సూర్యుని క్రింద జీవిత సంతృప్తిని కనుగొనుటకు ప్రయత్నించుట మాయ

మాయ అను సంస్కృతము పదమునకు ‘లేనిది’ అని అర్థము, కాబట్టి ఇది “వంచన’ అయ్యున్నది. పలువురు సాధువులు మరియు గురుకులములు మాయలో ఉన్న వంచనను పలు విధాలుగా వర్ణించారు, కాని సామాన్యముగా భౌతిక వస్తువులు మన ఆత్మను తప్పుదోవ పట్టించి మనలను బానిసత్వములో బంధించగలవు అను ఆలోచనను వ్యక్తపరచారు. మన ఆత్మ భౌతిక వస్తువులను నియంత్రించి, వాటిని ఆస్వాదించాలని ఆశపడుతుంది. అయితే, అలా చేయడం ద్వారా మనము దురభిలాష, లోభము మరియు కోపమును సేవించుట ఆరంభిస్తాము. తరువాత మనము మన ప్రయత్నములను ముమ్మరము చేసి, తప్పు మీద తప్పు చేసి, మాయ లేక వంచనలో మరింత లోతుగా కూరుకొనిపోతాము. ఈ విధంగా మాయ ఒక సుడిగాలి వలె పని చేసి, మరింత బలమును పొందుకొని, ఒక వ్యక్తిని మరింత బిగపట్టి నిరాశలోనికి నడిపిస్తుంది. తాత్కాలికమైన దానిని శాశ్వతమైన విలువ కలిగినదిగా పరిగణించి, లోకము అందించలేని నిత్యమైన ఆనందమును వెదకునట్లు మాయ చేస్తుంది.

జ్ఞానమును గూర్చి వ్రాయబడిన ఒక అద్భుతమైన తమిళ పుస్తకము, తిరుక్కురళ్, మాయను గూర్చి మరియు మన మీద మాయ యొక్క ప్రభావమును గూర్చి ఈ విధంగా వర్ణిస్తుంది:

“ఒకడు తన బంధములను హత్తుకొనియుండి, వాటిని విడిచిపెట్టుటకు ఇష్టపడనప్పుడు, దుఖములు కూడా వానిని విడువక పట్టుకుంటాయి.”

తిరుక్కురళ్ 35.347–348

హెబ్రీ వేదములలో కూడా తిరుక్కురళ్ ను పోలిన జ్ఞాన సాహిత్యము ఉన్నది. ఈ జ్ఞాన సాహిత్యము యొక్క రచయిత పేరు సొలొమోను. అతడు ‘సూర్యుని క్రింద’ నివసించుచున్నప్పుడు అనుభవించిన మాయను మరియు దాని ప్రభావములను జ్ఞాపకము చేసుకున్నాడు – అనగా, భౌతిక వస్తువులకు మాత్రమే విలువ ఉన్నదని అన్నట్లు జీవిస్తూ, సూర్యుని క్రింద భౌతిక లోకములో నిలిచియుండు ఆనందము కొరకు వెదకుట.

‘సూర్యుని క్రింద’ సొలొమోను మాయను అనుభవించుట

తన జ్ఞానమును బట్టి సుప్రసిద్ధుడైన పురాతన రాజైన సొలొమోను సుమారుగా క్రీ. పూ. 950 కాలములో బైబిలులోని పాత నిబంధనలో భాగమైన అనేక పద్యములను వ్రాశాడు. ప్రసంగి గ్రంథములో, జీవితములో సంతృప్తిని పొందుటకు అతడు చేసిన ప్రయత్నములన్నిటిని గూర్చి వర్ణించాడు. అతడు ఇలా వ్రాశాడు:

  నీ నిన్ను సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని నేను నా హృదయ ముతో చెప్పుకొంటిని; అయితే అదియు వ్యర్థప్రయత్న మాయెను.
2 నవ్వుతోనీవు వెఱ్ఱిదానవనియు, సంతోష ముతోనీచేత కలుగునదేమియనియు నేవంటిని.
3 నా మనస్సు ఇంకను జ్ఞానము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము క్రింద తాము బ్రదుకుకాలమంతయు మనుష్యులు ఏమిచేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా దేహమును ద్రాక్షారసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతి హీనతయొక్క సంగతి అంతయు గ్రహింతుననియు నా మనస్సులో నేను యోచన చేసికొంటిని.
4 ​నేను గొప్ప పనులు చేయబూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండ్లు కట్టించు కొంటిని, ద్రాక్షతోటలు నాటించుకొంటిని.
5 నాకొరకు తోటలను శృంగారవనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన ఫలవృక్షములను నాటించితిని.
6 వృక్షముల నారుమళ్లకు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు త్రవ్వించు కొంటిని.
7 ​పనివారిని పని కత్తెలను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుట్టిన దాసులు నాకుండిరి; యెరూషలేము నందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎక్కువగా పసుల మందలును గొఱ్ఱ మేకల మందలును బహు విస్తారముగా సంపాదించుకొంటిని.
8 నాకొరకు నేను వెండి బంగార ములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా దేశ ములలో దొరుకు సంపత్తును కూర్చుకొంటిని; నేను గాయ కులను గాయకురాండ్రను మనుష్యులిచ్ఛయించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపత్నులను ఉంచు కొంటిని.
9 నాకు ముందు యెరూషలేమునందున్న వారందరి కంటెను నేను ఘనుడనై అభివృద్ధి నొందితిని; నా జ్ఞానము నన్ను విడిచి పోలేదు.
10 నా కన్నులు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభ్యంతరము చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులన్నిటినిబట్టి సంతో షింపగా సంతోషకరమైనదేదియు అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిర్బంధింపలేదు. ఇదే నా పనులన్నిటి వలన నాకు దొరికిన భాగ్యము.

ప్రసంగి 2:1-10

ధనము, ఖ్యాతి, జ్ఞానము, గొప్ప కట్టడములు, స్త్రీలు, సుఖము, రాజ్యము, మంచి ఉద్యోగము, ద్రాక్షరసము… సొలొమోను ఇవన్నీ అనుభవించాడు – మరియు లోకములో ఇప్పటి వరకు జీవించిన ప్రజలందరి కంటే ఎక్కువ అనుభవించాడు. ఐంస్టీన్ వంటి జ్ఞానము, లక్ష్మీ మిట్టల్ వంటి ఐశ్వర్యము, ఒక బాలీవుడ్ స్టార్ వంటి సామాజిక/లైంగిక జీవితము, మరియు బ్రిటిష్ రాజ కుటుంబములోని ప్రిన్స్ విలియం వంటి రాజరికము – అన్ని కలిపి ఒక వ్యక్తిలో మిళితమైయ్యాయి. ఇట్టి వ్యక్తిని ఎవరు జయించగలరు? అతడు ప్రజలందరిలో ఇంత సంతృప్తిపరుడు అని మీరు అనుకోవచ్చు.

అతడు వ్రాసిన మరొక పద్యముల పుస్తకమైన పరమగీతములో, ఇది కూడా బైబిలులో ఉన్నది, అతడు తాను అనుభవించుచున్న ఒక శృంగారకరమైన ప్రేమ-వ్యవహారమును గూర్చి వ్రాశాడు – జీవిత కాల సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది అనిపించు విషయము. పూర్తి పద్యము ఇక్కడ ఉన్నది. అయితే అతనికి మరియు అతని ప్రేయసికి మధ్య జరిగిన ప్రేమ సంభాషణ పద్యములోని ఒక భాగము క్రింద ఇవ్వబడింది

పరమగీతము యొక్క సారాంశము

 

అతను
9 నా ప్రియమైన, నిన్ను ఒక మరేతో పోలుస్తున్నాను
ఫరో యొక్క రథం గుర్రాలలో.
10 మీ బుగ్గలు చెవిపోగులతో అందంగా ఉన్నాయి,
ఆభరణాల తీగలతో మీ మెడ.
11 మేము మీకు బంగారు చెవిపోగులు చేస్తాము,
వెండితో నిండి ఉంది.

ఆమె
12 రాజు తన బల్ల వద్ద ఉన్నప్పుడు,
నా పరిమళం దాని సువాసనను వ్యాప్తి చేసింది.
13 నా ప్రియమైన నాకు మిర్రల సాచెట్
నా రొమ్ముల మధ్య విశ్రాంతి.
14 నా ప్రియమైన నాకు గోరింట వికసిస్తుంది
ఎన్ గెడి యొక్క ద్రాక్షతోటల నుండి.

అతను
15 నా ప్రియమైన, మీరు ఎంత అందంగా ఉన్నారు!
ఓహ్, ఎంత అందంగా ఉంది!
మీ కళ్ళు పావురాలు.

ఆమె
16 ప్రియమైన, నీవు ఎంత అందంగా ఉన్నావు!
ఓహ్, ఎంత మనోహరమైనది!
మరియు మా మంచం ప్రశాంతంగా ఉంది.

అతను

17 మా ఇంటి కిరణాలు దేవదారు;
మా తెప్పలు ఫిర్లు.

ఆమె

3 అడవి చెట్ల మధ్య ఆపిల్ చెట్టులా
యువకులలో నాకు ప్రియమైనది.
నేను అతని నీడలో కూర్చోవడం ఆనందంగా ఉంది,
మరియు అతని పండు నా రుచికి తీపిగా ఉంటుంది.
4 అతను నన్ను విందు హాలుకు నడిపించనివ్వండి,
మరియు నాపై అతని బ్యానర్ ప్రేమగా ఉండనివ్వండి.
5 ఎండుద్రాక్షతో నన్ను బలోపేతం చేయండి,
ఆపిల్లతో నన్ను రిఫ్రెష్ చేయండి,
నేను ప్రేమతో మూర్ఛపోతున్నాను.
6 అతని ఎడమ చేయి నా తల క్రింద ఉంది,
అతని కుడి చేయి నన్ను ఆలింగనం చేస్తుంది.
7 యెరూషలేము కుమార్తెలు, నేను నిన్ను వసూలు చేస్తున్నాను
గజెల్స్ మరియు ఫీల్డ్ యొక్క పనుల ద్వారా:
ప్రేమను రేకెత్తించవద్దు లేదా మేల్కొల్పవద్దు
అది కోరుకునే వరకు.

పరమగీతము 1:9 – 2:7

సుమారుగా మూడు వేల సంవత్సరముల క్రితం వ్రాయబడిన ఈ పద్యములో, ఒక ఉత్తమమైన బాలీవుడ్ చలనచిత్రములో కనిపించు శృంగార తీక్ష్ణత ఉన్నది. తనకు కలిగిన గొప్ప ఐశ్వర్యముతో అతడు ఏడు వందల మంది ఉంపుడుగత్తెలను పొందుకున్నాడని బైబిలు నివేదిస్తుంది! అత్యంత ప్రఖ్యాతిగాంచిన బాలీవుడ్ లేక హాలీవుడ్ ప్రేమికులు ఏనాడు పొందలేని సంఖ్య ఇది. కాబట్టి ఇంత ప్రేమను పొందుకొని అతడు సంతృప్తి కలిగి జీవించాడు అని మీరనుకోవచ్చు. అయితే ఇంత ప్రేమ, ఇంత ఐశ్వర్యము, ప్రఖ్యాతి మరియు జ్ఞానము పొందియుండిన తరువాత కూడా – అతడు జీవితాన్ని ఇలా క్రోడీకరించాడు:

  వీదు కుమారుడును యెరూషలేములో రాజునై యుండిన ప్రసంగి పలికిన మాటలు.
2 వ్యర్థము వ్యర్థమని ప్రసంగి చెప్పుచున్నాడు, వ్యర్థము వ్యర్థము సమస్తము వ్యర్థమే.
3 ​సూర్యునిక్రింద నరులు పడుచుండు పాటు అంతటివలన వారికి కలుగుచున్న లాభ మేమి?
4 ​తరము వెంబడి తరము గతించి పోవుచున్నది; భూమియొకటే యెల్లప్పుడును నిలుచునది.
5 ​సూర్యుడుద యించును, సూర్యుడు అస్తమించును, తానుదయించు స్థలము మరల చేరుటకు త్వరపడును.
6 ​గాలి దక్షిణమునకు పోయి ఉత్తరమునకు తిరుగును; ఇట్లు మరల మరల తిరుగుచు తన సంచారమార్గమున తిరిగి వచ్చును.
7 ​నదులన్నియు సముద్రములో పడును, అయితే సముద్రము నిండుట లేదు; నదులు ఎక్కడనుండి పారివచ్చునో అక్కడికే అవి ఎప్పుడును మరలిపోవును
8 ​​ఎడతెరిపి లేకుండ సమస్తము జరుగుచున్నది; మనుష్యులు దాని వివరింప జాలరు; చూచుటచేత కన్ను తృప్తిపొందకున్నది, వినుటచేత చెవికి తృప్తికలుగుట లేదు.
9 మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవు నది; మునుపు జరిగినదే ఇక జరుగబోవునది; సూర్యుని క్రింద నూతనమైన దేదియు లేదు.
10 ఇది నూతనమైనదని యొకదానిగూర్చి యొకడు చెప్పును; అదియును మనకు ముందుండిన తరములలో ఉండినదే.
11 పూర్వులు జ్ఞాపక మునకు రారు; పుట్టబోవువారి జ్ఞాపకము ఆ తరువాత నుండ బోవువారికి కలుగదు.
12 ప్రసంగినైన నేను యెరూషలేమునందు ఇశ్రాయేలీ యులమీద రాజునై యుంటిని.
13 ఆకాశముక్రింద జరుగు నది అంతటిని జ్ఞానముచేత విచారించి గ్రహించుటకై నా మనస్సు నిలిపితిని; వారు దీనిచేత అభ్యాసము నొందవలె నని దేవుడు మానవులకు ఏర్పాటుచేసిన ప్రయాసము బహు కఠినమైనది.
14 ​సూర్యునిక్రింద జరుగుచున్న క్రియల నన్నిటిని నేను చూచితిని; అవి అన్నియు వ్యర్థములే, అవి యొకడు గాలికై ప్రయాస పడినట్టున్నవి.

