క్రీస్తు రాకడ: ‘ఏడు’ కాలచక్రంలో

  • by

పవిత్ర ఏడు

ఏడు అనేది పవిత్రతతో క్రమం తప్పకుండా ముడిపడి ఉన్న పవిత్ర సంఖ్య. గంగా, గోదావరి, యమునా, సింధు, సరస్వతి, కావేరి, మరియు నర్మదా అనే ఏడు పవిత్ర నదులు ఉన్నాయని పరిగణించండి.

ఏడు పవిత్ర నగరాలతో ఏడు పవిత్ర నగరాలు (సప్త పూరి) ఉన్నాయి. ఏడు తీర్థ సైట్లు:

  1. అయోధ్య (అయోధ్య పూరి),
  2. మధుర (మధుర పూరి),
  3. హరిద్వార్ (మాయ పూరి),
  4. వారణాసి (కాశీ పూరి),
  5. కాంచీపురం (కంచి పూరి),
  6. ఉజ్జయిని (అవంతిక పూరి),
  7.  ద్వారక (ద్వారకా పూరి)

విశ్వోద్భవ శాస్త్రంలో విశ్వంలో ఏడు ఎగువ మరియు ఏడు దిగువ లోకాలు ఉన్నాయి. వికీపీడియా రాష్ట్రాలు

… 14 ప్రపంచాలు ఉన్నాయి, ఏడు ఉన్నతవి. (వ్యాహ్ర్టిస్) మరియు ఏడు దిగువ (పెటలాస్), అంటే. భు, భువాస్, స్వార్, మహాస్, జనస్, తపస్, మరియు సత్య పైన మరియు అటాలా, విటాలా, సుతాలా, రసతాలా, తలాటాలా, మహతాలా, పాతా …

చక్ర విద్యార్థులు క్రమం తప్పకుండా మన శరీరంలోని ఏడు చక్ర మండలాలను ఉదహరిస్తారు

1. ములాధర 2. స్వధిస్థాన 3. నభి-మణిపుర 4. అనాహత 5. విశుద్ధి 6. అజ్నా 7. సహస్ర

హిబ్రూ వేదాలలో పవిత్రమైన ‘ఏడు’

నదులు, తీర్థాలు, వ్యాహర్టిస్, పెటాలాస్ మరియు చక్రాలు ‘ఏడు’ చేత పూర్తి చేయబడినందున, హీబ్రూ వేదాలలో క్రీస్తు రాకడను ప్రవచించటానికి ఏడు కూడా ఉపయోగించబడిందని ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. వాస్తవానికి, పురాతన ఋషులు(ప్రవక్తలు) అతని రాకను గుర్తించడానికి ఏడు ఏడు చక్రాలను ఉపయోగించారు. మేము ఈ ‘ఏడు ఏడులు’ చక్రాన్ని అన్‌లాక్ చేసాము, కాని మొదట ఈ పురాతన హీబ్రూ ప్రవక్తల గురించి కొద్దిగా సమీక్షించాము.

వందల సంవత్సరాల నుండి ఒకదానికొకటి విడిపోయి, తమలో మానవ సమన్వయం అసాధ్యం అయినప్పటికీ, వారి ప్రవచనాలు రాబోయే క్రీస్తుపై కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి. ఈ ఇతివృత్తాన్ని ప్రారంభించడానికి యెషయా కొమ్మ యొక్క చిహ్నాన్ని ఉపయోగించాడు. ఈ కొమ్మకు  యౌషువా, (ఆంగ్లంలో యేసు) అని పేరు పెట్టాలని జెకర్యా ప్రవచించాడు. అవును, యేసు జీవించడానికి 500 సంవత్సరాల ముందు క్రీస్తు పేరు ప్రవచించబడింది.

ప్రవక్త దానియేలు – ఏడుల్లో

ఇప్పుడు దానియేలుకు. అతను బబులోనియులు ప్రవాసంలో నివసించాడు, బబులోనియులు మరియు పెర్షియులు ప్రభుత్వాలలో శక్తివంతమైన అధికారి – మరియు ఒక హీబ్రూ ప్రవక్త.

