యేసు గురువుగా: మహాత్మా గాంధీని కూడా జ్ఞానోదయం చేసిన అధికారంతో అహింసా బోధించడం

సంస్కృతంలో, గురువు (गुरु) ‘గు’ (చీకటి) మరియు ‘రు’ (కాంతి). ఒక గురువు బోధిస్తాడు, తద్వారా అజ్ఞానం యొక్క చీకటి నిజమైన జ్ఞానం లేదా జ్ఞానం యొక్క కాంతి ద్వారా పారవేయబడుతుంది. యేసు చీకటిలో నివసించే ప్రజలను జ్ఞానోదయం చేసే తెలివిగల బోధనకు ప్రసిద్ది చెందాడు, అతన్ని గురువు లేదా ఆచార్యగా పరిగణించాలి. ప్రవక్త యెషయా రాబోయే దాని గురించి ప్రవచించాడు. క్రీస్తుపూర్వం 700 లో అతను హీబ్రూ వేదాలలో ఇలా చెప్పాడు:

యినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబ్బు నిలువ లేదు పూర్వకాలమున ఆయన జెబూలూను దేశమును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరచెను అంత్యకాలమున ఆయన సముద్రప్రాంతమును, అనగా యొర్దాను అద్దరిని అన్యజనుల గలిలయ ప్రదేశమును మహిమగలదానిగా చేయుచున్నాడు.
2 చీకటిలో నడుచు జనులు గొప్ప వెలుగును చూచు చున్నారు మరణచ్ఛాయగల దేశనివాసులమీద వెలుగు ప్రకా శించును.

యెషయా 9:1b-2
https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

చారిత్రక కాలక్రమంలో ప్రవక్త యెషయా, డేవిడ్ మరియు ఇతర హిబ్రూ ఋషులు (ప్రవక్తలు)

గలిలయలో చీకటిలో ఉన్న ప్రజలకు ఈ ‘కాంతి’ ఏమిటి? యెషయా ఇలా కొనసాగించాడు:

6 ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.

యెషయా 9:6

రాబోయే వాడు కన్య నుండి పుడుతుందని యెషయా ముందే ముందే చెప్పాడు. ఇక్కడ అతను ‘ఆద్వితీయమైన దేవుడు’ అని పిలువబడతాడని, సమాధాన కర్తగా ఉంటాడని పేర్కొన్నాడు. గలలీయ తీరం నుండి బోధించడం ఈ శాంతి గురువు మహాత్మా గాంధీపై ఆయన ప్రభావం ద్వారా భారతదేశంలో చాలా దూరం అనుభూతి చెందుతారు.

గాంధీ & యేసు’ కొండ మీద ఉపన్యాసం

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/gandhi-law-student-image-e1588933813421-206x300.jpg

గాంధీ న్యాయ విద్యార్థిగా

ఇంగ్లాండ్‌లో, యేసు జన్మించిన 1900 సంవత్సరాల తరువాత, భారతదేశానికి చెందిన మహాత్మా గాంధీ (లేదా మోహన్‌దాస్ కరంచంద్ గాంధీ) గా పిలువబడే ఒక యువ న్యాయ విద్యార్థికి బైబిల్ ఇవ్వబడింది. కొండ మీద ఉపన్యాసం అని పిలువబడే యేసు బోధలను చదివినప్పుడు అతను వివరించాడు

“… కొండ మీద ఉపన్యాసం నా హృదయానికి నేరుగా వెళ్ళింది.”

M. K. గాంధీ, యాన్ ఆటోబయోగ్రఫీ OR ది స్టోరీ ఆఫ్ మై ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ విత్

ట్రూత్. 1927 పే .63

‘ఇంకో చెంప తిప్పడం’ గురించి యేసు బోధించడం, గాంధీకి అహింసా యొక్క పురాతన భావన (గాయం కానిది మరియు చంపబడనిది) పై అంతర్దృష్టిని ఇచ్చింది. ఈ ఆలోచన ప్రసిద్ధ పదబంధంలో ప్రతిబింబిస్తుంది. ‘అహింసా పరమో ధర్మం’ (అహింస అత్యున్నత నైతిక ధర్మం). గాంధీ తరువాత ఈ బోధను రాజకీయ శక్తిగా మెరుగుపరిచారు. సత్యగ్రాహ లేదా సత్యాగ్రహం. బ్రిటిషు పాలకులతో అహింసా అహింసను ఆయన ఉపయోగించడం ఇది. అనేక దశాబ్దాల సత్యాగ్రహం ఫలితంగా గ్రేట్ బ్రిటన్ నుండి భారతదేశం స్వాతంత్ర్యం పొందింది. గాంధీ సత్యాగ్రహం భారతదేశానికి బ్రిటన్ నుండి స్వాతంత్ర్యం పొందటానికి చాలా శాంతియుతంగా అనుమతించింది. యేసు బోధ వీటన్నిటినీ ప్రభావితం చేసింది.

యేసు’ కొండ మీద ఉపన్యాసం

గాంధీని ప్రభావితం చేసిన కొండ పై యేసు చేసిన ఉపన్యాసం ఏమిటి? ఇది సువార్తలలో యేసు సుదీర్ఘంగా నమోదు చేసిన సందేశం. కొండ పై ఉపన్యాసం పూర్తి ఇక్కడ ఉంది, అయితే మేము కొన్ని ముఖ్యాంశాలను కవర్ చేస్తాము.

21 నరహత్య చేయవద్దు; నరహత్య చేయువాడు విమర్శకు లోనగునని పూర్వికులతో చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా.
22 నేను మీతో చెప్పునదేమనగాతన సహో దరునిమీద1 కోపపడు ప్రతివాడు విమర్శకు లోనగును, తన సహోదరుని చూచి వ్యర్థుడా అని చెప్పు వాడు మహా సభకు లోనగును; ద్రోహీ అని చెప్పువాడు నరకాగ్నికి లోనగును.
23 కావున నీవు బలిపీఠమునొద్ద అర్పణము నర్పించుచుండగా నీమీద నీ సహోదరునికి విరోధ మేమైననుకలదని అక్కడ నీకు జ్ఞాపకము వచ్చినయెడల
24 అక్కడ బలిపీఠము నెదుటనే నీ యర్పణము విడిచిపెట్టి, మొదట వెళ్లి నీ సహోదరునితో సమాధానపడుము; అటు తరువాత వచ్చి నీ యర్పణము నర్పింపుము.
25 నీ ప్రతి వాదితో నీవును త్రోవలో ఉండగానే త్వరగా వానితో సమాధానపడుము; లేనియెడల ఒకవేళ నీ ప్రతివాది నిన్ను న్యాయాధిపతికి అప్పగించును, న్యాయాధిపతి నిన్ను బంట్రౌతుకు అప్పగించును, అంతట నీవు చెరసాలలో వేయబడుదువు.
26 కడపటి కాసు చెల్లించువరకు అక్కడ నుండి నీవు వెలుపలికి రానేరవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.
27 వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారుగదా;
28 నేను మీతో చెప్పునదేమనగాఒక స్త్రీని మోహపుచూపుతో చూచు ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయమందు ఆమెతో వ్యభిచారము చేసినవాడగును.
29 నీ కుడికన్ను నిన్ను అభ్యంతర పరచినయెడల దాని పెరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; నీ దేహ మంతయు నరకములో పడవేయబడకుండ నీ అవయవము లలో నొకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరముగదా.
30 నీ కుడిచెయ్యి నిన్నభ్యంతర పరచినయెడల దాని నరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; నీ దేహమంతయు నరక ములో పడకుండ నీ అవయవములలో ఒకటి నశించుట నీకు ప్రయోజనకరము గదా.
31 తన భార్యను విడనాడు వాడు ఆమెకు పరిత్యాగ పత్రిక యియ్యవలెనని చెప్ప బడియున్నది గదా;
32 నేను మీతో చెప్పునదేమనగావ్యభిచారకారణమునుబట్టి గాక, తన భార్యను విడనాడు ప్రతివాడును ఆమెను వ్యభిచారిణిగా చేయుచున్నాడు; విడనాడబడినదానిని పెండ్లాడువాడు వ్యభిచరించు చున్నాడు.
33 మరియునీవు అప్రమాణము చేయక నీ ప్రమాణము లను ప్రభువునకు చెల్లింపవలెనని పూర్వికులతో చెప్ప బడిన మాట మీరు విన్నారు గదా,
34 నేను మీతో చెప్పునదేమనగాఎంతమాత్రము ఒట్టుపెట్టుకొనవద్దు; ఆకాశము తోడన వద్దు; అది దేవుని సింహాసనము,ఒ భూమి తోడన వద్దు,
35 అది ఆయన పాదపీఠము, యెరూష లేముతోడన వద్దు; అది మహారాజు పట్టణము
36 నీ తల తోడని ఒట్టుపెట్టుకొనవద్దు, నీవు ఒక వెండ్రుకనైనను తెలుపుగా గాని నలుపుగా గాని చేయలేవు.
37 మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని యుండవలెను; వీటికి మించునది దుష్టునినుండి2 పుట్టునది.
38 కంటికి కన్ను, పంటికి పల్లు అని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా.
39 నేను మీతో చెప్పునదేమనగా దుష్టుని ఎదిరింపక, నిన్ను కుడిచెంపమీద కొట్టువాని వైపునకు ఎడమచెంపకూడ త్రిప్పుము.
40 ఎవడైన నీమీద వ్యాజ్యెము వేసి నీ అంగీ తీసికొనగోరిన యెడల వానికి నీ పైవస్త్రముకూడ ఇచ్చివేయుము.
41 ఒకడు ఒక మైలు దూరము రమ్మని నిన్ను బలవంతము చేసినయెడల, వానితో కూడ రెండు మైళ్లు వెళ్లుము.
42 నిన్ను అడుగువానికిమ్ము, నిన్ను అప్పు అడుగ గోరువానినుండి నీ ముఖము త్రిప్పు కొనవద్దు.
43 నీ పొరుగువాని ప్రేమించి, నీ శత్రువును ద్వేషించు మని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు గదా;
44 నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై యుండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి. మిమ్మును హింసించు వారికొరకు ప్రార్థన చేయుడి.
45 ఆయన చెడ్డవారిమీదను మంచివారిమీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి, నీతిమంతులమీదను, అనీతి మంతులమీదను వర్షము కురిపించుచున్నాడు.
46 మీరు మిమ్మును ప్రేమించువారినే ప్రేమించినయెడల మీకేమి ఫలము కలుగును? సుంకరులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా.
47 మీ సహోదరులకు మాత్రము వందనము చేసిన యెడల మీరు ఎక్కువ చేయుచున్నదేమి? అన్యజనులును ఆలాగు చేయుచున్నారు గదా.
48 మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు.

మత్తయి 5:21-48

యేసు రూపాకన్ని ఉపయోగించి బోధించాడు:

“ఇది చెప్పబడిందని మీరు విన్నారు… కాని నేను మీకు చెప్తున్నాను…”.

ఆయన ఇక్కడ మొదట మోషే ధర్మశాస్త్రం నుండి ఉటంకిస్తాడు, ఆపై వాటి పరిధిని ఉద్దేశ్యాలు, ఆలోచనలు మరియు పదాలకు విస్తరిస్తాడు. యేసు, మోషే ద్వారా ఇచ్చిన కఠినమైన ఆజ్ఞలను తీసుకొని బోధించాడు మరియు వాటిని చేయటానికి మరింత కష్టతరం చేశాడు!

కొండ మీద ఉపన్యాసంలో వినయపూర్వకమైన అధికారం

విశేషమేమిటంటే, ఆయన ధర్మశాస్త్ర ఆజ్ఞలను విస్తరించిన విధానం. ఆయన తన స్వంత అధికారం ఆధారంగా అలా చేశాడు. వాదించకుండా, బెదిరించకుండా, ‘అయితే నేను మీకు చెప్తున్నాను…’ అని చెప్పి, దానితో ఆయన వాటి పరిధిని పెంచాడు. యేసు ఇంకా వినయంతో అధికారం చేసాడు. ఇది యేసు బోధనలో ప్రత్యేకమైనది. అతను ఈ ఉపన్యాసం పూర్తి చేసినప్పుడు సువార్త ఈ విధముగా చెప్పుతుంది.

27 వాన కురిసెను, వరదలు వచ్చెను, గాలి విసిరి ఆ యింటిమీద కొట్టెను, అప్పుడది కూల బడెను; దాని పాటు గొప్పదని చెప్పెను.
28 యేసు ఈ మాటలు చెప్పి ముగించినప్పుడు జనసమూహ ములు ఆయన బోధకు ఆశ్చర్యపడుచుండిరి.
29 ఏలయనగా ఆయన వారి శాస్త్రులవలె కాక అధికారముగలవానివలె వారికి బోధించెను.

మత్తయి7:28-29

యేసు గొప్ప అధికారం కలిగిన గురువుగా బోధించాడు. చాలా మంది ప్రవక్తలు దేవుని నుండి వచ్చిన సందేశాన్ని పంపే దూతలు, కానీ ఇక్కడ అది భిన్నంగా ఉంది. యేసు ఎందుకు ఇలా చేశాడు? ‘క్రీస్తు’ లేదా ‘మెస్సీయ’ గా ఆయనకు గొప్ప అధికారం ఉంది. హీబ్రూ వేదాల 2 వ కీర్తన, ఇక్కడ ‘క్రీస్తు’ అనే బిరుదు మొదట ప్రకటించబడింది, దేవుడు క్రీస్తుతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడని వివరించాడు:

8 నన్ను అడుగుము, జనములను నీకు స్వాస్థ్యముగానుభూమిని దిగంతములవరకు సొత్తుగాను ఇచ్చెదను.