ప్రసంగి 1:1-14

  11 ​అప్పుడు నేను చేసిన పనులన్నియు, వాటికొరకై నేను పడిన ప్రయాసమంతయు నేను నిదానించి వివేచింపగా అవన్నియు వ్యర్థమైనవిగాను ఒకడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టుగాను అగుపడెను, సూర్యుని క్రింద లాభకరమైనదేదియు లేనట్టు నాకు కనబడెను.
12 రాజు తరువాత రాబోవు వాడు, ఇదివరకు జరిగిన దాని విషయము సయితము ఏమి చేయునో అనుకొని, నేను జ్ఞానమును వెఱ్ఱితనమును మతిహీనతను పరిశీలించు టకై పూనుకొంటిని.
13 అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత ప్రయోజనకరమో బుద్ధిహీనతకంటె జ్ఞానము అంత ప్రయో జనకరమని నేను తెలిసికొంటిని.
14 ​జ్ఞానికి కన్నులు తలలో నున్నవి, బుద్ధిహీనుడు చీకటియందు నడుచుచున్నాడు; అయినను అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించునని నేను గ్రహించితిని.
15 కావున బుద్ధి హీనునికి సంభవించునట్లే నాకును సంభవించును గనుక నేను అధిక జ్ఞానము ఏల సంపాదించితినని నా హృదయమందనుకొంటిని. ఇదియు వ్యర్థమే.
16 బుద్ధిహీనులను గూర్చినట్లుగానే జ్ఞానులను గూర్చియు జ్ఞాపకము ఎన్నటికిని యుంచబడదు; రాబోవు దిన ములలో వారందరును మరువబడినవారై యుందురు; జ్ఞానులు మృతినొందు విధమెట్టిదో బుద్ధిహీనులు మృతినొందు విధమట్టిదే.
17 ఇది చూడగా సూర్యుని క్రింద జరుగునది నాకు వ్యసనము పుట్టించెను అంతయు వ్యర్థము గాను ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టుగాను కనబడెను గనుక బ్రదుకుట నా కసహ్యమాయెను.
18 సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాసపడి చేసిన పనులన్నిటిని నా తరువాత వచ్చువానికి నేను విడిచిపెట్టవలెనని తెలిసి కొని నేను వాటియందు అసహ్యపడితిని.
19 వాడు జ్ఞానము గలవాడై యుండునో బుద్ధిహీనుడై యుండునో అది ఎవ నికి తెలియును? అయితే సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాస పడి జ్ఞానముచేత సంపాదించుకొన్న నా కష్టఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వ్యర్థమే.
20 కావున సూర్యుని క్రింద నేను పడిన ప్రయాస మంతటి విషయమై నేను ఆశ విడిచిన వాడనైతిని.
21 ​ఒకడు జ్ఞానముతోను తెలివితోను యుక్తితోను ప్రయాసపడి ఏదో ఒక పని చేయును; అయితే దానికొరకు ప్రయాస పడని వానికి అతడు దానిని స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చివేయ వలసి వచ్చును; ఇదియు వ్యర్థమును గొప్ప చెడుగునై యున్నది.
22 ​సూర్యుని క్రింద నరునికి తటస్థించు ప్రయాస మంతటి చేతను, వాడు తలపెట్టు కార్యము లన్నిటిచేతను, వానికేమి దొరుకుచున్నది?
23 ​వాని దినములన్నియు శ్రమకరములు, వాని పాట్లు వ్యసనకరములు, రాత్రియం దైనను వాని మనస్సునకు నెమ్మది దొరకదు; ఇదియువ్యర్థమే.

ప్రసంగి 2:11-23

ఆహ్లాదము, ఐశ్వర్యము, మంచి ఉద్యోగము, ప్రగతి, శృంగార ప్రేమలో అనుభవించు ఉన్నతమైన సంతృప్తి కూడా మాయయే అని అతడు చూపాడు. కాని నేడు కూడా సంతృప్తిని పొందుటకు ఇదే ఖచ్చితమైన మార్గమని మనము వింటుంటాము. వీటి ద్వారా సొలొమోను సంతృప్తిని పొందలేదు అని అతడు వ్రాసిన పద్య భాగము ఇంతకు ముందే మనకు చెప్పింది.

సొలొమోను అతని పద్యములను కొనసాగిస్తూ మరణము మరియు జీవితమును విశ్లేషించాడు:

  19 నరులకు సంభవించునది యేదో అదే, మృగ ములకు సంభవించును; వారికిని వాటికిని కలుగు గతి ఒక్కటే; నరులు చచ్చునట్లు మృగములును చచ్చును; సకల జీవులకు ఒక్కటే ప్రాణము; మృగములకంటె నరుల కేమియు ఎక్కువలేదు; సమస్తమును వ్యర్థము.
20 ​సమస్తము ఒక్క స్థలమునకే పోవును; సమస్తము మంటిలోనుండి పుట్టెను, సమస్తము మంటికే తిరిగిపోవును.
21 ​నరుల ఆత్మ పరమున కెక్కిపోవునో లేదో, మృగముల ప్రాణము భూమికి దిగిపోవునో లేదో యెవరికి తెలియును?

ప్రసంగి 3:19-21

  2 సంభవించునవి అన్నియు అందరికిని ఏకరీతిగానే సంభ వించును; నీతిమంతులకును దుష్టులకును, మంచివారికిని పవిత్రులకును అపవిత్రులకును బలులర్పించువారికిని బలుల నర్పింపని వారికిని గతియొక్కటే; మంచివారికేలాగుననో పాపాత్ములకును ఆలాగుననే తటస్థించును; ఒట్టు పెట్టుకొను వారికేలాగుననో ఒట్టుకు భయపడువారికిని ఆలాగుననే జరుగును.
3 అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించును, సూర్యునిక్రింద జరుగువాటన్నిటిలో ఇది బహు దుఃఖ కరము, మరియు నరుల హృదయము చెడుతనముతో నిండియున్నది, వారు బ్రదుకుకాలమంతయు వారి హృదయమందు వెఱ్ఱితనముండును, తరువాత వారు మృతుల యొద్దకు పోవుదురు ఇదియును దుఃఖకరము.
4 బ్రదికి యుండువారితో కలిసి మెలిసియున్నవారికి ఆశ కలదు; చచ్చిన సింహముకంటె బ్రదికియున్న కుక్క మేలు గదా.
5 బ్రదికి యుండువారు తాము చత్తురని ఎరుగుదురు. అయితే చచ్చినవారు ఏమియు ఎరుగరు; వారిపేరు మరువబడి యున్నది, వారికిక ఏ లాభమును కలుగదు.

ప్రసంగి 9:2-5

ఐశ్వర్యము మరియు ప్రేమను అన్వేషించుటను గూర్చిన పద్యములు – వీటిని సాధారణంగా మనము అపవిత్రమైనవిగా చూస్తాము – పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిలులో ఎందుకు వ్రాయబడ్డాయి? పవిత్ర గ్రంథములు సన్యాసులుగా జీవించుటను గూర్చి, ధర్మమును గూర్చి, మరియు నైతిక విలువలను గూర్చి మాట్లాడాలని మనము ఆశిస్తాము. మరియు బైబిలులోని సొలొమోను మరణమును గూర్చి అంతిమగమ్యముగాను మరియు నిరాశాజనకముగాను ఎందుకు వ్రాశాడు?

సొలొమోను అనుసరించిన మార్గము, ఇది లోకములో ఎక్కువ మంది అనుసరించు మార్గము, స్వయం కొరకు జీవించు, మరియు తన సుఖము మరియు సంతోషము కొరకు తనకు నచ్చిన విధానములను అనుసరించు మార్గమైయున్నది. కాని సొలొమోను అనుభవించిన అంతము అంత మంచిది కాదు – సంతృప్తి తాత్కాలికమైనది మరియు వంచనయైయున్నది. అతని పద్యములు బైబిలులో ఒక పెద్ద హెచ్చరికగా ఉన్నాయి – “అక్కడకి వెళ్లవద్దు – అది మిమ్మును నిరుత్సాహపరుస్తుంది!” ఇంచుమించు మనమంతా సొలొమోను అనుసరించిన మార్గములో వెళ్లుటకు ప్రయత్నిస్తాము కాబట్టి, అతని మాటలు వింటే మనము జ్ఞానవంతులమవుతాము.

సువార్తసొలొమోను పద్యములకు జవాబిచ్చుట

బైబిలులో ప్రస్తావించబడిన వారందరిలో యేసు క్రీస్తు (యేసు సత్సంగ్) అత్యంత సుపరిచితమైన వ్యక్తి. ఆయన కూడా జీవితమును గూర్చి వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఆయన ఇలా సెలవిచ్చాడు

“… జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితిని”

యోహాను 10:10

 

28 ప్రయాసపడి భారము మోసికొనుచున్న సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; నేను మీకు విశ్రాంతి కలుగ జేతును.
29 నేను సాత్వికుడను దీనమనస్సు గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చు కొనుడి; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును.
30 ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలిక గాను ఉన్నవి.     

మత్తయి 11:28-30

యేసు ఇలా చెప్పినప్పుడు సొలొమోను తన పద్యములలో వ్రాసిన వ్యర్థతకు మరియు నిరాశకు జవాబిచ్చాడు. సొలొమోను అనుసరించిన మరణ-మార్గమునకు ఇది జవాబు కావచ్చు. ఎందుకంటే, సువార్తకు అర్థము ‘శుభవార్త’ కదా. సువార్త నిజముగా శుభవార్త అయ్యున్నదా? దీనికి జవాబును తెలుసుకొనుటకు మనకు సువార్తను గూర్చి కొంత అవగాహన కావాలి. మరియు సువార్తలో చెప్పబడిన విషయములను మనము పరీక్షించాలి – అవివేకముగా విమర్శించుటకు బదులుగా, సువార్తను గూర్చి క్షుణ్ణంగా ఆలోచనచేయాలి.

నేను నా గాధలో వివరించినట్లు, నేను కూడా ఇదే మార్గమును అనుసరించాను. మీరు కూడా వీటిని పరీక్షించుటను ఆరంభించుటకు ఈ వెబ్సైటులోని వ్యాసములు రూపొందించబడినవి. యేసు నరావతారి అగుటను గూర్చి చదువుతూ ఆరంభిస్తే బాగుంటుంది.

పది ఆజ్ఞలు: కలియుగములో కరోనా వైరస్ పరీక్ష వంటిది

మనము కలియుగములో జీవిస్తున్నామని సహజంగా అందరు ఒప్పుకుంటారు. ఇది నాలుగు యుగములలో చివరిది. మిగిలిన మూడు యుగములు సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము. ఈ నాలుగు యుగములలో సామాన్యముగా ఏమి కనిపిస్తుంది అంటే, మొదటి యుగమైన సత్యయుగము మొదలుకొని, మనము ప్రస్తుతము నివసించుచున్న కలియుగము వరకు నైతిక మరియు సామాజిక పతనము క్రమక్రమముగా జరుగుతు వస్తుంది.

మహాభారతములోని మార్కండేయుడు కలియుగములో మానవ స్వభావమును ఈ విధంగా వర్ణించాడు:

కోపము, ఉగ్రత మరియు అజ్ఞానము పెరుగుతాయి

ధర్మము, సత్యము, పరిశుభ్రత, సహనము, కరుణ, భౌతిక శక్తి మరియు జ్ఞాపకము దినదినము కృశించిపోతాయి.

ఎలాంటి కారణము లేకుండా ప్రజలు హత్యచేయు ఆలోచనలను తలపెడతారు మరియు దానిలోని తప్పును గ్రహింపరు.

వ్యామోహమును సామాజికముగా అంగీకరిస్తారు మరియు లైంగిక సంభోగమును జీవితము యొక్క ముఖ్యమైన అవసరతగా పరిగణిస్తారు.

పాపము బహుగా పెరిగిపోతుంది, కాని మంచితనము అంచెలంచెలుగా అంతరించిపోతుంది.

ప్రజలు మత్తును కలిగించు పానీయములకు మరియు మాదకద్రవ్యాలకు బానిసలవుతారు.

గురువులను గౌరవించుట మానివేస్తారు మరియు వారి శిష్యులు వారిని గాయపరుస్తారు. వారి బోధలను హేళన చేస్తారు, మరియు కామమును అనుసరించువారు మానవుల యొక్క మనస్సులపై పట్టును సంపాదిస్తారు.

భగవంతులమని లేక దేవుళ్లు ఇచ్చిన వరములమని మానవులంతా తమను గూర్చి తాము ప్రకటించుకుంటారు మరియు బోధించుటకు బదులుగా దానిని వ్యాపారముగా మార్చివేస్తారు.

ప్రజలు వివాహములు చేసుకొనుట మాని కేవలం కామ వాంఛలను తీర్చుకొనుటకు సహజీవనం చేస్తారు.

మోషే మరియు పది ఆజ్ఞలు

మన ప్రస్తుత యుగమును హెబ్రీ వేదములు కూడా ఇంచుమించు ఇదే విధంగా వర్ణిస్తాయి. పాపము చేయుటకు మానవులు వాంఛను కలిగియున్నందున, వారు పస్కా ద్వారా ఐగుప్తు నుండి తప్పించుకొని వచ్చిన తరువాత కొంత కాలమునకు దేవుడు మోషే ద్వారా పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చాడు. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తులో నుండి బయటకు నడిపించుట మాత్రమే మోషే యొక్క లక్ష్యము కాదుగాని, వారిని ఒక నూతన జీవన విధానములోనికి నడిపించుట కూడా అతని లక్ష్యమైయుండెను. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించిన పస్కా దినమునకు యాబై రోజులు తరువాత, మోషే వారిని సీనాయి పర్వతము (హోరేబు పర్వతము) యొద్దకు నడిపించాడు, అక్కడ వారు దేవుని ధర్మశాస్త్రమును పొందుకున్నారు. కలియుగములోని సమస్యలను వెలికితీయుటకు ఈ ధర్మశాస్త్రము కలియుగములో ఇవ్వబడినది.

మోషే పొందుకున్న ఆజ్ఞలు ఏవి? ధర్మశాస్త్రమంతా చాలా పెద్దదైనప్పటికీ, మోషే మొదటిగా రాతి పలకల మీద వ్రాయబడియున్న కొన్ని నైతిక ఆజ్ఞలను దేవుని నుండి పొందుకున్నాడు, వీటిని పది ఆజ్ఞలు(లేక డెకలోగ్) అని పిలుస్తారు. ఈ పది ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రము అంతటి యొక్క సారాంశముగా ఉన్నాయి – సూక్ష్మ వివరములను తెలుపుటకు ముందు ఇవ్వబడిన నైతిక విలువలు – మరియు ఇవి కలియుగములో ఉన్న భ్రష్టత్వముల నుండి పశ్చాత్తాపపడునట్లు మనలను ప్రోత్సహించుటకు దేవుడిచ్చిన క్రియాశీల శక్తిగా ఉన్నాయి.

పది ఆజ్ఞలు

దేవుడు రాతి పలకల మీద వ్రాసిన, తరువాత మోషే హెబ్రీ వేదములలో నమోదు చేసిన పది ఆజ్ఞల పట్టిక ఈ క్రింద ఇవ్వబడినది.

వుడు ఈ ఆజ్ఞలన్నియు వివరించి చెప్పెను.
2 నీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే; నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుప్తుదేశములోనుండి నిన్ను వెలుపలికి రప్పిం చితిని;
3 నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు.
4 పైన ఆకాశమందేగాని క్రింది భూమియందేగాని భూమిక్రింద నీళ్లయందేగాని యుండు దేని రూపము నయినను విగ్రహమునయినను నీవు చేసికొనకూడదు; వాటికి సాగిలపడకూడదు వాటిని పూజింపకూడదు.
5 ఏలయనగా నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేను రోషముగల దేవుడను; నన్ను ద్వేషించువారి విషయములో మూడు నాలుగు తరముల వరకు, తండ్రుల దోషమును కుమారులమీదికి రప్పించుచు
6 నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలు గైకొనువారిని వెయ్యితరములవరకు కరుణించు వాడనై యున్నాను.
7 నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపకూడదు; యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా నుచ్చరింపువానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు.
8 విశ్రాంతిదినమును పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపక ముంచుకొనుము.
9 ఆరు దినములు నీవు కష్ట పడి నీ పని అంతయు చేయవలెను
10 ఏడవ దినము నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంతిదినము. దానిలో నీవైనను నీ కుమారుడైనను నీ కుమార్తెయైనను నీ దాసుడైనను నీ దాసియైనను నీ పశువైనను నీ యిండ్లలో నున్న పరదేశి యైనను ఏపనియు చేయ కూడదు.
11 ఆరు దినములలో యెహోవా ఆకాశమును భూమియు సముద్రమును వాటిలోని సమస్తమును సృజించి, యేడవ దినమున విశ్ర మించెను; అందుచేత యెహోవా విశ్రాంతిదినమును ఆశీర్వదించి దాని పరిశుద్ధపరచెను.
12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకనుగ్రహించు దేశములో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగునట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము.
13 నరహత్య చేయకూడదు.
14 వ్యభిచరింపకూడదు.
15 దొంగిలకూడదు.
16 నీ పొరుగువానిమీద అబద్ధసాక్ష్యము పలుకకూడదు.
17 నీ పొరుగువాని యిల్లు ఆశింపకూడదు.నీ పొరుగువాని భార్యనైనను అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని యెద్దునైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింప కూడదు అని చెప్పె

ను. నిర్గమకాండము 20:1-17

పది ఆజ్ఞల యొక్క ప్రమాణము

ఇవి ఆజ్ఞలని నేడు మనము కొన్నిసార్లు మరచిపోతుంటాము. ఇవి సలహాలు కావు. ఇవి ప్రతిపాదనలు కూడా కావు. అయితే ఈ ఆజ్ఞలను మనము ఎంత వరకు పాటించాలి? పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడుటకు ముందు ఈ క్రింది మాటలు వ్రాయబడ్డాయి

  3 మోషే దేవునియొద్దకు ఎక్కి పోవగా యెహోవా ఆ పర్వతము నుండి అతని పిలిచినీవు యాకోబు కుటుంబికులతో ముచ్చటించి ఇశ్రాయేలీయులకు తెలుపవలసిన దేమనగా
4 నేను ఐగుప్తీయులకు ఏమి చేసితినో, మిమ్మును గద్ద రెక్కలమీద మోసి నా యొద్దకు మిమ్ము నెట్లు చేర్చు కొంటినో మీరు చూచితిరి.
5 కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన ననుసరించి నడిచినయెడల మీరు సమస్తదేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద్య మగు దురు.

నిర్గమకాండము 19:3,5

పది ఆజ్ఞల తరువాత ఈ మాటలు వ్రాయబడ్డాయి

  7 అతడు నిబంధన గ్రంథమును తీసికొని ప్రజలకు వినిపింపగా వారుయెహోవా చెప్పినవన్నియు చేయుచు విధేయులమై యుందుమనిరి.

నిర్గమకాండము 24:7

కొన్నిసార్లు స్కూల్ పరీక్షలలో, అధ్యాపకుడు కొన్ని ప్రశ్నలను ఇచ్చి (ఉదాహరణకు ఇరవై) వాటిలో కొన్నిటికి మాత్రమే జవాబులు వ్రాయమని చెబుతాడు. ఉదాహరణకు, ఇరవై ప్రశ్నలలో ఒక పదిహేను ప్రశ్నలను ఎంపిక చేసుకొని మనము జవాబివ్వవచ్చు. ప్రతి విద్యార్థి కూడా అతనికి/ఆమెకు సులువుగా ఉన్న పదిహేను ప్రశ్నలను ఎన్నుకొని వాటికి జవాబివ్వవచ్చు. ఈ విధంగా అధ్యాపకుడు పరీక్షను కొంత వరకు సులభతరం చేస్తాడు.

చాలా మంది పది ఆజ్ఞలను గూర్చి కూడా ఈ విధంగానే ఆలోచిస్తారు. దేవుడు పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చిన తరువాత “వీటిలో మీకు నచ్చిన ఆరింటిని పాటించండి” అని చెప్పినట్లు వారు ఆలోచిస్తారు. దేవుడు మన ‘చెడు క్రియలను’ మరియు ‘సత్క్రియలను’ సమతుల్యం చేస్తున్నాడని మనమనుకుంటాము కాబట్టి ఇలా ఆలోచన చేస్తాము. మనము చేయు మంచి పనులు మనలోని చెడ్డ క్రియలను కొట్టివేయగలిగితే దేవుని కనికరమును పొందుటకు ఇది సరిపోతుంది అని మనము ఆశించవచ్చు. 

అయితే, అవి ఈ విధంగా ఇవ్వబడలేదని పది ఆజ్ఞలను నిజాయితీగా చదివినప్పుడు అర్థమవుతుంది. ప్రజలు అన్ని ఆజ్ఞలను అన్ని వేళల పాటించాలి మరియు వీటికి విధేయులవ్వాలి. వీటిని పాటించుటలో ఎదురయ్యే కష్టముల కారణంగానే అనేకమంది పది ఆజ్ఞలను తిరస్కరిస్తారు. అయితే అవి కలియుగములో జరుగు క్రియలను అధిగమించుటకు కలియుగములో ఇవ్వబడినవి.

పది ఆజ్ఞలు మరియు కరోనా వైరస్ పరీక్ష

2020లో లోకమును అతలాకుతలం చేస్తున్న కరోనా వైరస్ మహమ్మారితో పోల్చుట ద్వారా కలియుగములో ఇవ్వబడిన కఠినమైన పది ఆజ్ఞల యొక్క ఉద్దేశ్యమును మనము అర్థము చేసుకోవచ్చు. COVID-19 అనునది కరోనా వైరస్ – మన కంటికి కనిపించని ఒక చాలా సూక్ష్మమైన వైరస్ – ద్వారా కలుగు జ్వరం, దగ్గు మరియు శ్వాస తీసుకొనుటకు కష్టమగుట వంటి లక్షణములను కలిగిన వ్యాధి. 

ఒక వ్యక్తికి జ్వరము, దగ్గు వచ్చాయని ఊహించండి. అసలు సమస్య ఏమిటని ఆ వ్యక్తి ఆలోచిస్తుంటాడు. అతనికి/ఆమెకు ఒక సామన్య జ్వరము వచ్చిందా లేక కరోనా వైరస్ వచ్చిందా? కరోనా వైరస్ అయితే అది చాలా తీవ్రమైన సమస్య – ప్రాణము కూడా పోవచ్చు. కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి మరియు ఎవరికైనా అది సోకవచ్చు కాబట్టి అది కరోనా వైరస్ అయ్యుండవచ్చు. వారి జీవితములో కరోనా ఉన్నాదో లేదో నిర్థారించుటకు వారికి ఒక విశేషమైన పరీక్ష చేయబడుతుంది. కరోనా వైరస్ పరీక్ష వారి వ్యాధిని నయం చేయదుగాని, వారిలో COVID-19కు కారణమైయ్యే కరోనా వైరస్ ఉన్నదో లేదో, లేక అది కేవలం ఒక సామన్య జ్వరమో నిర్థారించి చెబుతుంది.

పది ఆజ్ఞల విషయములో కూడా ఇదే వాస్తవమైయున్నది. 2020లో కరోనా వైరస్ వ్యాపించుచున్న విధముగానే కలియుగములో నైతిక భ్రష్టత్వము కూడా వ్యాపించుచున్నది. నైతిక భ్రష్టత్వము వ్యాపించుచున్న ఈ యుగములో మనము నీతిమంతులముగా ఉన్నామో లేక మనము కూడా పాపమను మరక కలిగినవారిగా ఉన్నామో తెలుసుకోవాలని ఆశిస్తాము. మనము పాపము నుండి మరియు దాని వలన కలుగు కర్మా నుండి స్వతంత్రులముగా ఉన్నామా లేక ఇంకా పాపమును పట్టుకునే ఉన్నామా అని మన జీవితములను పరీక్షించుకొనుటకు పది ఆజ్ఞలు ఇవ్వబడినవి. పది ఆజ్ఞలు కరోనా వైరస్ పరీక్ష వలె పని చేస్తాయి – దీని ద్వారా మీకు వ్యాధి (పాపము) ఉన్నదో లేదో మీరు తెలుసుకోగలరు.

ఇతరులతో, మనతో మనము మరియు దేవునితో మనము ఎలా వ్యవహరించాలని దేవుడు కోరతాడో ఆ గురి నుండి ‘తప్పిపోవుటనే’ పాపము అంటారు. అయితే మన సమస్యను గుర్తించుటకు బదులుగా మనలను మనము ఇతరులతో పోల్చుకొంటుంటాము (సరికాని ప్రమాణములతో కొలుచుకుంటాము), మతపరమైన పుణ్యమును పొందుకొనుటకు ప్రయత్నిస్తాము, లేక అన్నిటిని విడచి మన ఇష్టానికి జీవిస్తుంటాము. కాబట్టి దేవుడు పది ఆజ్ఞలను ఈ క్రింది ఉద్దేశముతో ఇచ్చాడు:

  20 ఏలయనగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలమూలముగా ఏ మనుష్యుడును ఆయన దృష్టికి నీతిమంతుడని తీర్చబడడు; ధర్మశాస్త్రమువలన పాపమనగా ఎట్టిదో తెలియబడుచున్నది.

రోమీయులకు 3:20

పది ఆజ్ఞల యొక్క ప్రమాణము వెలుగులో మన జీవితములను మనము పరీక్షించుకుంటే, అది అంతరంగ సమస్యను తెలుపు కరోనా వైరస్ పరీక్షను చేయించుకొనుటను పోలియుంటుంది. పది ఆజ్ఞలు మన సమస్యకు “పరిష్కారం” ఇవ్వవుగాని, దేవుడు ఇచ్చిన పరిష్కారమును స్వీకరించుటకు మనలోని సమస్యను స్పష్టముగా బయలుపరుస్తుంది. మనలను మనము మోసము చేసుకొనుటకు బదులుగా, మనలను మనము సరిగా విశ్లేషించుకొనుటకు ధర్మశాస్త్రము సహాయపడుతుంది.

పశ్చాత్తాపములో దేవుని బహుమానము ఇవ్వబడింది

యేసు క్రీస్తు – యేసు సత్సంగ్ – యొక్క మరణము మరియు పునరుత్థానము ద్వారా పాప క్షమాపణ అను బహుమానమును ఇచ్చుట ద్వారా దేవుడు దీనికి పరిష్కారమునిచ్చాడు. యేసు చేసిన కార్యము మీద నమ్మకము లేక విశ్వాసము ఉంటే జీవితమను బహుమానము మనకు ఇవ్వబడుతుంది.

  16 ధర్మశాస్త్ర సంబంధ క్రియలమూలమున ఏ శరీరియు నీతిమంతుడని తీర్చబడడు గదా.

గలతీయులకు 2:16

శ్రీ అబ్రాహాము దేవుని ఎదుట నీతిమంతునిగా ఎంచబడినట్లు, మనము కూడా నీతిమంతులుగా తీర్చబడగలము. అయితే అందుకు మనము పశ్చాత్తాపపడాలి. పశ్చాత్తాపమును ప్రజలు చాలాసార్లు అపార్థం చేసుకుంటారు, కాని పశ్చాత్తాపము అంటే “మన మనస్సులను మార్చుకొనుట.” అనగా మన పాపములను విడిచి దేవుని వైపు మరియు ఆయన ఇచ్చు బహుమానము వైపుకు తిరుగుట. వేద పుస్తకము (బైబిలు) వివరించుచున్నట్లు:

  19 ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతికాలములు వచ్చునట్లును

అపొస్తలుల కార్యములు 3:19

మనము మారుమనస్సుపొంది దేవుని వైపు తిరిగితే, మన పాపములు మనకు విరోధముగా లెక్కించబడవు మరియు మనము జీవమును పొందుతాము. దేవుడు, తన మహా కరుణతో, కలియుగములో పాపమునకు పరీక్షను మరియు వాక్సిన్ ను కూడా మనకు ఇచ్చాడు.

బలి కొరకైన సార్వత్రిక ఆవశ్యకత

ప్రజలు ఊహలలోను పాపములోను నివసిస్తారని తరాల తరబడి సాధువులు ఋషీమునులు ఎరిగియున్నారు. దీని వలన వారికి “శుద్ధీకరణ” అవసరత ఉన్నదని అన్ని మతములు, తరములు మరియు విద్యా స్థాయిలలో ఉన్న ప్రజలు గ్రహించటం జరిగింది. ఇందు నిమిత్తమే అనేక మంది కుంభమేళ పండుగలో పాలుపంచుకొని పూజ చేయుటకు ముందు ప్రార్థ స్నాన (లేక ప్రతస్నాన) మంత్రమును చదువుతారు (“నేను పాపిని, నను పాపము ద్వారా జన్మించినవాడిని. నేను పాపములో జన్మించాను. నా ఆత్మ పాపపు ఆధీనంలో ఉంది. నేను పాపులలో ప్రధముడను. అందమైన కన్నులు గల ప్రభువా, నన్ను రక్షించు, బలులు స్వీకరించు ప్రభువా, నన్ను రక్షించు.”) శుద్ధి చేయబడాలనే ఈ అవసరతతో పాటుగా మన పాపముల కొరకు మరియు మన జీవితములలోని చీకటి (తమ) కొరకు “వెల” చెల్లించుటకు బలిని అర్పించు అవసరత ఉన్నదను భావన కూడా ఉంది. అలాగే పూజల అర్పించుటలో, లేక కుంభమేళ మరియు ఇతర పండుగలలో అర్పణలు చెల్లించాలి అనే భావనకు స్పందిస్తూ ప్రజలు సమయము, డబ్బు, మరియు సన్యాసిగా మారుట వంటి బలులు అర్పిస్తారు. ఒక ఆవు నదిని ఈదుచుండగా దాని తోక పట్టుకొని ఈదు ప్రజలను గూర్చి నేను విన్నాను. ఇది ప్రాయశ్చిత్తము పొందుటకు పూజగా లేక బలిగా చేయబడుతుంది.

అత్యంత పురాతనమైన మత గ్రంథములు ఉనికిలో ఉన్న సమయము నుండే బలి అర్పించవలసిన ఈ అవసరత ఉనికిలో ఉండినది. బలి అర్పించుట చాలా ప్రాముఖ్యము మరియు దానిని అర్పించవలసియున్నది అని మన భావనలు మనకు చెబుతాయని ఈ గ్రంథములు ఉద్ఘాటిస్తాయి. ఉదాహరణకు ఈ క్రింది బోధనలను పరిగణించండి:

కథోపనిషదు (హైందవ గ్రంథము) యొక్క కథానాయకుడైన నచికేత ఇలా అంటాడు:

“దహనబలి స్వర్గమునకు మార్గమని మరియు స్వర్గమునకు నడిపిస్తుంది అని నాకు తెలుసు” కథోపనిషదు 1.14

హైందవుల పుస్తకము అంటుంది:

“బలి అర్పించుట ద్వారా మనుష్యుడు స్వర్గం చేరతాడు” శతపత బ్రహ్మణ VIII.6.1.10

“బలి అర్పించుట ద్వారా, మానవులు మాత్రమేగాక దేవుళ్లు కూడా అమరత్వమును పొందగలరు” శతపత బ్రహ్మణ II.2.2.8-14

కాబట్టి బలి అర్పించుట ద్వారా మనము అమరత్వమును మరియు స్వర్గమును (మోక్షం) పొందగలము. అయితే మన పాపములు/తమకు పరిహారం చెల్లించుటకు ఏ విధమైన బలి కావాలి మరియు అది ఎంత పరిమాణములో ఉండాలి? అనేది నేటికి ఎదురయ్యే ప్రశ్న. ఐదు సంవత్సాలు సన్యాసిగా ఉంటే సరిపోతుందా? బీదలకు డబ్బులిచ్చుట సరిపోయే బలియేనా? అయినట్లయితే, ఎంత?

ప్రజాపతి / యెహోవా: బలి అర్పించుటలో సమకూర్చువాడు

ఆదిమ వేదాలలో, సృష్టియావత్తు యొక్క నిర్మాణకర్తయైన ప్రభువును – విశ్వమును చేసి దానిని నియంత్రించువాడు – ప్రజాపతి అని పిలచేవారు. ప్రజాపతి ద్వారా సమస్తమును ఉనికిలోనికి వచ్చింది.

వేద పుస్తకము (బైబిలు) యొక్క ఆదిమ హెబ్రీ గ్రంథములను తోరా అని పిలుస్తారు. తోరా సుమారుగా క్రీ.పూ. 1500లో ఇంచుమించు రిగ్ వేదము వ్రాయబడిన కాలములోనే వ్రాయబడింది. సర్వ సృష్టికి సృష్టికర్తయైన ఒక సజీవుడైన దేవుడు ఉన్నాడని ప్రకటిస్తూ తోరా ఆరంభమవుతుంది. వాస్తవిక హెబ్రీ భాషలో ఈ దేవుని ఎలోహిమ్ లేక యాహ్వె అని పిలిచేవారు మరియు ఈ రెండు పదములు హెబ్రీ గ్రంథములలో మార్చి మార్చి ఉపయోగించబడ్డాయి. కాబట్టి, రిగ్ వేదములోని ప్రజాపతి వలె, తోరాలోని యాహ్వె (యెహోవా)లేక ఎలోహిమ్ సమస్త సృష్టికి ప్రభువుగా ఉన్నాడు.

తోరా యొక్క ఆరంభములో, అబ్రాహాము అను ఋషితో జరిగిన సంభాషణలో యెహోవా తనను తాను “సమకూర్చు” దేవునిగా బయలుపరచుకున్నాడు. సమకూర్చు యెహోవా (హెబ్రీ భాషలో యెహోవా యీరే) మరియు రిగ్ వేదములోని “సృష్టములను కాపాడు లేక భద్రపరచు” ప్రజాపతి మధ్య అనేక పోలికలను నేను గమనించాను.

యెహోవా ఏ విధముగా సమకూర్చుతాడు? ప్రజలకున్న బలులు అర్పించవలసిన అవసరతను గూర్చి మనము ఇంతకు ముందే చూశాము, కాని మనము అర్పించు బలులు సరిపోతాయి అనే నిశ్చయత మాత్రం మనకు కలుగలేదు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, మనకు ఉన్న ఈ అవసరతను తీర్చుటకు ప్రజాపతి ఏ విధముగా సమకూర్చుతాడో తండ్యమహ బ్రహ్మణ ప్రకటిస్తుంది. అక్కడ ఇలా వ్రాయబడియున్నది:

“స్వయం-బలి అర్పించిన ప్రజాపతి (సర్వసృష్టికి ప్రభువు) దేవతల కొరకు తనను తాను అర్పించుకొనెను” తండ్యమహ బ్రహ్మణ 7వ అధ్యాయము 2వ ఖండము.

[సంస్కృతములో, “ప్రజపతిర్దేవబ్యం ఆత్మనం యజ్ఞం కృత్వ ప్రయచ్చత్”].

ఇక్కడ ప్రజాపతి ఏక వచనములో ఉన్నది. తోరాలో ఒకే ఒక్క యెహోవా ఉన్నట్లే ఇక్కడ ఒకే ప్రజాపతి ఉన్నాడు. తరువాత పురాణ సాహిత్యాలలో (క్రీ.శ. 500-1000 మధ్య కాలములో వ్రాయబడినవి) అనేక మంది ప్రజాపతులు గుర్తించబడ్డారు. అయితే పైన ఇవ్వబడిన ఆదిమ గ్రంథములో ప్రజాపతి ఏక వచనముగా ఉన్నది. మరియు ప్రజాపతి తననుతాను అర్పించుకుంటాడని లేక ఆయన ఇతరుల కొరకు అర్పింపబడు బలి అని ఈ కథనములో మనము చూడవచ్చు: రిగ్ వేదము దీనిని ఈ విధముగా నిర్థారిస్తుంది.

“ప్రజాపతియే నిజమైన బలి” [సంస్కృతం: ‘ప్రజాపతిర్ యజ్ఞః’]

సతపత బ్రహ్మణలోని ఈ క్రింది మాటలను అనువదించుట ద్వారా సంస్కృతం పండితుడైన హెచ్. అగుయిలర్ ఈ విధముగా వ్యాఖ్యానిస్తాడు:

“అవును, బలి అర్పించబడిన (వధ) మరొకటి లేదు, కేవలం ప్రజాపతి మాత్రమే బలి అయ్యాడు, మరియు దేవుళ్లు ఆయనను బలిగా అర్పించారు. దీనిని గూర్చి ఋషి ఈ విధముగా చెప్పాడు: ‘బల్యర్పణ సహాయముతో దేవుళ్లు బలిని అర్పించారు – బల్యర్పణ యొక్క సహాయముతో వారు ఆయనను (ప్రజాపతిని) అర్పించారు కాబట్టి – ఇవి మొదటి నియమాలు, ఎందుకంటే ఈ నియమములు మొదట స్థాపించబడ్డాయి”  హెచ్. అగుయిలర్, ది సాక్రిఫైస్ ఇన్ ది రిగ్ వేద

యెహోవ లేక ప్రజాపతి మన అవసరతను గుర్తించి మన కొరకు స్వయం-బలిని అర్పించాడని ఆరంభ దినముల నుండే వేదాలు ప్రకటించుచున్నాయి. రిగ్ వేదములోని పురుష-ప్రజాపతి పురుషసూక్తను బలి అర్పించిన అంశము మీద తరువాత వ్యాసములలో దృష్టి పెట్టునప్పుడు ఆయన దీనిని ఎలా చేశాడో చూద్దాము. శ్వేతస్వతరోపనిషదు ఇలా చెబుతుంది,

‘నిత్య జీవమును పొందుటకు వేరొక మార్గము లేదు’ (సంస్కృతం: నాన్యఃపంథ విద్యతే – అయనయ) శ్వేతస్వతరోపనిషదు 3:8

మీకు నిత్య జీవము మీద ఆసక్తి ఉంటే, మీకు మోక్షము లేక జ్ఞానోదయము కావాలని ఆశిస్తే, ప్రజాపతి (యెహోవా) ఎందుకు మరియు ఎలా మన కొరకు స్వయం-బలిని అర్పించాడో తెలుసుకొను ప్రయాణములో మీరు పాలుపంచుకొనుట ఉత్తమమైన విషయము, తద్వారా మనము స్వర్గమును పొందవచ్చు. వేదాలు మనలను ముసుగులో ఉంచవు. రిగ్ వేదములోని పురుషసూక్త ప్రజాపతి నరవతారమును దాల్చుటను గూర్చి మన కొరకు ఆయన చేసిన త్యాగమును గూర్చి మాట్లాడుతుంది. యేసు సత్సంగ్ ను (నజరేయుడైన యేసును) మరియు మనకు మోక్షమును లేక ముక్తిని (అమరత్వము) ప్రసాదించుటకు ఆయన చేసిన స్వయం బలిని గూర్చి బైబిలు (వేద పుస్తకము) వివరించు విధముగా పురషను గూర్చి వివరించు పురుషసూక్తను ఇక్కడ మనము పరిచయం చేద్దాము. ఇక్కడ యేసు యొక్క బలిని మరియు ఆయన మనకిచ్చిన బహుమానమును ప్రత్యక్షంగా చూద్దాము.

ప్రభువైన యేసు బలియాగం నుండి శుద్ధి వరాన్ని పొందడం ఎలా?

మనుష్యులందరి కోసం తనను తాను బలిగా అర్పించుకోడానికి ప్రభువైన యేసు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఈ సందేశం పురాతన రుగ్.వేదాల సంకీర్తనలలో ముందు ఛాయగా కనిపించింది, ఆదిమ హెబ్రీ వేదాల పండుగలు, వాగ్దానాలలో కూడా సూచించబడింది. ప్రార్థ స్నాన (ప్రతాసన) మంత్రం ప్రార్థనను మనం వల్లె వేసిన ప్రతీ సారి మనం అడిగే ప్రశ్నకు ప్రభువైన యేసే సమాధానం. ఇది ఎలా సాధ్యం? మనలనందరినీ ప్రభావితం చేసే కర్మ నియమాన్ని బైబిలు (వేదం పుస్తకం) ప్రకటిస్తుంది.

పాపమునకు వచ్చు జీతం మరణం….. (రోమా 6:23)

ఈ కర్మ నియమాన్ని ఒక ఉదాహరణ ద్వారా ఈ క్రింద చూపించాను. “మరణం” అంటే ఎడబాటు. మన ఆత్మ మన శరీరంలో నుండి ఎడబాటు అయినప్పుడు మనం భౌతికంగా చనిపోతాం. అదే విధంగా దేవుని నుండి మనం ఆత్మీయగా ఎడబాటు చెందుతాం. ఇది సత్యం, ఎందుకంటే దేవుడు పరిశుద్ధుడు (పాప రహితుడు).

రెండు శిఖరాల మధ్య అగాధం వలనే మనం దేవుని నుండి ఎడబాటు అయ్యాం

మనం ఒక శిఖరం మీద ఉన్నవారిలా మన గురించి మనం చూడవచ్చు. దేవుడు మరొక శిఖరం మీద ఉన్నట్టు చూడవచ్చు. అంతం లేని పాప అగాధం చేత మనం దేవునినుండి వేరై యున్నాం.

ఈ ఎడబాటు దోషారోపణనూ, భయాన్ని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి మనం సహజంగా చెయ్యడానికి ప్రయత్నించేదేమిటంటే మన వైపునుండి (మరణం) దేవుని వైపుకు వారధిని నిర్మించాలనుకొంటాం. మనం బలులు అర్పిస్తాం. పూజలు చేస్తాం, సన్యాసితను అభ్యసిస్తాం, పండుగలు ఆచరిస్తాం, దేవాలయాలకు వెళ్తాం, అనేక ప్రార్థనలు చేస్తాం, మన పాపాల్ని తగ్గిస్తాం లేక మానివేయడానికే ప్రయత్నిస్తాం. యోగ్యతను సంపాదించడానికి ఈ చర్యల జాబితా మనలో కొంతమందికి చాలా దీర్ఘంగా ఉండవచ్చు. సమస్య ఏమిటంటే, మన ప్రయత్నాలూ, యోగ్యతలూ, బలులూ, సన్యాసిత అభ్యాసాలూ చెడు లేనివిగా ఉన్నప్పటికీ అవి చాలవు, ఎందుకంటే మన పాపాలకు అవసరమైన (జీతం) వెల మరణం. తరువాత పటంలో ఇది ఉదహరించబడింది.

మతపర యోగ్యతలు – అవి మంచివైనప్పటికీ – దేవునికీ మనకూ మధ్య ఉన్న ఎడబాటును పూడ్చలేవు

దేవుని నుండి మనల్ని వేరు చేసే ఎడబాటును దాటడానికి మన మతపర ప్రయత్నాల ద్వారా ఒక ‘వారధిని’ నిర్మించదానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఇది చెడ్డది కాకపోయినా ఇది మనం సమస్యను పరిష్కరించదు. ఎందుకంటే ఆవలి వైపుకు సంపూర్తిగా వెళ్ళడంలో సఫలం కాదు. మన ప్రయత్నాలు చాలవు. శాఖాహారాలను తినడం ద్వారా క్యాన్సరు వ్యాధిని (మరణాన్ని కలిగిస్తుంది) బాగు చెయ్యడంలా ఉంటుంది. శాఖాహారాలను తినడం చాలా మంచిది – అయితే అది క్యాన్సర్ ను బాగు చెయ్యదు. దానికోసం పూర్తిగా భిన్నమైన చికిత్స అవసరం. ఈ ప్రయత్నాలను మతపర అర్హత ‘వంతెన’ తో ఉదహరించవచ్చు. అఘాధంలో కేవలం కొంత భాగం వరకు మాత్రమే ఇది వెళ్తుంది – దేవుని నుండి ఇంకా ఎడబాటులోనే ఉంచుతాయి.

కర్మనియమం చెడు వార్త – ఇది చాలా చెడు వార్త, దానిని వినడానికి కూడా ఇష్టపదం, ఈ నియమానం నెరవేరుతుందని ఆశతో – మన పరిస్థితి గురుత్వం మన ఆత్మల్లో క్షీణించి పోయేంతవరకూ మన జీవితాలను కార్యకలాపాలతోనూ, విషయాలతోనూ మన జీవితాలను నింపాలని మనం తరచుగా ప్రయత్నిస్తుంటాం. అయితే ఈ కర్మనియమంతోనే ఆగిపోలేదు.

పాపమునకు జీతం మరణం అయితే ……. (రోమా 6:23)

నియమం దిశ ఇప్పుడు మరొక దిశలోనికి – మంచి వార్త – సువార్త వైపుకు వెళ్ళబోతుందని ‘అయితే’ అనే చిన్న పదం చూపిస్తుంది. ఇది మోక్షానికీ, జ్ఞానోదయానికీ మార్చబడిన కర్మ నియమం. కాబట్టి మోక్షం శుభవార్త ఏమిటి?

ఏలయనగా పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం, అయితే దేవును కృపావరము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు నిత్యజీవం. (రోమా 6:23)

దేవునికీ మనకూ ఉన్న ఈ ఎడబాటును పూడ్చివేయడానికి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు బలియాగం చాలినది అనునదే మంచి వార్త. ఇది మనకు తెలుసు ఎందుకంటే యేసు మరణించి తరువాత మూడు రోజులకు ఆయన శరీరంతో తిరిగి లేచాడు, సజీవుడుగా శరీర పునరుత్థానంలో తిరిగి వచ్చాడు.  ఈ నాడు అనేకమంది ప్రజలు ప్రభువైన యేసు పునరుత్థానాన్ని విశ్వసించడాన్ని నిరాకరించడానికి ఎంపిక చేసుకోవడాన్ని ఒక బలమైన అభియోగంగా చేసినప్పటికీ ఆయన సజీవుడు. ఈ అంశం ఒక విశ్వవిద్యాలయంలో చేసిన ఉపన్యాసంలో కనిపిస్తుంది. (వీడియో లింక్ ఇక్కడ ఉంది). విశ్వఆత్మ, ప్రధానుడైన ప్రభువైన యేసు పరిపూర్ణ బలిని అర్పించాడు. ఆయన మానవుడు కనుక అగాధం విస్తృతిని పూడ్చడానికీ మానవుని పక్షంగా స్పర్శించగలడు, పరిపూర్ణుడు కనుక దేవుని పక్షాన్ని కూడా స్పర్శించగలడు. నిత్య జీవానికి ఆయన వారధి. ఈ అంశం ఈ క్రింద ఉదహరించబడింది.

దేవునికీ, మానవునికీ విస్తరించిన అగాధానికి ప్రభువైన యేసు వారధి. ఆయన బలి మన పాపాలకు వెల చెల్లించింది

ప్రభువైన యేసు బలి ఏవిధంగా మనకు అనుగ్రహింపబడిందో గమనించండి. ఇది మనకు ఒక బహుమానంగా (వరంగా) అనుగ్రహింపబడింది. బహుమానాలను గురించి ఆలోచించండి. ఇచ్చిన బహుమతి ఎటువంటిదైనా అది నిజంగా బహుమతి అయితే దాని కోసం నీవు ప్రయాస పడని బహుమతి. నీకున్న అర్హతను బట్టి నీవు దానిని పొందలేదు. నీవు దానిని సంపాదించుకొన్నావు అంటే అది బహుమతి కానే కాదు! అదేవిధంగా ప్రభువైన యేసు బలిని నీవు సంపాదించుకోలేవు, దానికి అర్హుడవు కావు. అది నీకు బహుమానంగా అనుగ్రహింపబడింది.  బహుమతి అంటే ఏమిటి? ఇది ‘నిత్యజీవం’  అంటే నీకు మరణాన్ని తెచ్చిన పాపం ఇప్పుడు రద్దు చెయ్యబడింది. దేవునితో సంబంధం కలిగియుండడానికి, నిత్య జీవాన్ని పొందడానికి దాటి వెళ్ళడానికి ప్రభువైన యేసు బలి ఒక వంతెనలా ఉంది-ఇది శాశ్వతంగా ఉంటుంది.  మృతులలో నుండి సజీవుడిగా లేవడం ద్వారా తనను తాను ప్రభువుగా కనపరచుకొన్న ప్రభువైన యేసు ఈ బహుమతిని అనుగ్రహించాడు.

కాబట్టి నీవూ, నేనూ ఈ నిత్యజీవం వంతెనను ఏవిధంగా ‘దాటగలం’? మరల బహుమానాలను గురించి ఆలోచించండి. ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు కష్టపడకుండా నీకు ఒక బహుమానాన్ని ఇచ్చారనుకోండి, ఆ బహుమానం నుండి ఏదైనా ప్రయోజనాన్ని పొందాలంటే నీవు దానిని ‘స్వీకరించాలి.’ ఎప్పుడైనా బహుమతి ఇచ్చినప్పుడు రెండు ప్రత్యామ్యాయాలు ఉంటాయి. బహుమానాన్ని నిరాకరించడం (“వద్దు, కృతజ్ఞతలు”) లేక దానిని స్వీకరించడం (“మీ బహుమానం కోసం వందనాలు, నేను దానిని తీసుకొంటాను”). కాబట్టి ప్రభువైన యేసు అనుగ్రహించే బహుమానాన్ని స్వీకరించాలి. కేవలం ‘నమ్మడం’, ‘అధ్యయనం చెయ్యడం’, ‘అర్థంచేసుకోవడం’ కాదు. దేవుని వైపుకు తిరగి, ఆయన మనకు అనుగ్రహించే బహుమానాన్ని పొందడానికి వంతెన మీద ‘నడవడం’ తరువాత పటంలో ఉదహరించబడింది.

ప్రభువైన యేసు బలి మనలో ప్రతీ ఒక్కరూ ఎంపిక చేసుకొని స్వీకరించవలసిన దేవుని బహుమానం

కనుక ఈ బహుమానాన్ని ఏవిధంగా స్వీకరిస్తాము? బైబిలు ఇలా చెపుతుంది:

“ఎందుకనగా ప్రభువు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయు వాడెవడో వాడు రక్షింపబడును.” (రోమా 10:13) 

ఈ వాగ్దానం ‘అందరి’కోసం అని గమనించండి. ఒక నిర్దిష్ట మతం, జాతి, దేశంలో ఉన్నవారికి కాదు. ఆయన మృతులలో నుండి తిరిగి లేచాడు కనుక ఈనాటికీ సజీవుడిగా ఉన్నాడు. అయన ‘ప్రభువు’ కాబట్టి ఆ నామంలో నీవు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన నీ ప్రార్థన వింటాడు. ఆయన నిత్యజీవం బహుమానాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఆయనతో సంబాషణ చెయ్యడం ద్వారా – నీవు ఆయనకు ప్రార్థన చెయ్యాలి, ఆయనను అడగాలి. ఒకవేళ ఇంతకు ముందు నీవిలా చేసి యుండకపోవచ్చు. ఆయనతో ఈ సంబాషణ, ఈ ప్రార్థన చెయ్యడానికి నీకు సహాయం చెయ్యడానికి ఇక మాదిరి ఇక్కడ ఉంది. ఇది మాంత్రిక సంబంధ మంత్రోచ్చారణ కాదు. శక్తిని ఇచ్చే ప్రత్యేక పదాలు కాదు. ఈ బహుమానం ఇవ్వడానికి ఆయనకు ఉన్న సామర్ధ్యం, ఇష్టత మీద విశ్వాసం. మనం విశ్వసించినప్పుడు ఆయన మన ప్రార్థన వింటాడు. కాబట్టి మీ ప్రభువైన యేసుకు గట్టిగా ప్రార్థన చెయ్యడం లేదా ఆత్మలో మౌనంగా ప్రార్థన చేసి ఆయన బహుమానాన్ని స్వీకరించడంలో ఈ మార్గదర్శిని అనుసరించండి.

ప్రియమైన యేసు, నా పాపాలు నా జీవితంలో ఉండగా నేను దేవుని నుండి దూరం అయ్యానని నేను అర్థం చేసుకొన్నాను. నేను చాలా కష్టపడినప్పటికీ నా నుండి ఏ ప్రయత్నమూ, బలియాగామూ ఈ ఎడబాటును పూడ్చలేకపోయాయి. అయితే పాపాలన్నిటినీ కడిగి పవిత్రపరచడానికి నీ మరణం బలియాగమని నేను అర్థం చేసుకొన్నానునా పాపాలను సహితం.  నీ బలియాగాన్ని సిలువులో అర్పించి, మృతులలో నుండి లేచావని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. నీ బలి యాగం చాలినదని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. నా పాపాలనుండి నన్ను పవిత్రపరచాలని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, శాశ్వత జీవాన్ని కలిగియుండడానికి దేవునితో నన్ను చేర్చండి. పాపానికి బానిసగా ఉండే జీవితం జీవించాలని నేను కోరుకోవడం లేదు. అది నన్ను కర్మ అధికార బంధకంలో పట్టియుంచుతుంది. ప్రభువైన యేసూ నా కోసం ఇదంతా చేస్తున్నందుకు నీకు వందనాలు. నీవే నా ప్రభువుగా నిన్ను అనుసరించడానికి నా జీవితంలో నీవే నన్ను నడిపించుచున్నందుకు నీకు వందనాలు.

దీపావళి, ప్రభువైన యేసు

నేను భారత దేశంలో పని చేస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి దీపావళి అనుభవాన్ని “దగ్గరగా” పొందాను. అక్కడ నేను ఒక నెల పాటు ఉండాల్సి వచ్చింది. నేను ఉన్న మొదటి రోజుల్లో నా చుట్టూ దీపావళి వేడుక జరిగింది. నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నదంతా టపాసులు మాత్రమే – పొగతో గాలి దట్టంగా ఉంది, కళ్ళుకు పలచగా నొప్పి వచ్చింది. నా చుట్టూ జరుగుతున్న ఉత్సాహం అంతటితో దీపావళి గురించి నేను నేర్చుకోవాలని కోరుకున్నాను, దీపావళి అంటే ఏమిటి? దాని అర్థం ఏమిటి? అని నేర్చుకోవాలని కోరుకున్నాను. దానితో ప్రేమలో పడ్డాను.

“దీపాల పండుగ” నన్ను చాలా ఉత్తేజపరచింది. ఎందుకంటే నేను యెషుసత్సంగ్ అనుచరుడను, ఆయనయందు విశ్వాసముంచుతున్నాను. యెషుసత్సంగ్  అంటే ప్రభువైన యేసు అని కూడా పేరు. ఆయన బోధలోని ముఖ్య సందేశం ఆయన వెలుగు మనలోని చీకటిని జయిస్తుంది. కనుక దీపావళి ఎక్కువగా ప్రభువైన యేసులా ఉంది.

మనలో చాలామందిమి మనలో ఉన్న చీకటితో సమస్య ఉందని గుర్తిస్తున్నాం. ఈ కారణంగా అనేక లక్షల మంది కుంభమేలా పండుగలో పాల్గొంటారు (– ఎందుకంటే మనలో పాపాలు ఉన్నాయని మనలో లక్షలాదిమందికి తెలుసు. వాటిని శుద్ధి చేసుకోవాలనీ, మనల్ని మనం పవిత్రపరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనీ తెలుసు. అంతేకాకుండ మనలో పాపం లేక చీకటి ఉందని ప్రముఖంగా పేరుపొందిన పురాతన ప్రార్థన ప్రార్థస్నాన (లేక ప్రతాసన) మంత్రం దీనిని గుర్తించింది.

నేను పాపిని, పాపానికి ఫలితం నేను. పాపంలోనే పుట్టాను. నా ఆత్మ పాపం ఆధీనంలో ఉంది. పాపులలో  మిక్కిలి దుష్టుడను. రమ్యమైన దృష్టి ఉన్న ఓ ప్రభూ, బలియాగానికి ప్రభువా నన్ను రక్షించు.

అయితే మనలో ఉన్న ఈ చీకటి తలంపులన్నీ లేక పాపం అంతా ప్రోత్సాహించడం లేదు. వాస్తవానికి కొన్నిసార్లు మనం దీనిని “చెడువార్త” అని తలస్తుంటాం. ఈ కారణంగా వెలుగు చీకటిని జయిస్తుంది అనే తలంపు మనకు గొప్ప ఆశాభావాన్ని, వేడుకను ఇస్తుంది. అందుచేత కొవ్వొత్తులు, మిఠాయిలు, టపాసులతో పాటు వెలుగు చీకటిని జయిస్తుందనే ఈ ఆశాభావాన్నీ, వెలుగునూ దీపావళి మనకు తెలియచేస్తుంది.

ప్రభువైన యేసు – లోకానికి వెలుగు

ప్రభువైన యేసు ఖచ్చితంగా చేసినది ఇదే. వేద పుస్తకాన్ (లేక బైబిలు)లోని సువార్త ప్రభువైన యేసును ఈ విధంగా వివరిస్తుంది:

(యోహాను 1:1-5) – ఆదియందు వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై యుండెను. 2. ఆయన ఆది యందు దేవునియొద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను. 3. కలిగియున్నదేదియు ఆయన లేకుండ కలుగలేదు. 4. ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగైయుండెను. 5. ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాని గ్రహింపకుండెను.

గమనించండి, ఈ “వాక్కు” దీపావళి వ్యక్తపరచే ఆశాభావం నెరవేర్పు. ఈ “వాక్కు” లోనికి ఈ ఆశాభావం దేవుని నుండి వస్తుంది. తరువాత వచనాలలో ఆ వాక్కు ‘ప్రభువైన యేసు’ అని యోహాను గుర్తిస్తున్నాడు.  సువార్త ఇంకా ఇలా చెపుతుంది:

(యోహాను 1:9-13) నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించుచున్నది. 10. ఆయన లోకములో ఉండెను, లోక మాయన మూలముగా కలిగెను గాని లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు. 11. ఆయన తన స్వకీ యులయొద్దకు వచ్చెను; ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు. 12. తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను. 13. వారు దేవునివలన పుట్టినవారే గాని, రక్తమువలననైనను శరీరేచ్ఛవలననైనను మానుషేచ్ఛవలననైనను పుట్టినవారు కారు.

ప్రభువైన ఈ లోకంలోని “మనుష్యులందరికీ వెలుగు ఇవ్వడానికి” ఏ విధంగా వచ్చాడో ఈ భాగం మనకు వివరిస్తుంది. ఇది కేవలం క్రైస్తవులకే అని కొందరు ఆలోచిస్తారు, అయితే గమనించండి, ‘దేవుని పిల్లలు అవడానికి’ ‘లోకం’లోని ‘ప్రతీఒక్కరికీ’ ఈ ఆహ్వానం ఇవ్వబడిందని చెపుతుంది. ఈ ఆహ్వానం ప్రతిఒక్కరికి ఇవ్వబడింది. కనీసం ఆయనలో ఆసక్తి చూపించినవారందరికీ ఇవ్వబడింది. దీపావళిలా వెలుగు మనుష్యులలో ఉన్న చీకటిని జయిస్తుంది.

అనేక వందలాది సంవత్సరాలకు ముందు ప్రభువైన యేసు జీవితం వాగ్దానం చెయ్యబడింది

ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును గురించిన అసాధారణమైన అంశం – ఆయన మానవ అవతారం ముందుగా సూచించబడింది, అనేక విధాలుగానూ, ఆదిమ మానవ చరిత్ర నుండి అనేక దృష్టాంతాలలోనూ ముందుగా చెప్పబడింది. అవి అన్నీ హెబ్రీ వేదాలలో పొందుపరచబడ్డాయి. కనుక ఆయన ఈ భూమిమీదకు రావడానికి ముందే ఆయన గురించి రాశారు. ఆయన మానవ అవతారానికి సంబంధించిన ముందు సూచనలు అత్యంత పురాతన రుగ్ వేదాలలో కూడా జ్ఞాపకం చెయ్యబడ్డాయి. అవి రాబోతున్న పురుషను స్తుతిస్తున్నాయి, మను జలప్రళయం లాంటి ఆరంభ సంఘటనలను కొన్నింటిని నమోదు చేసాయి. ఈ వ్యక్తినే బైబిలు – వేదం పుస్తకాన్ – ‘నోవాహు’ అని పిలుస్తుంది. ఈ పురాతన సంఘటనలు మనుష్యులలోని పాపపు చీకటిని వర్ణిస్తున్నాయి. అదే సమయంలో ‘పురుష’, ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రాకడను గురించీ వర్ణిస్తుంది.

రుగ్ వేదాలలో ముందుగా చెప్పిన ప్రవచనాలలో దేవుడు మానవుడిగా రావడం, పరిపూర్ణుడైన మానవుడు, పురుష, బలియాగం కాబోతున్నాడు. ఈ బలియాగం మన పాపాల కర్మకోసం వెలను చెల్లించడానికీ, మనలను అంతరంగంలో శుద్ధి చెయ్యడానికీ సరిపోతుంది. శుద్ధి చెయ్యడం, పూజలు మంచివే అయితే మన విషయంలో అవి పరిమితమైనవి. అంతరంగంలో శుద్ధి చెయ్యడానికి మనకు మరింత శ్రేష్ఠమైన బలి అవసరం.

హెబ్రీ వేదాలు ప్రభువైన యేసు గురించి ప్రవచించాయి

రుగ్ వేదాలలో ఉన్న ఈ కీర్తనలతో పాటు, హెబ్రీ వేదాలు ఈ రాబోతున్న వాని గురించి ప్రవచించాయి.  హెబ్రీ వేదాలలో ప్రముఖమైనది యెషయా (క్రీస్తు పూర్వం 750 సంవత్సరాలలో జీవించాడు, అంటే ప్రభువైన యేసు భూమి మీద జీవించడానికి 750 ముందు జీవించాడు.) ఆయనకు రాబోతున్న వాని గురించిన అనేక అంతర్భావాలు ఉన్నాయి. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును గురించి ప్రకటిస్తున్నప్పుడు దీపావళిని ఎదురుచూస్తున్నాడు:

(యెషయా 9:2) చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచు చున్నారు మరణచ్ఛాయగల దేశనివాసులమీద వెలుగు ప్రకా శించును.)

ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? యెషయా కొనసాగిస్తున్నాడు:

(యెషయా 9:6) ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.

అయితే ఆయన మనుష్య అవతారం అయినప్పటికీ, ఆయన మనకు సేవకుడు అవుతాడు, మన చీకటి అవసరాలలో ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు.

(యెషయా 53:4-6) నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను మన వ్యసనములను వహించెను అయినను మొత్తబడినవానిగాను దేవునివలన బాధింపబడినవానిగాను శ్రమనొందినవానిగాను మనమతనిని ఎంచితివిు. 5. మన యతిక్రమక్రియలనుబట్టి అతడు గాయపరచ బడెను మన దోషములనుబట్టి నలుగగొట్టబడెను మన సమాధానార్థమైన శిక్ష అతనిమీద పడెను అతడు పొందిన దెబ్బలచేత మనకు స్వస్థత కలుగు చున్నది.6. మనమందరము గొఱ్ఱెలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను.

ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు సిలువను గురించి యెషయా వివరిస్తున్నాడు. ఈ కార్యం జరగడానికి 750 సంవత్సరాలకు ముందు దీనిని చేసాడు. మనలను స్వస్థపరచే బలియాగంగా దీనిని వివరిస్తున్నాడు. ఈ సేవకుడు చెయ్యబోయే ఈ కార్యం దేవుడు ఆయనతో చెప్పినట్టుగా ఉంది.

(యెషయా 49:6-7) నీవు యాకోబు గోత్రపువారిని ఉద్ధరించునట్లును ఇశ్రాయేలులో తప్పింపబడినవారిని రప్పించునట్లును నా సేవకుడవై యుండుట ఎంతో స్వల్పవిషయము; భూదిగంతములవరకు నీవు నేను కలుగజేయు రక్షణకు సాధనమగుటకై అన్యజనులకు వెలుగై యుండునట్లు నిన్ను నియమించి యున్నాను.7. ఇశ్రాయేలు విమోచకుడును పరిశుద్ధ దేవుడునగు యెహోవా మనుష్యులచేత నిరాకరింపబడినవాడును జనులకు అసహ్యుడును నిర్దయాత్ముల సేవకుడునగు వానితో ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు యెహోవా నమ్మకమైనవాడనియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకొనె ననియు రాజులు గ్రహించి లేచెదరు అధికారులు నీకు నమస్కారము చేసెదరు.

కాబట్టి గమనిచండి! ఇది నాకోసం, ఇది నీ కోసం. ఇది ప్రతిఒక్కరి కోసం.

అపొస్తలుడైన పౌలు మాదిరి

వాస్తవానికి తన కోసం ప్రభువైన యేసు బలియాగాన్ని ఖచ్చితంగా ఆలోచించని ఒకే వ్యక్తి పౌలు. యేసు నామాన్ని వ్యతిరేకించాడు. అయితే ప్రభువైన యేసును ఒకసారి ఎదుర్కొన్నాడు, ఫలితంగా తరువాత దినాలలో ఇలా రాసాడు:

(2 కొరింథు 4:6) గనుక మేము మమ్మునుగూర్చి ప్రకటించు కొనుటలేదు గాని, క్రీస్తుయేసునుగూర్చి ఆయన ప్రభు వనియు, మమ్మునుగూర్చి, యేసు నిమిత్తము మేము మీ పరిచారకులమనియు ప్రకటించుచున్నాము.

పౌలు ప్రభువైన యేసును వ్యక్తిగతంగా కలుసుకొన్నాడు, ఫలితంగా ‘తన హృదయంలో ప్రకాశించడానికి’ వెలుగును కలిగించాడు.

నీ కోసం ప్రభువైన యేసు వెలుగును అనుభవించడం

చీకటినుండీ, పాపం నుండీ ఈ ‘రక్షణ’ పొందడానికీ, యెషయా ప్రవచించిన వెలుగుగా మారడానికీ, ప్రభువైన యేసు పొందినది, పౌలు అనుభవించినదానిని మనం పొందడానికి మనం  మనం ఏం చెయ్యాలి?ఈ ప్రశ్నకు జవాబును మరొక పత్రికలో ఇలా రాసాడు:

(రోమా 6:23)  ఏలయనగా పాపమువలన వచ్చు జీతము మరణము, అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభువైన క్రీస్తుయేసునందు నిత్య జీవము.

ఇది కృపావరం అని పిలుస్తున్నాడని గమనించండి. ఒక బహుమానం, దాని నిర్వచనం ప్రకారం, దానిని మనం సంపాదించుకోలేం. ఎవరైనా నీవు సంపాదించుకోకుండానే నీకు ఇచ్చినప్పుడు లేక నీకు అర్హత లేకపోయినా నీకు బహుమానం ఇచ్చినప్పుడు అది నీ స్వాధీనంలో లేకుండా లేక నీవు దానికి ‘స్వీకరించనప్పుడు’ దాని వల్ల నీకు ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు. మరింత సమాచారం ఇక్కడ వివరించబడింది. ఆ కారణంగా యోహాను ఇంతకుముందే ప్రస్తావించాడు, ఇలా రాసాడు:

(యోహాను 1:12) తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను.

కనుక ఆయనను అంగీకరించండి. ఉచితంగా అనుగ్రహించబడిన ఈ బహుమతి కోసం అడగడం ద్వారా నీవు దీనిని చెయ్యవచ్చు, నీవు అడగడానికి కారణం ఆయన సజీవుడు. అవును మన పాపాల కోసం ఆయన బలియాగం అయ్యాడు. అయితే మూడు రోజుల తరువాత ఆయన తిరిగి సజీవుడయ్యాడు. అనేక సంవత్సరాల క్రితం శ్రమలు పొందిన సేవకుని గురించి ప్రవక్త యెషయా ప్రవచించిన ప్రకారం ఆయన శ్రమను అనుభవించాడు, ఆయన:

(యెషయా 53:11) అతడు తనకు కలిగిన వేదనను చూచి తృప్తినొందును. నీతిమంతుడైన నా సేవకుడు జనుల దోషములను భరించి నకున్న అనుభవజ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయును.

కనుక ప్రభువైన యేసు సజీవుడు, ఆయనకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ ప్రార్థనను వింటాడు.  మీరు ప్రార్థస్నాన (లేక ప్రతాసన) మంత్రం ప్రార్థన చెయ్యవచ్చు, ఆయన మీ ప్రార్థన వింటాడు, ఆయన నీకోసం తనను తాను బలియాగంగా అప్పగించుకొన్నాడు కనుక ఆయన నిన్ను రక్షిస్తాడు. ఆయనకు సమస్త అధికారం ఉంది. ఇక్కడ నీవు ఆయనకు చెయ్యవలసిన ప్రార్థన ఇక్కడ ఉంది:

నేను పాపిని, పాపానికి ఫలితం నేను. పాపంలోనే పుట్టాను. నా ఆత్మ పాపం ఆధీనంలో ఉంది. పాపులలో  మిక్కిలి దుష్టుడను. రమ్యమైన దృష్టి ఉన్న ఓ ప్రభూ, బలియాగానికి ప్రభువా నన్ను రక్షించు.

ఇక్కడ ఉన్న ఇతర వ్యాసాలను చూడండి. మానవ జాతి ఆరంభంనుండి మొదలౌతాయి. చీకటి నుండి మనలను రక్షించడానికీ, మనకు వెలుగును తీసుకొనిరావడానికీ ఈ దేవుని ప్రణాళికను సంస్కృతి, హెబ్రీ వేదాలు చూపిస్తున్నాయి. ఇది మనకు బహుమతిగా అందించబడింది.

దీపాలు వెలిగిస్తుండగానూ, బహుమతులు ఒకరితో ఒకరు పంచుకొంతుండగానూ, అనేక సంవత్సరాల క్రితం పౌలు అనుభవించిన విధంగా ప్రభువైన యేసు మీకు నుండి మీకు అందించబడుతున్న ఆంతరంగిక వెలుగును మీరు పొందవచ్చు. సంతోషకరమైన దీపావళి.

కుంభమేళ పండుగ: పాపం గురించిన చెడువార్తనూ, మనం శుద్ధికావడం అవసరతనూ చూపించడం

మానవచరిత్రలో అత్యంత పెద్ద కలయిక భారత దేశంలో 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రమే జరుగుతుంది. తత్తరపడేలా 100 మిలియనుల (10 కోట్లు) ప్రజలు గంగా నదీ తీరాన్న ఉన్న అలహాబాదు నగరానికి 55 రోజుల కుంభమేళ పండుగ కాలానికి చేరతారు. ఈ పండుగ ఆరంభదినానికి గంగా నదిలో 10 మిలియనుల (ఒక కోటి) మంది స్నానం ఆచరిస్తారు.

కుంభమేళ పండుగలో గంగానదీ తీరాన్న భక్తులు

కుంభమేళలో ముఖ్యదినాలలో దాదాపు 20 మిలియనుల (రెండు కోట్లు) భక్తులు స్నానాలు చేస్తారని నిర్వాహకులు ఎదురుచూస్తారు. ఎన్.డి.టి.వి (NDTV) ప్రకారం మక్కాకు సావంత్సరిక తీర్ధయాత్రలకు వెళ్ళే ముస్లిముల సంఖ్య – సంవత్సారానికి 3 నుండి 4 మిలియనులు – దీనికి చాలా తక్కువ.

నేను అలహాబాదుకు వెళ్ళాను, ఎటువంటి ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలు అన్నీ లేకుండా అనేక లక్షలమంది ఒక్కసారే అక్కడ ఎలా ఉండగల్గారు అనేదానిని నేను ఊహించలేదు. ఎందుకంటే ఆ నగరం పెద్దదేమీ కాదు. గత పండుగలో ఈ ప్రజలందరి దైనందిన అవసరాలు తీర్చడానికి స్నానాల గదులనూ, వైద్యులనూ సమకూర్చడంలో చాలా పెద్ద ప్రయత్నాలు జరిగాయని  బి.బి.సి (BBC) నివేదించింది.  

పదికోట్లమంది ప్రజలు గంగా నదిలో స్నానం చెయ్యడానికి దాదాపు 12 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చెయ్యడం ఎందుకు? నేపాల్ దేశం నుండి ఒక భక్తుడు బి.బి.సి (BBC) కు ఈ విధంగా నివేదించాడు:

“నేను నా పాపాలను కడిగివేసుకొన్నాను.”

ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ రూటర్స్ (Reuters) ఇలా చేపుతుంది:

“నేను ఈ జీవితంనుండీ, గత జీవితంనుండీ నా పాపాలన్నిటిని నేను కడిగి వేసుకొన్నాను.”  చలిలో దిగంబరంగా సంచారం చేస్తున్న ఒక సన్యాసి, 77 సంవత్సరాల స్వామీ శంకరానంద సరస్వతి చెప్పాడు.

ఎన్.డి.టి.వి (NDTV) ఇలా చెపుతుంది:

పవిత్ర జలాలలో మునగడం వారి పాపాలనుండి వారిని శుద్ధి చేస్తుందని ఆరాధకులు విశ్వసిస్తారు.

గత పండుగలో తీర్థయాత్రికుడు మోహన్ శర్మను బి.బి.సి. ప్రశ్నించినప్పుడు “మనం చేసిన పాపాలు ఇక్కడ శుద్ధిఅయ్యాయి” అని సమాధానం ఇచ్చాడు.

‘పాపం’ విషయంలో సార్వత్రిక మానవుల భావన

మరొక మాటలో చెప్పాలంటే కోట్లాదిమంది ప్రజలు తమ పాపాలు ‘శుద్ధి కావడానికి’ డబ్బును వెచ్చిస్తారు, కిక్కిరిసిన రైలు బండ్లలో ప్రయాణాలు చేస్తారు, ఇరుకైన పరిస్థితులకు ఓర్చుకోవడం, గంగా నదిలో స్నానం చేస్తారు. భక్తులు చేస్తున్న ఈ కార్యకలాపాలను చూడడానికి ముందు వారు తమ జీవితాలలో గుర్తిస్తున్న సమస్యను గురించి ఆలోచన చేద్దాం – అది ‘పాపం.”

శ్రీ సత్య సాయి బాబా, ‘మంచి,’ ‘చెడు’

శ్రీ సత్య సాయి బాబా ఒక హైందవ ఉపదేశకుడు, ఈయన రచనలను నేను చదివాను. ఈయన బోధలు అభినందణీయమైనవిగా గుర్తించాను. ఆయన బోధలను నేను ఈ క్రింద సంక్షిప్తపరచాను. మీరు వీటిని చదివేటప్పుడు, “ఈ మంచి ధర్మసూత్రాలను అనుసరించగలమా? వాటి ద్వారా జీవించవచ్చా?

“ధర్మ అంటే ఏమిటి (మన నైతిక భాద్యత)? నీవు బోధిస్తున్నదానిని అభ్యాసం చెయ్యడం, ఇది జరుగవలసి ఉంది అని నీవు చెపుతున్నదానిని నీవు చెయ్యడం. ధర్మసూత్రాలను పాటించడం, వాటిని క్రమంగా అభ్యాసంలో ఉంచడం. ధర్మంగా సంపాదించడం, సద్భక్తిగా కాంక్షించడం, దేవుని భయంలో జీవించడం, దేవుణ్ణి చేరడం కోసం జీవించడం: ఇదే ‘ధర్మ.’ సత్యసాయి స్పీక్స్ 4, పేజీ 339.

“ఖచ్చితంగా నీ ధర్మం ఏమిటి?……

  • మొదట మీ తల్లిదండ్రులను ప్రేమతోనూ, గౌరవంతోనూ, కృతజ్ఞతతోనూ సంరక్షించండి.
  • రెండవది, సత్యాన్ని పలకండి, ధర్మంగా ప్రవర్తించండి.
  • మూడవది, కొన్ని క్షణాలు దొరికిన ప్రతీసారి నీ మనసులో ప్రభువు పేరును ఒక రూపంతో పునరుచ్చరణ చెయ్యండి.
  • నాలుగవది, ఇతరులను గురించి తప్పుగా మాట్లాడడంలో లేక ఇతరులలో లోపాలు వెదకడంలో జోక్యం చేసుకోకండి.
  • చివరిగా, ఏ రూపంలోనూ ఇతరులకు హాని జలిగించకండి.“ సత్యసాయి స్పీక్స్ 4. పేజీలు 348-349.

“ఎవరైతే తన అహంభావాన్ని అణచివేసుకొంటారో, వారు తమ స్వార్ధపూరిత కోరికలను జయిస్తారు, తనలోని పశుసంబంధ అనుభూతులనూ, ప్రేరేపణలనూ నాశనం చేసుకొంటారు, శరీరాన్ని తన స్వీయంగా భావించే సహజ ధోరణిని విడిచిపెడతారు, అటువంటి వారు ఖచ్చితంగా ధర్మ మార్గంలో ఉన్నారు.” ధర్మ వాహిని, పేజీ .4 .

ఈ మాటలను నేను చదువుతున్నప్పుడు, నేను ఆచరణలో నడువవలసిన ధర్మ సూత్రాలుగా వీటిని నేను కనుగొన్నాను – సులభమైన కర్తవ్యం. మీరు అంగీకరిస్తారా? అయితే వీటి ప్రకారం మీరు జీవిస్తున్నారా?  నీవు, (నేనూ) దీనిని కొలిచావా? ఇటువంటి మంచి బోధను సరిగా కొలవలేకపోయినా, వాటిని చెయ్యడంలో వైఫల్యం చెందినా ఏమి జరుగుతుంది? శ్రీ సత్యసాయి బాబా ఈ ప్రశ్నకు ఈ క్రింది విధానంలో జవాబిస్తున్నారు:

“సాధారణంగా, నేను సౌమ్యంగా మాట్లాడుతాను. అయితే ఈ క్రమశిక్షణ అంశం మీద, నాకు ఎటువంటి మినహాయింపు లభించదు, ఖచ్చితమైన విధేయతను నొక్కి చెపుతాను.  నీ స్థాయికి తగినట్టుగా దాని తీక్ష్ణతను తగ్గించను.” సత్యసాయి స్పీక్స్ 2, పేజీ. 186.

కావలసిన ఆవస్యకతలను పాటించగల్గినట్లయితే ఆ తీక్ష్ణత సరిపోతుంది. అయితే తగిన ఆవస్యకతలు పాటించకపోతే ఏమి జరుగుతుంది? ఇక్కడ నుండే ‘పాపం’ అనే అంశం ప్రస్తావనకు వస్తుంది. నైతిక లక్ష్యాన్ని మనం తప్పిపోయినప్పుడు లేక నేను చెయ్యవలసిన దానిని చెయ్యడంలో వైఫల్యం చెందినప్పుడు నేను ‘పాపం’ చేస్తున్నాను, నేను పాపిని. పాపి అని పిలువబడడానికి ఏ ఒక్కరూ ఇష్టపడరు. మనల్ని అసౌకర్యానికీ, దోషారోపణకూ గురి చేస్తుంది. వాస్తవానికి ఈ తలంపులన్నిటినీ క్షమించడంలో ప్రయత్నించడానికి మనం అధికమైన మానసిక, భావోద్రేక శక్తిని వెచ్చిస్తాం. బహుశా మనం శ్రీ సత్య సాయి బాబా కంటే ఇతర ఉపదేశకుల వైపు చూడగలం. అయితే వారు ‘మంచి’  ఉపదేశకులు అయినట్లయితే వారి నైతిక ధర్మసూత్రాలూ ఒకేలా ఉంటాయి – వాటిని అభ్యాసంలో పెట్టడం అదే స్థాయిలో కష్టంగా ఉంటాయి.

మనం అందరం యెటువంటి మతంలో ఉన్నప్పటికీ, యెటువంటి విద్యా స్థాయిలో ఉన్నప్పటికీ ఇటువంటి పాప భావనను కలిగియున్నామని బైబిలు గ్రంథం (వేద పుస్తకం) చెపుతుంది. ఎందుకంటే ఈ పాప భావన మన మనస్సాక్షి నుండి వస్తుంది. వేద పుస్తకం ఈ విధంగా వ్యక్తపరుస్తుంది:

నిజానికి ధర్మశాస్త్రం (బైబిలులో పది ఆజ్ఞలు) లేని అన్యజనులు (అంటే యూదేతరులు) ధర్మశాస్త్రానికి కావలసిన కార్యాలను స్వభావసిద్ధంగా చేస్తారు. వారికి ధర్మశాస్త్రం లేకపోయినప్పటికీ వారు తమకు తాము ధర్మశాస్త్రంగా ఉంటారు. ధర్మశాస్త్ర సంబంధ ఆవశ్యకతలు తమ హృదయాలమీద రాయబడినట్టు కనపరచుకొంటారు. వారి మనస్సాక్షి కూడా సాక్ష్యాన్ని కలిగియుంటుంది, వారి తలంపులు కొన్నిసార్లు వారి మీద నిందారోపణ చేస్తాయి, ఇతర సమయాలలో వారిని కాపాడుతుంటాయి. (రోమా 2:14-15)

ఈ కారణంగా లక్షలాది తీర్థయాత్రికులు తమలోని పాపాన్ని గుర్తించగల్గుతారు. ఇది వేద పుస్తకం (బైబిలు) చెప్పిన విధంగా ఉంది:

“అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు.” (రోమా 3:23)

ప్రతాసన మంత్రంలో పాపం వ్యక్తం అయ్యింది

ఈ భావన ప్రముఖ ప్రార్థస్నాన (లేక ప్రతాసన) మంత్రంలో పాపం వ్యక్తం చెయ్యబడింది. దీనిని ఈ క్రింద తిరిగి ఇస్తున్నాను:

నేను ఒక పాపిని. నేను పాప ఫలితాన్ని. నేను పాపంలో జన్మించాను. నా ఆత్మ పాపం కింద ఉన్నాను. నేను పాపులందరిలో నీచుడను. రమ్యమైన కళ్ళుకలిగిన ఓ ప్రభూ, , బలియాగానికి ప్రభువా నన్ను రక్షించు.

ఈ ప్రార్థనా మనవితో నిన్ను నీవు ఐక్యపరచుకో గోరుచున్నావా?

సువార్త “మన పాపాలను శుద్ధి చేస్తుంది”

కుంభమేళ తీర్థయాత్రికులూ, ప్రతాసన భక్తులు ఎదురుచూస్తున్న ఒకే సమస్యను గురించి సువార్త మాట్లాడుతుంది – వారి పాపాలు శుద్ధి చెయ్యబడాలి. తమ ‘వస్త్రాలు’ ఉదుకుకొన్న వారికి ఇది ఒక వాగ్దానాన్ని చేస్తుంది (అంటే వారి నైతిక క్రియలు). పరలోకంలో (‘పట్టణం’) అమరత్వం (జీవమిచ్చు వృక్షం).

“ జీవ వృక్షమునకు హక్కుగలవారై, గుమ్మములగుండ ఆ పట్టణము లోనికి ప్రవేశించునట్లు తమ వస్త్రములను ఉదుకుకొనువారు ధన్యులు.” (ప్రకటన 22:14)

కుంభమేళ పండుగ మన పాప వాస్తవంలోని ‘చెడువార్తను’ మనకు చూపిస్తుంది. ఇది ఈవిధంగా శుద్ధికోసం మనల్ని మేల్కొలపజెయ్యాలి. సువార్తలోని వాగ్దానం యదార్ధం కావడానికి ఏదైనా అవకాశం ఉన్నట్లయితే, ఇది యదార్ధం కనుక, ఖచ్చితంగా దీనిని స్పష్టమైన విధానంలో పరిశోధన చెయ్యడం యోగ్యమైనది. ఈ వెబ్ సైట్ ఉద్దేశం ఇదే.

నిత్య జీవం గురించి నీవు ఆసక్తి కలిగియుంటే, పాపం నుండి నీకు స్వతంత్రత కావాలని కోరిక కలిగియుంటే, ఎందుకు, ఏవిధంగా ప్రజాపతి బయలు పడ్డాడో చూడడానికి ప్రయాణం చెయ్యడం జ్ఞాన యుక్తమైన అంశం – ప్రజాపతి – ఈ లొకాన్నీ, మనలనూ సృష్టించిన దేవుడు మనం పరలోకానికి వెళ్ళే మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసాడు. ఈ సంశాన్ని వేదాలు మనకు బోధిస్తున్నాయి. రుగ్ వేదంలో ప్రజాపతి మానవావతారాన్నీ, ఆయమ మన కోసం చేసిన బలినీ వివరిస్తున్న పురుషసుక్త ఉంది. బైబిలు (వేదపుస్తకం) ఈ ప్రణాళిక మానవావతారం ద్వారా మానవ చరిత్రలోనికి ఏవిధంగా వచ్చిందో, యెషు సత్సంగ్ (యేసు క్రీస్తు) జీవితం, మరణం. గురించీ బహు వివరంగా వివరిస్తుంది. నీ ‘పాపాలు కూడా శుద్ది చెయ్యబడడానికీ’ పరిశోధించడానికి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా, ఈ ప్రణాళికను అర్థం చేసుకో.