ఆశీర్వాదములు & శాపములు … ఇశ్రాయేలీయులకు … మనకు ఉపదేశించుటకు.

లక్ష్మీ నుండి శివుని వరకు: శ్రీ మోషే యొక్క ఆశీర్వాదములు & శాపములు నేడు ఎలా ప్రతిధ్వనిస్తాయి

  • by

ఆశీర్వాదము మరియు అదృష్టమును గూర్చి మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు, అదృష్టము, సఫలత మరియు ఐశ్వర్య దేవతయైన లక్ష్మీ మీదికి మన ధ్యాస మళ్లుతుంది. దురాశ లేకుండా చేయు కష్టమును ఆమె దీవిస్తుంది. పాల సముద్రమును… Read More »లక్ష్మీ నుండి శివుని వరకు: శ్రీ మోషే యొక్క ఆశీర్వాదములు & శాపములు నేడు ఎలా ప్రతిధ్వనిస్తాయి