హీబ్రూ వేదాల ఇతర ప్రవక్తలతో దానియేలు కాలక్రమంలో చూపించారు

తన పుస్తకంలో, దానియేలు కింది సందేశాన్ని అందుకున్నాడు:

21నేను ఈలాగున మాటలాడుచు ప్రార్థన చేయుచునుండగా, మొదట నేను దర్శనమందు చూచిన అతి ప్రకాశమానుడైన గబ్రియేలను ఆ మనుష్యుడు సాయంత్రపు బలి అర్పించు సమయమున నాకు కనబడి నన్ను ముట్టెను.౹ 22అతడు నాతో మాటలాడి ఆ సంగతి నాకు తెలియజేసి ఇట్లనెను–దానియేలూ, నీకు గ్రహింపశక్తి ఇచ్చుటకు నేను వచ్చితిని.౹ 23నీవు బహు ప్రియుడవు గనుక నీవు విజ్ఞాపనముచేయ నారంభించి నప్పుడు, ఈ సంగతిని నీకు చెప్పుటకు వెళ్లవలెనని ఆజ్ఞ బయలుదేరెను; కావున ఈ సంగతిని తెలిసికొని నీకు కలిగిన దర్శనభావమును గ్రహించుము.౹ 24తిరుగుబాటును మాన్పుటకును, పాపమును నివారణ చేయుటకును, దోషము నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకును, యుగాంతమువరకుండునట్టి నీతిని బయలు పరచుటకును, దర్శనమును ప్రవచనమును ముద్రించుటకును, అతి పరిశుద్ధ స్థలమును అభిషేకించుటకును, నీ జనమునకును పరిశుద్ధ పట్టణమునకును డెబ్బదివారములు విధింపబడెను.౹ 25యెరూషలేమును మరల కట్టించవచ్చునని ఆజ్ఞ బయలుదేరిన సమయము మొదలుకొని అభిషిక్తుడగు అధిపతి వచ్చువరకు ఏడు వారములు పట్టునని స్పష్టముగా గ్రహించుము. అరువది రెండు వారములు తొందరగల సమయములందు పట్టణపు రాచవీధులును కందకములును మరల కట్టబడును.౹ 26ఈ అరువదిరెండు వారములు జరిగిన పిమ్మట ఏమియులేకుండ అభిషిక్తుడు నిర్మూలము చేయబడును. వచ్చునట్టి రాజుయొక్క ప్రజలు పవిత్ర పట్టణమును పరిశుద్ధ ఆలయమును నశింపజేయుదురు, వాని అంతము హఠాత్తుగా వచ్చును. మరియు యుద్ధకాలాంతమువరకు నాశనము జరుగునని నిర్ణయింపబడెను.

దానియేలు 9:21-26a

అతను ఎప్పుడు వస్తాడో ఉహించే ‘అభిషిక్తుడు’ (= క్రీస్తు = మెస్సీయ) యొక్క ప్రవచనం ఇది. ఇది ‘యెరూషలేమును పునరుద్ధరించడానికి మరియు పునర్నిర్మించడానికి’ ఆజ్ఞతో ప్రారంభమవుతుంది. దానియేలు ఇవ్వబడింది మరియు ఈ సందేశాన్ని వ్రాసినప్పటికీ (క్రీ.పూ. 537) ఈ కౌంట్డౌన్ ప్రారంభాన్ని చూడటానికి అతను జీవించలేదు.

యెరూషలేము పునరుద్ధరించడానికి ఆజ్ఞ

కానీ నెహెమ్యా, డేనియల్ దాదాపు వంద సంవత్సరాల తరువాత, ఈ కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమైంది. అని తన పుస్తకంలో రాశాడు

1అటుతరువాత అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడికాలమున ఇరువదియవ సంవత్సరములో నీసాను మాసమందు రాజు ద్రాక్షారసము త్రాగవలెనని చూచుచుండగా నేను ద్రాక్షారసము తీసికొని రాజునకు అందించితిని. అంతకు పూర్వము నేనెన్నడును అతనియెదుట విచారముగా ఉండలేదు.౹ 2కాగా రాజు–నీకు వ్యాధిలేదు గదా, నీ ముఖము విచారముగా ఉన్నదేమి? నీ హృదయదుఃఖము చేతనే అది కలిగినదని నాతో అనగా 3నేను మిగుల భయపడి–రాజు చిరంజీవి యగునుగాక, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణము పాడైపోయి, దాని గుమ్మములును అగ్నిచేత కాల్చబడి యుండగా నాకు దుఃఖముఖము లేకపోవునా అని రాజుతో అంటిని.౹ 4అప్పుడు రాజు –ఏమి కావలసి నీవు మనవి చేయుచున్నావని నన్నడుగగా, నేను ఆకాశమందలి దేవునికి ప్రార్థన చేసి 5రాజుతో–నీ సముఖమందు నేను దయపొందినయెడల, నా పితరుల సమాధులుండు పట్టణమును తిరిగి కట్టునట్లుగా నన్ను యూదాదేశమునకు పంపుడని వేడుకొనుచున్నానని నేను మనవి చేసితిని.౹ 6అందుకు రాజు రాణి తన యొద్ద కూర్చునియుండగా–నీ ప్రయాణము ఎన్నిదినములు పట్టును? నీవు ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చెదవని అడిగెను. నేను ఇంత కాలమని చెప్పినప్పుడు రాజు నన్ను పంపుటకు చిత్తముగలవాడాయెను.౹

నెహెమ్యా 2:1-6

 11అంతట నేను యెరూషలేమునకు వచ్చి మూడుదినములు అక్కడనేయుండి

నెహెమ్యా2:11

కౌంట్డౌన్ ప్రారంభమవుతుందని దానియేలు ప్రవచించిన “యెరూషలేమును పునరుద్ధరించడానికి మరియు పునర్నిర్మించడానికి” ఇది ఆర్డర్‌ను నమోదు చేస్తుంది. ఇది పెర్షియన్ చక్రవర్తి అర్తహషస్త రాజు  20 వ సంవత్సరంలో, క్రీస్తుపూర్వం 465 లో తన పాలనను ప్రారంభించినట్లు చరిత్రలో ప్రసిద్ది చెందింది. ఈ విధంగా అతని 20 వ సంవత్సరం క్రీస్తుపూర్వం 444 సంవత్సరంలో ఈ ఉత్తర్వును ఇస్తుంది. దానియేలు తరువాత దాదాపు వంద సంవత్సరాల తరువాత, పెర్షియన్ చక్రవర్తి తన ఆజ్ఞని జారీ చేశాడు, క్రీస్తును తీసుకువచ్చే కౌంట్డౌన్ ప్రారంభించాడు.

ది మిస్టీరియస్ ఏడులు

“ఏడు‘ ఏడులు ’మరియు అరవై రెండు‘ ఏడులు ’తరువాత క్రీస్తు వెల్లడవుతారని దానియేలు జోస్యం సూచించింది.

 ‘ఏడు’ అంటే ఏమిటి?

మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఏడు సంవత్సరాల చక్రం ఉంది. ప్రతి 7 వ సంవత్సరానికి భూమి వ్యవసాయం నుండి విశ్రాంతి తీసుకోవాలి, తద్వారా నేల తిరిగి నింపబడుతుంది. కాబట్టి ‘ఏడు’ అనేది 7 సంవత్సరాల చక్రం. దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని కౌంట్‌డౌన్ రెండు భాగాలుగా వస్తుంది. మొదటి భాగం ‘ఏడు ఏడులు’ లేదా ఏడు 7 సంవత్సరాల కాలాలు. ఇది, 7 * 7 = 49 సంవత్సరాలు, యెరూషలేమును పునర్నిర్మించడానికి సమయం పట్టింది. దీని తరువాత అరవై రెండు ఏడులు, కాబట్టి మొత్తం కౌంట్డౌన్ 7 * 7 + 62 * 7 = 483 సంవత్సరాలు. ఆజ్ఞ నుండి క్రీస్తు వెల్లడయ్యే వరకు 483 సంవత్సరాలు ఉంటుంది.

360 రోజుల సంవత్సరం

మనము ఒక చిన్న క్యాలెండర్ సర్దుబాటు చేయాలి. చాలామంది పూర్వీకులు చేసినట్లుగా, ప్రవక్తలు 360 రోజుల సుదీర్ఘ సంవత్సరాన్ని ఉపయోగించారు. క్యాలెండర్‌లో ‘సంవత్సరం’ పొడవును నిర్ణయించడానికి వివిధ మార్గాలు ఉన్నాయి. పశ్చిమ ఒకటి (సౌర విప్లవం ఆధారంగా) 365.24 రోజులు, ముస్లిం ఒకటి 354 రోజులు (చంద్రుని చక్రాల ఆధారంగా). దానియేలు ఉపయోగించినది 360 రోజులలో సగం మార్గం. కాబట్టి 483 ‘360-రోజుల’ సంవత్సరాలు 483 * 360 / 365.24 = 476 సౌర సంవత్సరాలు.

క్రీస్తు రాక సంవత్సరానికి ఉహించబడింది

క్రీస్తు వస్తాడని ఉహించినప్పుడు మనం ఇప్పుడు లెక్కించవచ్చు. మేము 1క్రీ.పూ – 1క్రీ.శ నుండి 1 సంవత్సరం మాత్రమే ఉన్న ‘క్రీ.పూ’ నుండి ‘క్రీ.శ’ యుగానికి వెళ్తాము (‘సున్నా’ సంవత్సరం లేదు). ఇక్కడ లెక్కింపు ఉంది.

ప్రారంభ సంవత్సరం444 క్రీ.పూ’  (అర్తహషస్త రాజు ఏలుబడికాలమున ఇరువదియవ సంవత్సరములో)
కాలం సమయం476 సౌర సంవత్సరాలు
ఆధునిక క్యాలెండర్‌లో రాక అంచనా(-444 + 476 + 1) (‘+1’ క్రీ.శ ఇక్కడ లేదుకాబట్టి) = 33
రాక సంవత్సరం33 క్రీ.శ
క్రీస్తు రాక కోసం ఆధునిక క్యాలెండర్ లెక్కలు

మాట్టల ఆదివారం యొక్క ప్రసిద్ధ వేడుకగా మారిన నజరేయుడైన యేసు గాడిదపై యెరూషలేముకు వచ్చాడు. ఆ రోజు అతను తనను తాను ప్రకటించుకొని వారి క్రీస్తుగా యెరూషలేములోకి వెళ్ళాడు. ఈ సంవత్సరం 33 CE -ఉహించినట్లు.

ప్రవక్తలు దానియేలు మరియు నెహెమ్యా, వారు 100 సంవత్సరాల దూరంలో నివసించినప్పటి నుండి ఒకరినొకరు తెలుసుకోలేకపోయారు, క్రీస్తును వెల్లడించిన కౌంట్డౌన్ కదలికలో ప్రవచనాలను స్వీకరించడానికి దేవుడు సమన్వయం చేసుకున్నాడు. దానియేలు తన ‘ఏడులు’ దృష్టిని పొందిన 537 సంవత్సరాల తరువాత, యేసు క్రీస్తుగా యెరూషలేములోకి ప్రవేశించాడు. జెకర్యా క్రీస్తు పేరును ఉహించడంతో పాటు, ఈ ప్రవక్తలు అద్భుతమైన అంచనాలను వ్రాశారు, తద్వారా దేవుని ప్రణాళికను అందరూ చూడగలరు.

 ‘రాక’ దినం ఉహించారు

ప్రవేశించిన సంవత్సరాన్ని ఉహించడం, ఇది జరగడానికి వందల సంవత్సరాల ముందు, ఆశ్చర్యకరమైనది. కానీ వారు దానిని రోజు వరకు ఉహించారు.

క్రీస్తు వెల్లడి చేయడానికి 360 రోజుల ముందు 483 సంవత్సరాలు డేనియల్ ఉహించాడు. దీని ప్రకారం, రోజుల సంఖ్య:

        483 సంవత్సరం * 360 రోజులు/సంవత్సరం = 173880 రోజులు

సంవత్సరానికి 365.2422 రోజులు ఉన్న ఆధునిక అంతర్జాతీయ క్యాలెండర్ పరంగా ఇది 25 అదనపు రోజులతో 476 సంవత్సరాలు. (173880 / 365.24219879 = 476 మిగిలిన 25)

అర్తహషస్త రాజు జెరూసలేం పునరుద్ధరణకు ఆజ్ఞ:

