7 వ రోజు: విశ్రాంతిదినం లో స్వస్తి

  • by

స్వస్తి అనే పదం ఇందులో ఉంది:

సు (सु) – మంచిది, బాగా, శుభం

అస్తి (अस्ति) – “ఇది”

స్వస్తి అనేది ప్రజలు మరియు ప్రదేశాల శ్రేయస్సును కోరుకునే ఒక ఆశీర్వాదం లేదా ఆశీర్వాదం. ఇది దేవుడు మరియు ఆత్మపై విశ్వాసం యొక్క ప్రకటన. ఇది ఒక మంచి, ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తీకరణ, ఒకరి మంచి ఉద్దేశాలను వ్యక్తీకరించడానికి సామాజిక పరస్పర చర్యలలో మరియు మత సమాజాలలో ఉపయోగించబడుతుంది.

  ఈ బెనెడిక్షన్ / ఆశీర్వాదం దాని దృశ్య చిహ్నం స్వస్తిక ద్వారా కూడా వ్యక్తమవుతుంది. కుడి-సాయుధ స్వస్తిక (卐) సహస్రాబ్దికి దైవత్వం మరియు ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీక. కానీ ఇది విభిన్న అర్ధాలను కలిగి ఉంది మరియు నాజీల సహ-ఎంపికను అనుసరించి మంచి ఖ్యాతిని కలిగి ఉంది, కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఆసియా అంతటా సాంప్రదాయకంగా సానుకూల భావనతో పోలిస్తే పశ్చిమ దేశాలలో ప్రతికూల భావాన్ని రేకెత్తిస్తుంది. స్వస్తిక యొక్క విస్తృతంగా వైవిధ్యమైన ఈ అవగాహనలే 7 వ రోజుకు – గుడ్ ఫ్రైడే తరువాత రోజుకు తగిన చిహ్నంగా మారుస్తుంది.

7 వ రోజు విశ్రాంతి  దినం

6 వ రోజు యేసును సిలువ వేయడం చూసింది. ఆ రోజు చివరి సంఘటన యేసు ఖననం, అసంపూర్ణమైన పనిని వదిలివేసింది.

55 అప్పుడు గలిలయనుండి ఆయనతో కూడ వచ్చిన స్త్రీలు వెంట వెళ్లి ఆ సమాధిని, ఆయన దేహము ఏలాగుంచబడెనో చూచి
56 తిరిగి వెళ్లి, సుగంధ ద్రవ్యములను పరిమళ తైలములను సిద్ధపరచి, ఆజ్ఞచొప్పున విశ్రాంతిదినమున తీరికగా ఉండిరి.

లూకా23:55-56

మహిళలు అతని శరీరాన్ని ఎంబామ్ చేయాలనుకున్నారు, కాని సమయం ముగిసింది మరియు శుక్రవారం సాయంత్రం సూర్యోదయంలో సబ్బాత్ ప్రారంభమైంది. ఇది వారంలోని 7 వ రోజు, సబ్బాత్ ప్రారంభమైంది. యూదులు సబ్బాత్ రోజున పనిచేయలేరు, సృష్టి ఖాతాకు తిరిగి వెళతారు. దేవుడు 6 రోజుల్లో ప్రతిదీ సృష్టించిన తరువాత హీబ్రూ వేదాలు:

కాశమును భూమియు వాటిలోనున్న సమస్త సమూ హమును సంపూర్తి చేయబడెను.
2 దేవుడు తాను చేసిన తనపని యేడవదినములోగా సంపూర్తిచేసి, తాను చేసిన తన పని యంతటినుండి యేడవ దినమున విశ్రమించెను.

ఆదికాండం2:1-2

స్త్రీలు, అతని శరీరాన్ని సుగంధ ద్రవ్యల్లతో  నింపాల్లినుకున్నప్పటికీ, వారి వేదాలను అనుసరించి విశ్రాంతి తీసుకున్నారు.

ఇతరులు పనిచేస్తుండగా

కానీ ప్రధాన యాజకులు సబ్బాత రోజున తమ పనిని కొనసాగించారు.

62 మరునాడు అనగా సిద్ధపరచు దినమునకు మరుసటి దినమున ప్రధానయాజకులును పరిసయ్యులును పిలాతు నొద్దకు కూడివచ్చి
63 అయ్యా, ఆ వంచకుడు సజీవుడై యుండినప్పుడుమూడు దినములైన తరువాత నేను లేచెదనని చెప్పినది మాకు జ్ఞాపకమున్నది.
64 కాబట్టి మూడవ దినమువరకు సమాధిని భద్రముచేయ నాజ్ఞా పించుము; వాని శిష్యులు వచ్చి వానిని ఎత్తుకొనిపోయిఆయన మృతులలోనుండి లేచెనని ప్రజలతో చెప్పుదు రేమో; అప్పుడు మొదటి వంచనకంటె కడపటి వంచన మరి చెడ్డదై యుండునని చెప్పిరి.
65 అందుకు పిలాతుకావలివారున్నారుగదా మీరు వెళ్లి మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమాధిని భద్రము చేయుడని వారితో చెప్పెను.
66 వారు వెళ్లి కావలివారిని కూడ ఉంచుకొని, రాతికి ముద్రవేసి సమాధిని భద్రముచేసిరి

.మత్తయి27:62-66

కాబట్టి సబ్బాత ప్రధాన యాజకులు పని చేసి, సమాధికి కాపలాగా, యేసు శరీరం మరణంలో విశ్రాంతి తీసుకుంది, స్త్రీలు విధేయతతో విశ్రాంతి తీసుకున్నారు.

ఆత్మ బందీలు నారక నుండి విడుదలయ్యారు

మానవ పరిశీలకులకు యేసు తన యుద్ధంలో ఓడిపోయినట్లు అనిపించినప్పటికీ, ఈ రోజున నరకం (నారక) లో ఏదో జరిగింది. బైబిల్ వివరిస్తుంది:

8 అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు, చెరను చెరగా పట్టుకొనిపోయి మనష్యులకు ఈవులను అనుగ్రహించెనని చెప్పబడియున్నది.
9 ఆరోహణమాయెననగా ఆయన భూమియొక్క క్రింది భాగములకు దిగెననియు అర్థమిచ్చు చున్నదిగదా

.ఎఫెసియులకు 4:8-9

యేసు అత్యల్ప ప్రాంతాలకు దిగాడు, దీనిని మనం నారక (నరకం) లేదా పిట్ర్లోకా అని పిలుస్తాము, ఇక్కడ పిటర్స్ (చనిపోయిన పూర్వీకులు) యమ (యమరాజా) మరియు యమ-దుతాస్ చేత బందీలుగా ఉన్నారు. . యమ మరియు చిత్రగుప్తుడు (ధర్మరాజు) చనిపోయినవారిని బందీలుగా ఉంచారు, ఎందుకంటే వారి పనులను నిర్ధారించడానికి మరియు వారి యోగ్యతను తూలనాడే అధికారం ఉంది. యేసు సువార్త 7 వ రోజున అతని శరీరం మరణంలో విశ్రాంతి తీసుకుంటుందని సువార్త ప్రకటిస్తుంది, అయినప్పటికీ అతని ఆత్మ అక్కడకు వచ్చి అక్కడ బందీలను విడిపించి, వారితో అధిరోహించింది. మరింత వివరించినట్లు…

 యమ, యమదుతా & చిత్రగుప్తుడు ఓడిపోయారు

15 ఆయనతోకూడ మిమ్మును జీవింపచేసెను;ఆయన ప్రధానులను అధికారులను నిరాయుధులనుగాచేసి, సిలువచేత జయోత్సవముతో వారిని పట్టి తెచ్చి బాహాటముగా వేడుకకు కనుపరచెను.

కొలొస్సయులకు 2:15

యేసు నారక (యమ, యమ-దుతా మరియు చిత్రగుప్తా) లోని అధికారులను ఓడించాడు, వీరిని బైబిల్ సాతాను (అపవాదు), డెవిల్ (విరోధి), పాము (నాగ) మరియు అధీన అధికారులను పిలుస్తుంది. యేసు ఆత్మ ఈ అధికారులచే బందీలుగా ఉన్నవారిని విడుదల చేయడానికి దిగింది.

యేసు ఈ బందీలను నారకా నుండి విడుదల చేస్తున్నప్పుడు, భూమిపై ఉన్నవారికి అది తెలియదు. యేసు మరణంతో తన యుద్ధాన్ని కోల్పోయాడని జీవన ఆలోచన. ఇది సిలువ యొక్క పారడాక్స్. ఫలితాలు ఒకేసారి వేర్వేరు దిశల్లో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. 6 వ రోజు అతని మరణం యొక్క నష్టంతో ముగిసింది. కానీ ఇది నారకాలోని బందీలకు విజయంగా మారింది. 6 వ రోజు ఓటమి 7 వ రోజు వారి విజయం. స్వస్తిక ఏకకాలంలో వ్యతిరేక దిశల్లో చూపినట్లుగా, సిలువ కూడా అదే విధంగా చేస్తుంది.

