జ్యోతిర్లింగాలు

1 వ రోజు: యేసు – దేశాలకు జ్యోతి

  • by

. ‘లింగా’ సంస్కృతం నుండి వచ్చింది ‘గుర్తు’ లేదా ‘గుర్తు’, మరియు లింగం శివుని అత్యంత గుర్తింపు పొందిన చిహ్నం. శివలితం గుండ్రంగా ఉన్న తలతో నిటారుగా ఉన్న సిలిండర్‌ను శివ-పిఠ అని పిలుస్తారు.… Read More »1 వ రోజు: యేసు – దేశాలకు జ్యోతి