కీర్తనలలో ‘క్రీస్తును’ గూర్చిన ప్రవచనాలు

కురుక్షేత్రములో జరిగిన యుద్ధములో వలె: ‘అభిషిక్తుడైన’ నాయకుని యొక్క రాకను గూర్చి ప్రవచించబడింది

  • by

మహాభారత పురాణములో భగవద్గీత జ్ఞాన కేంద్రముగా ఉన్నది. ఇది ఒక గీతముగా (పాట) వ్రాయబడినప్పటికీ, నేడు దీనిని చదువుతారు. కురుక్షేత్ర యుద్ధమునకు – రాజుల కుటుంబము యొక్క ఇరు పక్షముల మధ్య జరిగిన యుద్ధము… Read More »కురుక్షేత్రములో జరిగిన యుద్ధములో వలె: ‘అభిషిక్తుడైన’ నాయకుని యొక్క రాకను గూర్చి ప్రవచించబడింది