20 సంవత్సరంలో నీసాను మాసమందు …

నెహెమ్యా 2:1

నిసానను 1 యూదు మరియు పెర్షియన్ నూతన సంవత్సరం ప్రారంభించినప్పటి నుండి హామీ ఇవ్వబడింది, ఈ వేడుకలో రాజు నెహెమ్యాతో మాట్లాడటానికి కారణం ఇచ్చాడు. నిసాను 1 వారు చంద్ర నెలలను ఉపయోగించినందున అమావాస్యను కూడా సూచిస్తుంది. ఆధునిక ఖగోళశాస్త్రంతో, ఆ అమావాస్య నిసాన్ 1, క్రీ.పూ 444 ను గుర్తించినప్పుడు మనకు తెలుసు. ఖగోళ లెక్కలు పెర్షియన్ చక్రవర్తి అర్తహషస్త రాజు యొక్క 20 వ సంవత్సరంలో నిసాను 1 యొక్క నెలవంక చంద్రుడిని క్రీ.పూ 444 మార్చి 4 న ఆధునిక క్యాలెండర్‌లో ఉంచాయి[[i]].

… మట్టల ఆదివారం వరకు

ఈ తేదీకి దానియేలు ప్రవచించిన 476 సంవత్సరాల సమయాన్ని జోడిస్తే, పైన వివరించిన విధంగా మార్చి 4, 33 CE కి తీసుకువస్తుంది. మార్చి 4, 33 కు డేనియల్ ప్రవచించిన మిగిలిన 25 రోజులను జోడిస్తే, మార్చి 29, 33 CE ని ఇస్తుంది. క్రీస్తుశకం 33 మార్చి 29 ఆదివారం – మట్టల ఆదివారం – యేసు గాడిదపై యెరూషలేములోకి ప్రవేశించిన రోజు, క్రీస్తు అని చెప్పుకున్నాడు. [ii]

ప్రారంభం – ఆజ్ఞ జారీ చేయబడిందిమార్చి 4, 444 క్రీ.పూ
సౌర సంవత్సరాలను జోడించండి (-444+ 476 +1)మార్చి 4, 33 క్రీ.పూ
ఏడులు’కు మిగిలిన 25 రోజులను జోడించండిమార్చి 4 + 25 = మార్చి 29, 33 క్రీ.పూ
మార్చి29, 33 క్రీ.పూయేసు మట్టల ఆదివారం యెరుషలేము ప్రవేశించడం
మార్చి 29, 33 న, గాడిదపై ఎక్కిన యెరూషలేములోకి ప్రవేశించడం ద్వారా, యేసు జెకర్యా ప్రవచనం మరియు దానియేలు ప్రవచనం రెండింటినీ నెరవేర్చాడు.
మట్టల ఆదివారం రోజున దానియేలు ‘ఏడులు’ చక్రం నెరవేరింది

. క్రీస్తును వెల్లడించడానికి 173880 రోజుల ముందు దానియేలు ఉహించాడు; నెహెమ్యా సమయం ప్రారంభించాడు. మట్టల ఆదివారం యేసు యెరూషలేములోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఇది మార్చి 29, 33 న ముగిసింది, అన్నీ ‘ఏడులు’ లో కొలుస్తారు.

అదే రోజు తరువాత, యేసు తన చర్యలను సృష్టి వారంలో, మరో ఏడు తరువాత నమూనా చేయడం ప్రారంభించాడు. ఈ విధంగా అతను తన శత్రువు మరణంతో తన యుద్ధానికి దారితీసిన సంఘటనలను ప్రారంభించాడు.


[i] డాక్టర్ హెరాల్డ్ డబ్ల్యూ. హోహ్నర్, క్రీస్తు జీవితం యొక్క కాలక్రమ కోణాలు. 1977. 176 పి.

[ii] రాబోయే శుక్రవారం పస్కా, మరియు పస్కా ఎప్పుడూ నిసాను 14 లో ఉండేది. 33 CE లో నిసాన్ 14 ఏప్రిల్ 3. ఏప్రిల్ 3 శుక్రవారం 5 రోజుల ముందు, మట్టల ఆదివారం మార్చి 29.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *