స్వామి యోహాను: ప్రాయశ్చిత్తం, స్వీయ-అభిషేకం బోధన.

  • by

మేము కృష్ణుని జననం ద్వారా యేసు (యేసు సత్సంగ్) పుట్టుకను పరిశోధించాము. కృష్ణుడికి అన్నయ్య బలరాముడు (బలరామ) ఉన్నారని పురాణాల కథనాలు. నందా కృష్ణుడి పెంపుడు తండ్రి, బలరాముడిని కృష్ణుడికి అన్నయ్యగా పెంచాడు. కృష్ణుడు, బలరాముడు కలిసి యుద్ధంలో వివిధ అసురులను ఓడించిన అనేక చిన్ననాటి కథలను ఇతిహాసాలు వివరిస్తాయి. కృష్ణుడు, బలరాముడు తమ ఉమ్మడి లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడానికి భాగస్వాములయ్యారు – చెడును ఓడించారు.

యేసు, యోహాను, కృష్ణుడు & బలరాముడులా

కృష్ణుడిలాగే, యేసుకు దగ్గరి బంధువు యోహాను కూడా ఉన్నాడు, అతనితో ఆయన తన పరిచర్య పంచుకున్నాడు. యేసు, యోహానుకి వారి తల్లుల ద్వారా సంబంధం కలిగి ఉన్నారు, యోహాను, యేసు కన్న 3 నెలల ముందు జన్మించాడు. సువార్త మొదట యోహాను హైలైట్ చేయడం ద్వారా యేసు బోధను, స్వస్థత పరిచర్యను నమోదు చేసింది. మనము మొదట యోహాను బోధనలో కూర్చోకపోతే యేసు లక్ష్యాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు. యోహాను పశ్చాత్తాపం (ప్రాయశ్చిత్తం), ప్రక్షాళనలను (మన అభిషేకం) సువార్త కోసం ప్రారంభ బిందువుగా బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు.

బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను: మమ్మల్ని సిద్ధం చేయడానికి రాబోయే స్వామి గురించి ముందే చెప్పాడు

పశ్చాత్తాపం (ప్రాయశ్చిత్తం) చిహ్నంగా ప్రక్షాళనను నొక్కిచెప్పినందున సువార్తలలో తరచుగా ‘బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను’ అని పిలుస్తారు, యోహాను రావడం అతను జీవించడానికి వందల సంవత్సరాల ముందు పురాతన హీబ్రూ వేదాల్లో ప్రవచించబడింది.

3ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా–అరణ్యములో యెహోవాకు మార్గము సిద్ధ పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరాళము చేయుడి. 4ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలెను ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అణచవలెను వంకరవి చక్కగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలెను. 5యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తప్పకుండ సర్వశరీరులు దాని చూచెదరు

యెషయా 40:3-5

      ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.

దేవుని కోసం ‘మార్గాన్ని సిద్ధం చేయడానికి’ ఒకరు ‘అరణ్యంలో’ వస్తారని యెషయా ప్రవచించాడు. ఆయన ‘యెహోవా మహిమ బయటపడటానికి’ ఉన్న అడ్డంకులను సున్నితంగా చేస్తాడు.

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

చరిత్రలో యెషయా, ఇతర హీబ్రూ ఋషులు (ప్రవక్తలు). యెషయా సమయం మాదిరిగానే మీకాను గమనించండి

యెషయా రాసిన 300 సంవత్సరాల తరువాత మలాకీ రాసిన పుస్తకం, ఇది హీబ్రూ వేదాల్లో చివరి పుస్తకం (పాత నిబంధన). ఈ రాబోయే వాని గురించి యెషయా చెప్పిన విషయాన్ని మలాకీ వివరించాడు. అతను ప్రవచించాడు:

దిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచున్నాను; మీరు వెదకుచున్న ప్రభువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వచ్చును; ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

మలాకీ 3:1

సిద్ధమవుతున్న ‘మెస్సియా’ వచ్చిన వెంటనే, దేవుడు తన ఆలయంలో కనిపిస్తాడు అని మీకా ప్రవచించాడు. ఇది యేసును సూచిస్తుంది, దేవుడు అవతరించాడు, యోహాను తరువాత వస్తాడు.

యోహాను స్వామిగా

యోహాను గురించి సువార్త పుస్తకాల్లో:

80 శిశువు ఎదిగి, ఆత్మయందు బలము పొంది, ఇశ్రాయేలు నకు ప్రత్యక్షమగు దినమువరకు అరణ్య ములో నుండెను.

లూకా 1:80

ఆయన అరణ్యంలో నివసించినప్పుడు:

4 ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వస్త్రమును, మొలచుట్టు తోలుదట్టియు ధరించుకొనువాడు; మిడత లును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము.

