పురుషసుక్తను & వేదా పుస్తకం

పురుష యొక్క బలి: సమస్త విషయములకు ఆరంభము

  • by

3&4 వచనముల తరువాత పురుషసూక్త యొక్క దృష్టి పురుష యొక్క గుణముల నుండి పురుష యొక్క బలి వైపుకు మళ్లుతుంది. 6&7 వచనములు దీనిని ఈ క్రింది విధముగా చేస్తాయి. (సంస్కృత లిప్యాంతరీకరణ, మరియు… Read More »పురుష యొక్క బలి: సమస్త విషయములకు ఆరంభము

వచనాలు 3, 4 – పురుష మనుష్యఅవతారం

  • by

వచనం 2 నుండి పురుషసుక్త ఈ క్రింది వాటితో కొనసాగుతుంది. (సంస్కృత ప్రతిలేఖనాలు, పురుషసుక్త మీద అనేకమైన నా తలంపులు, జోసఫ్ పడింజరేకర రచించిన క్రైస్ట్ ఇన్ ద ఏన్షియంట్ వేదాస్ (పేజీ 346,… Read More »వచనాలు 3, 4 – పురుష మనుష్యఅవతారం

వచనం 2 – పురుష నిత్యత్వానికి ప్రభువు

  • by

‘పురుష’ సర్వజ్ఞాని, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వంతర్యామి అని వివరించబడినట్లుగా పురుషసుక్తలో  మనం మొదటి వచనంలో చూసాం. తరువాత పురుషను మనం యెషు సత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు) కాగలడా అనే ప్రశ్నను లేవనెత్తాం,  ఈ ప్రశ్నను మనసులో… Read More »వచనం 2 – పురుష నిత్యత్వానికి ప్రభువు

పురుషసుక్తను గురించి ఆలోచించడం – మానవుని స్తుతికీర్తన

  • by

రుగ్ వేదం (లేక రిగ్ వేద)లో అత్యంత ప్రసిద్ధ కీర్తన బహుశా పురుషసుక్త  (పురుషసుక్తం). ఇది 10 వ మండల 90 వ అధ్యాయంలో ఉంది. ఈ కీర్తన ఒక విశిష్టమైన పురుషుని –… Read More »పురుషసుక్తను గురించి ఆలోచించడం – మానవుని స్తుతికీర్తన