కీర్తనలు 2:8

క్రీస్తుకు ‘దేశాల’పై అధికారం ఇవ్వబడింది, భూమి చివరి వరకు. కాబట్టి క్రీస్తు వలె, యేసు తాను చేసిన విధంగా బోధించే అధికారం కలిగి ఉన్నాడు, మరియు ఆయన బోధన ప్రతిఒక్కరికీ వెళ్ళే అధికారం ఉంది.

వాస్తవానికి, రాబోయే ప్రవక్త తన బోధనలో ప్రత్యేకమైన (క్రీ.పూ 1500) కూడా మోషే వ్రాసాడు. మోషేతో మాట్లాడుతూ, దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు

18 ​వారి సహో దరులలోనుండి నీవంటి ప్రవక్తను వారికొరకు పుట్టించెదను; అతని నోట నా మాటల నుంచుదును; నేను అతని కాజ్ఞా పించునది యావత్తును అతడు వారితో చెప్పును.
19 అతడు నా నామమున చెప్పు నా మాటలను విననివానిని దాని గూర్చి విచారణ చేసెదను.

ద్వితీయోపదేశకాండం 18:18-19
https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/abraham-Moses-to-jesus-timeline-1024x576.jpg

మోషే ఇశ్రాయేలీయులను నడిపించి యేసుకు, 1500 సంవత్సరాల ముందు ధర్మశాస్త్రం అందుకున్నాడు

తనలాగే బోధించేటప్పుడు, యేసు క్రీస్తుగా తన అధికారాన్ని వినియోగించుకున్నాడు, ఆయన నోటిలో దేవుని మాటలతో బోధించినప్పుడు రాబోయే ప్రవక్త మోషే ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చాడు. శాంతి, అహింస గురించి బోధించడంలో, చీకటిని కాంతితో పారద్రోలడం గురించి పైన చూపిన యెషయా ప్రవచనాన్ని కూడా నెరవేర్చాడు. యేసు గాంధీ గురువుగా ఉండటమే కాదు, మీ గురువు మరియు నావాడు కావడానికి తనకు హక్కు ఉన్నట్లు బోధించాడు.

 మీరు, నేను మరియు కొండ మీద ఉపన్యాసం

మీరు కొండ మీద ఉపన్యాసని చదివితే మీరు దానిని ఎలా అనుసరించాలో చూడటానికి మీరు అయోమయంలో పడవచ్చు. మన హృదయాలను, మన ఉద్దేశాలను బహిర్గతం చేసే ఈ రకమైన ఆదేశాలను ఎవరైనా ఎలా జీవించగలరు? ఈ ఉపన్యాసంతో యేసు ఉద్దేశం ఏమిటి? ఆయన ముగింపు వాక్యం నుండి మనం చూడవచ్చు.

48 మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండెదరు.

మత్తయి 5:48

ఇది ఒక ఆదేశం, సూచన కాదు. ఆయన అవసరం ఏమిటంటే మనం పరిపూర్ణంగా ఉండాలి!

ఎందుకు?

యేసు పర్వత ఉపన్యాసం ఎలా ప్రారంభిసచాడు అనేదానికి సమాధానం వెల్లడించాడు. ఆయన తన బోధన అంతిమ లక్ష్యాన్ని ప్రస్తావించడం ద్వారా ప్రారంభిస్తాడు.

3 ఆత్మవిషయమై దీనులైనవారు ధన్యులు; పరలోకరాజ్యము వారిది.

మత్తయి 5:3

కొండ మీద ఉపన్యాసం ‘పరలోక రాజ్యం’ గురించి అంతర్దృష్టి ఇవ్వడం. హీబ్రూ వేదాలలో సపరలోక రాజ్యం ఒక ముఖ్యమైన ఇతివృత్తం, ఇది సంస్కృత వేదాలలో ఉంది. యేసు తన వైద్యం, అద్భుతాల ద్వారా ఆ రాజ్యం యొక్క స్వభావాన్ని ఎలా ప్రదర్శిస్తాడో చూస్తే, పరలోకరాజ్యం యొక్క స్వభావాన్ని, లేదా .వైకుంత లోకను పరిశీలిస్తాము.

యేసు సాతాను చేత ప్రలోభపెట్టాబడెను – ఆ ప్రాచీన అసుర పాము

కృష్ణుడు శత్రువు అసురులతో పోరాడి ఓడించిన సమయాన్ని హిందూ పురాణాలు వివరిస్తాయి, ముఖ్యంగా అసుర రాక్షసులు కృష్ణుడిని సర్పాలుగా బెదిరించారు. కృష్ణుడిని పుట్టినప్పటి నుండి చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్న కంసుడు యొక్క మిత్రుడు అఘాసుర ఇంత పెద్ద పాము రూపాన్ని తీసుకున్నప్పుడు, నోరు తెరిచినప్పుడు అది ఒక గుహను పోలి ఉంటుంది అనే కథను భాగవ పురాణం (శ్రీమద్ భాగవతం) వివరిస్తుంది. . అఘాసుర పుతానా సోదరుడు (కృష్ణుడు ఆమె నుండి విషాన్ని పీల్చినప్పుడు చంపాడు) మరియు బకాసురుడు (కృష్ణుడు కూడా తన ముక్కును పగలగొట్టి చంపాడు) మరియు ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాడు. అఘాసురుడు నోరు తెరిచినప్పుడు గోల పిల్లలు అడవిలో ఒక గుహ అని భావించి దానిలోకి వెళ్ళారు. కృష్ణుడు కూడా లోపలికి వెళ్ళాడు, కాని అది అఘాసురుడని అది గ్రహించిన అఘాసురుడు ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యే వరకు తన శరీరాన్ని విస్తరించాడు. మరొక సందర్భంలో, శ్రీ కృష్ణుడి ప్రసిద్ధ ప్రదర్శనలో చూపించిన కృష్ణుడు, నదిలో పోరాడుతున్నప్పుడు తలపై నృత్యం చేయడం ద్వారా శక్తివంతమైన అసుర పాము కలియా నాగును ఓడించాడు.

పురాణాలను కూడా వివరిస్తుంది .వృత్రాసురుడు, అసుర నాయకుడు  శక్తివంతమైన పాము / పెద్ద కొండచిలువ. ఇంద్రడు దేవుడు ఒక గొప్ప యుద్ధంలో వృత్ర రాక్షసుడిని ఎదుర్కొన్నాడు, అతని తన పిడుగు (వజ్రయుధ) తో చంపాడు, అది వృత్ర  దవడను విరిచింది అని రిగ్ వేదం చెప్పుతుంది . భగవ పురాణం సంస్కరణ వివరిస్తుంది, వృత్రాసురుడు పెద్ద పాము / కొండచిలువ, అతను ప్రతిదానిని చుట్టు వేయగలడు, గ్రహాలు, నక్షత్రాలను కూడా ప్రమాదంలో పడేసాడు, తద్వారా అందరూ అతని గురించి భయపడ్డారు. దేవతలతో జరిగిన యుద్ధాలలో వృత్రాసురుడు పైచేయి సాధించింది. ఇంద్రుడు బలంతో అతన్ని ఓడించలేకపోయాడు, కాని దధీచి అనే ఋషి యొక్క వెన్ను ఎముకను అడగమని సలహా పొందాడు. దధీచి తన వెన్ను  ఎముకను వజ్రయుధగా తీర్చిదిద్దాలని ఇచ్చాడు, దాని ద్వారా చివరికి ఇంద్రుడు గొప్ప పాము వృత్రాను ఓడించి చంపాడు.

హిబ్రూ వేదాల దయ్యం: అందమైన ఆత్మ ఘోరమైన పాముగా మారింది

తనను తాను సర్వోన్నతుడైన దేవునికి విరోధిగా (దయ్యం అంటే ‘విరోధి’) శక్తివంతమైన ఆత్మ ఉందని హిబ్రూ వేదాలు కూడా నమోదు చేస్తాయి. హీబ్రూ వేదాలు అతన్ని అందమైన, తెలివైనవని వర్ణించాయి, ప్రారంభంలో దేవతగా సృష్టించబడ్డాయి. ఈ వివరణ ఇవ్వబడింది:

12 నరపుత్రుడా, తూరు రాజును గూర్చి అంగలార్పువచనమెత్తి ఈలాగు ప్రకటింపుముప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగాపూర్ణజ్ఞానమును సంపూర్ణసౌందర్యమునుగల కట్టడమునకు మాదిరివి
13 దేవుని తోటయగు ఏదెనులో నీవుంటివి, మాణిక్యము గోమేధికము సూర్యకాంతమణి రక్తవర్ణపురాయి సులిమాని రాయి మరకతము నీలము పద్మరాగము మాణిక్యము అను అమూల్య రత్మములతోను బంగారముతోను నీవు అలంక రింపబడి యున్నావు; నీవు నియమింపబడిన దినమున పిల్లన గ్రోవులు వాయించువారును నీకు సిద్ధమైరి.
14 అభి షేకము నొందిన కెరూబువై యొక ఆశ్రయముగా నీవుంటివి; అందుకే నేను నిన్ను నియమించితిని. దేవునికి ప్రతిష్ఠింపబడిన పర్వతముమీద నీవుంటివి, కాలుచున్న రాళ్లమధ్యను నీవు సంచరించుచుంటివి.
15 నీవు నియమింప బడిన దినము మొదలుకొని పాపము నీయందు కనబడు వరకు ప్రవర్తనవిషయములో నీవు యథార్థవంతుడవుగా

ఉంటివి.యెహెజ్కేలు  28: 12b-15

ఈ శక్తివంతమైన దేవతలో దుష్టత్వం ఎందుకు కనుగొనబడింది? హీబ్రూ వేదాలు వివరిస్తాయి:


17 నీ సౌందర్యము చూచుకొని నీవు గర్వించినవాడవై, నీ తేజస్సు చూచు కొని నీ జ్ఞానమును చెరుపుకొంటివి, కావున నేను నిన్ను నేలను పడవేసెదను, రాజులు చూచుచుండగా నిన్ను హేళనకప్పగించెదను.

యెహెజ్కేలు 28: 17

ఈ దేవత పతనం మరింత వివరించబడింది:

12 తేజోనక్షత్రమా, వేకువచుక్కా, నీవెట్లు ఆకాశమునుండి పడితివి? జనములను పడగొట్టిన నీవు నేలమట్టమువరకు ఎట్లు నరకబడితివి?
13 నేను ఆకాశమున కెక్కిపోయెదను దేవుని నక్షత్రములకు పైగా నా సింహాసనమును హెచ్చింతును ఉత్తరదిక్కుననున్న సభాపర్వతముమీద కూర్చుందును
14 మేఘమండలముమీది కెక్కుదును మహోన్నతునితో నన్ను సమానునిగా చేసికొందును అని నీవు మనస్సులో అనుకొంటివిగదా?

యెషయా  14: 12-14

ఇప్పుడు సాతాను

ఈ శక్తివంతమైన ఆత్మను ఇప్పుడు సాతాను (అంటే ‘నిందితుడు‘) లేదా దయ్యం అని పిలుస్తారు, కాని మొదట అతన్ని లూసిఫెర్ అని పిలుస్తారు – ‘వేకువ చుక్క కుమారుడు’. హీబ్రూ వేదాలు అతను ఒక ఆత్మ, దుష్ట అసురుడు అని చెప్తాడు, కాని అఘాసుర, వృత్రాసురుని మాదిరిగా అతడు పాము లేదా డ్రాగన్ రూపాన్ని తీసుకుంటాడు. భూమికి అతని ప్రయాణం ఇలా జరిగింది:

7 అంతట పరలోకమందు యుద్ధము జరిగెను. మిఖా యేలును అతని దూతలును ఆ ఘటసర్పముతో యుద్ధము చేయవలెనని యుండగా
8 ఆ ఘటసర్పమును దాని దూతలును యుద్ధము చేసిరి గాని గెలువ లేకపోయిరి గనుక పరలోకమందు వారికిక స్థలము లేకపోయెను.
9 కాగా సర్వలోకమును మోస పుచ్చుచు, అపవాదియనియు సాతాననియు పేరుగల ఆదిసర్పమైన ఆ మహా ఘటసర్పము పడద్రోయబడెను. అది భూమిమీద పడ ద్రోయబడెను; దాని దూతలు దానితో కూడ పడద్రోయబడిరి.

ప్రకటన 12: 7-9

అసురలకు సాతాను ఇప్పుడు ‘దారితప్పిన ప్రపంచమంతాకి’ అధిపతి. వాస్తవానికి, అతను పాము రూపంలో, మానవులను పాపానికి మొదటి తీసుకువచ్చాడు. ఇది స్వర్గంలో సత్య యుగం అయిన సత్య యుగంలో అంతం అయింది.

సాతాను తన అసలు తెలివితేటలను, అందాన్ని కోల్పోలేదు, ఇది అతనిని మరింత ప్రమాదకరంగా చేస్తుంది, ఎందుకంటే అతను తన మోసాన్ని ప్రదర్శన వెనుక దాచగలడు. అతను ఎలా పని చేస్తాడో బైబిలు వివరిస్తుంది:

14 ఇది ఆశ్చర్యము కాదు; సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకొనుచున్నాడు

2 కొరింథియులకు 11:14

యేసు సాతానుతో పోరాడుతాడు

ఈ విరోధిని యేసును ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. ఆయన యోహాను వద్ద బాప్తిస్మం  తీసుకున్న వెంటనే అరణంలోకి వెళ్లి, వనప్రస్థ ఆశ్రమాన్ని తీసుకున్నాడు. కానీ ఆయన అలా విరమణ ప్రారంభించడానికి కాదు, యుద్ధంలో తన విరోధిని ఎదుర్కోవటానికి. ఈ యుద్ధం కృష్ణుడు, అఘాసురుడు మధ్య లేదా ఇంద్రుడు, వృత్రాసురుడు మధ్య వివరించిన భౌతిక యుద్ధం కాదు, కానీ ప్రలోభాల యుద్ధం. సువార్త దీనిని ఇలా నమోదు చేస్తుంది:

సు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యొర్దానునదినుండి తిరిగి వచ్చి, నలువది దినములు ఆత్మచేత అరణ్యములో నడిపింప బడి
2 అపవాదిచేత1 శోధింపబడుచుండెను. ఆ దినము లలో ఆయన ఏమియు తినలేదు. అవి తీరిన తరువాత ఆయన ఆకలిగొనగా
3 అపవాదినీవు దేవుని కుమారుడవైతే, రొట్టె అగునట్లు ఈ రాతితో చెప్పుమని ఆయనతో చెప్పెను
4 అందుకు యేసు మనుష్యుడు రొట్టెవలన మాత్రమే జీవించడు అని వ్రాయబడియున్నదని వానికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.
5 అప్పుడు అపవాది ఆయనను తీసికొనిపోయి, భూలోక రాజ్యములన్నిటిని ఒక నిమిషములో ఆయనకు చూపించి
6 ఈ అధికారమంతయు, ఈ రాజ్యముల మహిమయు నీకిత్తును; అది నాకప్పగింపబడియున్నది, అదెవనికి నేను ఇయ్యగోరుదునో వానికిత్తును;
7 కాబట్టి నీవు నాకు మ్రొక్కితివా యిదంతయు నీదగునని ఆయనతో చెప్పెను.
8 అందుకు యేసు నీ దేవుడైన ప్రభువునకు మ్రొక్కి ఆయనను మాత్రము సేవింపవలెను అని వ్రాయబడియున్నదని వానికి ప్రత్యుత్తర మిచ్చెను.
9 పిమ్మట ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయి, దేవాలయ శిఖరమున ఆయనను నిలువబెట్టినీవు దేవుని కుమారుడవైతే ఇక్కడనుండి క్రిందికి దుముకుము
10 నిన్ను కాపాడుటకు నిన్ను గూర్చి తన దూతలకు ఆజ్ఞాపించును.
11 నీ పాదమెప్పుడైనను రాతికి తగులకుండ వారు నిన్ను చేతులతో ఎత్తికొందురు అని వ్రాయబడియున్నదని ఆయనతో చెప్పెను.
12 అందుకు యేసు నీ దేవుడైన ప్రభువును శోధింపవలదు అని చెప్పబడియున్నదని వానికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెను.
13 అపవాది ప్రతి శోధనను ముగించి, కొంతకాలము ఆయనను విడిచిపోయెను.

లూకా 4: 1-13

వారి పోరాటం మానవ చరిత్ర ప్రారంభంలోనే ప్రారంభమైంది. యేసును చంటి బిడ్డగా ఉన్నపుడు చంపే ప్రయత్నాల ద్వారా ఇది యేసు పుట్టినప్పుడు పునరుద్ధరించబడింది. ఈ రౌండు యుద్ధంలో, యేసు విజయం సాధించాడు, ఆయన సాతానును శారీరకంగా ఓడించినందువల్ల కాదు, సాతాను తన ముందు ఉంచిన శక్తివంతమైన ప్రలోభాలన్నింటినీ ప్రతిఘటించాడు. ఈ రెండింటి మధ్య యుద్ధం రాబోయే కలల్లో కొనసాగుతుంది, ఆ సర్పం ‘ఆయన మడమ కొట్టడం’ మరియు యేసు ‘సర్పం తలని చూర్ణం చేయడం’ తో ముగుస్తుంది. కానీ దీనికి ముందు, చీకటిని పోగొట్టడానికి, బోధించడానికి యేసు గురువు పాత్రను యేసు తీసుకోవాలి.

యేసు – మమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తి

యేసు ప్రలోభం, పరీక్ష కాలం మనకు చాలా ముఖ్యం. యేసు గురించి బైబిలు ఇలా చెబుతోంది:

18 తాను శోధింపబడి శ్రమ పొందెను గనుక శోధింపబడువారికిని సహాయము చేయ గలవాడై యున్నాడు.

హీబ్రీయులకు 2:18

మరియు

15 మన ప్రధానయాజకుడు మన బలహీనతలయందు మనతో సహానుభవము లేనివాడు కాడు గాని, సమస్త విషయములలోను మనవలెనే శోధింపబడినను, ఆయన పాపము లేనివాడుగా ఉండెను.
16 గనుక మనము కనికరింపబడి సమయోచితమైన సహాయముకొరకు కృప పొందునట్లు ధైర్యముతో కృపాసనమునొద్దకు చేరుదము.హీ

బ్రీయులకు 4:15-16

హిబ్రూ దుర్గా పూజ అయిన యోమ్ కిప్పూర్ వద్ద, ప్రధాన యాజకుడు బలులు తెచ్చాడు, తద్వారా ఇశ్రాయేలీయులు క్షమాపణ పొందవచ్చు. ఇప్పుడు యేసు మనల్ని సానుభూతిపరుచుకొని అర్థం చేసుకోగల ఒక పూజారిగా మారిపోయాడు – మన ప్రలోభాల్లో కూడా మనకు సహాయం చేస్తాడు, కచ్చితంగా ఆయన స్వయంగా శోదించబడినందున – ఇంకా పాపం లేకుండా. మనము సర్వోన్నతుడైన దేవుని ఎదుట విశ్వాసం కలిగి ఉంటాము ఎందుకంటే ప్రధాన యాజకుడు యేసు మన కష్టతరమైన ప్రలోభాలకు లోనయ్యాడు. ఆయన మనలను అర్థం చేసుకుని, మన స్వంత ప్రలోభాలకు, పాపాలకు సహాయం చేయగల వ్యక్తి. ప్రశ్న: మేము అతన్ని అనుమతిస్తామా?

స్వామి యోహాను: ప్రాయశ్చిత్తం, స్వీయ-అభిషేకం బోధన.

మేము కృష్ణుని జననం ద్వారా యేసు (యేసు సత్సంగ్) పుట్టుకను పరిశోధించాము. కృష్ణుడికి అన్నయ్య బలరాముడు (బలరామ) ఉన్నారని పురాణాల కథనాలు. నందా కృష్ణుడి పెంపుడు తండ్రి, బలరాముడిని కృష్ణుడికి అన్నయ్యగా పెంచాడు. కృష్ణుడు, బలరాముడు కలిసి యుద్ధంలో వివిధ అసురులను ఓడించిన అనేక చిన్ననాటి కథలను ఇతిహాసాలు వివరిస్తాయి. కృష్ణుడు, బలరాముడు తమ ఉమ్మడి లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చడానికి భాగస్వాములయ్యారు – చెడును ఓడించారు.

యేసు, యోహాను, కృష్ణుడు & బలరాముడులా

కృష్ణుడిలాగే, యేసుకు దగ్గరి బంధువు యోహాను కూడా ఉన్నాడు, అతనితో ఆయన తన పరిచర్య పంచుకున్నాడు. యేసు, యోహానుకి వారి తల్లుల ద్వారా సంబంధం కలిగి ఉన్నారు, యోహాను, యేసు కన్న 3 నెలల ముందు జన్మించాడు. సువార్త మొదట యోహాను హైలైట్ చేయడం ద్వారా యేసు బోధను, స్వస్థత పరిచర్యను నమోదు చేసింది. మనము మొదట యోహాను బోధనలో కూర్చోకపోతే యేసు లక్ష్యాన్ని అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు. యోహాను పశ్చాత్తాపం (ప్రాయశ్చిత్తం), ప్రక్షాళనలను (మన అభిషేకం) సువార్త కోసం ప్రారంభ బిందువుగా బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు.

బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను: మమ్మల్ని సిద్ధం చేయడానికి రాబోయే స్వామి గురించి ముందే చెప్పాడు

పశ్చాత్తాపం (ప్రాయశ్చిత్తం) చిహ్నంగా ప్రక్షాళనను నొక్కిచెప్పినందున సువార్తలలో తరచుగా ‘బాప్తిసం ఇచ్చే యోహాను’ అని పిలుస్తారు, యోహాను రావడం అతను జీవించడానికి వందల సంవత్సరాల ముందు పురాతన హీబ్రూ వేదాల్లో ప్రవచించబడింది.

3ఆలకించుడి, అడవిలో ఒకడు ప్రకటించుచున్నాడు ఎట్లనగా–అరణ్యములో యెహోవాకు మార్గము సిద్ధ పరచుడి ఎడారిలో మా దేవుని రాజమార్గము సరాళము చేయుడి. 4ప్రతి లోయను ఎత్తు చేయవలెను ప్రతి పర్వతమును ప్రతి కొండను అణచవలెను వంకరవి చక్కగాను కరుకైనవి సమముగాను ఉండవలెను. 5యెహోవా మహిమ బయలుపరచబడును ఒకడును తప్పకుండ సర్వశరీరులు దాని చూచెదరు

యెషయా 40:3-5

      ఈలాగున జరుగునని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు.

దేవుని కోసం ‘మార్గాన్ని సిద్ధం చేయడానికి’ ఒకరు ‘అరణ్యంలో’ వస్తారని యెషయా ప్రవచించాడు. ఆయన ‘యెహోవా మహిమ బయటపడటానికి’ ఉన్న అడ్డంకులను సున్నితంగా చేస్తాడు.

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

చరిత్రలో యెషయా, ఇతర హీబ్రూ ఋషులు (ప్రవక్తలు). యెషయా సమయం మాదిరిగానే మీకాను గమనించండి

యెషయా రాసిన 300 సంవత్సరాల తరువాత మలాకీ రాసిన పుస్తకం, ఇది హీబ్రూ వేదాల్లో చివరి పుస్తకం (పాత నిబంధన). ఈ రాబోయే వాని గురించి యెషయా చెప్పిన విషయాన్ని మలాకీ వివరించాడు. అతను ప్రవచించాడు:

దిగో నాకు ముందుగా మార్గము సిద్ధపరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచున్నాను; మీరు వెదకుచున్న ప్రభువు, అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత, తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వచ్చును; ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

మలాకీ 3:1

సిద్ధమవుతున్న ‘మెస్సియా’ వచ్చిన వెంటనే, దేవుడు తన ఆలయంలో కనిపిస్తాడు అని మీకా ప్రవచించాడు. ఇది యేసును సూచిస్తుంది, దేవుడు అవతరించాడు, యోహాను తరువాత వస్తాడు.

యోహాను స్వామిగా

యోహాను గురించి సువార్త పుస్తకాల్లో:

80 శిశువు ఎదిగి, ఆత్మయందు బలము పొంది, ఇశ్రాయేలు నకు ప్రత్యక్షమగు దినమువరకు అరణ్య ములో నుండెను.

లూకా 1:80

ఆయన అరణ్యంలో నివసించినప్పుడు:

4 ఈ యోహాను ఒంటె రోమముల వస్త్రమును, మొలచుట్టు తోలుదట్టియు ధరించుకొనువాడు; మిడత లును అడవి తేనెయు అతనికి ఆహారము.

మత్తయి 3:4

బలరాముడికి గొప్ప శారీరక బలం ఉంది. యోహాను  గొప్ప మానసిక, ఆధ్యాత్మిక బలం అతనిని చిన్ననాటి నుండే అడవి (అటవీ నివాసి) ఆశ్రమానికి నడిపించింది. అతని దృడమైన ఆత్మ పదవీ విరమణ కోసం కాకపోయినా తన పరిచార్య కోసం సిద్ధం కావడానికి అడవి దుస్తులు ధరించడానికి, తినడానికి దారితీసింది. అతని అరణ్య జీవితం తనను తాను తెలుసుకోవటానికి అచ్చువేసింది, ప్రలోభాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో అర్థం చేసుకుంది. అతను అవతారం కాదని, ఆలయంలో పూజారి కాదని స్పష్టంగా నొక్కి చెప్పాడు. అతని స్వీయ అవగాహన అతన్ని గొప్ప గురువుగా అందరూ అంగీకరించడానికి దారితీసింది. స్వామి సంస్కృత (स्वामी స్వామి) నుండి వచ్చినందున, ‘తనకు తెలిసినవాడు లేదా తనను తాను నేర్చుకునేవాడు’ అని అర్ధం కాబట్టి, యోహానుని స్వామిగా పరిగణించడం సముచితం.

స్వామి యోహాను- చరిత్రలో ధృడముగా ఉంచారు

 సువార్త రికార్డులు:

బెరికైసరు ఏలుబడిలో పదునైదవ సంవత్సరమందు యూదయకు పొంతిపిలాతు అధిపతిగాను, గలిలయకు హేరోదు చతుర్థాధిపతిగాను, ఇతూరయ త్రకోనీతి దేశ ములకు అతని తమ్ముడైన ఫిలిప్పు చతుర్థాధిపతిగాను, అబి లేనే దేశమునకు లుసానియ అధిపతిగాను,
2 అన్నయు, కయపయు ప్రధాన యాజకులుగాను, ఉన్నకాలమున అరణ్యములోనున్న జెకర్యా కుమారుడైన యోహాను నొద్దకు దేవుని వాక్యము వచ్చెను.

లూకా 3:1-2

ఇది యోహాను యొక్క లక్ష్యాన్ని ప్రారంభిస్తుంది, ఇది అతన్ని చాలా మంది ప్రసిద్ధ చెందిన చారిత్రక వ్యక్తుల పక్కన ఉంచుతుంది. ఆ కాలపు పాలకులకు విస్తృతమైన సూచనను గమనించండి. ఇది సువార్తలలోని కాతాల యొక్క కచ్చితత్వాన్ని చారిత్రాత్మకంగా తనిఖీ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. అలా చేస్తే, టిబెరియస్ సీజర్, పొంతు పిలాతు, హెరోదు, ఫిలిపు, లైసానియాస్, అన్నానియ మరియు కయాఫా అందరూ లౌకిక రోమ, యూదు చరిత్రకారుల నుండి తెలిసిన వ్యక్తులు అని మనకు తెలుసు. వేర్వేరు పాలకులకు ఇచ్చిన వివిధ శీర్షికలు (ఉదా. పోంతు పిలాతుకు ‘గవర్నర్’, హేరోదుకు ‘టెట్రార్చ్’ మొదలైనవి) చారిత్రాత్మకంగా సరైనవి మరియు ఖచ్చితమైనవిగా ధృవీకరించబడ్డాయి. అందువల్ల ఈ ఖాతా విశ్వసనీయంగా నమోదు చేయబడిందని మేము అంచనా వేయవచ్చు

క్రీ.శ 14 లో టిబెరియసు సీజర్ రోమ సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు. అతని పాలన 15 వ సంవత్సరం అంటే క్రీస్తుశకం 29 వ సంవత్సరంలో యోహాను అతని పరిచార్యను ప్రారంభించాడు.

స్వామి యోహాను సందేశం – పశ్చాత్తాపం, ఒప్పుకోనటం

యోహాను సందేశం ఏమిటి? అతని జీవనశైలి వలె, అతని సందేశం సరళమైనది కాని శక్తివంతమైనది. సువార్త ఇలా చెబుతోంది:

దినములయందు బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను వచ్చి
2 పరలోకరాజ్యము సమీపించియున్నది, మారుమనస్సు పొందుడని యూదయ అరణ్యములో ప్రకటించుచుండెను.

మత్తయి 3:1-2

అతని సందేశం మొదట ఒక వాస్తవ ప్రకటన – పరలోకరాజ్యం ‘సమీపంలో’ ఉంది. కానీ ప్రజలు ‘పశ్చాత్తాపం’ చెందకపోతే ఈ రాజ్యానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉండరు. నిజానికి, వారు ‘పశ్చాత్తాపం’ చెందకపోతే వారు ఈ రాజ్యాన్ని కోల్పోతారు. పశ్చాత్తాపం అంటే “మీ మనసు మార్చుకోవడం; పునరాలోచన; భిన్నంగా ఆలోచించడం. ” ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ప్రాయశ్చిత్తము (ప్రాయశ్చిత్తం) లాంటిది. కానీ వారు దేని గురించి భిన్నంగా ఆలోచించాలి? యోహాను సందేశానికి ప్రతిస్పందనలను చూడటం ద్వారా మనం చూడవచ్చు. ఆయన సందేశానికి ప్రజలు స్పందించారు:

6 తమ పాపములు ఒప్పుకొనుచు, యొర్దాను నదిలో అతనిచేత బాప్తిస్మము పొందుచుండిరి.

మత్తయి3:6

మన సహజమైన ధోరణి ఏమిటంటే, మన పాపాలను దాచిపెట్టి, మనం తప్పు చేయలేదని నటించడం. మన పాపాలను ఒప్పుకోవడం, పశ్చాత్తాపం చేయడం మనకు దాదాపు అసాధ్యం ఎందుకంటే ఇది అపరాధం, అవమానానికి గురి చేస్తుంది. దేవుని రాజ్యానికి తమను తాము సిద్ధం చేసుకోవడానికి ప్రజలు పశ్చాత్తాపం చెందాలని (ప్రాయశ్చిత్తం) యోహాను బోధించాడు.

ఈ పశ్చాత్తాపానికి సంకేతంగా వారు అప్పుడు నదిలో యోహాను చేత ‘బాప్తిస్మం’ తీసుకోవాలి. బాప్తిస్మం అనేది నీటితో కడగడం లేదా శుభ్రపరచడం. ప్రజలు ఆచారంగా స్వచ్ఛంగా ఉండటానికి ‘బాప్తిస్మం’ (కడగడం) కప్పులు మరియు పాత్రలను కూడా చేస్తారు. పవిత్రత మరియు పండుగలకు సన్నాహకంగా పూజారులు ముర్తీలను అభిషేకం (అభిషేకం) లో ఆచారంగా స్నానం చేయడం మాకు తెలుసు. మానవులు ‘దేవుని స్వరూపంలో’ సృష్టించబడ్డారు, కాబట్టి యోహాను కర్మ నది స్నానం ఒక అభిషేకం లాంటిది, ఇది దేవుని పశ్చాత్తాపపడే చిత్రం-బేరర్లను స్వర్గ రాజ్యం కోసం సిద్ధం చేస్తుంది. ఈ రోజు బాప్తిస్మం సాధారణంగా క్రైస్తవ అభ్యాసంగా పరిగణించబడుతుంది, అయితే ఇక్కడ దాని ఉపయోగం విస్తృత స్వభావం కలిగి ఉంది, ఇది దేవుని రాజ్యానికి తయారీలో శుభ్రపరచటని సూచిస్తుంది.

ప్రాయశ్చిత్త ఫలాలు

చాలామంది బాప్తిస్మం కోసం యోహాను వద్దకు వచ్చారు, కాని అందరూ నిజాయితీగా సమర్పించుకోలేదు మరియు వారి పాపాలను అంగీకరించలేదు. సువార్త ఇలా చెబుతోంది:

7 అతడు పరిసయ్యుల లోను, సద్దూకయ్యులలోను, అనేకులు బాప్తిస్మము పొందవచ్చుట చూచి సర్పసంతానమా, రాబోవు ఉగ్ర తను తప్పించుకొనుటకు మీకు బుద్ధి చెప్పినవాడెవడు? మారుమన
8 అబ్రా హాము మాకు తండ్రి అని మీలో మీరు చెప్పుకొనతలంచ వద్దు;
9 దేవుడు ఈ రాళ్లవలన అబ్రాహామునకు పిల్లలను పుట్టింపగలడని మీతో చెప్పుచున్నాను.
10 ఇప్పుడే గొడ్డలి చెట్లవేరున ఉంచబడియున్నది గనుక మంచి ఫలము ఫలిం పని ప్రతి చెట్టును నరకబడి అగ్నిలో వేయబడును.

మత్తయి 3:7-10

పరిసయ్యులు మరియు సద్దుకేయులు మోషే ధర్మశాస్త్ర బోధకులు, ధర్మశాస్త్రం అన్ని మతపరమైన ఆచారాలను పాటించటానికి తీవ్రంగా కృషి చేశారు. ఈ నాయకులు, వారి మతపరమైన అభ్యాస యోగ్యతతో దేవుడు ఆమోదించినట్లు అందరూ భావించారు. కానీ యోహాను వారిని ‘దుష్ట సంతానం’ అని పిలిచి, వారికి రాబోయే తీర్పు గురించి హెచ్చరించాడు.

ఎందుకు?

‘పశ్చాత్తాపానికి అనుగుణంగా ఫలాలను ఉత్పత్తి చేయకపోవడం’ ద్వారా వారు నిజంగా పశ్చాత్తాపపడలేదని తేలింది. వారు తమ పాపాన్ని ఒప్పుకోలేదు కాని వారి పాపాలను దాచడానికి వారి మతపరమైన ఆచారాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. వారి మత వారసత్వం, మంచిది అయినప్పటికీ, పశ్చాత్తాపం చెందకుండా వారిని గర్వించేలా చేసింది.

పశ్చాత్తాపం యొక్క ఫలాలు

ఒప్పుకోలు, పశ్చాత్తాపంతో భిన్నంగా జీవించాలనే ఆశ వచ్చింది. ఈ చర్చలో ప్రజలు తమ పశ్చాత్తాపాన్ని ఎలా ప్రదర్శించాలని ప్రజలు యోహానును అడిగారు:

10 అందుకు జనులుఆలాగైతే మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా
11 అతడురెండు అంగీలుగలవాడు ఏమియు లేనివానికియ్య వలెననియు, ఆహారముగలవాడును ఆలాగే చేయవలె ననియు వారితో చెప్పెను.
12 సుంకరులును బాప్తిస్మము పొందవచ్చిబోధకుడా, మేమేమి చేయవలెనని అతని నడుగగా
13 అతడు మీకు నిర్ణయింపబడినదాని కంటె ఎక్కువతీసికొనవద్దని వారితో చెప్పెను.
14 సైనికులును మేమేమి చేయవలెనని అతని నడిగిరి. అందుకు అతడుఎవనిని బాధపెట్టకయు, ఎవని మీదను అపనింద వేయ కయు, మీ జీతములతో తృప్తిపొందియుండుడని వారితో చెప్పెను.

లూకా3:10-14

యోహాను క్రీస్తునా?

అతని సందేశం  బలం కారణంగా, యోహాను మెస్సీయ కాదా అని చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారు, పురాతన కాలం నుండి దేవుడు అవతారంగా వస్తానని వాగ్దానం చేశారు. సువార్త ఈ చర్చను నమోదు చేస్తుంది:

15 ప్రజలు కనిపెట్టుచు, ఇతడు క్రీస్తయి యుండునేమో అని అందరును యోహానును గూర్చి తమ హృదయములలో ఆలోచించుకొనుచుండగా
16 యోహాను నేను నీళ్లలో మీకు బాప్తిస్మమిచ్చుచున్నాను; అయితే నాకంటె శక్తి మంతుడొకడు వచ్చుచున్నాడు; ఆయన చెప్పుల వారును విప్పుటకు నేను పాత్రుడను కాను; ఆయన పరిశుద్ధాత్మ లోను1 అగ్నితోను మీకు బాప్తిస్మమిచ్చును;
17 ఆయన చేట ఆయన చేతిలోనున్నది; ఆయన తన కళ్లమును బాగుగా శుభ్రముచేసి, తన కొట్టులో గోధుమలుపోసి, ఆరని అగ్నితో పొట్టు కాల్చి వేయునని అందరితో చెప్పెను.
18 ఇదియుగాక అతడింకను, చాల సంగతులు చెప్పి ప్రజలను హెచ్చరించుచు వారికి సువార్త ప్రకటించు చుండెను.

లూకా 3:15-18

యోహాను వారికి మెస్సీయ (క్రీస్తు) త్వరలో వస్తున్నాడని చెప్పాడు,  అంటే అర్ధం యేసు.

స్వామి యోహాను పరిచర్య, మన పరిచర్య

దేవుని రాజ్యానికి ప్రజలను సిద్ధం చేయడం ద్వారా యోహాను యేసుతో భాగస్వామ్యం పొందాడు, బలరాముడు కృష్ణుడితో కలిసి చెడుకి వ్యతిరేకంగా చేసిన పరిచర్యలో భాగస్వామ్యం పొందాడు. యోహాను వారికి ఎక్కువ చట్టాలు ఇవ్వడం ద్వారా వాటిని సిద్ధం చేయలేదు, కానీ వారి పాపాల నుండి (ప్రాయశ్చిత్తం) పశ్చాత్తాపం చెందమని పిలవడం ద్వారా వారి అంతర్గత పశ్చాత్తాపం ఇప్పుడు వాటిని సిద్ధం చేసిందని చూపించడానికి నదిలో ఆచారంగా స్నానం చేయడం (స్వీయ-అభిషేకం).

ఇది మన సిగ్గు, అపరాధభావాన్ని బహిర్గతం చేస్తున్నందున కఠినమైన సన్యాసి నియమాలను పాటించడం చాలా కష్టం. అప్పుడు మత పెద్దలు తమను పశ్చాత్తాపం చెందుకు తీసుకు రాలేరు. బదులుగా వారు తమ పాపాలను దాచడానికి మతాన్ని ఉపయోగించారు. ఆ ఎంపిక కారణంగా యేసు వచ్చినప్పుడు దేవుని రాజ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వారు సిద్ధంగా లేరు. యోహాను యొక్క హెచ్చరిక ఈ రోజుకు సంబంధించినది. మనం పాపం నుండి పశ్చాత్తాపపడాలని ఆయన కోరుతున్నాడు. మేము చేస్తాం?

సాతాను చేత శోదించబడినప్పుడు మేము యేసు వ్యక్తిని అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాము.

యేసు ఆశ్రమాలను ఎలా చేపట్టాడు.

ఒక జీవిత ధర్మ నాలుగు ఆశ్రమాలు (దశలు) గా విభజీంచారు. ఆశ్రమాలు / దశలు ఒకరి జీవిత దశకు తగిన లక్ష్యాలు, ప్రణాలికలు, కార్యకలాపాలు. జీవితాన్ని దశలుగా విభజించడం, ఆశ్రమ ధర్మం, శరీరం, మనస్సు మరియు భావోద్వేగాలు అనే నాలుగు ప్రగతిశీల దశల్లో వెళుతుంది. ఇది సహస్రాబ్ది క్రితం అభివృద్ధి చేశారు, ధర్మ శాస్త్రాలు అని పిలువబడే గ్రంథాలలో వివరించబడింది, మనము యువత నుండి, యుక్తవయస్సు, పెద్ద వయస్సు మరియు వృద్ధాప్యం వరకు మన విధులు భిన్నంగా ఉన్నాయని హైలైట్ చేస్తుంది.

యేసు, సర్వోన్నతుడైన దేవుని అవతారంగా, పుట్టిన కొద్దికాలానికే, ఆశ్రమ ధర్మం ప్రారంభించాడు. మన ఆశ్రమాలకు తగినట్లుగా జీవించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అతను అనుసరించడానికి ఒక ఉదాహరణను అందించినందున అతను అలా ఎలా చేసాడు అనేది బోధనాత్మకమైనది. మేము బ్రహ్మచార్యతో ప్రారంభిస్తాము, ఇక్కడ ఉపనయన, విద్యారాంభ దశ వంటి మైలురాళ్ళు కనిపిస్తాయి.

యేసు బ్రహ్మచార్యగా

విద్యార్థి ఆశ్రమం (దశ), బ్రహ్మచార్య మొదట వస్తుంది. ఈ కాలంలో విద్యార్ధి బ్రహ్మచర్యంలో నివసిస్తాడు, తరువాత సేవలకు అవసరమైన భవిష్యత్తు కోసం అతన్ని / ఆమెను సిద్ధం చేసుకుంటారు. కొంత భిన్నమైనప్పటికీ, నేటి ఉపనయన మాదిరిగానే హిబ్రూ దీక్షా కార్యక్రమం ద్వారా యేసు బ్రహ్మచార్యలోకి ప్రవేశించాడు. సువార్తలు అతని ఉపనాయణాన్ని ఇలా నమోదు చేస్తాయి.

ఉపనయనంగా యేసు

22-24మోషే ధర్మశాస్త్రముచొప్పునవారు తమ్మును శుద్ధి చేసికొను దినములు గడచినప్పుడు

–ప్రతి తొలిచూలు మగపిల్ల ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠ చేయబడవలెను అని ప్రభువు ధర్మశాస్త్రమందు వ్రాయబడినట్టు ఆయ నను ప్రభువుకు ప్రతిష్ఠించుటకును, ప్రభువు ధర్మశాస్త్రమందు చెప్పబడినట్టు గువ్వల జతనైనను రెండు పావురపు పిల్లలనైనను బలిగా సమర్పించుటకును, వారు ఆయనను యెరూషలేమునకు తీసికొనిపోయిరి. 25యెరూషలేమునందు సుమెయోనను ఒక మనుష్యుడుండెను. అతడు నీతిమంతుడును భక్తిపరుడునైయుండి, ఇశ్రాయేలుయొక్క ఆదరణకొరకు కనిపెట్టువాడు; పరిశుద్ధాత్మ అతనిమీద ఉండెను. 26అతడు ప్రభువుయొక్క క్రీస్తును చూడకమునుపు మరణము పొందడని అతనికి పరిశుద్ధాత్మచేత బయలు పరచబడి యుండెను; ఆత్మవశుడై అతడు దేవాలయములోనికి వచ్చెను. 27-28అంతట ధర్మశాస్త్రపద్ధతి చొప్పున ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తలిదండ్రులు శిశువైన యేసును దేవాలయములోనికి తీసికొనివచ్చినప్పుడు అతడు తన చేతులలో ఆయనను ఎత్తికొని దేవుని స్తుతించుచు ఇట్లనెను –

29-32–నాథా, యిప్పుడు నీ మాటచొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు;

అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుకు మహిమగాను

నీవు సకల ప్రజలయెదుట సిద్ధపరచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులార చూచితిని.

33యోసేపును ఆయన తల్లియు ఆయననుగూర్చి చెప్ప బడిన మాటలను విని ఆశ్చర్యపడిరి. 34సుమెయోను వారిని దీవించి–ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలు పడునట్లు, ఇశ్రాయేలులో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాస్పదమైన గురుతుగా ఈయన నియమింపబడియున్నాడు; 35మరియు నీ హృదయములోనికి ఒక ఖడ్గము దూసికొనిపోవునని ఆయన తల్లియైన మరియతో చెప్పెను. 36మరియు ఆషేరు గోత్రికురాలును పనూయేలు కుమార్తెయునైన అన్న అను ఒక ప్రవస్త్రి యుండెను. ఆమె కన్యాత్వము మొదలు ఏడేండ్లు పెని మిటితో సంసారముచేసి బహుకాలము గడిచినదై, 37యెనుబది నాలుగు సంవత్సరములు విధవరాలైయుండి, దేవాలయము విడువక ఉపవాస ప్రార్థనలతో రేయింబగళ్లు సేవచేయుచుండెను. 38ఆమె కూడ ఆ గడియలోనే లోపలికి వచ్చి దేవుని కొనియాడి, యెరూషలేములో విమోచనకొరకు కనిపెట్టుచున్నవారందరితో ఆయననుగూర్చి మాటలాడుచుండెను. 39అంతట వారు ప్రభువు ధర్మశాస్ర్తము చొప్పున సమస్తము తీర్చిన పిమ్మట గలిలయలోని నజరేతను తమ ఊరికి తిరిగి వెళ్లిరి.

40బాలుడు జ్ఞానముతో నిండుకొనుచు, ఎదిగి బలము పొందుచుండెను; దేవుని దయ ఆయనమీద నుండెను.

లూకా 2: 22-40

ఈ రోజుల్లో కొన్ని ఉపనయన వేడుకల్లో ఒక మేకను ఆలయంలో అర్పిస్తారు. హీబ్రూ ఉపనాయణ వేడుకలలో ఇది కూడా సాధారణం, కాని మోషే ధర్మశాస్త్రం పేద కుటుంబాలకు మేకకు బదులుగా పావురాలను అర్పించడానికి అనుమతించింది. యేసు వినయంగా తన తల్లిదండ్రులు మేకను కొనలేక పోయినందున వారు పావురాలను అర్పించడం మనం చూశాము.

సిమియోను అనే పవిత్ర ప్రవక్త, యేసు ‘మోక్షం (రక్షణ)’ ‘అన్ని దేశాలకు’ ఒక వెలుగు ’అని ప్రవచించాడు, అంటే అన్ని భాషా సమూహాలు. కాబట్టి యేసు ప్రపంచంలోని భాషా సమూహాలలో ఒకటైనందున మీకు, నాకు ‘మోక్షం’ తెచ్చే ‘వెలుగు’. యేసు దీన్ని ఎలా చేస్తాడో మనం తరువాత చూస్తాము.

కానీ ఈ పాత్రను నెరవేర్చడానికి యేసును జ్ఞానం, అక్షరాలతో ప్రారంభించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విద్యారాంభం దీక్ష అతని జీవితంలో ఎప్పుడు సంభవించిదో కచ్చితంగా చెప్పలేము. కానీ ఆయన కుటుంబం జ్ఞానాన్ని విలువైనదిగా నొక్కి చెప్పినట్లుగా స్పష్టంగా ఉంది, ఎందుకంటే 12 సంవత్సరాల వయస్సులో అతని జ్ఞానం స్థితి ఎలా ఉందొ ఉదాహరణ ఇవ్వబడింది. రికార్డు ఇక్కడ ఉంది:

41 పస్కాపండుగప్పుడు ఆయన తలిదండ్రులు ఏటేట యెరూషలేమునకు వెళ్లుచుండువారు.
42 ఆయన పండ్రెం డేండ్లవాడై యున్నప్పుడు ఆ పండుగ నాచ రించుటకై వాడుకచొప్పున వారు యెరూషలేమునకు వెళ్లిరి.
43 ఆ దినములు తీరినతరువాత వారు తిరిగి వెళ్లుచుండగా బాలు డైన యేసు యెరూషలేములో నిలిచెను.
44 ఆయన తలి దండ్రులు ఆ సంగతి ఎరుగక ఆయన సమూహములో ఉన్నాడని తలంచి, యొక దినప్రయాణము సాగి పోయి, తమ బంధువులలోను నెళవైనవారిలోను ఆయ నను వెదకుచుండిరి.
45 ఆయన కనబడనందున ఆయనను వెదకుచు యెరూషలేమునకు తిరిగి వచ్చిరి.
46 మూడు దినములైన తరువాత ఆయన దేవాలయములో బోధకుల మధ్య కూర్చుండి, వారి మాటలను ఆలకించుచు వారిని ప్రశ్నలడుగుచు ఉండగా చూచిరి.
47 ఆయన మాటలు వినినవారందరు ఆయన ప్రజ్ఞకును ప్రత్యుత్తరములకును విస్మయ మొందిరి.
48 ఆయన తలిదండ్రులు ఆయనను చూచి మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిరి. ఆయన తల్లికుమారుడా, మమ్మును ఎందుకీలాగు చేసితివి? ఇదిగో నీ తండ్రియు నేనును దుఃఖపడుచు నిన్ను వెదకుచుంటిమని అయనతో చెప్పగా
49 ఆయనమీరేల నన్ను వెదకుచుంటిరి? నేను నా తండ్రి పనులమీద నుండవలెనని మీరెరుగరా1 అని వారితో చెప్పెను;
50 అయితే ఆయన తమతో చెప్పిన మాట వారు గ్రహింపలేదు.
51 అంతట ఆయన వారితో కూడ బయలుదేరి నజరేతునకు వచ్చి వారికి లోబడి యుండెను. ఆయన తల్లి ఈ సంగతులన్నిటిని తన హృద యములో భద్రము చేసికొనెను.

లూకా 2: 41-51

హీబ్రూ వేదాల నెరవేర్పు

ముందు చూప్పుతో యేసు బాల్యం, పెరుగుదల, ఆయన తరువాత సేవకు సన్నాహలను యెషయా ప్రవక్త రాశాడు:

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

చారిత్రక కాలక్రమంలో యెషయా ఇతర హీబ్రూ ఋషులు (ప్రవక్తలు)

 

1అయినను వేదనపొందిన దేశముమీద మబ్బు నిలువ

లేదు పూర్వకాలమున ఆయన జెబూలూను దేశమును నఫ్తాలి దేశమును అవమానపరచెను అంత్యకాలమున ఆయన సముద్రప్రాంతమును, అనగా యొర్దాను అద్దరిని అన్యజనుల గలిలయ ప్రదేశమును మహిమగలదానిగా చేయుచున్నాడు.

6ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను ఆయన భుజముమీద రాజ్యభారముండును. ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవుడు నిత్యుడగు తండ్రి సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును.

యెషయా 9:1, 6

యేసు స్నానం

బ్రహ్మచార్య పూర్తి తరచుగా స్నానం లేదా సమావర్తాన జరుపుకుంటారు. ఇది సాధారణంగా ఉపాధ్యాయులు మరియు అతిథుల సమక్షంలో ఒక కర్మ స్నానం ద్వారా గుర్తించుతారు. యేసు బాప్తిస్మం అనే కర్మలో నదిలో ప్రజలకు బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను ద్వారా సమావర్తాను జరుపుకున్నాడు. మార్కు సువార్త (నాలుగు బైబిల్ సువార్తలలో ఒకటి) యేసు స్నానంతో (బాప్తిస్మం) ప్రారంభమవుతుంది:

వుని కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు సువార్త ప్రారం భము.
2 ఇదిగో నా దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను; అతడు నీ మార్గము సిద్ధపరచును.
3 ప్రభువు మార్గము సిద్ధపరచుడి, ఆయన త్రోవలు సరాళము చేయుడని అరణ్యములో కేకవేయుచున్న ఒకనిశబ్దము అని ప్రవక్తయైన యెషయాచేత వ్రాయబడినట్టు
4 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను అరణ్యములో ఉండి పాప క్షమాపణనిమిత్తము మారుమనస్సు విషయమైన బాప్తి స్మము ప్రకటించుచు వచ్చెను.
5 అంతట యూదయ దేశస్థు లందరును, యెరూషలేమువారందరును, బయలుదేరి అతని యొద్దకు వచ్చి, తమ పాపములను ఒప్పుకొనుచు, యొర్దాను నదిలో అతనిచేత బాప్తిస్మము పొందుచుండి
6 యోహాను ఒంటె రోమముల వస్త్రమును మొలచుట్టు తోలుదట్టియు ధరించు కొనువాడు, అడవి తేనెను మిడుతలను తినువాడు.
7 మరియు అతడునాకంటె శక్తిమంతుడొకడు నావెనుక వచ్చుచున్నాడు; నేను వంగి ఆయన చెప్పులవారును విప్పుటకు పాత్రుడనుకాను;
8 నేను నీళ్లలో2 మీకు బాప్తిస్మమిచ్చితిని గాని ఆయన పరిశుద్ధాత్మలో3 మీకు బాప్తిస్మమిచ్చునని చెప్పి ప్రకటించుచుండెను.
9 ఆ దినములలో యేసు గలిలయలోని నజరేతునుండి వచ్చి యొర్దానులో యోహానుచేత బాప్తిస్మము పొందెను.
10 వెంటనే ఆయన నీళ్లలోనుండి ఒడ్డునకు వచ్చుచుండగా ఆకాశము చీల్చబడుటయు, పరిశుద్ధాత్మ పావురమువలె తనమీదికి దిగివచ్చుటయు చూచెను.

మార్కు 1: 1-10

గృహస్త ఆశ్రమంలో యేసు

సాధారణంగా గృహస్త, లేదా గృహస్థుడు, ఆశ్రమం బ్రహ్మచార్య ఆశ్రమాన్ని అనుసరిస్తుంది, అయితే కొంతమంది సన్యాసులు గృహస్త ఆశ్రమాన్ని వదిలి నేరుగా సన్యాస (త్యజించడం) కు వెళతారు. యేసు కూడా చేయలేదు. తన ప్రత్యేకమైన పని కారణంగా అతను గృహస్తను తరువాత వరకు వాయిదా వేశాడు. తరువాత గృహస్త ఆశ్రమంలో ఆయన వధువు, పిల్లలను తీసుకుంటాడు, కానీ వేరే స్వభావం గలవాడు. శారీరక వివాహాలు, పిల్లలు అతని ఆధ్యాత్మిక వివాహం మరియు కుటుంబానికి ప్రతీక. ఆయన వధువు గురించి బైబిలు వివరించినట్లు:

 7ఆయనను స్తుతించుడి,గొఱ్ఱెపిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చినది, ఆయన భార్య తన్నుతాను సిద్ధపరచుకొనియున్నది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనను మహిమ పరచెదమని చెప్పగా వింటిని.౹

ప్రకటన 19:7

అబ్రాహాము, మోషేతో యేసును ‘గొర్రెపిల్ల’ అని పిలిచారు. ఈ గొర్రెపిల్ల వధువును వివాహం చేసుకుంటుంది, కాని అతను బ్రహ్మచార్యను పూర్తిచేసినప్పుడు ఆమె సిద్ధంగా లేదు. నిజానికి, అతని జీవిత లక్ష్యం ఆమెను సిద్ధం చేయడమే. యేసు గృహస్తను దిశను వాయిదా వేసినందున, అతను వివాహానికి వ్యతిరేకం అని కొందరు ఉహిస్తున్నారు. కానీ సన్యాసిగా ఆయన పాల్గొన్న మొదటి కార్యం పెళ్లి. 

యేసు అరణ్యం ప్రస్థానం

పిల్లలను తీసుకురావటానికి ఆయన మొదట చేయవలసింది:

10ఎవని నిమిత్తము సమస్తమును ఉన్నవో, యెవనివలన సమస్తమును కలుగుచున్నవో, ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణకర్తను శ్రమలద్వారా సంపూ ర్ణునిగా చేయుట ఆయనకు తగును.

హీబ్రూయులకు 2:10

వారి మోక్షానికి (రక్షణకు) మార్గదర్శకుడు’ యేసును సూచిస్తుంది, పిల్లలకు ముందు ఆయన మొదట ‘శ్రమ’ ద్వారా వెళ్ళవలసి వచ్చింది. కాబట్టి, తన బాప్తిస్మం స్నానం తరువాత ఆయన నేరుగా వనప్రస్థ (అరణ్యం నివాసి) వద్దకు వెళ్ళాడు, అక్కడ ఆయన అరణ్యంలో అపవాది ప్రలోభాలతో బాధపడుతున్నాడు, ఇక్కడ వివరించబడింది.

సన్యాసిగా యేసు

అరణ్యంలో వనప్రస్థానం తరువాత, యేసు అన్ని శారీరక సంబంధాలను బంధించి, తిరుగుతున్న గురువుగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు. యేసు సన్యాసా ఆశ్రమం చాలా ప్రసిద్ది చెందింది. సువార్తలు అతని సన్యాసను ఇలా వివరిస్తాయి:

23 యేసు వారి సమాజమందిరములలో బోధించుచు, (దేవుని) రాజ్యమును గూర్చిన సువార్తను ప్రకటించుచు, ప్రజలలోని ప్రతి వ్యాధిని, రోగమును స్వస్థపరచుచు గలిలయయందంతట సంచరించెను.

మత్తయి 4: 23

ఆ సమయంలో ఆయన ఎక్కువగా తన సొంత హీబ్రూ / యూదు ప్రజల మధ్య వెలుపల కూడా గ్రామం నుండి గ్రామానికి వెళ్ళాడు. అతను తన సన్యాస జీవితాన్ని ఇలా వర్ణించాడు:

8 ఆ శతాధిపతిప్రభువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచ్చు టకు నేను పాత్రుడను కాను; నీవు మాటమాత్రము సెల విమ్ము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును.
9 నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతిక్రింద సైనికులున్నారు; నేను ఒకని పొమ్మంటే పోవును, ఒకని రమ్మంటే వచ్చును, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని యుత్తరమిచ్చెను.
10 యేసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి, వెంట వచ్చుచున్నవారిని చూచిఇశ్రా యేలులో నెవనికైనను నేనింత విశ్వాసమున్నట్టు చూడ లేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.
11 అనేకులు తూర్పునుండియు పడమటనుండియు వచ్చి అబ్రాహా ముతో కూడను, ఇస్సాకుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజ్యమందు కూర్చుందురు గాని
12 రాజ్య సంబంధులు1 వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోయబడు దురు; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.
13 అంతట యేసుఇక వెళ్ళుము; నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవునుగాకని శతాధిపతితో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే అతనిదాసుడు స్వస్థతనొందెను.
14 తరువాత యేసు పేతురింటిలో ప్రవేశించి, జ్వరముతో పడియున్న అతని అత్తను చూచి
15 ఆమె చెయ్యిముట్టగా జ్వరమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు ఉపచారము చేయసాగెను.
16 సాయంకాలమైనప్పుడు జనులు దయ్యములు పట్టిన అనేకులను ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.
17 ఆయన మాటవలన దయ్యములను వెళ్ళ గొట్టి రోగులనెల్లను స్వస్థపరచెను. అందువలనఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని ప్రవక్తయైన యెషయాద్వార చెప్పబడినది నెరవేరెను.
18 యేసు తన యొద్దనున్న జనసమూహమును చూచి అద్దరికి వెళ్ళవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

మత్తయి 8:18-20

ఆయన, మనుష్యకుమారుడు, జీవించడానికి చోటు లేదు, మరియు ఆయనని అనుసరించిన వారు కూడా అదే ఆశించాలి. సన్యాసంలో ఆయనకు ఆర్థికంగా ఎలా మద్దతు లభించిందో కూడా సువార్తలు వివరిస్తున్నాయి

టనే ఆయన దేవుని రాజ్యసువార్తను తెలుపుచు, ప్రకటించుచు, ప్రతి పట్టణములోను ప్రతి గ్రామము లోను సంచారము చేయుచుండగా
2 ​పండ్రెండుమంది శిష్యులును, అపవిత్రాత్మలును వ్యాధులును పోగొట్టబడిన కొందరు స్త్రీలును, అనగా ఏడు దయ్యములు వదలి పోయిన మగ్దలేనే అనబడిన మరియయు, హేరోదు యొక్క గృహనిర్వాహకుడగు కూజా భార్యయగు యోహన్నయు, సూసన్నయు ఆయనతో కూడ ఉండిరి.
3 ​వీరును ఇతరు లనేకులును, తమకు కలిగిన ఆస్తితో వారికి ఉపచారము4 చేయుచు వచ్చిరి.

లూకా 8: 1-3

సన్యాసం సాధారణంగా ఒకరి సిబ్బందితో మాత్రమే తిరుగుతూ గుర్తించబడుతుంది. తనను అనుసరించమని యేసు తన శిష్యులకు మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నప్పుడు ఈ విషయం బోధించాడు. ఇవి అతని సూచనలు:

6 ఆయన చుట్టుపట్లనున్న గ్రామములు తిరుగుచు బోధించుచుండెను.
7 ఆయన పండ్రెండుగురు శిష్యులను తనయొద్దకు పిలిచి, వారిని ఇద్దరిద్దరినిగా పంపుచు, అపవిత్రాత్మల మీద వారి కధికారమిచ్చి
8 ప్రయాణముకొరకు చేతికఱ్ఱను తప్ప రొట్టెనైనను జాలెనైనను సంచిలో సొమ్మునైనను తీసికొనక
9 చెప్పులు తొడగుకొనుడనియు, రెండంగీలు వేసికొన వద్దనియు వారికాజ్ఞాపించెను.
10 మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనెనుమీరెక్కడ ఒక యింట ప్రవేశించెదరో అక్కడనుండి మీరు బయలుదేరువరకు ఆ యింటనే బసచేయుడి

.మార్కు 6: 6-10

యేసు సన్యాసా ఆశ్రమ చరిత్రలో ఒక మలుపు. ఈ కాలంలో ఆయన ఒక గురువు అయ్యాడు, దీని బోధనలు ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేశాయి, చాలా మంది శక్తివంతమైన వ్యక్తులు (మహాత్మా గాంధీ వంటివారు), మరియు మీకు, నాకు‚ ప్రజలందరికీ స్పష్టతనిచ్చే అంతర్దృష్టులను కూడా ఇచ్చారు. తన సన్యాస ఆశ్రమంలో అందరికీ అందించిన మార్గదర్శకత్వం, బోధన మరియు జీవిత బహుమతిని మనము తరువాత నేర్చుకుంటాము, కాని మొదట యోహాను (బాప్తిస్మం స్నానాను నిర్వహించేవాడు) బోధనను పరిశీలిదాము.

యేసు క్రీస్తు జననం: ప్రవక్తలు (ఋషులు) చేత ముందే చెప్పబడింది, దేవతలు ప్రకటించారు & చెడు చేత బెదిరించబడింది

యేసు జననం (యేసు సత్సంగ్) బహుశా అత్యంత విస్తృతంగా జరుపుకునే ప్రపంచ సెలవు దినం కి కారణం -క్రిస్మస్. క్రిస్మస్ గురించి చాలామందికి తెలిసినప్పటికీ, సువార్త నుండి యేసు పుట్టుక గురించి చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు. ఈ పుట్టుక  కథ ఆధునిక క్రిస్మస్ శాంటాస్, బహుమతులతో కూడిన కంటే చాలా బాగుంది అది తెలుసుకోవడం విలువ.

ఈ రెండు కథల మధ్య చాలా పోలికలు ఉన్నందున బైబిల్లో యేసు జననం గురించి నేర్చుకోవడానికి సహాయక మార్గం కృష్ణుడి పుట్టుకతో పోల్చడం.

కృష్ణుడిజననం

కృష్ణుని పుట్టుకకు సంబంధించిన వివిధ వివరాలను వివిధ గ్రంథాలు ఇస్తాయి.హరివంశలో, కాలనేమి అనే రాక్షసుడు దుష్ట రాజు కంసుడు గా తిరిగి జన్మించాడని విష్ణువు ఇచ్చిన సమాచారం. కంసుడు నాశనం చేయాలని నిర్ణయించుకుంటూ, విష్ణువు కృష్ణుడిగా వాసుదేవుని (మాజీ ఋషి తిరిగి గోవులకపరిగా జన్మించాడు) అతని భార్య దేవకి ఇంటిని జన్మించాడు.

ఇక్కడమరింతచదవండి:

భూమిపై, కంసుడు-కృష్ణని వివాదం జోస్యం ద్వారా ప్రారంభమైంది, ఆకాశవాణి ద్వారా దేవకి గర్భంలో పుట్టె కుమారుడు కంసుడిని సంహరిస్తాడు అని  ముందే చెప్పాడు. కాబట్టి కంసుడు దేవకి సంతానం పట్ల భయపడి, ఆమెను, ఆమె కుటుంబాన్ని జైలులో పెట్టాడు, విష్ణు అవతారాన్ని కొట్టకుండా ఉండటానికి ఆమె పిల్లలు పుట్టగానే హత్య చేశారు.

ఏదేమైనా, కృష్ణుడు దేవకి జన్మించాడు మరియు వైష్ణవ భక్తుల ప్రకారం, అతను పుట్టిన వెంటనే గ్రహాలు స్వయంచాలకంగా అతని పుట్టుకకు సర్దుబాటు చేయడంతో శ్రేయస్సు మరియు శాంతి వాతావరణం ఉంది.

శిశువును  కంసుడు నాశనం చేయకుండా కాపాడటానికి వాసుదేవుడు (కృష్ణుడి భూసంబంధమైన తండ్రి) తప్పించుకున్నట్లు పురాణాలు వివరిస్తాయి. అతని, దేవకిని దుష్ట రాజు నిర్బంధించిన జైలును విడిచిపెట్టి, వాసుదేవుడు శిశువుతో ఒక నది దాటి తప్పించుకున్నాడు. ఒక గ్రామంలో సురక్షితంగా ఉన్న ఒకసారి శిశువు కృష్ణడు స్థానిక ఆడపిల్లతో పరస్పరం మార్చుకోన్నారు. కంసుడు తరువాత మార్పిడి చేసిన ఆడ శిశువును కనుగొని చంపాడు. శిశువుల మార్పిడిని విస్మరించి, నందుడు, యశోద (ఆడపిల్లల తల్లిదండ్రులు) కృష్ణుడిని తమ సొంత గోపాల కుమారునిగా,  పెంచారు. కృష్ణడు జన్మించిన రోజును కృష్ణ జన్మాష్టమిగా జరుపుకుంటారు.

హీబ్రూవేదాలుయేసుపుట్టుకనుముందేచెప్పాయి

దేవకి కుమారుడు తనను చంపేస్తాడని కంసుడుకు ప్రవచించినట్లుగా, హీబ్రూ ప్రవక్తలు రాబోయే మెస్సీయ / క్రీస్తు గురించి ప్రవచనాలు అందుకున్నారు. ఏదేమైనా, ఈ ప్రవచనాలు యేసు పుట్టడానికి వందల సంవత్సరాల ముందు చాలా మంది ప్రవక్తలు పొందుకున్నారు, వ్రాశారు. కాలక్రమం హీబ్రూ వేదాల అనేక ప్రవక్తలను చూపిస్తుంది, వారి ప్రవచనాలు ఎప్పుడు వెల్లడయ్యాయో, నమోదు చేయబడిందో సూచిస్తుంది. చనిపోయిన మొద్దు నుండి చిగురులాగా  వారు రాబోయేవారిని ముందే చూశారు మరియు అతని పేరును ప్రవచించారు – యేసు.

చరిత్రలో యెషయా, ఇతర హీబ్రూ ఋషులు (ప్రవక్తలు). యెషయా సమయం మాదిరిగానే మీకాను గమనించండి

ఈ రాబోయే వ్యక్తి పుట్టుక గురించి యెషయా మరోఒక్క గొప్ప ప్రవచనాన్ని నమోదు చేశాడు. వ్రాసినట్లు:

కాబట్టి ప్రభువు తానే యొక సూచన మీకు చూపును. ఆలకించుడి, కన్యక ‘గర్భ’వతియై కుమారుని కని అతనికి ‘ఇమ్మానుయేలను’ పేరు పెట్టును.

యెషయా 7:14

ఇది ప్రాచీన హెబ్రీయులను అబ్బురపరిచింది. కన్య కుమారుడు ఎలా కలిగిది ? అది అసాధ్యం. అయితే ఈ కుమారుడు ఇమ్మానుయేలు అవుతాడని ప్రవచనం ప్రవచించింది, అంటే ‘దేవుడు మాకు తోడు’ అని అర్ధం. ప్రపంచాన్ని ఎవరు సృష్టించిన సర్వోన్నతుడైన భగవంతుడు పుట్టాడంటే అది ఉహించదగినది. కాబట్టి హిబ్రూ వేదాలను కాపీ చేసిన ఋషులు, లేఖనకారులు వేదాల నుండి ప్రవచనాన్ని తొలగించటానికి ధైర్యం చేయలేదు, అది అక్కడ శతాబ్దాలుగా ఉండి, దాని నెరవేర్పు కోసం వేచి ఉంది.

కన్యకు కుమారుడు జన్మిచటం గురించి యెషయా ప్రవచించిన అదే సమయంలో, మరొక ప్రవక్త మీకా ఉహించాడు:

‘బేత్లెహేము’ ఎఫ్రాతా, యూదావారి కుటుంబములలో నీవు స్వల్పగ్రామమైనను నాకొరకు ఇశ్రాయేలీయులను ఏలబోవువాడు నీలోనుండి వచ్చును; పురాతన కాలము మొదలుకొని శాశ్వతకాలము ఆయన ప్రత్యక్ష మగుచుండెను.

మీకా 5:2

దావీదు రాజు  పూర్వీకుల పట్టణం బేత్లెహేం నుండి, ఏలబోవువాడు వస్తాడు, దీని మూలాలు ‘పురాతన కాలం నుండి’ – అతని భౌతిక పుట్టుకకు చాలా కాలం ముందు.

క్రీస్తుజననందేవతలుప్రకటించారు

ఈ ప్రవచనాలు నేరవెరపు కొరకు యూదులు / హెబ్రీయులు వందల సంవత్సరాలు వేచి ఉన్నారు. చాలామంది ఆశను వదులుకున్నారు మరియు మరికొందరు వాటిని మరచిపోయారు, కాని రాబోయే రోజు ఎదురుచూస్తున్న నిశ్శబ్ద సాక్షులుగా ప్రవచనాలు మిగిలి ఉన్నాయి. చివరగా, క్రీ.పూ | 5 | లో ఒక ప్రత్యేక దూత ఒక యువతికి స్పష్టమైన సందేశాన్ని తెచ్చాడు. కంసుడు ఆకాశం నుండి ఒక స్వరం విన్నటు, స్వర్గం నుండిగాబ్రియేలుఅనే దూత లేదా దేవదూతను నుండి ఈ మహిళ వార్త పొందుకుంది. సువార్త రికార్డులు:

26 ఆరవ నెలలో గబ్రియేలను దేవదూత గలిలయలోని నజరేతను ఊరిలో
27 దావీదు వంశస్థుడైన యోసేపను ఒక పురుషునికి ప్రధానము చేయబడిన కన్యకయొద్దకు దేవుని చేత పంపబడెను. ఆ కన్యక పేరు మరియ.
28 ఆ దూత లోపలికి వచ్చి ఆమెను చూచిదయాప్రాప్తురాలా నీకు శుభము; ప్రభువు నీకు తోడైయున్నాడని చెప్పెను.
29 ఆమె ఆ మాటకు బహుగా తొందరపడిఈ శుభవచన మేమిటో అని ఆలోచించు కొనుచుండగా
30 దూత మరియా,భయపడకుము; దేవునివలన నీవు కృపపొందితివి.
31 ఇదిగో నీవు గర్భము ధరించి కుమారుని కని ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టుదువు;
32 ఆయన గొప్పవాడై సర్వోన్నతుని కుమా రుడనబడును; ప్రభువైన దేవుడు ఆయన తండ్రియైన దావీదు సింహాసనమును ఆయన కిచ్చును.
33 ఆయన యాకోబు వంశస్థులను యుగయుగ ములు ఏలును; ఆయన రాజ్యము అంతములేనిదై యుండునని ఆమెతో చెప్పెను.
34 అందుకు మరియనేను పురుషుని ఎరుగనిదాననే; యిదేలాగు జరుగునని దూతతో అనగా
35 దూతపరిశుద్ధాత్మ నీమీదికి వచ్చును; సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబోవు శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడనబడును.
36 మరియు నీ బంధువురాలు ఎలీసబెతుకూడ తన వృద్ధాప్యమందు ఒక కుమారుని గర్భము ధరించి యున్నది; గొడ్రాలనబడిన ఆమెకు ఇది ఆరవమాసము;
37 దేవుడు చెప్పిన యేమాటయైనను నిరర్థ కము కానేరదని ఆమెతో చెప్పెను.
38 అందుకు మరియఇదిగో ప్రభువు దాసురాలను; నీ మాట చొప్పున నాకు జరుగును గాక అనెను. అంతట దూత ఆమెయొద్ద నుండి వెళ్లెను.

లూకా1:26-38

గాబ్రియేలు సందేశం వచ్చిన తొమ్మిది నెలల తరువాత, యేసు యెషయా ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చిన కన్య మరియకు జన్మించాడు. జననం బేత్లెహేములో ఉంటుందని, మరియ నజరేతులో నివాసం చేస్తారు అని మీకా ప్రవచించాడు. మీకా జోస్యం విఫలమవుతుందా? సువార్త కొనసాగుతుంది:

దినములలో సర్వలోకమునకు ప్రజాసంఖ్య వ్రాయవలెనని కైసరు ఔగుస్తువలన ఆజ్ఞ ఆయెను.
ఇది కురేనియు సిరియదేశమునకు అధిపతియై యున్న ప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజాసంఖ్య.
అందరును ఆ సంఖ్యలో వ్రాయబడుటకు తమతమ పట్టణములకు వెళ్లిరి.
యోసేపు దావీదు వంశములోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు గనుక, తనకు భార్యగా ప్రధానము చేయబడి గర్భ వతియై యుండిన మరియతోకూడ ఆ సంఖ్యలో వ్రాయ బడుటకు
గలిలయలోని నజరేతునుండి యూదయలోని బేత్లెహేమనబడిన దావీదు ఊరికి వెళ్లెను.
వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవదినములు నిండెను గనుక
తన తొలిచూలు కుమారుని కని, పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టి, సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను.
ఆ దేశములో కొందరు గొఱ్ఱల కాపరులు పొల ములో ఉండి రాత్రివేళ తమ మందను కాచుకొను చుండగా
ప్రభువు దూత వారియొద్దకు వచ్చి నిలి చెను; ప్రభువు మహిమ వారిచుట్టు ప్రకాశించినందున, వారు మిక్కిలి భయపడిరి.
10 అయితే ఆ దూతభయ పడకుడి; ఇదిగో ప్రజలందరికిని కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయు చున్నాను;
11 దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి యున్నాడు, ఈయన ప్రభువైన క్రీస్తు
12 దానికిదే మీకానవాలు; ఒక శిశువు పొత్తిగుడ్డలతో చుట్ట బడి యొక తొట్టిలో పండుకొనియుండుట మీరు చూచెద రని వారితో చెప్పెను.
13 వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడనుండి
14 సర్వోన్నత మైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయన కిష్టులైన మనుష్యులకు భూమిమీద సమాధానమును కలుగునుగాక అని దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండెను.
15 ఆ దూతలు తమయొద్దనుండి పరలోకమునకు వెళ్లిన తరువాత ఆ గొఱ్ఱల కాపరులుజరిగిన యీ కార్యమును ప్రభువు మనకు తెలియజేయించి యున్నాడు; మనము బేత్లెహేమువరకు వెళ్లి చూతము రండని యొకనితో నొకడు చెప్పుకొని
16 త్వరగా వెళ్లి, మరియను యోసేపును తొట్టిలో పండుకొనియున్న శిశువును చూచిరి.
17 వారు చూచి, యీ శిశువునుగూర్చి తమతో చెప్పబడిన మాటలు ప్రచురము చేసిరి.
18 గొఱ్ఱల కాపరులు తమతో చెప్పిన సంగతులనుగూర్చి విన్న వారందరు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిరి.
19 అయితే మరియ ఆ మాటలన్నియు తన హృదయములో తలపోసికొనుచు భద్రము చేసికొనెను.
20 అంతట ఆ గొఱ్ఱల కాపరులు తమతో చెప్పబడినట్టుగా తాము విన్నవాటిని కన్నవాటినన్నిటినిగూర్చి దేవుని మహిమ పరచుచు స్తోత్రముచేయుచు తిరిగి వెళ్లిరి.

లూకా 2:1-20

ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన వ్యక్తి, రోమా చక్రవర్తి స్వయంగా ఒక సామ్రాజ్య ఉత్తర్వును జారీ చేశాడు, దీని వలన మరియ & యోసేపు నజరేతు నుండి బెత్లెహేము ప్రయాణించి, యేసు పుట్టిన సమయానికి చేరుకున్నారు. మీకా జోస్యం కూడా నెరవేరింది.

కృష్ణుడు వినయపూర్వకమైన గోపాలుడుగా, యేసు అణకువలో జన్మించాడరు – ఆవులు, ఇతర జంతువులను ఉంచిన స్థలంలో, ఆయన వినయపూర్వకమైన గొర్రెల కాపరిగా సందర్శించేను. ఇంకా స్వర్గం దేవదూతలు లేదా దేవతలు ఆయన పుట్టుక గురించి పాడారు.

చెడుతోబెదిరించాడు

కృష్ణుడు పుట్టినప్పుడు, అతని రాకతో బెదిరింపు అనుభవించిన రాజు కంసుడు నుండి కృష్ణుడు జీవితం ప్రమాదంలో ఉంది. అదేవిధంగా, యేసు జన్మించిన సమయంలో స్థానిక రాజు హేరోదు నుండి యేసు జీవితం ప్రమాదంలో ఉంది. తన పాలనను బెదిరించే మరే రాజును (అంటే ‘క్రీస్తు’ అంటే ఏంటి) హేరోదు కోరుకోలేదు. సువార్తలు వివరిస్తాయి:

జైన హేరోదు దినములయందు యూదయ దేశపు బేత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి
యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ నున్నాడు? తూర్పుదిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయనను పూజింప వచ్చితిమని చెప్పిరి
హేరోదురాజు ఈ సంగతి విన్నప్పుడు అతడును అతనితో కూడ యెరూషలేము వారందరును కలవరపడిరి.
కాబట్టి రాజు ప్రధాన యాజకులను ప్రజలలోనుండు శాస్త్రులను అందరిని సమ కూర్చిక్రీస్తు ఎక్కడ పుట్టునని వారినడిగెను.
అందుకు వారుయూదయ బేత్లెహేములోనే; ఏల యనగాయూదయదేశపు బేత్లెహేమా నీవు యూదా ప్రధానులలో ఎంతమాత్రమును అల్పమైనదానవు కావు;ఇశ్రాయేలను నా ప్రజలను పరిపాలించు అధి
అంతట హేరోదు ఆ జ్ఞానులను రహస్యముగా పిలిపించి,
ఆ నక్షత్రము కనబడిన కాలము వారిచేత పరిష్కారముగా తెలిసికొని
మీరు వెళ్లి, ఆ శిశువు విషయమై జాగ్రత్తగా విచారించి తెలిసికొనగానే, నేనును వచ్చి,ఆయనను పూజించునట్లు నాకు వర్తమానము తెండని చెప్పి వారిని బేత్లెహేమునకు పంపెను.
వారు రాజు మాట విని బయలుదేరి పోవుచుండగా, ఇదిగో తూర్పుదేశమున వారు చూచిన నక్షత్రము ఆ శిశువు ఉండిన చోటికి మీదుగా వచ్చి నిలుచువరకు వారికి ముందుగా నడిచెను.
10 వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి, అత్యానందభరితులై యింటిలోనికి వచ్చి,
11 తల్లియైన మరియను ఆ శిశువును చూచి, సాగిలపడి, ఆయనను పూజించి, తమ పెట్టెలు విప్పి, బంగారమును సాంబ్రాణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించిరి.
12 తరువాత హేరోదునొద్దకు వెళ్లవద్దని స్వప్నమందు దేవునిచేత బోధింపబడినవారై వారు మరియొక మార్గమున తమ దేశమునకు తిరిగి వెళ్లిరి.
13 వారు వెళ్ళినతరువాత ఇదిగో ప్రభువు దూత స్వప్న మందు యోసేపునకు ప్రత్యక్షమైహేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలెనని ఆయనను వెదకబోవుచున్నాడు గనుక నీవు లేచి ఆ శిశువును ఆయన తల్లిని వెంటబెట్టుకొని ఐగుప్తునకు పారిపోయి, నేను నీతో తెలియజెప్పువరకు అక్కడనే యుండుమని అతనితో చెప్పెను.
14 అప్పుడతడు లేచి, రాత్రివేళ శిశువును తల్లిని తోడుకొని,
15 ఐగుప్తునకు వెళ్లి ఐగుప్తులోనుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని ప్రవక్తద్వారా ప్రభువు సెలవిచ్చిన మాట నెరవేర్చ బడునట్లు హేరోదు మరణమువరకు అక్కడనుండెను.
16 ఆ జ్ఞానులు తన్ను అపహసించిరని హేరోదు గ్రహించి బహు ఆగ్రహము తెచ్చుకొని, తాను జ్ఞానులవలన వివర ముగా తెలిసికొనిన కాలమునుబట్టి, బేత్లెహేములోను దాని సకల ప్రాంతములలోను, రెండు సంవత్సరములు మొదలుకొని తక్కువ వయస్సుగల మగపిల్లల నందరిని వధించెను.
17 అందువలన రామాలో అంగలార్పు వినబడెను ఏడ్పును మహా రోదనధ్వనియు కలిగెను
18 రాహేలు తన పిల్లలవిషయమై యేడ్చుచు వారు లేనందున ఓదార్పు పొందనొల్లక యుండెను అని ప్రవక్తయైన యిర్మీయాద్వారా చెప్పబడిన వాక్యము నెరవేరెను.