మత్తయి 3:4

బలరాముడికి గొప్ప శారీరక బలం ఉంది. యోహాను  గొప్ప మానసిక, ఆధ్యాత్మిక బలం అతనిని చిన్ననాటి నుండే అడవి (అటవీ నివాసి) ఆశ్రమానికి నడిపించింది. అతని దృడమైన ఆత్మ పదవీ విరమణ కోసం కాకపోయినా తన పరిచార్య కోసం సిద్ధం కావడానికి అడవి దుస్తులు ధరించడానికి, తినడానికి దారితీసింది. అతని అరణ్య జీవితం తనను తాను తెలుసుకోవటానికి అచ్చువేసింది, ప్రలోభాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో అర్థం చేసుకుంది. అతను అవతారం కాదని, ఆలయంలో పూజారి కాదని స్పష్టంగా నొక్కి చెప్పాడు. అతని స్వీయ అవగాహన అతన్ని గొప్ప గురువుగా అందరూ అంగీకరించడానికి దారితీసింది. స్వామి సంస్కృత (स्वामी స్వామి) నుండి వచ్చినందున, ‘తనకు తెలిసినవాడు లేదా తనను తాను నేర్చుకునేవాడు’ అని అర్ధం కాబట్టి, యోహానుని స్వామిగా పరిగణించడం సముచితం.

స్వామి యోహాను- చరిత్రలో ధృడముగా ఉంచారు

 సువార్త రికార్డులు:

బెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవత్సరమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతుర్థాధిపతిగాను, ఇతూరయ త్రకోనీతి దేశ ములకు అతని తమ్ముడైన ఫిలిప్పు చతుర్థాధిపతిగాను, అబి లేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను,
2 అన్నయు, కయపయు ప్రధాన యాజకులుగాను, ఉన్నకాలమున అరణ్యములోనున్న జెకర్యా కుమారుడైన యోహాను నొద్దకు దేవుని వాక్యము వచ్చెను.

లూకా 3:1-2

ఇది యోహాను యొక్క లక్ష్యాన్ని ప్రారంభిస్తుంది, ఇది అతన్ని చాలా మంది ప్రసిద్ధ చెందిన చారిత్రక వ్యక్తుల పక్కన ఉంచుతుంది. ఆ కాలపు పాలకులకు విస్తృతమైన సూచనను గమనించండి. ఇది సువార్తలలోని కాతాల యొక్క కచ్చితత్వాన్ని చారిత్రాత్మకంగా తనిఖీ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. అలా చేస్తే, టిబెరియస్ సీజర్, పొంతు పిలాతు, హెరోదు, ఫిలిపు, లైసానియాస్, అన్నానియ మరియు కయాఫా అందరూ లౌకిక రోమ, యూదు చరిత్రకారుల నుండి తెలిసిన వ్యక్తులు అని మనకు తెలుసు. వేర్వేరు పాలకులకు ఇచ్చిన వివిధ శీర్షికలు (ఉదా. పోంతు పిలాతుకు ‘గవర్నర్’, హేరోదుకు ‘టెట్రార్చ్’ మొదలైనవి) చారిత్రాత్మకంగా సరైనవి మరియు ఖచ్చితమైనవిగా ధృవీకరించబడ్డాయి. అందువల్ల ఈ ఖాతా విశ్వసనీయంగా నమోదు చేయబడిందని మేము అంచనా వేయవచ్చు

క్రీ.శ 14 లో టిబెరియసు సీజర్ రోమ సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు. అతని పాలన 15 వ సంవత్సరం అంటే క్రీస్తుశకం 29 వ సంవత్సరంలో యోహాను అతని పరిచార్యను ప్రారంభించాడు.

స్వామి యోహాను సందేశం – పశ్చాత్తాపం, ఒప్పుకోనటం

యోహాను సందేశం ఏమిటి? అతని జీవనశైలి వలె, అతని సందేశం సరళమైనది కాని శక్తివంతమైనది. సువార్త ఇలా చెబుతోంది:

దినములయందు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను వచ్చి
2 పరలోకరాజ్యము సమీపించియున్నది, మారుమనస్సు పొందుడని యూదయ అరణ్యములో ప్రకటించుచుండెను.

మత్తయి 3:1-2

అతని సందేశం మొదట ఒక వాస్తవ ప్రకటన – పరలోకరాజ్యం ‘సమీపంలో’ ఉంది. కానీ ప్రజలు ‘పశ్చాత్తాపం’ చెందకపోతే ఈ రాజ్యానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉండరు. నిజానికి, వారు ‘పశ్చాత్తాపం’ చెందకపోతే వారు ఈ రాజ్యాన్ని కోల్పోతారు. పశ్చాత్తాపం అంటే “మీ మనసు మార్చుకోవడం; పునరాలోచన; భిన్నంగా ఆలోచించడం. ” ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ప్రాయశ్చిత్తము (ప్రాయశ్చిత్తం) లాంటిది. కానీ వారు దేని గురించి భిన్నంగా ఆలోచించాలి? యోహాను సందేశానికి ప్రతిస్పందనలను చూడటం ద్వారా మనం చూడవచ్చు. ఆయన సందేశానికి ప్రజలు స్పందించారు:

6 తమ పాపములు ఒప్పుకొనుచు, యొర్దాను నదిలో అతనిచేత బాప్తిస్మము పొందుచుండిరి.

మత్తయి3:6

మన సహజమైన ధోరణి ఏమిటంటే, మన పాపాలను దాచిపెట్టి, మనం తప్పు చేయలేదని నటించడం. మన పాపాలను ఒప్పుకోవడం, పశ్చాత్తాపం చేయడం మనకు దాదాపు అసాధ్యం ఎందుకంటే ఇది అపరాధం, అవమానానికి గురి చేస్తుంది. దేవుని రాజ్యానికి తమను తాము సిద్ధం చేసుకోవడానికి ప్రజలు పశ్చాత్తాపం చెందాలని (ప్రాయశ్చిత్తం) యోహాను బోధించాడు.

ఈ పశ్చాత్తాపానికి సంకేతంగా వారు అప్పుడు నదిలో యోహాను చేత ‘బాప్తిస్మం’ తీసుకోవాలి. బాప్తిస్మం అనేది నీటితో కడగడం లేదా శుభ్రపరచడం. ప్రజలు ఆచారంగా స్వచ్ఛంగా ఉండటానికి ‘బాప్తిస్మం’ (కడగడం) కప్పులు మరియు పాత్రలను కూడా చేస్తారు. పవిత్రత మరియు పండుగలకు సన్నాహకంగా పూజారులు ముర్తీలను అభిషేకం (అభిషేకం) లో ఆచారంగా స్నానం చేయడం మాకు తెలుసు. మానవులు ‘దేవుని స్వరూపంలో’ సృష్టించబడ్డారు, కాబట్టి యోహాను కర్మ నది స్నానం ఒక అభిషేకం లాంటిది, ఇది దేవుని పశ్చాత్తాపపడే చిత్రం-బేరర్లను స్వర్గ రాజ్యం కోసం సిద్ధం చేస్తుంది. ఈ రోజు బాప్తిస్మం సాధారణంగా క్రైస్తవ అభ్యాసంగా పరిగణించబడుతుంది, అయితే ఇక్కడ దాని ఉపయోగం విస్తృత స్వభావం కలిగి ఉంది, ఇది దేవుని రాజ్యానికి తయారీలో శుభ్రపరచటని సూచిస్తుంది.

ప్రాయశ్చిత్త ఫలాలు

చాలామంది బాప్తిస్మం కోసం యోహాను వద్దకు వచ్చారు, కాని అందరూ నిజాయితీగా సమర్పించుకోలేదు మరియు వారి పాపాలను అంగీకరించలేదు. సువార్త ఇలా చెబుతోంది:

7 అతడు పరిసయ్యుల లోను, సద్దూకయ్యులలోను, అనేకులు బాప్తిస్మము పొందవచ్చుట చూచి సర్పసంతానమా, రాబోవు ఉగ్ర తను తప్పించుకొనుటకు మీకు బుద్ధి చెప్పినవాడెవడు? మారుమన
8 అబ్రా హాము మాకు తండ్రి అని మీలో మీరు చెప్పుకొనతలంచ వద్దు;
9 దేవుడు ఈ రాళ్లవలన అబ్రాహామునకు పిల్లలను పుట్టింపగలడని మీతో చెప్పుచున్నాను.
10 ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్లవేరున ఉంచబడియున్నది గనుక మంచి ఫలము ఫలిం పని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును.

మత్తయి 3:7-10

పరిసయ్యులు మరియు సద్దుకేయులు మోషే ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, ధర్మశాస్త్రం అన్ని మతపరమైన ఆచారాలను పాటించటానికి తీవ్రంగా కృషి చేశారు. ఈ నాయకులు, వారి మతపరమైన అభ్యాస యోగ్యతతో దేవుడు ఆమోదించినట్లు అందరూ భావించారు. కానీ యోహాను వారిని ‘దుష్ట సంతానం’ అని పిలిచి, వారికి రాబోయే తీర్పు గురించి హెచ్చరించాడు.

ఎందుకు?

‘పశ్చాత్తాపానికి అనుగుణంగా ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయకపోవడం’ ద్వారా వారు నిజంగా పశ్చాత్తాపపడలేదని తేలింది. వారు తమ పాపాన్ని ఒప్పుకోలేదు కాని వారి పాపాలను దాచడానికి వారి మతపరమైన ఆచారాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. వారి మత వారసత్వం, మంచిది అయినప్పటికీ, పశ్చాత్తాపం చెందకుండా వారిని గర్వించేలా చేసింది.

పశ్చాత్తాపం యొక్క ఫలాలు

ఒప్పుకోలు, పశ్చాత్తాపంతో భిన్నంగా జీవించాలనే ఆశ వచ్చింది. ఈ చర్చలో ప్రజలు తమ పశ్చాత్తాపాన్ని ఎలా ప్రదర్శించాలని ప్రజలు యోహానును అడిగారు:

10 అందుకు జనులుఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా
11 అతడురెండు అంగీలుగలవాడు ఏమియు లేనివానికియ్య వలెననియు, ఆహారముగలవాడును ఆలాగే చేయవలె ననియు వారితో చెప్పెను.
12 సుంకరులును బాప్తిస్మము పొందవచ్చిబోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా
13 అతడు మీకు నిర్ణయింపబడినదాని కంటె ఎక్కువతీసికొనవద్దని వారితో చెప్పెను.
14 సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడుఎవనిని బాధపెట్టకయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయ కయు, మీ జీతములతో తృప్తిపొందియుండుడని వారితో చెప్పెను.

లూకా3:10-14

యోహాను క్రీస్తునా?

అతని సందేశం  బలం కారణంగా, యోహాను మెస్సీయ కాదా అని చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు, పురాతన కాలం నుండి దేవుడు అవతారంగా వస్తానని వాగ్దానం చేశారు. సువార్త ఈ చర్చను నమోదు చేస్తుంది:

15 ప్రజలు కనిపెట్టుచు, ఇతడు క్రీస్తయి యుండునేమో అని అందరును యోహానును గూర్చి తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా
16 యోహాను నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నాను; అయితే నాకంటె శక్తి మంతుడొకడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను; ఆయన పరిశుద్ధాత్మ లోను1 అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మమిచ్చును;
17 ఆయన చేట ఆయన చేతిలోనున్నది; ఆయన తన కళ్లమును బాగుగా శుభ్రముచేసి, తన కొట్టులో గోధుమలుపోసి, ఆరని అగ్నితో పొట్టు కాల్చి వేయునని అందరితో చెప్పెను.
18 ఇదియుగాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెప్పి ప్రజలను హెచ్చరించుచు వారికి సువార్త ప్రకటించు చుండెను.

లూకా 3:15-18

యోహాను వారికి మెస్సీయ (క్రీస్తు) త్వరలో వస్తున్నాడని చెప్పాడు,  అంటే అర్ధం యేసు.

స్వామి యోహాను పరిచర్య, మన పరిచర్య

దేవుని రాజ్యానికి ప్రజలను సిద్ధం చేయడం ద్వారా యోహాను యేసుతో భాగస్వామ్యం పొందాడు, బలరాముడు కృష్ణుడితో కలిసి చెడుకి వ్యతిరేకంగా చేసిన పరిచర్యలో భాగస్వామ్యం పొందాడు. యోహాను వారికి ఎక్కువ చట్టాలు ఇవ్వడం ద్వారా వాటిని సిద్ధం చేయలేదు, కానీ వారి పాపాల నుండి (ప్రాయశ్చిత్తం) పశ్చాత్తాపం చెందమని పిలవడం ద్వారా వారి అంతర్గత పశ్చాత్తాపం ఇప్పుడు వాటిని సిద్ధం చేసిందని చూపించడానికి నదిలో ఆచారంగా స్నానం చేయడం (స్వీయ-అభిషేకం).

ఇది మన సిగ్గు, అపరాధభావాన్ని బహిర్గతం చేస్తున్నందున కఠినమైన సన్యాసి నియమాలను పాటించడం చాలా కష్టం. అప్పుడు మత పెద్దలు తమను పశ్చాత్తాపం చెందుకు తీసుకు రాలేరు. బదులుగా వారు తమ పాపాలను దాచడానికి మతాన్ని ఉపయోగించారు. ఆ ఎంపిక కారణంగా యేసు వచ్చినప్పుడు దేవుని రాజ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వారు సిద్ధంగా లేరు. యోహాను యొక్క హెచ్చరిక ఈ రోజుకు సంబంధించినది. మనం పాపం నుండి పశ్చాత్తాపపడాలని ఆయన కోరుతున్నాడు. మేము చేస్తాం?

సాతాను చేత శోదించబడినప్పుడు మేము యేసు వ్యక్తిని అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాము.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *