కల్కి

4వ రోజు: స్టార్స్ ను అర్పివేయడానికి కల్కి లాగా రైడింగ్

  • by

యేసు 3 వ రోజు ఒక శాపం పలికాడు, తన దేశాన్ని బహిష్కరించాడు. యేసు తన శాపం ముగుస్తుందని కూడా ఉహించాడు, ఈ యుగాన్ని మూసివేసే చలన సంఘటనలలో. శిష్యులు దీని గురించి అడిగారు… Read More »4వ రోజు: స్టార్స్ ను అర్పివేయడానికి కల్కి లాగా రైడింగ్