పరిచయం: ఖుర్ఆన్ లోని ‘సువార్త’ సరళి అల్లాహ్ నుండి వచ్చిన సంకేతం

నేను మొదట పవిత్ర ఖుర్ఆన్ చదివినప్పుడు నేను అనేక ప్రదేశాల్లోఆశ్చర్యం కలిగి ఆగిపోయాను. మొదట, నేను ఇంజీలు (సువార్త)కి చాలా ప్రత్యక్ష ప్రస్తావనలు కనుగొన్నాను. కానీ ‘ఇంజీలు’ ప్రస్తావించిన నిర్దిష్ట నమూనా నన్ను నిజంగా ఆశ్చర్యపరిచింది. కింద ఉన్న అయాత్ (వాక్యాలు) ఖుర్ఆన్ లోని ఇంజీలు గురించి నేరుగా ప్రస్తావించారు. నేను గమనించిన నమూనాను మీరు గమనించవచ్చు.

( ఓ ప్రవక్త!) ఆయన నీ పై సత్యంతో పాటు ఈ గ్రంధాన్ని అవతరిపజేశాడు. దానికి పూర్వం వచ్చిన గ్రంధాలను అది ధృవపరుస్తుంది. ఆయనే తౌరాతు (మోషే)కు, ఇంజీలు (యేసు) కు ఈ గ్రంధన్నికి ముందు మానవజాతీకి పంపించాడు.  ఇంతకు మునుపు ప్రజల కొరకు మార్గదర్శకత్వంగా. ఇంక గీటురాయి (ఖుర్ఆన్)ని కూడా ఆయనే అవతరింపజేశాడు. అల్లాహ్ ఆయతులను తిరస్కరించిన వారికి కఠినశిక్ష పడటం ఖాయం. అల్లాహ్ సర్వాధిక్యుడు. ప్రతీకారం చేసేవాడును.

సూరా3:3-4ఆలి ఇమ్రాన్

అల్లాహ్ అతనికి అక్షర జ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని, తౌరాతు, ఇంజీలు గ్రంథాల జ్ఞానాన్ని నేర్పుతాడు(అని కూడా దేవదూతలు తెలిపారు).

సూరా3:48ఆలి ఇమ్రాన్

ఓ గ్రంధవహులారా! మీరు ఇబ్రహీం(అబ్రహాము) విషయంలో ఎందుకు గోడవపడుతున్నారు. తౌరాతు, ఇంజీలు గ్రంథాలైతే  ఆయన తరువాతనే అవతరించాయి కదా! అయిన మీరు అర్ధం చేసుకోరే?!

సూరా3:65ఆలి ఇమ్రాన్

ఆ ప్రవక్తల తరువాత మేము మర్యమ్ (మరియ) కుమారుడగు ఇసాను పంపాము. అతను తనకు పూర్వం వచ్చిన తౌరాతు, గ్రంథాన్ని సత్యమని ధృవీకరించేవాడు. మేమతనికి ఇంజీలు గ్రంథాన్ని వొసగాము. అందులో మార్గదర్శకత్వమూ, జ్యోతీ ఉండేవి. అది తనకు ముందున్న తౌరాతు, గ్రంథాన్ని ధృవీకరించేది. అంతేకాదు, అది దైవభీతి కలవారికి ఆసాంతం మార్గదర్శిని మరియు హితభోధీని కూడా.

సూరా5:46అల్ మాయిదా

వారు [పుస్తక ప్రజలు] గనుక తౌరాతు(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలుకూ (సువార్త), తమ ప్రభువు తరపున తమ వద్దకు పంపిన దానికి కట్టుబడి ఉంటే.

సూరా5:66అల్ మాయిదా

(ఓ ప్రవక్తా!) వారికి చెప్పు: “ ఓ గ్రంథవహులారా! మీరు తౌరాతు(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలునూ (సువార్త), మీ ప్రభువు తరుపున మీ వద్దకు పంపిన దానినీ (మీ జీవితాల్లో) నెలకొల్పనంతవరకూ మీరు ఏ ధర్మం పైనా లేనట్లే.”

సూరా5:68అల్ మాయిదా

అప్పుడు అల్లాహ్ నేను నీకు (ఈసా) గ్రంథాన్నీ, వివేకాన్నీ తౌరాతు(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలునూ (సువార్త), నేర్పాను.

సూరా5:110అల్ మాయిదా

.. తౌరాతులోనూ(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలులోనూ (సువార్త), ఖుర్ఆన్ లోనూ సత్యమైన వాగ్దానం చేయబడింది

సూరా9:111అల్ తౌబా

వారికీ సంబంధించిన ఈ ఉపమానమే తౌరాతులోనూ(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలులోనూ (సువార్త) ఉంది. అది ఒక పంటపొలం వంటిది. అది తన మొలకను మొలకేతించింది. ఆ తరువాత అది లావు అయింది. ఆ పైన అది తన కాండంపై నిటారుగా నిలబడింది

సూరా48:29అల్ ఫత్హ్

మీరు ఖుర్ఆన్ నుండి ఇంజీలు గురించి అన్ని వచనలను కలిపి ఉంచినప్పుడు ఏమి అవుతుంది అంటే, ‘ఇంజీలు’ ఎప్పుడూ ఒంటరిగా నిలబడదు. ప్రతి సందర్భంలోనూ ‘తౌరాతు’ (ధర్మశాస్త్రం) అనే పదం దీనికి ముందు ఉంటుంది. మోషే (పిబియుహెచ్) ప్రవక్త పుస్తకాలు ‘ధర్మశాస్త్రం’ ముస్లింలలో సాధారణంగా ‘తౌరాతు,’ యూదు ప్రజలలో ‘తోరా’ అని పిలువబడిది. పవిత్ర గ్రంథాలలో ఇంజీలు (సువార్త) ప్రత్యేకమైనది, దాని గురించి ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ప్రస్తావించబడలేదు. దీనికి విరుద్ధంగా మీరు తౌరాతు (ధర్మశాస్త్రం), ఖుర్ఆన్ గురించి ఒంటరిగా సూచించే వచనలను కనుగొనవచ్చు. ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు

మేము ఉత్తమంగా ఆచరించేవారి పై అనుగ్రహం పరిపూర్తి కావటానికి, అగ్నలన్నీ స్పష్టంగా వివరించటానికి, మార్గదర్శకత్వం లభించటానికీ, కరునిచబడటానికి, వారు తమ ప్రభువును కలుసుకునే విషయమై ధృడ విశ్వాసం కలిగి ఉండటానికిగాను మూసాకు(మోషే) గ్రంథాన్నీ వొసగాము. మీరు దీనిని అనుసరించండి. భయభక్తులతో మెలగండి. తద్వారా మీరు కరుణించబడే అవకాశం ఉంది.

సూరా48:29అల్ అన్ ఆమ్

ఏమిటీ, వారు ఖుర్ఆన్ గురించి యోచన చేయరా? ఒక వేళ ఇది గనుక అల్ల్హాహ్ తరుఫు నుంచి గాక ఇంకొకరి తరుఫు నుంచి వచ్చి ఉంటే అందులో వారికి ఎంతో వైరుద్ద్యం కనపడేది

సూరా48:82అన్ నిసా 

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, పవిత్ర ఖుర్ఆన్ ‘ఇంజీలు’ గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, అది  దానితో పాటు, ఎల్లప్పుడూ ‘తౌరాతు’ (ధర్మశాస్త్రం) తర్వాత ప్రస్తావించబడిందని మేము కనుగొన్నాము. ఇది ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఖుర్ఆన్ ఇతర పవిత్ర పుస్తకాలను సూచించడమే కాకుండా ఇతర పవిత్ర పుస్తకాలను ప్రస్తావించకుండా తౌరాతు (ధర్మశాస్త్రం) గురించి కూడా ప్రస్తావిస్తుంది.

ప్రవక్తల నుండి మనకు సంకేతమా?

కాబట్టి ఈ నమూనా (‘తౌరాతు’ తర్వాత ఎల్లప్పుడూ సూచించబడే ‘ఇంజీలు’) ముఖ్యమైనదా? కొందరు దీనిని యాదృచ్ఛిక సంఘటనగా లేదా ఈ విధంగా ఇంజీలును సూచించే సాధారణ ఆచారం కారణంగా కొట్టిపారేయవచ్చు. పుస్తకాలలో ఇలాంటి నమూనాలను చాలా తీవ్రంగా తీసుకోవడం నేర్చుకున్నాను. అల్లాహ్ స్వయంగా ఏర్పాటు చేసిన మరియు స్థాపించబడిన ఒక సూత్రాన్ని గ్రహించడంలో మాకు సహాయపడటం బహుశా మనకు ఒక ముఖ్యమైన సంకేతం – మొదట తౌరాతు (ధర్మశాస్త్రం) కి వెళ్ళడం ద్వారా మాత్రమే మేము ఇంజీలును అర్థం చేసుకోగలం. తౌరాతు అనేది ఇంజీలును అర్థం చేసుకోవడానికి ముందు మనం తెలుసుకోవలసిన అవసరం. మొదట తౌరాతును సమీక్షించి, ఇంజీలు (సువార్త) ను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు ఏమి నేర్చుకోవాలో చూడటం విలువైనదే కావచ్చు. ఈ ప్రారంభ ప్రవక్తలు మనకు ‘సంకేతం’ అని ఖుర్ఆన్ చెప్పుతుంది. ఇది ఏమి చెబుతుందో పరిశీలించండి:

ఓ ఆదం సంతతివారలారా! ఒక వేళ మీలో నుంచే (నియుక్తులైన ) ప్రవక్తలు  మీ వద్దకు వచ్చి, నా ఆదేశాలను వారు మీకు వినిపించినపుడు భయభక్తుల (తఖ్వా) వైకరిని అవలంబించి, తమ్ము తము సరిదిద్దుకున్న వారికీ భయంగానీ, దుఖంగానీ ఉండదు. మారెవరయితే మా ఆదేశాలను ఆసత్యలను ధిక్కరించి, వాటిపట్ల దురహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తారో వారు నరక వాసులవుతారు. అందులో వారు ఎల్లకాలం పడి ఉంటారు.

సూరా7:35-36అల్ ఆరాప

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ ప్రవక్తలు వారి జీవితంపై సంకేతాలు, ఆదాము పిల్లలకు సందేశం ఇచ్చారు ( మనమందరం అతని పిల్లలు!). తెలివైన, వివేకవంతులు ఈ సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాబట్టి తౌరతు (ధర్మశాస్త్రం) ద్వారా వెళ్ళడం ద్వారా ఇంజీలును పరిశీలిద్దాం – మొదటి ప్రవక్తలను మొదటి నుండి పరిశీలిస్తే వారు మనకు ఇచ్చిన సంకేతాలను చూడటానికి, అవి సరళమైన మార్గాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు సహాయపడతాయి.

మేము ఆదాము సంకేతంతో ప్రారంభం సమయంతో ప్రారంభిస్తాము. తౌరాతు, జాబూరరు మరియు ఇంజీలు పుస్తకాలు పాడైపోయాయా అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడం ద్వారా మీరు ప్రారంభించాలనుకోవచ్చు. ఈ ముఖ్యమైన ప్రశ్న గురించి పవిత్ర ఖురాన్ ఏమి చెబుతుంది? మరి సున్నత్? తీర్పు రోజున, తౌరాతు గురించి సమాచారం ఇవ్వడానికి సమయం కేటాయించడం మంచిది మరియు తిన్నని మార్గమకు ఇది ఎలా సంకేతం.

యేసు స్వస్థపరుస్తాడు – తన రాజ్యాన్ని వెల్లడిస్తున్నాడు

రాజస్థానులోని మెహందీపూర్ సమీపంలో ఉన్న బాలాజీ గుడి ప్రజలను బాధించే దుష్టశక్తులు, రాక్షసులు, . భూతాలు, ప్రేతలు లేదా దెయ్యాలను నయం చేయడంలో ఖ్యాతిని కలిగి ఉంది. హనుమంతుడు (పిల్లవాడి రూపంలో హనుమంతుడు) ను బాలా జీ లేదా బాలాజీ అని కూడా అంటారు. అతని బాలాజీ మందిరం, లేదా ఆలయం, దుష్టశక్తులతో బాధపడుతున్న ప్రజలకు తీర్థ లేదా తీర్థయాత్ర. రోజూ, తీర్థ యాత్రలో వేలాది మంది యాత్రికులు, భక్తులు మరియు ఆత్మీయంగా బాధపడుతున్న ప్రజలు ఈ ఆధ్యాత్మిక సంపద నుండి నయం అవుతారనే ఆశతో ఈ మందిరాన్ని సందర్శిస్తారు. ఈ బాలాజీ లేదా హనుమంతుని ఆలయంలో దెయ్యాల మరియు దెయ్యాల స్వాధీనం, ప్రశాంతత మరియు భూతవైద్యం సర్వసాధారణం, అందువల్ల మెహందిపూర్ బాలాజీ పుణ్యక్షేత్రం, ఇది దుర ఆత్మల శక్తిని నుండి విడుదల చేయగలదని నమ్ముతారు.

ఇతిహాసాలు వివరంగా విభిన్నంగా ఉన్నాయి, కాని హనుమంతుడు ఆ స్థలంలో ఒక రూపంగా స్వయంగా అవతరిచాడు, అందుచేత హనుమంతునికి జ్ఞాపకార్థం ఆలయం అక్కడ నిర్మించబడింది. శ్రీ మెహండిపూర్ బాలాజీ మందిరం వద్ద ప్రజలు ప్రశాంతత, చెడు ఆత్మ మైకంలో ఉన్న వారు, విమోచన కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు గోడలకు బంధించబడ్డారని సమాచారం. మంగళ, శనివారాల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తారు, దీనికి బాలాజీ రోజులు. ఆర్తి, లేదా ఆరాధన సమయంలో, కలిగి ఉన్నవారి అరుపులు వినవచ్చు మరియు ప్రజలు నిప్పును వెలిగించి మరియు ప్రశాంతంగా డ్యాన్స్ చేస్తారు.

వేద పుస్తకాల్లలో భూతాలు, దురాత్మ

నిజంగా దుష్టశక్తులు చరిత్ర ద్వారా ప్రజలను బాధించాయి. ఎందుకు? ఎక్కడ నుండి వారు వచ్చారు?

యేసును అరణ్యంలో ప్రలోభపెట్టిన సాతానుకు పడిపోయిన చాలా మంది దేవదూతలపై నాయకత్వం వహిస్తున్నాడు అని వేద పుస్తకం (బైబిలు) వివరిస్తుంది. మొదటి మానవులు పాము మాట విన్నప్పటి నుండి, ఈ దుష్టశక్తులు ప్రజలను అణచివేసి, నియంత్రించాయి. మొదటి మానవులు పాము మాట విన్నప్పుడు, సత్య యుగం ముగిసింది మరియు మమ్మల్ని నియంత్రించడానికి, హింసించడానికి ఈ ఆత్మలకు హక్కు ఇచ్చాము.

దేవుని రాజ్యం, యేసు

యేసు దేవుని రాజ్యం గురించి అధికారంతో బోధించాడు. ఆ అధికారంపై తనకు హక్కు ఉందని చూపించడానికి, ప్రజలను హింసించే దుష్టశక్తులు, రాక్షసులు,భూతాలను తరిమికొట్టాడు.

దెయ్యం ఉన్నవారిని యేసు స్వస్థపరచటం

యేసు దుష్టశక్తులను లేదా భూతలను చాలాసార్లు ఎదుర్కొన్నాడు. గురువుగా పిలువబడినప్పటికీ, అతను దుష్టశక్తుల ప్రజలను స్వస్థపరిచినప్పుడు సువార్తలు కూడా చాలాసార్లు నమోదు చేయబడ్డాయి. అటువంటి అతని మొదటి వైద్యం ఇక్కడ ఉంది:

21 అంతట వారు కపెర్నహూములోనికి వెళ్లిరి. వెంటనే ఆయన విశ్రాంతిదినమున సమాజమందిరములోనికి పోయి బోధించెను.
22 ఆయన శాస్త్రులవలె గాక అధికారము గలవానివలె వారికి బోధించెను గనుక వారు ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడిరి.
23 ఆ సమయమున వారి సమాజ మందిరములో అపవిత్రాత్మపట్టిన మనుష్యుడొకడుండెను.
24 వాడునజరేయుడవగు యేసూ, మాతో నీకేమి, మమ్ము నశింపజేయుటకు వచ్చితివా? నీవెవడవో నాకు తెలియును; నీవు దేవుని పరిశుద్ధుడవు అని కేకలు వేసెను.
25 అందుకు యేసుఊరకుండుము వానిని విడిచిపొమ్మని దానిని గద్దింపగా
26 ఆ అపవిత్రాత్మ వానిని విలవిలలాడించి పెద్ద కేకవేసి వాని విడిచిపోయెను.
27 అందరును విస్మయమొంది ఇదేమిటో? యిది క్రొత్త బోధగా ఉన్నదే; ఈయన అధికారముతో అపవిత్రాత్మలకును ఆజ్ఞాపింపగా అవి ఆయనకు లోబడుచున్నవని యొకనితో ఒకడు చెప్పు కొనిరి.
28 వెంటనే ఆయననుగూర్చిన సమాచారము త్వరలో గలిలయ ప్రాంతములందంతట వ్యాపించెను.

మార్క 1:21-28

మెహండిపూర్ బాలాజీ మందిరంలో ఉన్నట్లుగా, ప్రజలు స్వాధీనం చేసుకున్న వ్యక్తిని గొలుసులతో బంధించాలి అని ప్రయత్నించిన ఒక వైద్యం గురించి సువార్తలు తరువాత వివరించాయి, కాని ఆ గొలుసులు అతన్ని పట్టుకోలేకపోయాయి. సువార్త దీనిని ఇలా నమోదు చేస్తుంది

రాసముద్రమునకు అద్దరినున్న గెరాసేనుల దేశ మునకు వచ్చిరి.
2 ఆయన దోనె దిగగానే, అపవిత్రాత్మ పట్టినవాడొకడు సమాధులలోనుండి వచ్చి, ఆయన కెదురు పడెను.
3 వాడు సమాధులలో వాసము చేసెడివాడు, సంకెళ్లతోనైనను ఎవడును వాని బంధింప లేకపోయెను.
4 పలుమారు వాని కాళ్లకును చేతులకును సంకెళ్లు వేసి బంధించినను, వాడు ఆ చేతిసంకెళ్లు తెంపి, కాలిసంకెళ్లను తుత్తునియలుగా చేసెను గనుక ఎవడును వానిని సాధు పరచలేకపోయెను.
5 వాడు ఎల్లప్పుడును రాత్రింబగళ్లు సమాధులలోను కొండలలోను కేకలువేయుచు, తన్నుతాను రాళ్లతో గాయపరచుకొనుచు నుండెను.
6 వాడు దూరమునుండి యేసును చూచి, పరుగెత్తికొనివచ్చి, ఆయనకు నమస్కారముచేసి
7 యేసూ, సర్వోన్నతుడైన దేవునికుమారుడా, నాతో నీకేమి? నన్ను బాధపరచకుమని దేవుని పేరట నీకు ఆనబెట్టుచున్నానని బిగ్గరగా కేకలు వేసెను.
8 ఎందుకనగా ఆయనఅపవిత్రాత్మా, యీ మనుష్యుని విడిచి పొమ్మని వానితో చెప్పెను.
9 ​మరియు ఆయననీ పేరేమని వాని నడుగగా వాడునా పేరు సేన, యేలయనగా మేము అనేకులమని చెప్పి
10 తమ్మును ఆ దేశములోనుండి తోలివేయవద్దని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనెను.
11 అక్కడ కొండదగ్గర పందుల పెద్ద మంద మేయుచుండెను.
12 గనుకఆ పందులలో ప్రవే శించునట్లు మమ్మును వాటియొద్దకు పంపుమని, ఆ దయ్యములు ఆయనను బతిమాలుకొనెను.
13 యేసు వాటికి సెలవియ్యగా ఆ అపవిత్రాత్మలు వానిని విడిచి పందులలో ప్రవేశించెను. ప్రవేశింపగా ఇంచుమించు రెండు వేల సంఖ్యగల ఆ మంద ప్రపాతమునుండి సముద్రపుదారిని వడిగా పరుగెత్తికొనిపోయి, సముద్రములో పడి ఊపిరి తిరుగక చచ్చెను.
14 ఆ పందులు మేపుచున్నవారు పారి పోయి పట్టణములోను గ్రామములలోను ఆ సంగతి తెలియజేసిరి.
15 జనులు జరిగినది చూడ వెళ్లి యేసునొద్దకు వచ్చి, సేన అను దయ్యములు పట్టినవాడు బట్టలు ధరించు కొని, స్వస్థచిత్తుడై కూర్చుండియుండుట చూచి భయ పడిరి.
16 జరిగినది చూచినవారు దయ్యములు పట్టినవానికి కలిగిన స్థితియు పందుల సంగతియు ఊరివారికి తెలియ జేయగా
17 తమ ప్రాంతములు విడిచిపొమ్మని వారాయనను బతిమాలుకొనసాగిరి.
18 ఆయన దోనెయెక్కినప్పుడు, దయ్యములు పట్టినవాడు ఆయనయొద్ద తన్నుండనిమ్మని ఆయనను బతిమాలుకొనెను గాని
19 ఆయన వానికి సెలవియ్యకనీవు నీ యింటివారియొద్దకు వెళ్లి, ప్రభువు నీయందు కనికరపడి, నీకు చేసిన కార్యములన్నిటిని వారికి తెలియజెప్పుమనెను.
20 వాడు వెళ్లి, యేసు తనకు చేసిన వన్నియు దెకపొలిలో ప్రకటింప నారంభింపగా అందరు ఆశ్చర్యపడిరి.

మార్కు5: 1-20

మానవ రూపంలో దేవుని కుమారుడిగా, యేసు ప్రజలను స్వస్థపరుస్తు పల్లె చుట్టూ తిరిగాడు. ఆయన వారు నివసించిన ప్రదేశానికి వెళ్ళి, భూతాలు, ప్రేతలు నుండి వారి అణచివేతకు  గురి అవుతున్న వారికి పరిచయం అయి, తన మాట వాకు అధికారం ద్వారా వారిని నయం చేశాడు.

యేసు రోగులను స్వస్థపరచటం

కరోనావైరస్ వ్యాప్తి కారణంగా 2020 మార్చి 17 న మెహండిపూర్ బాలాజీ ఆలయం నిరవధిక కాలానికి మూసివేయబడింది. దుష్టశక్తుల నుండి నయం చేయడానికి ప్రసిద్ది చెందినప్పటికీ, మెహందిపూర్ బాలాజీ భక్తులు ఈ కొత్త అంటు వ్యాధికి గురవుతారు. అయితే, యేసు ప్రజలను దుష్టశక్తుల నుండి మాత్రమే కాకుండా, అంటు వ్యాధుల నుండి కూడా విడిపించాడు. అటువంటి వైద్యం ఇలా నమోదు చేయబడింది:

40 ఒక కుష్ఠరోగి ఆయనయొద్దకు వచ్చి ఆయనయెదుట మోకాళ్లూనినీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవని ఆయనతో చెప్పి, ఆయనను వేడుకొనగా
41 ఆయన కనికర పడి, చెయ్యిచాపి వానిని ముట్టినాకిష్టమే; నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని వానితో చెప్పెను.
42 వెంటనే కుష్ఠరోగము వానిని విడిచెను గనుక వాడు శుద్ధుడాయెను.
43 అప్పుడాయనఎవనితోను ఏమియు చెప్పకు సుమీ;
44 కాని నీవు వెళ్లి వారికి సాక్ష్యార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచు కొని, నీవు శుద్ధుడవైనందుకు మోషే నియమించిన కానుక లను సమర్పించుమని వానికి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించి వెంటనే వానిని పంపివేసెను.
45 అయితే వాడు వెళ్లి దానిని గూర్చి విస్తారముగా ప్రకటించుటకును, ఆ సంగతి ప్రచురము చేయుటకును ఆరంభించెను గనుక ఆయన ఇక పట్టణములో బహిరంగముగా ప్రవేశింపలేక,

వెలుమార్కు 1:40-45

స్వస్థత చేయాగానే యేసు ఖ్యాతి పెరిగింది, తద్వారా బాలాజీ మందిరం వద్ద (అది తెరిచినప్పుడు) జనాలు ఆయన వద్దకు తరలివచ్చారు.

38 ఆయన సమాజమందిరములోనుండి లేచి, సీమోను ఇంటిలోనికి వెళ్లెను. సీమోను అత్త తీవ్రమైన జ్వరముతో పడియుండెను గనుక ఆమె విషయమై ఆయనయొద్ద మనవి చేసికొనిరి.
39 ఆయన ఆమె చెంతను నిలువబడి, జ్వరమును గద్దింపగానే అది ఆమెను విడిచెను; వెంటనే ఆమె లేచి వారికి ఉపచారము చేయసాగెను.
40 సూర్యుడస్తమించుచుండగా నానావిధ రోగములచేత పీడింపబడుచున్నవారు ఎవరెవరియొద్దనుండిరో వారందరు ఆ రోగులను ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి; అప్పుడాయన వారిలో ప్రతివానిమీద చేతులుంచి, వారిని స్వస్థపరచెను.
41 ఇంతేకాక దయ్య ములునీవు దేవుని కుమారుడవని కేకలు వేసి అనేకులను వదలిపోయెను; ఆయన క్రీస్తు అని వాటికి తెలిసియుండెను గనుక ఆయన వాటిని గద్దించి వాటిని మాటాడనీయలేదు.

లూకా 4: 38-41

యేసు కుంటి, గుడ్డి, చెవిటివారిని స్వస్థపరచటం

ఈ రోజు మాదిరిగానే, యేసు కాలంలో యాత్రికులు పవిత్ర తీర్థాల వద్ద పూజలు చేస్తారు, శుద్ధి చేయబడాలని మరియు వైద్యం పొందుతారని ఆశించారు. అటువంటి అనేక వైద్యంలలో రెండింటిని మేము పరిశీలిదాం :

టుతరువాత యూదుల పండుగ యొకటి వచ్చెను గనుక యేసు యెరూషలేమునకు వెళ్లెను.
2 యెరూషలేములో గొఱ్ఱల ద్వారము దగ్గర, హెబ్రీ భాషలో బేతెస్ద అనబడిన యొక కోనేరు కలదు, దానికి అయిదు మంటపములు కలవు.
3 ఆ యా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదలించుట కలదు. నీరు కదలింపబడిన పిమ్మట, మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎట్టి వ్యాధిగలవాడైనను బాగు పడును,
4 గనుక ఆ మంటపములలో రోగులు, గ్రుడ్డివారు, కుంటివారు ఊచకాలుచేతులు గలవారు, గుంపులుగా పడియుండిరి.
5 అక్కడ ముప్పది యెనిమిది ఏండ్లనుండి వ్యాధిగల యొక మనుష్యుడుండెను.
6 యేసు, వాడు పడియుండుట చూచి, వాడప్పటికి బహుకాలమునుండి ఆ స్థితిలోనున్నాడని యెరిగిస్వస్థపడ గోరుచున్నావా అని వాని నడుగగా
7 ఆ రోగి అయ్యా, నీళ్లు కదలింపబడి నప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడును లేడు గనుక నేను వచ్చునంతలో మరియొకడు నాకంటె ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరమిచ్చెను.
8 యేసు నీవు లేచి నీ పరుపెత్తికొని నడువుమని వానితో చెప్పగా
9 వెంటనే వాడు స్వస్థతనొంది తన పరుపెత్తికొని నడిచెను.
10 ఆ దినము విశ్రాంతిదినము గనుక యూదులుఇది విశ్రాంతిదినము గదా; నీవు నీ పరుపెత్తికొన తగదే అని స్వస్థత నొందినవానితో చెప్పిరి.
11 అందుకు వాడు నన్ను స్వస్థపరచినవాడునీ పరుపెత్తికొని నడువుమని నాతో చెప్పెననెను.
12 వారు నీ పరుపెత్తికొని నడువుమని నీతో చెప్పినవాడెవడని వానిని అడిగిరి.
13 ఆయన ఎవడో స్వస్థతనొందినవానికి తెలియలేదు; ఆ చోటను గుంపు కూడియుండెను గనుక యేసు తప్పించుకొనిపోయెను.
14 అటుతరువాత యేసు దేవాలయములో వానిని చూచిఇదిగో స్వస్థతనొందితివి; మరి యెక్కువ కీడు నీకు కలుగకుండునట్లు ఇకను పాపము చేయకుమని చెప్పగా
15 వాడు వెళ్లి, తన్ను స్వస్థపరచినవాడు యేసు అని యూదులకు తెలియజెప్పెను.

యోహాను 5:1-15

27 యేసు అక్కడనుండి వెళ్లుచుండగా ఇద్దరు గ్రుడ్డివారు ఆయన వెంట వచ్చిదావీదు కుమారుడా, మమ్మును కనిక రించుమని కేకలువేసిరి.
28 ఆయన యింట ప్రవేశించిన తరువాత ఆ గ్రుడ్డివారు ఆయనయొద్దకు వచ్చిరి. యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముచున్నారా? అని వారి నడుగగా
29 వారునమ్ముచున్నాము ప్రభువా అని ఆయ నతో చెప్పిరి. అప్పుడాయన వారి కన్నులు ముట్టిమీ నమి్మకచొప్పున మీకు కలుగుగాక అని చెప్పినంతలోఒ వారి కన్నులు తెరువబడెను.
30 అప్పుడు యేసుఇది ఎవరికిని తెలియకుండ చూచుకొనుడని వారికి ఖండిత ముగా ఆజ్ఞాపించెను.
31 అయినను వారు వెళ్లి ఆ దేశ మంతట ఆయన కీర్తి ప్రచురముచేసిరి.
32 యేసును ఆయన శిష్యులును వెళ్లుచుండగా కొందరు, దయ్యముపట్టిన యొక మూగవాని ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.
33 దయ్యము వెళ్లగొట్టబడిన తరువాత ఆ మూగ వాడు మాటలాడగా జనసమూహములు ఆశ్చర్యపడిఇశ్రాయేలులో ఈలాగు ఎన్నడును కనబడలేదని చెప్పు కొనిరి.

మాత్తయి 9:27-33

 యేసు చనిపోయినవారిని లేపుతాడు

యేసు చనిపోయిన వారిని తిరిగి బ్రతికించిన సందర్భాలను సువార్తలు నమోదు చేస్తాయి. ఇక్కడ ఒక ఖాతా ఉంది

21 యేసు మరల దోనె యెక్కి అద్దరికి వెళ్లినప్పుడు బహు జనసమూహము ఆయనయొద్దకు కూడి వచ్చెను.
22 ఆయన సముద్రతీరమున నుండగా సమాజమందిరపు అధి కారులలో యాయీరను నొకడు వచ్చి, ఆయనను చూచి ఆయన పాదములమీద పడి
23 నా చిన్నకుమార్తె చావనై యున్నది; అది బాగుపడి బ్రదుకునట్లు నీవు వచ్చి దానిమీద నీ చేతులుంచవలెనని ఆయనను మిగుల బతిమాలుకొనగా
24 ఆయన అతనితో కూడ వెళ్లెను; బహు జనసమూహమును ఆయనను వెంబడించి ఆయన మీద పడుచుండిరి.
25 పండ్రెండేండ్లనుండి రక్తస్రావ రోగము కలిగిన యొక స్త్రీ యుండెను. ఆమె అనేక వైద్యులచేత ఎన్నో తిప్పలుపడి
26 తనకు కలిగినదంతయు వ్యయము చేసికొని, యెంతమాత్రమును ప్రయోజనములేక మరింత సంకట పడెను.
27 ఆమె యేసునుగూర్చి వినినేను ఆయన వస్త్రములు మాత్రము ముట్టిన బాగుపడుదుననుకొని,
28 జనసమూహములో ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రము ముట్టెను.
29 వెంటనే ఆమె రక్తధార కట్టెను గనుక తన శరీరములోని ఆబాధ నివారణయైనదని గ్రహించుకొనెను.
30 వెంటనే యేసు తనలోనుండి ప్రభావము బయలువెళ్లెనని తనలోతాను గ్రహించి, జనసమూహమువైపు తిరిగినా వస్త్రములు ముట్టిన దెవరని అడుగగా
31 ఆయన శిష్యులు జనసమూహము నీ మీద పడుచుండుట చూచుచున్నావే; నన్ను ముట్టినదెవడని అడుగుచున్నావా? అనిరి.
32 ఆ కార్యము చేసిన ఆమెను కనుగొనవలెనని ఆయన చుట్టు చూచెను.
33 అప్పుడా స్త్రీ తనకు జరిగినది యెరిగి, భయపడి, వణకుచువచ్చి, ఆయన ఎదుట సాగిలపడి, తన సంగతి యంతయు ఆయనతో చెప్పెను.
34 అందుకాయన కుమారీ, నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపర చెను, సమాధానము గలదానవై పొమ్ము; నీ బాధ నివారణయై నీకు స్వస్థత కలుగుగాక అని ఆమెతో చెప్పెను.
35 ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా, సమాజమందిరపు అధికారి యింటనుండి కొందరు వచ్చినీ కుమార్తె చని పోయినది; నీవిక బోధకుని ఎందుకు శ్రమ పెట్టుదు వనిరి.
36 యేసు వారు చెప్పినమాట లక్ష్య పెట్టకభయ పడకుము, నమి్మక మాత్రముంచుమని సమాజ మందిరపు అధికారితో చెప్పి
37 పేతురు, యాకోబు, యాకోబు సహోదరుడగు యోహాను అనువారిని తప్ప మరి ఎవరి నైనను తన వెంబడి రానియ్యక
38 సమాజమందిరపు అధికారి యింటికి వచ్చి, వారు గొల్లుగానుండి చాల యేడ్చుచు, ప్రలాపించుచు నుండుట చూచి
39 లోపలికిపోయిమీరేలగొల్లుచేసి యేడ్చుచున్నారు? ఈ చిన్నది నిద్రించు చున్నదేగాని చనిపోలేదని వారితో చెప్పెను.
40 అందుకు వారు ఆయనను అపహసించిరి. అయితే ఆయన వారి నందరిని బయటకు పంపివేసి, ఆ చిన్నదాని తలిదండ్రులను తనతో ఉన్నవారిని వెంటబెట్టుకొని, ఆ చిన్నది పరుండి యున్న గదిలోనికి వెళ్లి
41 ఆ చిన్నదాని చెయిపట్టి తలీతాకుమీ అని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ మాటకు చిన్నదానా, లెమ్మని నీతో చెప్పుచున్నానని అర్థము.
42 వెంటనే ఆ చిన్నది లేచి నడవసాగెను; ఆమె పండ్రెండు సంవత్సరముల ప్రాయము గలది. వెంటనే వారు బహుగా విస్మయ మొందిరి.
43 జరిగినది ఎవనికి తెలియకూడదని ఆయన వారికి గట్టిగా ఆజ్ఞాపించి, ఆమెకు ఆహారము పెట్టుడని చెప్పెను.

మార్కు 5: 21-43

స్వస్థత మీద యేసు ప్రభావం చూపించాడు, అతని పేరు విస్తృతంగా తెలిసిన దేశాలలో, చాలా తక్కువ దుష్టశక్తులు ఉన్నాయి, అక్కడ చాలా మంది ప్రజలు ఇప్పుడు దుష్టశక్తుల ఉనికిని అనుమానిస్తున్నారు ఎందుకంటే తరతరాలుగా వ్యక్తీకరణలు చాలా అరుదు.

స్వర్గం రాజ్యం యొక్క ముందుచూపు

యేసు దుష్టశక్తులను తరిమివేసి, రోగులను స్వస్థపరిచాడు మరియు చనిపోయినవారిని ప్రజలకు సహాయం చేయడమే కాదు, తాను బోధించిన రాజ్యం యొక్క స్వభావాన్ని చూపించాడు. రాబోయే రాజ్యంలో

4 ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్పబిందువును తుడిచివేయును, మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను ఏడ్పైనను వేదనయైనను ఇక ఉండదు, మొదటి సంగతులు గతించి పోయెనని సింహాసనములోనుండి వచ్చిన గొప్ప స్వరము చెప్పుట వింటిని.

ప్రకటన 21: 4

స్వస్థత ఈ రాజ్యం యొక్క ముందస్తు సూచన, కాబట్టి ఈ ‘పాత విషయాల క్రమం’ పై విజయం ఎలా ఉంటుందో మనం చూడగలిగాము.

అటువంటి ‘క్రొత్త క్రమం’ ఉన్న రాజ్యంలో ఉండటానికి మీరు ఇష్టపడలేదా?

యేసు ప్రకృతిని ఆజ్ఞాపించడం ద్వారా తన రాజ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూనే ఉన్నాడు – తనను తాను మాంసంలో ఓం అని చూపిస్తాడు.