పరిచయం: ఖుర్ఆన్ లోని ‘సువార్త’ సరళి అల్లాహ్ నుండి వచ్చిన సంకేతం

నేను మొదట పవిత్ర ఖుర్ఆన్ చదివినప్పుడు నేను అనేక ప్రదేశాల్లోఆశ్చర్యం కలిగి ఆగిపోయాను. మొదట, నేను ఇంజీలు (సువార్త)కి చాలా ప్రత్యక్ష ప్రస్తావనలు కనుగొన్నాను. కానీ ‘ఇంజీలు’ ప్రస్తావించిన నిర్దిష్ట నమూనా నన్ను నిజంగా ఆశ్చర్యపరిచింది. కింద ఉన్న అయాత్ (వాక్యాలు) ఖుర్ఆన్ లోని ఇంజీలు గురించి నేరుగా ప్రస్తావించారు. నేను గమనించిన నమూనాను మీరు గమనించవచ్చు.

( ఓ ప్రవక్త!) ఆయన నీ పై సత్యంతో పాటు ఈ గ్రంధాన్ని అవతరిపజేశాడు. దానికి పూర్వం వచ్చిన గ్రంధాలను అది ధృవపరుస్తుంది. ఆయనే తౌరాతు (మోషే)కు, ఇంజీలు (యేసు) కు ఈ గ్రంధన్నికి ముందు మానవజాతీకి పంపించాడు.  ఇంతకు మునుపు ప్రజల కొరకు మార్గదర్శకత్వంగా. ఇంక గీటురాయి (ఖుర్ఆన్)ని కూడా ఆయనే అవతరింపజేశాడు. అల్లాహ్ ఆయతులను తిరస్కరించిన వారికి కఠినశిక్ష పడటం ఖాయం. అల్లాహ్ సర్వాధిక్యుడు. ప్రతీకారం చేసేవాడును.

సూరా3:3-4ఆలి ఇమ్రాన్

అల్లాహ్ అతనికి అక్షర జ్ఞానాన్ని, వివేకాన్ని, తౌరాతు, ఇంజీలు గ్రంథాల జ్ఞానాన్ని నేర్పుతాడు(అని కూడా దేవదూతలు తెలిపారు).

సూరా3:48ఆలి ఇమ్రాన్

ఓ గ్రంధవహులారా! మీరు ఇబ్రహీం(అబ్రహాము) విషయంలో ఎందుకు గోడవపడుతున్నారు. తౌరాతు, ఇంజీలు గ్రంథాలైతే  ఆయన తరువాతనే అవతరించాయి కదా! అయిన మీరు అర్ధం చేసుకోరే?!

సూరా3:65ఆలి ఇమ్రాన్

ఆ ప్రవక్తల తరువాత మేము మర్యమ్ (మరియ) కుమారుడగు ఇసాను పంపాము. అతను తనకు పూర్వం వచ్చిన తౌరాతు, గ్రంథాన్ని సత్యమని ధృవీకరించేవాడు. మేమతనికి ఇంజీలు గ్రంథాన్ని వొసగాము. అందులో మార్గదర్శకత్వమూ, జ్యోతీ ఉండేవి. అది తనకు ముందున్న తౌరాతు, గ్రంథాన్ని ధృవీకరించేది. అంతేకాదు, అది దైవభీతి కలవారికి ఆసాంతం మార్గదర్శిని మరియు హితభోధీని కూడా.

సూరా5:46అల్ మాయిదా

వారు [పుస్తక ప్రజలు] గనుక తౌరాతు(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలుకూ (సువార్త), తమ ప్రభువు తరపున తమ వద్దకు పంపిన దానికి కట్టుబడి ఉంటే.

సూరా5:66అల్ మాయిదా

(ఓ ప్రవక్తా!) వారికి చెప్పు: “ ఓ గ్రంథవహులారా! మీరు తౌరాతు(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలునూ (సువార్త), మీ ప్రభువు తరుపున మీ వద్దకు పంపిన దానినీ (మీ జీవితాల్లో) నెలకొల్పనంతవరకూ మీరు ఏ ధర్మం పైనా లేనట్లే.”

సూరా5:68అల్ మాయిదా

అప్పుడు అల్లాహ్ నేను నీకు (ఈసా) గ్రంథాన్నీ, వివేకాన్నీ తౌరాతు(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలునూ (సువార్త), నేర్పాను.

సూరా5:110అల్ మాయిదా

.. తౌరాతులోనూ(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలులోనూ (సువార్త), ఖుర్ఆన్ లోనూ సత్యమైన వాగ్దానం చేయబడింది

సూరా9:111అల్ తౌబా

వారికీ సంబంధించిన ఈ ఉపమానమే తౌరాతులోనూ(ధర్మశాస్త్రం),ఇంజీలులోనూ (సువార్త) ఉంది. అది ఒక పంటపొలం వంటిది. అది తన మొలకను మొలకేతించింది. ఆ తరువాత అది లావు అయింది. ఆ పైన అది తన కాండంపై నిటారుగా నిలబడింది

సూరా48:29అల్ ఫత్హ్

మీరు ఖుర్ఆన్ నుండి ఇంజీలు గురించి అన్ని వచనలను కలిపి ఉంచినప్పుడు ఏమి అవుతుంది అంటే, ‘ఇంజీలు’ ఎప్పుడూ ఒంటరిగా నిలబడదు. ప్రతి సందర్భంలోనూ ‘తౌరాతు’ (ధర్మశాస్త్రం) అనే పదం దీనికి ముందు ఉంటుంది. మోషే (పిబియుహెచ్) ప్రవక్త పుస్తకాలు ‘ధర్మశాస్త్రం’ ముస్లింలలో సాధారణంగా ‘తౌరాతు,’ యూదు ప్రజలలో ‘తోరా’ అని పిలువబడిది. పవిత్ర గ్రంథాలలో ఇంజీలు (సువార్త) ప్రత్యేకమైనది, దాని గురించి ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ప్రస్తావించబడలేదు. దీనికి విరుద్ధంగా మీరు తౌరాతు (ధర్మశాస్త్రం), ఖుర్ఆన్ గురించి ఒంటరిగా సూచించే వచనలను కనుగొనవచ్చు. ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు

మేము ఉత్తమంగా ఆచరించేవారి పై అనుగ్రహం పరిపూర్తి కావటానికి, అగ్నలన్నీ స్పష్టంగా వివరించటానికి, మార్గదర్శకత్వం లభించటానికీ, కరునిచబడటానికి, వారు తమ ప్రభువును కలుసుకునే విషయమై ధృడ విశ్వాసం కలిగి ఉండటానికిగాను మూసాకు(మోషే) గ్రంథాన్నీ వొసగాము. మీరు దీనిని అనుసరించండి. భయభక్తులతో మెలగండి. తద్వారా మీరు కరుణించబడే అవకాశం ఉంది.

సూరా48:29అల్ అన్ ఆమ్

ఏమిటీ, వారు ఖుర్ఆన్ గురించి యోచన చేయరా? ఒక వేళ ఇది గనుక అల్ల్హాహ్ తరుఫు నుంచి గాక ఇంకొకరి తరుఫు నుంచి వచ్చి ఉంటే అందులో వారికి ఎంతో వైరుద్ద్యం కనపడేది

సూరా48:82అన్ నిసా 

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, పవిత్ర ఖుర్ఆన్ ‘ఇంజీలు’ గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు, అది  దానితో పాటు, ఎల్లప్పుడూ ‘తౌరాతు’ (ధర్మశాస్త్రం) తర్వాత ప్రస్తావించబడిందని మేము కనుగొన్నాము. ఇది ప్రత్యేకమైనది ఎందుకంటే ఖుర్ఆన్ ఇతర పవిత్ర పుస్తకాలను సూచించడమే కాకుండా ఇతర పవిత్ర పుస్తకాలను ప్రస్తావించకుండా తౌరాతు (ధర్మశాస్త్రం) గురించి కూడా ప్రస్తావిస్తుంది.

ప్రవక్తల నుండి మనకు సంకేతమా?

కాబట్టి ఈ నమూనా (‘తౌరాతు’ తర్వాత ఎల్లప్పుడూ సూచించబడే ‘ఇంజీలు’) ముఖ్యమైనదా? కొందరు దీనిని యాదృచ్ఛిక సంఘటనగా లేదా ఈ విధంగా ఇంజీలును సూచించే సాధారణ ఆచారం కారణంగా కొట్టిపారేయవచ్చు. పుస్తకాలలో ఇలాంటి నమూనాలను చాలా తీవ్రంగా తీసుకోవడం నేర్చుకున్నాను. అల్లాహ్ స్వయంగా ఏర్పాటు చేసిన మరియు స్థాపించబడిన ఒక సూత్రాన్ని గ్రహించడంలో మాకు సహాయపడటం బహుశా మనకు ఒక ముఖ్యమైన సంకేతం – మొదట తౌరాతు (ధర్మశాస్త్రం) కి వెళ్ళడం ద్వారా మాత్రమే మేము ఇంజీలును అర్థం చేసుకోగలం. తౌరాతు అనేది ఇంజీలును అర్థం చేసుకోవడానికి ముందు మనం తెలుసుకోవలసిన అవసరం. మొదట తౌరాతును సమీక్షించి, ఇంజీలు (సువార్త) ను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు ఏమి నేర్చుకోవాలో చూడటం విలువైనదే కావచ్చు. ఈ ప్రారంభ ప్రవక్తలు మనకు ‘సంకేతం’ అని ఖుర్ఆన్ చెప్పుతుంది. ఇది ఏమి చెబుతుందో పరిశీలించండి:

ఓ ఆదం సంతతివారలారా! ఒక వేళ మీలో నుంచే (నియుక్తులైన ) ప్రవక్తలు  మీ వద్దకు వచ్చి, నా ఆదేశాలను వారు మీకు వినిపించినపుడు భయభక్తుల (తఖ్వా) వైకరిని అవలంబించి, తమ్ము తము సరిదిద్దుకున్న వారికీ భయంగానీ, దుఖంగానీ ఉండదు. మారెవరయితే మా ఆదేశాలను ఆసత్యలను ధిక్కరించి, వాటిపట్ల దురహంకారాన్ని ప్రదర్శిస్తారో వారు నరక వాసులవుతారు. అందులో వారు ఎల్లకాలం పడి ఉంటారు.

సూరా7:35-36అల్ ఆరాప

మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ ప్రవక్తలు వారి జీవితంపై సంకేతాలు, ఆదాము పిల్లలకు సందేశం ఇచ్చారు ( మనమందరం అతని పిల్లలు!). తెలివైన, వివేకవంతులు ఈ సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాబట్టి తౌరతు (ధర్మశాస్త్రం) ద్వారా వెళ్ళడం ద్వారా ఇంజీలును పరిశీలిద్దాం – మొదటి ప్రవక్తలను మొదటి నుండి పరిశీలిస్తే వారు మనకు ఇచ్చిన సంకేతాలను చూడటానికి, అవి సరళమైన మార్గాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మాకు సహాయపడతాయి.

మేము ఆదాము సంకేతంతో ప్రారంభం సమయంతో ప్రారంభిస్తాము. తౌరాతు, జాబూరరు మరియు ఇంజీలు పుస్తకాలు పాడైపోయాయా అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడం ద్వారా మీరు ప్రారంభించాలనుకోవచ్చు. ఈ ముఖ్యమైన ప్రశ్న గురించి పవిత్ర ఖురాన్ ఏమి చెబుతుంది? మరి సున్నత్? తీర్పు రోజున, తౌరాతు గురించి సమాచారం ఇవ్వడానికి సమయం కేటాయించడం మంచిది మరియు తిన్నని మార్గమకు ఇది ఎలా సంకేతం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *