సహాయం కోసం మా అవసరం

సూర్యుని క్రింద జీవిత సంతృప్తిని కనుగొనుటకు ప్రయత్నించుట మాయ

  • by

మాయ అను సంస్కృతము పదమునకు ‘లేనిది’ అని అర్థము, కాబట్టి ఇది “వంచన’ అయ్యున్నది. పలువురు సాధువులు మరియు గురుకులములు మాయలో ఉన్న వంచనను పలు విధాలుగా వర్ణించారు, కాని సామాన్యముగా భౌతిక వస్తువులు… Read More »సూర్యుని క్రింద జీవిత సంతృప్తిని కనుగొనుటకు ప్రయత్నించుట మాయ

పది ఆజ్ఞలు: కలియుగములో కరోనా వైరస్ పరీక్ష వంటిది

  • by

మనము కలియుగములో జీవిస్తున్నామని సహజంగా అందరు ఒప్పుకుంటారు. ఇది నాలుగు యుగములలో చివరిది. మిగిలిన మూడు యుగములు సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపరయుగము. ఈ నాలుగు యుగములలో సామాన్యముగా ఏమి కనిపిస్తుంది అంటే, మొదటి యుగమైన… Read More »పది ఆజ్ఞలు: కలియుగములో కరోనా వైరస్ పరీక్ష వంటిది

బలి కొరకైన సార్వత్రిక ఆవశ్యకత

  • by

ప్రజలు ఊహలలోను పాపములోను నివసిస్తారని తరాల తరబడి సాధువులు ఋషీమునులు ఎరిగియున్నారు. దీని వలన వారికి “శుద్ధీకరణ” అవసరత ఉన్నదని అన్ని మతములు, తరములు మరియు విద్యా స్థాయిలలో ఉన్న ప్రజలు గ్రహించటం జరిగింది.… Read More »బలి కొరకైన సార్వత్రిక ఆవశ్యకత

ప్రభువైన యేసు బలియాగం నుండి శుద్ధి వరాన్ని పొందడం ఎలా?

మనుష్యులందరి కోసం తనను తాను బలిగా అర్పించుకోడానికి ప్రభువైన యేసు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఈ సందేశం పురాతన రుగ్.వేదాల సంకీర్తనలలో ముందు ఛాయగా కనిపించింది, ఆదిమ హెబ్రీ వేదాల పండుగలు, వాగ్దానాలలో కూడా… Read More »ప్రభువైన యేసు బలియాగం నుండి శుద్ధి వరాన్ని పొందడం ఎలా?

దీపావళి, ప్రభువైన యేసు

  • by

నేను భారత దేశంలో పని చేస్తున్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారి దీపావళి అనుభవాన్ని “దగ్గరగా” పొందాను. అక్కడ నేను ఒక నెల పాటు ఉండాల్సి వచ్చింది. నేను ఉన్న మొదటి రోజుల్లో నా చుట్టూ దీపావళి వేడుక… Read More »దీపావళి, ప్రభువైన యేసు

కుంభమేళ పండుగ: పాపం గురించిన చెడువార్తనూ, మనం శుద్ధికావడం అవసరతనూ చూపించడం

  • by

మానవచరిత్రలో అత్యంత పెద్ద కలయిక భారత దేశంలో 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి మాత్రమే జరుగుతుంది. తత్తరపడేలా 100 మిలియనుల (10 కోట్లు) ప్రజలు గంగా నదీ తీరాన్న ఉన్న అలహాబాదు నగరానికి 55 రోజుల… Read More »కుంభమేళ పండుగ: పాపం గురించిన చెడువార్తనూ, మనం శుద్ధికావడం అవసరతనూ చూపించడం