యేసు అద్భుతాలు

యేసు స్వస్థపరుస్తాడు – తన రాజ్యాన్ని వెల్లడిస్తున్నాడు

  • by

రాజస్థానులోని మెహందీపూర్ సమీపంలో ఉన్న బాలాజీ గుడి ప్రజలను బాధించే దుష్టశక్తులు, రాక్షసులు, . భూతాలు, ప్రేతలు లేదా దెయ్యాలను నయం చేయడంలో ఖ్యాతిని కలిగి ఉంది. హనుమంతుడు (పిల్లవాడి రూపంలో హనుమంతుడు) ను… Read More »యేసు స్వస్థపరుస్తాడు – తన రాజ్యాన్ని వెల్లడిస్తున్నాడు