కాళీ, మరణము & పస్కా చిహ్నము

  • by

కాళీ సాధారణంగా మరణ దేవత అయ్యున్నది. అక్షరార్థంగా ఇది సంస్కృత పదమైన కాల్ అనగా కాలము నుండి వెలువడుతుంది. కాళీ యొక్క చిత్రములు భయమును కలిగించునవిగా ఉంటాయి. ఆమె నరకబడిన తలల హారమును, నరకబడిన చేతుల వస్త్రమును ధరించుకొని, రక్తము కారుచున్న అప్పుడే నరికిన తలను చేతబట్టుకొని, పండుకొనియున్న ఆమె భర్తయైన శివుని శరీరము మీద కాలు మోపి ఉంటుంది. హెబ్రీ వేదములో – బైబిలు – జరిగిన మరొక మరణ వృత్తాంతమును అర్థము చేసుకొనుటలో కాళీని గూర్చిన వృత్తాంతము సహాయపడుతుంది.

పండుకొనియున్న శివుని మీద కాలు పెట్టి నరికిన తలలు మరియు చేతులు ధరించుకున్న కాళీ

దయ్యముల-రాజైన మహిషాసురుడు దేవుళ్ల మీదికి యుద్ధమునకు వచ్చిన సందర్భమును కాళీ పురాణము జ్ఞాపకము చేసుకుంటుంది. కాబట్టి వారు తమ సారములలో నుండి కాళీని సృష్టించారు. అక్కడ జరిగిన గొప్ప రక్తపాతములో కాళీ దయ్యముల-సైన్యమును చీల్చి చెండాడి, ఆమె మార్గములో వచ్చినవారిని నాశనము చేసింది. ఆ యుద్ధము యొక్క అంతములో ఆమె దయ్యముల రాజైన మహిషాసురునితో పోరాడి వానిని నాశనము చేసింది. కాళీ ఆమె విరోధుల శరీరములను ముక్కలు ముక్కలుగా నరికింది, కాని ఆమె రక్తముతో ఎంత ముగ్ధురాలైయ్యింది అంటే ఆ మరణము మరియు నాశన మార్గమును విడిచిపెట్టలేకపోయింది. యుద్ధ భూమిలో శివుడు నిర్జీవముగా పండుకొనుటకు నిర్ణయించుకున్నంత వరకు ఆమెను ఎలా ఆపాలో దేవతలకు తెలియలేదు. కాళీ నరకబడిన విరోధుల తలలను మరియు చేతులను ధరించుకొని శివుని మీద కాలు మోపినప్పుడే ఆమె స్పృహలోనికి వచ్చింది మరియు నాశనమునకు ముగింపు కలిగింది.

హెబ్రీ వేదములో ఉన్న పస్కా కథనము కాళీ మరియు శివుని గూర్చిన ఈ కథను పోలియున్నది. ఒక దుష్ట రాజును ఎదురించుటకు కాళీ వలెనె ఒక దూత అనేకమందిని హతమార్చింది అని పస్కా వృత్తాంతము నమోదు చేస్తుంది. కాళీని ఆపుటకు బలహీన స్థానమును తీసుకున్న శివుని వలెనె మరణ దూతను గృహములలోనికి ప్రవేశించకుండా ఆపుటకు ఒక నిస్సహాయమైన గొర్రెపిల్ల వధించబడినది. కాళీని గూర్చిన ఈ కథ యొక్క అర్థము అహమును జయించుటలో సహాయం చేస్తుంది అని సాధువులు చెబుతారు. పస్కా వృత్తాంతము కూడా నజరేయుడైన యేసు – యేసు సత్సంగ్ – యొక్క రాకను మరియు మన కొరకు వచ్చి బలి అర్పించుట ద్వారా ఆయన తన అహమును విడిచిపెట్టుటను గూర్చి తెలియజేస్తుంది. పస్కా వృత్తాంతమును తెలుసుకొనుట యుక్తమైన పని.

నిర్గమన పస్కా

తన కుమారుడుని అబ్రహము బలి ఇవ్వడం అనేది యేసు బలిని సూచించే సంకేతం ఏల అనేది  మనం చూశాం. అబ్రాహాము తరువాత, ఆయన కుమారుడు ఇస్సాకు ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులు అని పిలుచే వారు, ఆయని వారసులుగా చాలా మంది ప్రజలుగా ఉన్నారు, కానీ వారు ఈజిప్టులో బానిసలుగా కూడా ఉన్నారు.

మనం ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల నాయకుడు మోషే తీసుకున్న పెద్ద నాటకీయ పోరాటానికి వచ్చాము, ఇది బైబిల్లోని నిర్గమనగా హీబ్రూ వేదంలో నమోదు చేసి ఉంది. సుమారు క్రీస్తుపూర్వం 1500 లో అబ్రాహాము తర్వాత, 500 సంవత్సరాల తరువాత మోషే ఇశ్రాయేలీయులను ఈజిప్టు బానిసత్వం నుండి ఎలా నడిపించాడో ఇది నమోదు చేసి ఉంది. ఈజిప్టు  ఫరో (పాలకుడు) ను ఎదుర్కోవాలని మోషేను సృష్టికర్త ఆజ్ఞాపించాడు అది వారి ఇద్దరి మధ్య వివాదం ఏర్పడి, ఈజిప్టుపై తొమ్మిది తెగుళ్ళు లేదా విపత్తులను తెచ్చినది. ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించటానికి ఫరో అంగీకరించలేదు కాబట్టి దేవుడు 10వ మరియు చివరి తెగులును తీసుకురాబోతున్నాడు. 10వ తెగులు  పూర్తి ఖాతా ఇక్కడ ఉంది.

10 వ తెగులు కోసం ఈజిప్టులోని ప్రతి ఇంటి మీద గా  ఒక మరణదూత (ఆత్మ) వెళ్ళమని దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. ఇంటిలో ఉండి గొర్రెపిల్లను బలి ఇచ్చి, దాని రక్తం ఆ ఇంటి గుమ్మాలకు రాయాలి, రాసిన వారు తప్ప, మొత్తం భూమి అంతటా ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న మొదటి కుమారుడు ఒక నిర్దిష్ట రాత్రి చనిపోతాడు. ఫరో విధి, అతను విధేయతను చూపుకపోతే,  గొర్రె రక్తాన్ని తన తలుపు మీద తకింపకపోతే, సింహాసనం వారసుడు అయిన తన కొడుకు చనిపోతాడు. మరియు ఈజిప్టులోని ప్రతి ఇల్లు తన మొదటి కుమారుడిని కోల్పోతుంది – బలి అర్పించిన గొర్రె రక్తం గుమ్మాలపై తకింపనందున. ఈజిప్ట్ జాతీయ విపత్తును ఎదుర్కొంది.

కానీ గొర్రెపిల్లను బలి ఇచ్చి, దాని రక్తమును గుమ్మాల మీద పూసిన  ఇళ్లలో అందరూ సురక్షితంగా ఉంటారని వాగ్దానం చేశారు. మరణ దూత ఆ ఇంటి మీదుగా వెళుతుంది. కాబట్టి ఆ రోజును పస్కా అని పిలుస్తారు (మరణం గొర్రె రక్తం పూసిన అన్ని ఇళ్ళ పై దాటి వెళ్ళింది).

పస్కా గుర్తు

ఈ కథ విన్న వారు తలుపుల మీద రక్తం మరణ దూతకు సంకేతంగా భావించారు. కానీ 3500 సంవత్సరాల క్రితం రాసిన ఖాతా నుండి తీసుకున్న ఆసక్తికరమైన వివరాలను గమనించండి

యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు… “… నేను యెహోవా. నీవు ఉన్న ఇళ్ళపై [పస్కా గొర్రెపిల్ల] రక్తం మీకు గుర్తుగా ఉంటుంది; రక్తాన్ని చూసినప్పుడు నేను మీ మీదుగా దాటి వెళ్తాను.

నిర్గమకాండము 12 : 13

దేవుడు తలుపు మీద రక్తం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు, ఆయన దానిని  చూసినప్పుడు మరణం దాటిపోతుంది, రక్తం దేవునికి సంకేతం కాదు. ఇది చాలా స్పష్టంగా చెప్పుతుంది, రక్తం ‘మీకు గుర్తు’ – ప్రజలు. ఈ భాగాన్ని చదివిన మనందరికీ ఇది ఒక గుర్తు. కానీ అది ఎలా గుర్తు? తరువాత యెహోవా వారికి ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు:

 రాబోయే తరాలకు శాశ్వత ఆర్డినెన్స్‌గా ఈ రోజును జరుపుకోండి. మీరు భూమిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు… ఈ వేడుకను పాటించండి… అది యెహోవాకు పస్కా బలి

నిర్గమకాండం 12:-27

పస్కా వద్ద గొర్రెతో యూదుడు

ప్రతి సంవత్సరం ఒకే రోజున పస్కా పండుగ జరుపుకోవాలని ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజ్ఞాపించబడింది. యూదుల క్యాలెండర్, హిందూ క్యాలెండర్ వంటి చంద్ర క్యాలెండర్, కాబట్టి ఇది పాశ్చాత్య క్యాలెండర్ నుండి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది మరియు ప్రతి సంవత్సరం పాశ్చాత్య క్యాలెండర్ ద్వారా పండుగ రోజు మారుతుంది. కానీ ఈ రోజు వరకు, 3500 సంవత్సరాల తరువాత కూడా, యూదులు ఆ సంఘటనను జ్ఞాపకం చేసుకుని అప్పటి ఇచ్చిన ఆజ్ఞకు విధేయత చూపిస్తూ తమ సంవత్సరపు అదే తేదీన పస్కా పండుగను జరుపుకుంటారు.

పస్కా గుర్తు యేసు ప్రభువుని సూచిస్తుంది

చరిత్ర నుండి ఈ పండుగను మనం  చుస్తే ఇది చాలా అసాధారణమైనదాన్ని గమనించవచ్చు. మీరు దీనిని సువార్తలో గమనించవచ్చు, అక్కడ యేసుని బంధించటం,  విచారణ వివరాలను నమోదు చేసి ఉంది ( మొదటి పస్కా  తెగులు తరువాత 1500 సంవత్సరాలకి):

28 వారు కయపయొద్దనుండి అధికారమందిరమునకు యేసును తీసికొనిపోయిరి. అప్పుడు ఉదయమాయెను గనుక వారు మైలపడకుండ పస్కాను భుజింపవలెనని అధికారమందిరములోనికి వెళ్లలేదు.

యోహాను 18:28

39 అయినను పస్కాపండుగలో నేనొకని మీకు విడుదల చేయువాడుక కలదు గదా; నేను యూదుల రాజును విడుదల చేయుట మీకిష్టమా? అని వారినడిగెను.

యోహాను 18:39

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, యూదుల క్యాలెండర్‌లో పస్కా రోజున యేసును బంధించి సిలువ వేయడానికి పంపారు. యేసుకు ఇచ్చిన బిరుదులలో ఒకటి

 29 మరువాడు యోహాను యేసు తనయొద్దకు రాగా చూచిఇదిగో లోకపాపమును మోసికొనిపోవు దేవుని గొఱ్ఱపిల్ల.
30 నా వెనుక ఒక మనుష్యుడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన నాకంటె ప్రముఖుడు గనుక నాకంటె ముందటి వాడాయెనని నేనెవరినిగూర్చి చెప్పితినో ఆయనే యీయన.

యోహాను 1:29-30

పస్కా మనకు ఎలా గుర్తుగా ఉందో ఇక్కడ చూద్దాం. యేసు, ‘దేవుని గొర్రెపిల్ల’, 1500 సంవత్సరాల ముందు జరిగిన మొదటి పస్కా పండుగ జ్ఞాపకార్థం యూదులందరూ గొర్రెపిల్లను బలి ఇస్తున్న సంవత్సరంలోనే అదే రోజున యేసును సిలువ వేశారు (అనగా బలి). ప్రతి సంవత్సరం తిరిగి సంభవించే రెండు సెలవుల వార్షిక రాజుని ఇది వివరిస్తుంది. యూదుల పస్కా పండుగ దాదాపు ప్రతి సంవత్సరం ఈస్టర్ మాదిరిగానే జరుగుతుంది – క్యాలెండర్‌ను తనిఖీ చేయండి. (యూదుల క్యాలెండర్‌లో చంద్ర-ఆధారిత లీపు సంవత్సరాల చక్రం కారణంగా ప్రతి 19 వ సంవత్సరానికి ఒక నెల విభేదం ఉంటుంది). అందుకే ఈస్టర్ రోజు ప్రతి సంవత్సరం కదులుతుంది ఎందుకంటే ఇది పస్కాపై ఆధారపడి ఉంటుంది, మరియు యూదుల క్యాలెండర్ ద్వారా పస్కా రోజుని నియమిస్తారు, ఇది పాశ్చాత్య సంవత్సర క్యాలెండర్ కంటే భిన్నంగా లెక్కిస్తారు

ఇప్పుడు ‘గుర్తులు’ ఏమి చేస్తాయనే దాని గురించి ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి. మీరు క్రింద కొన్ని గుర్తులను చూడవచ్చు.

 

భారత దేశం గుర్తు

 

మెక్‌డొనాల్డ్స్ , నైక్ గురించి ఆలోచించేలా చేయడానికి వాణిజ్య గుర్తు

జెండా, భారతదేశం గుర్తు లేదా చిహ్నం. మనము, దీర్ఘచతురస్రాన్ని పైన ఒక నారింజ, దానిపై ఆకుపచ్చ బ్యాండ్ని ‘చూడము’. లేదు, మనం జెండాను చూసినప్పుడు భారతదేశం గురించి ఆలోచిస్తాం. ‘గోల్డెన్ ఆర్చ్స్’ గుర్తు మెక్‌డొనాల్డ్స్ గురించి ఆలోచించేలా చేస్తుంది. నాదల్ తల పైనబ్యాండ్‌లోని ‘√’ గుర్తు నైక్‌కు గుర్తు. నాదల్‌పై ఈ గుర్తు చూసినప్పుడు మనం వాళ్ళ వస్తువులు గురించి ఆలోచించాలని నైక్ కోరుకుంటాడు. మన ఆలోచనను కావలసిన వస్తువు వైపుకు నడిపించడానికి గుర్తులు, మన మనస్సులో సూచించే గుర్తులుగా ఉంటాయి.

నిర్గమన హీబ్రూ వేదంలోని ఈ పస్కా వృత్తాంతం గుర్తు ప్రజల కోసమేనని, సృష్టికర్త దేవుడి కోసం కాదని స్పష్టంగా చెప్పాడు (అయినప్పటికీ ఆయన రక్తం కోసం వెతుకుతాడు, ఆయన దానిని చూస్తే ఇంటి మీదుగా పోడు). అన్ని గుర్తులు మాదిరిగానే, మనం పస్కా పండుగ వైపు చూసేటప్పుడు మనం ఏమి ఆలోచించాలని ఆయన కోరుకున్నాడు? యేసు ఉన్న రోజునే గొర్రెపిల్లలను బలి ఇచ్చే విశేషమైన సమయం, ఇది యేసు బలిని సూచిస్తుంది.

నేను క్రింద చూపినట్లు అది మన మనస్సులో పనిచేస్తుంది. ఈ గుర్తు యేసు త్యాగానికి మనలను సూచిస్తుంది.

పస్కాకు యేసును సిలువ వేసిన కచ్చితమైన సమయం ఒక గుర్తు

ఆ మొదటి పస్కా పండుగలో గొర్రె పిల్లలను బలి ఇచ్చి రక్తం వ్యాపించటం ద్వారా ప్రజలు జీవించారు. అందువల్ల, ఈ గుర్తు, యేసును సూచిస్తుంది ‘దేవుని గొర్రెపిల్ల’ కూడా మరణానికి బలిగా ఇవ్వబడింది, ఆయన రక్తం చిందినందున మనం జీవం అందుకోవచ్చని చెప్పడం.

అబ్రాహాము గుర్తులో అబ్రాహాము తన కొడుకు బలి కోసం పరీక్షించిన ప్రదేశం మోరియా పర్వతం. ఒక గొర్రె చనిపోయింది కాబట్టి అబ్రాహాము కొడుకు జీవించగలిగాడు.

అబ్రాహాము గుర్తు ఆ ప్రదేశానికి సూచిస్తుంది

మోరియా పర్వతం, అక్షరాలు అదే ప్రదేశంలో యేసును బలి ఇచ్చారు. స్థలాన్ని సూచించటం ద్వారా ఆయన మరణం అర్ధాన్ని ‘చూసేలా’ చేయడానికి ఇది ఒక గుర్తు. పస్కా పండుగలో యేసు బలికి మరో ఒకటి దొరుకుతుంది – సంవత్సరంలో అదే రోజును సూచించడం ద్వారా. ఒక గొర్రె బలి మరోసారి ఉపయోగించటం జరిగింది – ఇది కేవలం ఒక సంఘటన యాదృచ్చికం కాదని చూపిస్తుంది -అది యేసు బలిని సూచించడానికి. రెండు వేర్వేరు మార్గాల్లో (స్థానం ద్వారా, సమయం ద్వారా) పవిత్రమైన హీబ్రూ వేదాలలో రెండు ముఖ్యమైన పండుగలు యేసు బలిని నేరుగా సూచిస్తాయి. చరిత్రలో మరే వ్యక్తి గురించి నేను ఆలోచించలేను, అతని మరణం ఇట్టువంటి నాటకీయ పద్ధతిలో సమాంతరాల ద్వారా ముందే సూచించబడింది. నువ్వు చెయ్యగలవా?

ఈ గుర్తులు ఇవ్వటానికి కారణం, దాని ద్వారా యేసు బలి నిజంగా ప్రణాళిక చేసినది, దేవునిచే నియమించబడిందని మనకు నమ్మకం ఉంటుంది. యేసు త్యాగం మనల్ని మరణం నుండి ఎలా రక్షిస్తుంది మరియు పాపం నుండి మనలను ఎలా శుభ్రపరుస్తుంది – అందుకున్న వారందరికీ దేవుని నుండి వచ్చిన బహుమతి అనే దానిని  ఉహించుకోవడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ ఇవ్వడం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *