవుడు అయినప్పటికీ, అన్నింటిని పరిమితం చేసుకొని, తన మానవావతారంలో తన్నుతాను శూన్యం చేసుకొన్నాడు.

యేషుసత్సంగ్ (నజరేతువాడు యేసు)ను గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేద పుస్తకాన్ (బైబిలు) ఖచ్చితంగా ఇదే తలంపును వ్యక్తపరుస్తుంది. బైబిలు ఇలా చెపుతుంది:

మీ మనసు (వైఖరి) క్రీస్తు యేసుకు కలిగిన మనసులా ఉండాలి:

5. క్రీస్తుయేసునకు కలిగిన యీ మనస్సు మీరును కలిగియుండుడి.

6. ఆయన దేవుని స్వరూ పము కలిగినవాడైయుండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని యెంచుకొనలేదు గాని

7. మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి, దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని, తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసికొనెను.
8. మరియు, ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడుగా కనబడి, మరణము పొందునంతగా, అనగా సిలువమరణము పొందు నంతగా విధేయత చూపినవాడై, తన్నుతాను తగ్గించుకొనెను.

9. అందుచేతను పరలోకమందున్నవారిలో గాని, భూమిమీద ఉన్నవారిలో గాని,

10. భూమి క్రింద ఉన్నవారిలో గాని, ప్రతివాని మోకాలును యేసునామమున వంగునట్లును,
11. ప్రతివాని నాలుకయు తండ్రియైన దేవుని మహిమార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభువని ఒప్పుకొనునట్లును, దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి, ప్రతి నామ మునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించెను. (ఫిలిప్పీయులకు 2:5-11)

పురుషసుక్తలో పురుషను గురించి పరిచయం చేసినప్పుడు వినియోగించిన ఒకే తలంపులను ఖచ్చితంగా వేద పుస్తకాన్ (బైబిలు) వినియోగించడం మీరు చూడవచ్చు – అనంతుడైన దేవుడు పరిమితుయిన మనిషిగా అవతరించడం. అయితే బైబిలులోని ఈ వాక్యభాగం పురుషసుక్త చేసిన విధంగా త్వరితంగా ఆయన బలిని వివరిస్తుంది పురుషసుక్త కూడా వివరిస్తుంది. కనుక మోక్షాన్ని కోరుకొనే ప్రతీ ఒక్కరూ ఈ దైవ వాక్కులను మరింత పరిశోదించడం యోగ్యమైనదే. ఎందుకంటే ఉపనిషత్తులు ఇలా చెపుతున్నాయి:

‘నిత్యజీవంలోనికి ప్రవేశించడానికి మరో మార్గం లేదు (అయితే పురుష ద్వారా) (నన్యఃపంతవిద్యతే-అయనయ) శ్వేతస్వవతరోపనిషత్ 3:8

పురుషసుక్త వచనం 2 ఇక్కడ కొనసాగిద్దాం.

ప్రభువైన యేసు బలియాగం నుండి శుద్ధి వరాన్ని పొందడం ఎలా?

మనుష్యులందరి కోసం తనను తాను బలిగా అర్పించుకోడానికి ప్రభువైన యేసు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఈ సందేశం పురాతన రుగ్.వేదాల సంకీర్తనలలో ముందు ఛాయగా కనిపించింది, ఆదిమ హెబ్రీ వేదాల పండుగలు, వాగ్దానాలలో కూడా సూచించబడింది. ప్రార్థ స్నాన (ప్రతాసన) మంత్రం ప్రార్థనను మనం వల్లె వేసిన ప్రతీ సారి మనం అడిగే ప్రశ్నకు ప్రభువైన యేసే సమాధానం. ఇది ఎలా సాధ్యం? మనలనందరినీ ప్రభావితం చేసే కర్మ నియమాన్ని బైబిలు (వేదం పుస్తకం) ప్రకటిస్తుంది.

పాపమునకు వచ్చు జీతం మరణం….. (రోమా 6:23)

ఈ కర్మ నియమాన్ని ఒక ఉదాహరణ ద్వారా ఈ క్రింద చూపించాను. “మరణం” అంటే ఎడబాటు. మన ఆత్మ మన శరీరంలో నుండి ఎడబాటు అయినప్పుడు మనం భౌతికంగా చనిపోతాం. అదే విధంగా దేవుని నుండి మనం ఆత్మీయగా ఎడబాటు చెందుతాం. ఇది సత్యం, ఎందుకంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు (పాప రహితుడు).

రెండు శిఖరాల మధ్య అగాధం వలనే మనం దేవుని నుండి ఎడబాటు అయ్యాం

మనం ఒక శిఖరం మీద ఉన్నవారిలా మన గురించి మనం చూడవచ్చు. దేవుడు మరొక శిఖరం మీద ఉన్నట్టు చూడవచ్చు. అంతం లేని పాప అగాధం చేత మనం దేవునినుండి వేరై యున్నాం.

ఈ ఎడబాటు దోషారోపణనూ, భయాన్ని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి మనం సహజంగా చెయ్యడానికి ప్రయత్నించేదేమిటంటే మన వైపునుండి (మరణం) దేవుని వైపుకు వారధిని నిర్మించాలనుకొంటాం. మనం బలులు అర్పిస్తాం. పూజలు చేస్తాం, సన్యాసితను అభ్యసిస్తాం, పండుగలు ఆచరిస్తాం, దేవాలయాలకు వెళ్తాం, అనేక ప్రార్థనలు చేస్తాం, మన పాపాల్ని తగ్గిస్తాం లేక మానివేయడానికే ప్రయత్నిస్తాం. యోగ్యతను సంపాదించడానికి ఈ చర్యల జాబితా మనలో కొంతమందికి చాలా దీర్ఘంగా ఉండవచ్చు. సమస్య ఏమిటంటే, మన ప్రయత్నాలూ, యోగ్యతలూ, బలులూ, సన్యాసిత అభ్యాసాలూ చెడు లేనివిగా ఉన్నప్పటికీ అవి చాలవు, ఎందుకంటే మన పాపాలకు అవసరమైన (జీతం) వెల మరణం. తరువాత పటంలో ఇది ఉదహరించబడింది.

మతపర యోగ్యతలు – అవి మంచివైనప్పటికీ – దేవునికీ మనకూ మధ్య ఉన్న ఎడబాటును పూడ్చలేవు

దేవుని నుండి మనల్ని వేరు చేసే ఎడబాటును దాటడానికి మన మతపర ప్రయత్నాల ద్వారా ఒక ‘వారధిని’ నిర్మించదానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఇది చెడ్డది కాకపోయినా ఇది మనం సమస్యను పరిష్కరించదు. ఎందుకంటే ఆవలి వైపుకు సంపూర్తిగా వెళ్ళడంలో సఫలం కాదు. మన ప్రయత్నాలు చాలవు. శాఖాహారాలను తినడం ద్వారా క్యాన్సరు వ్యాధిని (మరణాన్ని కలిగిస్తుంది) బాగు చెయ్యడంలా ఉంటుంది. శాఖాహారాలను తినడం చాలా మంచిది – అయితే అది క్యాన్సర్ ను బాగు చెయ్యదు. దానికోసం పూర్తిగా భిన్నమైన చికిత్స అవసరం. ఈ ప్రయత్నాలను మతపర అర్హత ‘వంతెన’ తో ఉదహరించవచ్చు. అఘాధంలో కేవలం కొంత భాగం వరకు మాత్రమే ఇది వెళ్తుంది – దేవుని నుండి ఇంకా ఎడబాటులోనే ఉంచుతాయి.

కర్మనియమం చెడు వార్త – ఇది చాలా చెడు వార్త, దానిని వినడానికి కూడా ఇష్టపదం, ఈ నియమానం నెరవేరుతుందని ఆశతో – మన పరిస్థితి గురుత్వం మన ఆత్మల్లో క్షీణించి పోయేంతవరకూ మన జీవితాలను కార్యకలాపాలతోనూ, విషయాలతోనూ మన జీవితాలను నింపాలని మనం తరచుగా ప్రయత్నిస్తుంటాం. అయితే ఈ కర్మనియమంతోనే ఆగిపోలేదు.

పాపమునకు జీతం మరణం అయితే ……. (రోమా 6:23)

నియమం దిశ ఇప్పుడు మరొక దిశలోనికి – మంచి వార్త – సువార్త వైపుకు వెళ్ళబోతుందని ‘అయితే’ అనే చిన్న పదం చూపిస్తుంది. ఇది మోక్షానికీ, జ్ఞానోదయానికీ మార్చబడిన కర్మ నియమం. కాబట్టి మోక్షం శుభవార్త ఏమిటి?

ఏలయనగా పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం, అయితే దేవును కృపావరము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు నిత్యజీవం. (రోమా 6:23)

దేవునికీ మనకూ ఉన్న ఈ ఎడబాటును పూడ్చివేయడానికి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు బలియాగం చాలినది అనునదే మంచి వార్త. ఇది మనకు తెలుసు ఎందుకంటే యేసు మరణించి తరువాత మూడు రోజులకు ఆయన శరీరంతో తిరిగి లేచాడు, సజీవుడుగా శరీర పునరుత్థానంలో తిరిగి వచ్చాడు.  ఈ నాడు అనేకమంది ప్రజలు ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానాన్ని విశ్వసించడాన్ని నిరాకరించడానికి ఎంపిక చేసుకోవడాన్ని ఒక బలమైన అభియోగంగా చేసినప్పటికీ ఆయన సజీవుడు. ఈ అంశం ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో చేసిన ఉపన్యాసంలో కనిపిస్తుంది. (వీడియో లింక్ ఇక్కడ ఉంది). విశ్వఆత్మ, ప్రధానుడైన ప్రభువైన యేసు పరిపూర్ణ బలిని అర్పించాడు. ఆయన మానవుడు కనుక అగాధం విస్తృతిని పూడ్చడానికీ మానవుని పక్షంగా స్పర్శించగలడు, పరిపూర్ణుడు కనుక దేవుని పక్షాన్ని కూడా స్పర్శించగలడు. నిత్య జీవానికి ఆయన వారధి. ఈ అంశం ఈ క్రింద ఉదహరించబడింది.

దేవునికీ, మానవునికీ విస్తరించిన అగాధానికి ప్రభువైన యేసు వారధి. ఆయన బలి మన పాపాలకు వెల చెల్లించింది

ప్రభువైన యేసు బలి ఏవిధంగా మనకు అనుగ్రహింపబడిందో గమనించండి. ఇది మనకు ఒక బహుమానంగా (వరంగా) అనుగ్రహింపబడింది. బహుమానాలను గురించి ఆలోచించండి. ఇచ్చిన బహుమతి ఎటువంటిదైనా అది నిజంగా బహుమతి అయితే దాని కోసం నీవు ప్రయాస పడని బహుమతి. నీకున్న అర్హతను బట్టి నీవు దానిని పొందలేదు. నీవు దానిని సంపాదించుకొన్నావు అంటే అది బహుమతి కానే కాదు! అదేవిధంగా ప్రభువైన యేసు బలిని నీవు సంపాదించుకోలేవు, దానికి అర్హుడవు కావు. అది నీకు బహుమానంగా అనుగ్రహింపబడింది.  బహుమతి అంటే ఏమిటి? ఇది ‘నిత్యజీవం’  అంటే నీకు మరణాన్ని తెచ్చిన పాపం ఇప్పుడు రద్దు చెయ్యబడింది. దేవునితో సంబంధం కలిగియుండడానికి, నిత్య జీవాన్ని పొందడానికి దాటి వెళ్ళడానికి ప్రభువైన యేసు బలి ఒక వంతెనలా ఉంది-ఇది శాశ్వతంగా ఉంటుంది.  మృతులలో నుండి సజీవుడిగా లేవడం ద్వారా తనను తాను ప్రభువుగా కనపరచుకొన్న ప్రభువైన యేసు ఈ బహుమతిని అనుగ్రహించాడు.

కాబట్టి నీవూ, నేనూ ఈ నిత్యజీవం వంతెనను ఏవిధంగా ‘దాటగలం’? మరల బహుమానాలను గురించి ఆలోచించండి. ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు కష్టపడకుండా నీకు ఒక బహుమానాన్ని ఇచ్చారనుకోండి, ఆ బహుమానం నుండి ఏదైనా ప్రయోజనాన్ని పొందాలంటే నీవు దానిని ‘స్వీకరించాలి.’ ఎప్పుడైనా బహుమతి ఇచ్చినప్పుడు రెండు ప్రత్యామ్యాయాలు ఉంటాయి. బహుమానాన్ని నిరాకరించడం (“వద్దు, కృతజ్ఞతలు”) లేక దానిని స్వీకరించడం (“మీ బహుమానం కోసం వందనాలు, నేను దానిని తీసుకొంటాను”). కాబట్టి ప్రభువైన యేసు అనుగ్రహించే బహుమానాన్ని స్వీకరించాలి. కేవలం ‘నమ్మడం’, ‘అధ్యయనం చెయ్యడం’, ‘అర్థంచేసుకోవడం’ కాదు. దేవుని వైపుకు తిరగి, ఆయన మనకు అనుగ్రహించే బహుమానాన్ని పొందడానికి వంతెన మీద ‘నడవడం’ తరువాత పటంలో ఉదహరించబడింది.

ప్రభువైన యేసు బలి మనలో ప్రతీ ఒక్కరూ ఎంపిక చేసుకొని స్వీకరించవలసిన దేవుని బహుమానం

కనుక ఈ బహుమానాన్ని ఏవిధంగా స్వీకరిస్తాము? బైబిలు ఇలా చెపుతుంది:

“ఎందుకనగా ప్రభువు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయు వాడెవడో వాడు రక్షింపబడును.” (రోమా 10:13) 

ఈ వాగ్దానం ‘అందరి’కోసం అని గమనించండి. ఒక నిర్దిష్ట మతం, జాతి, దేశంలో ఉన్నవారికి కాదు. ఆయన మృతులలో నుండి తిరిగి లేచాడు కనుక ఈనాటికీ సజీవుడిగా ఉన్నాడు. అయన ‘ప్రభువు’ కాబట్టి ఆ నామంలో నీవు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన నీ ప్రార్థన వింటాడు. ఆయన నిత్యజీవం బహుమానాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఆయనతో సంబాషణ చెయ్యడం ద్వారా – నీవు ఆయనకు ప్రార్థన చెయ్యాలి, ఆయనను అడగాలి. ఒకవేళ ఇంతకు ముందు నీవిలా చేసి యుండకపోవచ్చు. ఆయనతో ఈ సంబాషణ, ఈ ప్రార్థన చెయ్యడానికి నీకు సహాయం చెయ్యడానికి ఇక మాదిరి ఇక్కడ ఉంది. ఇది మాంత్రిక సంబంధ మంత్రోచ్చారణ కాదు. శక్తిని ఇచ్చే ప్రత్యేక పదాలు కాదు. ఈ బహుమానం ఇవ్వడానికి ఆయనకు ఉన్న సామర్ధ్యం, ఇష్టత మీద విశ్వాసం. మనం విశ్వసించినప్పుడు ఆయన మన ప్రార్థన వింటాడు. కాబట్టి మీ ప్రభువైన యేసుకు గట్టిగా ప్రార్థన చెయ్యడం లేదా ఆత్మలో మౌనంగా ప్రార్థన చేసి ఆయన బహుమానాన్ని స్వీకరించడంలో ఈ మార్గదర్శిని అనుసరించండి.

ప్రియమైన యేసు, నా పాపాలు నా జీవితంలో ఉండగా నేను దేవుని నుండి దూరం అయ్యానని నేను అర్థం చేసుకొన్నాను. నేను చాలా కష్టపడినప్పటికీ నా నుండి ఏ ప్రయత్నమూ, బలియాగామూ ఈ ఎడబాటును పూడ్చలేకపోయాయి. అయితే పాపాలన్నిటినీ కడిగి పవిత్రపరచడానికి నీ మరణం బలియాగమని నేను అర్థం చేసుకొన్నానునా పాపాలను సహితం.  నీ బలియాగాన్ని సిలువులో అర్పించి, మృతులలో నుండి లేచావని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. నీ బలి యాగం చాలినదని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. నా పాపాలనుండి నన్ను పవిత్రపరచాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, శాశ్వత జీవాన్ని కలిగియుండడానికి దేవునితో నన్ను చేర్చండి. పాపానికి బానిసగా ఉండే జీవితం జీవించాలని నేను కోరుకోవడం లేదు. అది నన్ను కర్మ అధికార బంధకంలో పట్టియుంచుతుంది. ప్రభువైన యేసూ నా కోసం ఇదంతా చేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. నీవే నా ప్రభువుగా నిన్ను అనుసరించడానికి నా జీవితంలో నీవే నన్ను నడిపించుచున్నందుకు నీకు వందనాలు.

దీపావళి, ప్రభువైన యేసు

నేను భారత దేశంలో పని చేస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి దీపావళి అనుభవాన్ని “దగ్గరగా” పొందాను. అక్కడ నేను ఒక నెల పాటు ఉండాల్సి వచ్చింది. నేను ఉన్న మొదటి రోజుల్లో నా చుట్టూ దీపావళి వేడుక జరిగింది. నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నదంతా టపాసులు మాత్రమే – పొగతో గాలి దట్టంగా ఉంది, కళ్ళుకు పలచగా నొప్పి వచ్చింది. నా చుట్టూ జరుగుతున్న ఉత్సాహం అంతటితో దీపావళి గురించి నేను నేర్చుకోవాలని కోరుకున్నాను, దీపావళి అంటే ఏమిటి? దాని అర్థం ఏమిటి? అని నేర్చుకోవాలని కోరుకున్నాను. దానితో ప్రేమలో పడ్డాను.

“దీపాల పండుగ” నన్ను చాలా ఉత్తేజపరచింది. ఎందుకంటే నేను యెషుసత్సంగ్ అనుచరుడను, ఆయనయందు విశ్వాసముంచుతున్నాను. యెషుసత్సంగ్  అంటే ప్రభువైన యేసు అని కూడా పేరు. ఆయన బోధలోని ముఖ్య సందేశం ఆయన వెలుగు మనలోని చీకటిని జయిస్తుంది. కనుక దీపావళి ఎక్కువగా ప్రభువైన యేసులా ఉంది.

మనలో చాలామందిమి మనలో ఉన్న చీకటితో సమస్య ఉందని గుర్తిస్తున్నాం. ఈ కారణంగా అనేక లక్షల మంది కుంభమేలా పండుగలో పాల్గొంటారు (– ఎందుకంటే మనలో పాపాలు ఉన్నాయని మనలో లక్షలాదిమందికి తెలుసు. వాటిని శుద్ధి చేసుకోవాలనీ, మనల్ని మనం పవిత్రపరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనీ తెలుసు. అంతేకాకుండ మనలో పాపం లేక చీకటి ఉందని ప్రముఖంగా పేరుపొందిన పురాతన ప్రార్థన ప్రార్థస్నాన (లేక ప్రతాసన) మంత్రం దీనిని గుర్తించింది.

నేను పాపిని, పాపానికి ఫలితం నేను. పాపంలోనే పుట్టాను. నా ఆత్మ పాపం ఆధీనంలో ఉంది. పాపులలో  మిక్కిలి దుష్టుడను. రమ్యమైన దృష్టి ఉన్న ఓ ప్రభూ, బలియాగానికి ప్రభువా నన్ను రక్షించు.

అయితే మనలో ఉన్న ఈ చీకటి తలంపులన్నీ లేక పాపం అంతా ప్రోత్సాహించడం లేదు. వాస్తవానికి కొన్నిసార్లు మనం దీనిని “చెడువార్త” అని తలస్తుంటాం. ఈ కారణంగా వెలుగు చీకటిని జయిస్తుంది అనే తలంపు మనకు గొప్ప ఆశాభావాన్ని, వేడుకను ఇస్తుంది. అందుచేత కొవ్వొత్తులు, మిఠాయిలు, టపాసులతో పాటు వెలుగు చీకటిని జయిస్తుందనే ఈ ఆశాభావాన్నీ, వెలుగునూ దీపావళి మనకు తెలియచేస్తుంది.

ప్రభువైన యేసు – లోకానికి వెలుగు

ప్రభువైన యేసు ఖచ్చితంగా చేసినది ఇదే. వేద పుస్తకాన్ (లేక బైబిలు)లోని సువార్త ప్రభువైన యేసును ఈ విధంగా వివరిస్తుంది:

(యోహాను 1:1-5) – ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను. 2. ఆయన ఆది యందు దేవునియొద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. 3. కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 4. ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగైయుండెను. 5. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాని గ్రహింపకుండెను.

గమనించండి, ఈ “వాక్కు” దీపావళి వ్యక్తపరచే ఆశాభావం నెరవేర్పు. ఈ “వాక్కు” లోనికి ఈ ఆశాభావం దేవుని నుండి వస్తుంది. తరువాత వచనాలలో ఆ వాక్కు ‘ప్రభువైన యేసు’ అని యోహాను గుర్తిస్తున్నాడు.  సువార్త ఇంకా ఇలా చెపుతుంది:

(యోహాను 1:9-13) నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించుచున్నది. 10. ఆయన లోకములో ఉండెను, లోక మాయన మూలముగా కలిగెను గాని లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 11. ఆయన తన స్వకీ యులయొద్దకు వచ్చెను; ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు. 12. తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను. 13. వారు దేవునివలన పుట్టినవారే గాని, రక్తమువలననైనను శరీరేచ్ఛవలననైనను మానుషేచ్ఛవలననైనను పుట్టినవారు కారు.

ప్రభువైన ఈ లోకంలోని “మనుష్యులందరికీ వెలుగు ఇవ్వడానికి” ఏ విధంగా వచ్చాడో ఈ భాగం మనకు వివరిస్తుంది. ఇది కేవలం క్రైస్తవులకే అని కొందరు ఆలోచిస్తారు, అయితే గమనించండి, ‘దేవుని పిల్లలు అవడానికి’ ‘లోకం’లోని ‘ప్రతీఒక్కరికీ’ ఈ ఆహ్వానం ఇవ్వబడిందని చెపుతుంది. ఈ ఆహ్వానం ప్రతిఒక్కరికి ఇవ్వబడింది. కనీసం ఆయనలో ఆసక్తి చూపించినవారందరికీ ఇవ్వబడింది. దీపావళిలా వెలుగు మనుష్యులలో ఉన్న చీకటిని జయిస్తుంది.

అనేక వందలాది సంవత్సరాలకు ముందు ప్రభువైన యేసు జీవితం వాగ్దానం చెయ్యబడింది

ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును గురించిన అసాధారణమైన అంశం – ఆయన మానవ అవతారం ముందుగా సూచించబడింది, అనేక విధాలుగానూ, ఆదిమ మానవ చరిత్ర నుండి అనేక దృష్టాంతాలలోనూ ముందుగా చెప్పబడింది. అవి అన్నీ హెబ్రీ వేదాలలో పొందుపరచబడ్డాయి. కనుక ఆయన ఈ భూమిమీదకు రావడానికి ముందే ఆయన గురించి రాశారు. ఆయన మానవ అవతారానికి సంబంధించిన ముందు సూచనలు అత్యంత పురాతన రుగ్ వేదాలలో కూడా జ్ఞాపకం చెయ్యబడ్డాయి. అవి రాబోతున్న పురుషను స్తుతిస్తున్నాయి, మను జలప్రళయం లాంటి ఆరంభ సంఘటనలను కొన్నింటిని నమోదు చేసాయి. ఈ వ్యక్తినే బైబిలు – వేదం పుస్తకాన్ – ‘నోవాహు’ అని పిలుస్తుంది. ఈ పురాతన సంఘటనలు మనుష్యులలోని పాపపు చీకటిని వర్ణిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ‘పురుష’, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రాకడను గురించీ వర్ణిస్తుంది.

రుగ్ వేదాలలో ముందుగా చెప్పిన ప్రవచనాలలో దేవుడు మానవుడిగా రావడం, పరిపూర్ణుడైన మానవుడు, పురుష, బలియాగం కాబోతున్నాడు. ఈ బలియాగం మన పాపాల కర్మకోసం వెలను చెల్లించడానికీ, మనలను అంతరంగంలో శుద్ధి చెయ్యడానికీ సరిపోతుంది. శుద్ధి చెయ్యడం, పూజలు మంచివే అయితే మన విషయంలో అవి పరిమితమైనవి. అంతరంగంలో శుద్ధి చెయ్యడానికి మనకు మరింత శ్రేష్ఠమైన బలి అవసరం.

హెబ్రీ వేదాలు ప్రభువైన యేసు గురించి ప్రవచించాయి

రుగ్ వేదాలలో ఉన్న ఈ కీర్తనలతో పాటు, హెబ్రీ వేదాలు ఈ రాబోతున్న వాని గురించి ప్రవచించాయి.  హెబ్రీ వేదాలలో ప్రముఖమైనది యెషయా (క్రీస్తు పూర్వం 750 సంవత్సరాలలో జీవించాడు, అంటే ప్రభువైన యేసు భూమి మీద జీవించడానికి 750 ముందు జీవించాడు.) ఆయనకు రాబోతున్న వాని గురించిన అనేక అంతర్భావాలు ఉన్నాయి. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును గురించి ప్రకటిస్తున్నప్పుడు దీపావళిని ఎదురుచూస్తున్నాడు:

(యెషయా 9:2) చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచు చున్నారు మరణచ్ఛాయగల దేశనివాసులమీద వెలుగు ప్రకా శించును.)

ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? యెషయా కొనసాగిస్తున్నాడు:

(యెషయా 9:6) ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.

అయితే ఆయన మనుష్య అవతారం అయినప్పటికీ, ఆయన మనకు సేవకుడు అవుతాడు, మన చీకటి అవసరాలలో ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు.

(యెషయా 53:4-6) నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వ్యసనములను వహించెను అయినను మొత్తబడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను శ్రమనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు. 5. మన యతిక్రమక్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచ బడెను మన దోషములనుబట్టి నలుగగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగు చున్నది.6. మనమందరము గొఱ్ఱెలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.

ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు సిలువను గురించి యెషయా వివరిస్తున్నాడు. ఈ కార్యం జరగడానికి 750 సంవత్సరాలకు ముందు దీనిని చేసాడు. మనలను స్వస్థపరచే బలియాగంగా దీనిని వివరిస్తున్నాడు. ఈ సేవకుడు చెయ్యబోయే ఈ కార్యం దేవుడు ఆయనతో చెప్పినట్టుగా ఉంది.

(యెషయా 49:6-7) నీవు యాకోబు గోత్రపువారిని ఉద్ధరించునట్లును ఇశ్రాయేలులో తప్పింపబడినవారిని రప్పించునట్లును నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో స్వల్పవిషయము; భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై యుండునట్లు నిన్ను నియమించి యున్నాను.7. ఇశ్రాయేలు విమోచకుడును పరిశుద్ధ దేవుడునగు యెహోవా మనుష్యులచేత నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహ్యుడును నిర్దయాత్ముల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు యెహోవా నమ్మకమైనవాడనియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకొనె ననియు రాజులు గ్రహించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమస్కారము చేసెదరు.

కాబట్టి గమనిచండి! ఇది నాకోసం, ఇది నీ కోసం. ఇది ప్రతిఒక్కరి కోసం.

అపొస్తలుడైన పౌలు మాదిరి

వాస్తవానికి తన కోసం ప్రభువైన యేసు బలియాగాన్ని ఖచ్చితంగా ఆలోచించని ఒకే వ్యక్తి పౌలు. యేసు నామాన్ని వ్యతిరేకించాడు. అయితే ప్రభువైన యేసును ఒకసారి ఎదుర్కొన్నాడు, ఫలితంగా తరువాత దినాలలో ఇలా రాసాడు:

(2 కొరింథు 4:6) గనుక మేము మమ్మునుగూర్చి ప్రకటించు కొనుటలేదు గాని, క్రీస్తుయేసునుగూర్చి ఆయన ప్రభు వనియు, మమ్మునుగూర్చి, యేసు నిమిత్తము మేము మీ పరిచారకులమనియు ప్రకటించుచున్నాము.

పౌలు ప్రభువైన యేసును వ్యక్తిగతంగా కలుసుకొన్నాడు, ఫలితంగా ‘తన హృదయంలో ప్రకాశించడానికి’ వెలుగును కలిగించాడు.

నీ కోసం ప్రభువైన యేసు వెలుగును అనుభవించడం

చీకటినుండీ, పాపం నుండీ ఈ ‘రక్షణ’ పొందడానికీ, యెషయా ప్రవచించిన వెలుగుగా మారడానికీ, ప్రభువైన యేసు పొందినది, పౌలు అనుభవించినదానిని మనం పొందడానికి మనం  మనం ఏం చెయ్యాలి?ఈ ప్రశ్నకు జవాబును మరొక పత్రికలో ఇలా రాసాడు:

(రోమా 6:23)  ఏలయనగా పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు నిత్య జీవము.

ఇది కృపావరం అని పిలుస్తున్నాడని గమనించండి. ఒక బహుమానం, దాని నిర్వచనం ప్రకారం, దానిని మనం సంపాదించుకోలేం. ఎవరైనా నీవు సంపాదించుకోకుండానే నీకు ఇచ్చినప్పుడు లేక నీకు అర్హత లేకపోయినా నీకు బహుమానం ఇచ్చినప్పుడు అది నీ స్వాధీనంలో లేకుండా లేక నీవు దానికి ‘స్వీకరించనప్పుడు’ దాని వల్ల నీకు ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు. మరింత సమాచారం ఇక్కడ వివరించబడింది. ఆ కారణంగా యోహాను ఇంతకుముందే ప్రస్తావించాడు, ఇలా రాసాడు:

(యోహాను 1:12) తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను.

కనుక ఆయనను అంగీకరించండి. ఉచితంగా అనుగ్రహించబడిన ఈ బహుమతి కోసం అడగడం ద్వారా నీవు దీనిని చెయ్యవచ్చు, నీవు అడగడానికి కారణం ఆయన సజీవుడు. అవును మన పాపాల కోసం ఆయన బలియాగం అయ్యాడు. అయితే మూడు రోజుల తరువాత ఆయన తిరిగి సజీవుడయ్యాడు. అనేక సంవత్సరాల క్రితం శ్రమలు పొందిన సేవకుని గురించి ప్రవక్త యెషయా ప్రవచించిన ప్రకారం ఆయన శ్రమను అనుభవించాడు, ఆయన:

(యెషయా 53:11) అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తినొందును. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి నకున్న అనుభవజ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును.

కనుక ప్రభువైన యేసు సజీవుడు, ఆయనకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ ప్రార్థనను వింటాడు.  మీరు ప్రార్థస్నాన (లేక ప్రతాసన) మంత్రం ప్రార్థన చెయ్యవచ్చు, ఆయన మీ ప్రార్థన వింటాడు, ఆయన నీకోసం తనను తాను బలియాగంగా అప్పగించుకొన్నాడు కనుక ఆయన నిన్ను రక్షిస్తాడు. ఆయనకు సమస్త అధికారం ఉంది. ఇక్కడ నీవు ఆయనకు చెయ్యవలసిన ప్రార్థన ఇక్కడ ఉంది:

నేను పాపిని, పాపానికి ఫలితం నేను. పాపంలోనే పుట్టాను. నా ఆత్మ పాపం ఆధీనంలో ఉంది. పాపులలో  మిక్కిలి దుష్టుడను. రమ్యమైన దృష్టి ఉన్న ఓ ప్రభూ, బలియాగానికి ప్రభువా నన్ను రక్షించు.

ఇక్కడ ఉన్న ఇతర వ్యాసాలను చూడండి. మానవ జాతి ఆరంభంనుండి మొదలౌతాయి. చీకటి నుండి మనలను రక్షించడానికీ, మనకు వెలుగును తీసుకొనిరావడానికీ ఈ దేవుని ప్రణాళికను సంస్కృతి, హెబ్రీ వేదాలు చూపిస్తున్నాయి. ఇది మనకు బహుమతిగా అందించబడింది.

దీపాలు వెలిగిస్తుండగానూ, బహుమతులు ఒకరితో ఒకరు పంచుకొంతుండగానూ, అనేక సంవత్సరాల క్రితం పౌలు అనుభవించిన విధంగా ప్రభువైన యేసు మీకు నుండి మీకు అందించబడుతున్న ఆంతరంగిక వెలుగును మీరు పొందవచ్చు. సంతోషకరమైన దీపావళి.