రెండవ జననం

ప్రాణము మనలను రొండో సారి జన్మిచటం తీసుకువస్తుంది (ద్విజ) అని యేసు దానిని బోధిస్తాడు.

  • by

ద్విజ అంటే రొండో సారి జన్మిచటం (द्विज) అంటే ‘రెండుసార్లు జన్మించాడు’ లేదా ‘మళ్ళీ పుట్టాడు’. ఒక వ్యక్తి మొదట శారీరకంగా జన్మించాడని, తరువాత రెండవ సారి ఆధ్యాత్మికంగా జన్మించాడనే ఆలోచన మీద ఆధారపడి… Read More »ప్రాణము మనలను రొండో సారి జన్మిచటం తీసుకువస్తుంది (ద్విజ) అని యేసు దానిని బోధిస్తాడు.