స్వస్తికను చిహ్నంగా ప్రతిబింబిస్తుంది

స్వస్తిక యొక్క కేంద్ర చేతుల ఖండన ఒక శిలువను ఏర్పరుస్తుంది. యేసు యొక్క ప్రారంభ అనుచరులు స్వస్తికను తమ చిహ్నంగా ఉపయోగించారు.

సిలువ ‘స్వస్తిక’లో ఉన్నందున, స్వస్తిక అనేది యేసుకు భక్తిని చూపించే సాంప్రదాయ చిహ్నం
 స్వస్తిక సిలువ యొక్క వైరుధ్యాలను సూచిస్తుంది

అదనంగా, అంచులపై వంగిన చేతులు అన్ని దిశలలో చూపుతాయి, ఇది సిలువ యొక్క ఈ విరుద్ధమైన విషయాలను సూచిస్తుంది; దాని ఓటమి మరియు విజయం, దాని ఖర్చు మరియు లాభం, వినయం మరియు విజయం, విచారం మరియు ఆనందం, మరణం మరణంలో విశ్రాంతి మరియు స్వేచ్ఛ కోసం పనిచేసే ఆత్మ. ఆ రోజు స్వస్తికా చాలా బాగా ప్రతీకగా ఉన్నందున, ఒకేసారి అనేక వ్యతిరేకతలను తెచ్చింది.

ప్రతిచోటా సిలువ యొక్క స్వస్తి

సిలువ ఆశీర్వాదం భూమి యొక్క నాలుగు మూలలకు కొనసాగుతుంది; ఉత్తర, దక్షిణ, తూర్పు మరియు పడమర వైపు, వంగిన చేతులు వైపు చూపించే నాలుగు దిశల ద్వారా ప్రతీక.

నాజీ దురాక్రమణ స్వస్తిక శుభాన్ని భ్రష్టుపట్టింది. చాలా మంది పాశ్చాత్యులు దీనిని సానుకూలంగా పరిగణించరు. కాబట్టి స్వస్తికా ఇతర ప్రభావాలు పవిత్రమైన వాటి యొక్క స్వచ్ఛతను ఎలా భ్రష్టుపట్టించగలవని సూచిస్తుంది. పాశ్చాత్య సామ్రాజ్యవాదం మరియు వలసవాదం అదేవిధంగా సువార్తను హైజాక్ చేసింది. వాస్తవానికి మరణం నేపథ్యంలో హోప్ మరియు శుభవార్త యొక్క ఆసియా సందేశం, చాలామంది ఆసియన్లు ఇప్పుడు దీనిని యూరోపియన్ లేదా పాశ్చాత్య సంస్కృతి యొక్క చిహ్నంగా చూస్తున్నారు. స్వస్తికా యొక్క నాజీ సహ-ఎంపికను దాని లోతైన చరిత్ర మరియు ప్రతీకవాదానికి చూడాలని మేము పాశ్చాత్యులను వేడుకుంటున్నప్పుడు, స్వస్తిక బైబిల్ పేజీలలో కనిపించే అసలు సువార్త సందేశంతో కూడా అదే చేయాలని మనకు ఒక రిమైండరు.

మరుసటి రోజు గురిపెట్టి

కానీ ఈ రోజు 7 సబ్బాత కోసం స్వస్తిక యొక్క వంగిన పార్శ్వ చేతులు ముఖ్యంగా ముఖ్యమైనవి.

7 వ రోజు దృక్పథం: 6 వ రోజుకు తిరిగి చూడటం మరియు పునరుత్థానం ప్రధమ ఫలాల కోసం ఎదురుచూడండి

7 వ రోజు సిలవ మరణం మరియు తదుపరి రోజు మధ్య వస్తుంది. తదనుగుణంగా, స్వస్తిక యొక్క దిగువ పార్శ్వ చేయి గుడ్ ఫ్రైడే మరియు దాని సంఘటనలను సూచిస్తుంది. మొదట ప్రధమ ఫలాలు అని పిలువబడే రోజున యేసు మరణాన్ని ఓడించినప్పుడు, పై వారపు చేయి మరుసటి రోజు, కొత్త వారపు ఆదివారం వరకు ముందుకు వస్తుంది.

7 వ రోజు: హిబ్రూ వేద నిబంధనలతో పోలిస్తే యేసు శరీరానికి సబ్బాత విశ్రాంతి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *