నారక

7 వ రోజు: విశ్రాంతిదినం లో స్వస్తి

  • by

స్వస్తి అనే పదం ఇందులో ఉంది: సు (सु) – మంచిది, బాగా, శుభం అస్తి (अस्ति) – “ఇది” స్వస్తి అనేది ప్రజలు మరియు ప్రదేశాల శ్రేయస్సును కోరుకునే ఒక ఆశీర్వాదం లేదా… Read More »7 వ రోజు: విశ్రాంతిదినం లో స్వస్తి