చెడుతోబెదిరించాడు

యేసు క్రీస్తు జననం: ప్రవక్తలు (ఋషులు) చేత ముందే చెప్పబడింది, దేవతలు ప్రకటించారు & చెడు చేత బెదిరించబడింది

  • by

యేసు జననం (యేసు సత్సంగ్) బహుశా అత్యంత విస్తృతంగా జరుపుకునే ప్రపంచ సెలవు దినం కి కారణం -క్రిస్మస్. క్రిస్మస్ గురించి చాలామందికి తెలిసినప్పటికీ, సువార్త నుండి యేసు పుట్టుక గురించి చాలా తక్కువ… Read More »యేసు క్రీస్తు జననం: ప్రవక్తలు (ఋషులు) చేత ముందే చెప్పబడింది, దేవతలు ప్రకటించారు & చెడు చేత బెదిరించబడింది