మత్తయి  2:1-18

యేసు, కృష్ణుల పుట్టుకల్లో చాలా దగ్గర పోలికలున్నాయి. కృష్ణుడిని విష్ణువు అవతారంగా జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. యేసు జననం లోగోసు వలె,  ప్రపంచ సృష్టికర్త అయిన సర్వోన్నతుడైన దేవుని అవతారం. రెండు జననాలు ముందు ప్రవచనాలు, స్వర్గపు దూతలను ఉపయోగించుకున్నాయి, వారి రాకను వ్యతిరేకిస్తున్న దుష్ట రాజులచే బెదిరించబడ్డాయి.

యేసు విస్తృతంగా జన్మించడం వెనుక ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? ఆయన ఎందుకు వచ్చాడు? మానవ చరిత్ర ప్రారంభం నుండి, సర్వోన్నతుడైన దేవుడు మన లోతైన అవసరాలను తీర్చుతాను అని ప్రకటించాడు. కాలనేమిని నాశనం చేయడానికి కృష్ణుడు వచ్చాడు, యేసు తన శత్రువును అంటే మనల్ని ఖైదీగా ఉంచిన వాడిని నాశనం చేయడానికి వచ్చాడు,. సువార్తలలో వెల్లడైన యేసు జీవితాన్ని అన్వేషించడం కొనసాగిస్తున్నప్పుడు, ఇది మనకు ఏమిటో ఎలా బహిర్గతం అయిందో ఈ రోజు అర్థం మనం తెలుసుకున్నాము.

బ్రాహ్మణ, జీవఆత్మను అర్థం చేసుకోవడానికి లోగోస్ అవతారం

విశ్వం యొక్క సృష్టికర్తను గుర్తించే సాధారణ పేరు బ్రహ్మ దేవుడు. పురాతన రిగ్ వేదంలో (క్రీ.పూ 1500) ప్రజాపతిని సాధారణంగా సృష్టికర్త కోసం ఉపయోగించారు, కాని పురాణాలలో దీనిని బ్రహ్మతో భర్తీ చేశారు. నేటి వాడుకలో, విష్ణువు, (సంరక్షకుడు), శివుడు (వినాశకుడు)రతి, దైవ త్రిమూర్తులు (త్రి యుక్క దేవుళ్ళు) అనే మూడు అంశాలలో ఒకని గా బ్రహ్మ దేవుడు సృష్టికర్తగా వారితో పాటు ఉన్నాడు. ఈశ్వర (ఈశ్వరుడు) బ్రహ్మకు పర్యాయపదంగా ఉంది, ఎందుకంటే ఇది సృష్టికి కారణమైన పెద్ద ఆత్మనుగా  కూడా సూచిస్తుంది.

బ్రహ్మను అర్థం చేసుకోవడం ప్రాధమిక లక్ష్యం అయినప్పటికీ, ఆచరణలో అది అంతుచిక్కనిది. భక్తి, పూజలు పరంగా, శివుడు, విష్ణువులతో పాటు వారి భార్యలు, అవతారాలు, బ్రహ్మదేవుడి కంటే ఎక్కువ భక్తి, పూజలుని పొందుతాయి. శివుడు, విష్ణువుల అవతారాలుకు, భార్యలకు మనం త్వరగా పేరు పెట్టవచ్చు, కాని బ్రహ్మ విషయంలో మనం తడబడతము.

ఎందుకు?

బ్రహ్మ, బ్రాహ్మణ లేదా ఈశ్వరుడు, సృష్టికర్త అయినప్పటికీ, పాపాలతో, చీకటితో,  తాత్కాలిక అనుబంధంతో పోరాడుతున్న మన నుండి చాలా దూరంగా-తొలగించనట్లు, ప్రవేశించలేనివారుగా ఉన్నారు. బ్రహ్మ అందరికీ మూలం అయినప్పటికీ, మనం ఈ మూలానికి తిరిగి రావాలి, ఈ దైవిక సూత్రాన్ని గ్రహించగల మన సామర్థ్యం చేరుకోలేనిదిగా అనిపిస్తుంది. మనం సాధారణంగా మన భక్తిని ఎక్కువ మానవుడిగా, మనకు దగ్గరగా, మనకు ప్రతిస్పందించగల దేవతలపై కేంద్రీకరిస్తాము. కాబట్టి,  బ్రాహ్మణ స్వభావమును మనం దూరం నుండి ఊహిస్తున్నాం. ఆచరణలో, బ్రహ్మ తెలియని దేవుడు, బ్రహ్మ విగ్రహాలు చాలా అరుదు

ఆ ఊహాగానాలు,  దైవ భాగం (బ్రాహ్మణ) తో ఆత్మ (జీవఆత్మ) సంబంధం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఈ ప్రశ్నపై వివిధ  ఋషులు వేర్వేరు ఆలోచనా విధానాలను పెంచారు. ఈ కోణంలో, మనస్తత్వశాస్త్రం, మన ఆత్మ లేదా జీవఆత్మ, వేదాంతశాస్త్రానికి సంబంధించినది, దేవుడు లేదా బ్రాహ్మణ అధ్యయనం. విభిన్న ఆలోచన ఉన్నప్పటికీ, మనం భగవంతుడిని శాస్త్రీయ పద్ధతిలో పరిశీలించలేము, దేవుడు దూరముగా ఉన్నందున, తత్వశాస్త్రాలలో తెలివైనవాడు ఎక్కువగా చీకటిలో పట్టుకుంటాడు.

సుదూర దైవ సృష్టికర్తతో సంబంధం కలిగి ఉండటానికి ఈ అసమర్థతను, విస్తృత ప్రాచీన ప్రపంచం గుర్తించింది. పురాతన గ్రీకులు లోగోస్ అనే పదాన్ని ప్రపంచం వచ్చిన సూత్రం లేదా కారణాన్ని వివరించడానికి ఉపయోగించారు మరియు వారి రచనలు లోగోస్ గురించి చర్చించాయి. లాజిక్ అనే పదం లోగోస్ నుండి ఉద్భవించింది,  అధ్యయనం చేస్తున అన్ని శాఖలు -లజీ (శాస్త్రం) (ఉదా. వేదాంతశాస్త్రం, మనస్తత్వశాస్త్రం, జీవశాస్త్రం మొదలైనవి) లోగోస్ నుండి ఉద్భవించాయి. లోగోస్ బ్రహ్మ లేదా బ్రహ్మణతో సమానం.

సృష్టికర్త గురించి హీబ్రూ వేదాలు హెబ్రీయులతో (లేదా యూదులతో) తమ దేశానికి పూర్వీకుడైన శ్రీ అబ్రహం తో మొదలుపెట్టి, పది ఆజ్ఞలను అందుకున్న శ్రీ మోషేకు వివరించేను. వారి చరిత్రలో, మనలాగే, సృష్టికర్త వారి నుండి తొలగిపోయాడు అని హెబ్రీయులు భావించారు, కాబట్టి దగ్గరగా, మరింత వ్యక్తిగతంగా కనిపించే ఇతర దేవతలను ఆరాధించడానికి ఆకర్షితులయ్యారు. కాబట్టి హీబ్రూ వేదాలు ఈ ఇతర దేవతల నుండి వేరు చేయడానికి సృష్టికర్తను సర్వోన్నతుడైన దేవుడు అని పిలుస్తారు. క్రీస్తుపూర్వం 700 భారతదేశానికి ప్రవాసానికి వచ్చిన ఇజ్రాయెల్ ప్రజలుప్రజాపతి నుండి బ్రహ్మ పరివర్తనకు దోహదపడ్డారని మేము గ్రహించాము, ఎందుకంటే ఈ దేవుడిని వారి పూర్వీకుడు అబ్రహం సూచించాడు, అతనితో సంబంధం ఉన్న దేవుడు (అ) బ్రహం అయ్యాడు

మన ఇంద్రియాలతో బ్రహ్మను చూడలేము, లేదా మన జీవఆత్మ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోలేము కాబట్టి, మన మనస్సులల్లో దేవునినే ఉండనివ్వండి, కచ్చితంగా జ్ఞానం పొందగలిగే ఏకైక మార్గం బ్రహ్మ, అ బ్రాహ్మమే మనకు తనను తాను వెల్లడిస్తాడు. 

సువార్తలు యేసు (సత్య స్వరూపి  అయిన యేసు ) ను ఈ సృష్టికర్తగా లేదా సర్వోన్నతుడైన దేవుడు, బ్రాహ్మణ లేదా లోగోస్ అవతారంగా పేర్కొన్నాయి. ప్రజలందరు సమయ, సంస్కృతుల పరిమితుల వల్ల, అనుభవించిన దానికి అతను మన ప్రపంచానికి వచ్చాడు  . యోహాను సువార్త యేసును ఈ విధంగా పరిచయం చేస్తుంది. మనం ఎక్కడ వాక్యము చదివినా అది గ్రీకు నుండి అనువదించిన  లోగోస్ ఒకటే.వాక్యము / లోగోస్ ఉపయోగించారు, కాబట్టి ఒక జాతీయ దేవతను చర్చించకూడదు అని మనం అర్థం చేసుకుంటాము, కాని సూత్రం లేదా కారణం అన్ని అక్కడ నుంచే ఉద్భవించినవే. వాక్యం కనిపించిన చోట మీరుబ్రాహ్మణఅని ప్రత్యామ్నాయం చేయవచ్చు, ఈ వాక్యం సందేశం మారదు.

1ఆదియందు ‘వాక్యముండెను, వాక్యము దేవునియొద్ద ఉండెను, ‘వాక్యము దేవుడై యుండెను.౹ 2ఆయన ఆదియందు దేవునియొద్ద ఉండెను. సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను,౹ 3కలిగియున్నదేదియు ఆయనలేకుండ కలుగలేదు.౹ 4ఆయనలో జీవముండెను; ఆ జీవము మనుష్యులకు వెలుగైయుండెను.౹ 5ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాని గ్రహింపకుండెను.

6దేవునియొద్దనుండి పంపబడిన యొక మనుష్యుడు ఉండెను; అతని పేరు యోహాను.౹ 7అతని మూలముగా అందరు విశ్వసించునట్లు అతడు ఆ వెలుగునుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చెను.౹ 8అతడు ఆ వెలుగైయుండ లేదు గాని ఆ వెలుగునుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు అతడు వచ్చెను.౹ 9నిజమైన వెలుగు ఉండెను; అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతిమనుష్యుని వెలిగించుచున్నది.౹ 10ఆయన లోకములో ఉండెను, లోక మాయన మూలముగా కలిగెను గాని లోకమాయనను తెలిసికొనలేదు.౹ 11ఆయన తన స్వకీయులయొద్దకు వచ్చెను; ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు.౹ 12తన్ను ఎందరంగీకరించిరో వారికంద రికి, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసముంచినవారికి, దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను.౹ 13వారు దేవునివలన పుట్టినవారేగాని, రక్తమువలననైనను శరీరేచ్ఛవలననైనను మానుషేచ్ఛవలననైనను పుట్టినవారు కారు.౹ 14ఆ ‘వాక్యము’ శరీరధారియై, కృపాసత్యసంపూర్ణుడుగా మనమధ్య నివసించెను; తండ్రివలన కలిగిన అద్వితీయకుమారుని మహిమవలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి౹ 15యోహాను ఆయననుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచు–నా వెనుక వచ్చువాడు నాకంటె ప్రముఖుడు గనుక ఆయన నాకంటె ముందటివాడాయెననియు, నేను చెప్పినవాడు ఈయనే అనియు ఎలుగెత్తి చెప్పెను.౹ 16ఆయన పరిపూర్ణతలోనుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితిమి.౹ 17ధర్మశాస్త్రము మోషేద్వారా అను గ్రహింపబడెను; కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తుద్వారా కలిగెను.౹ 18ఎవడును ఎప్పుడైనను దేవుని చూడలేదు; తండ్రి రొమ్ముననున్న అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను బయలు పరచెను.

John 1:1-18

సువార్తలు యేసు  పూర్తి వృత్తాంతాన్ని చిత్రించడానికి ముందుకు వస్తాయి, తద్వారా అతను ఎవరో, అతని లక్ష్యం ఏమిటి  ఇది మనకు  ఏమిటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. (‘యోహాను’ ఇక్కడ వివరించారు.) సువార్త యేసును దేవుని లోగోస్ గా పరిచయం చేసినందున, అది క్రైస్తవులకు మాత్రమే కాదు, దేవుణ్ణి లేదా బ్రాహ్మణాన్ని మంచిగా అర్థం చేసుకోవాలనుకునే వారందరికీ ఇది విశ్వవ్యాప్త రచనగా మనకు తెలుసు. లోగోస్ వేదాంతశాస్త్రం, మనస్తత్వశాస్త్రం అనే పదాలలో పొందుపరచి ఉన్నందున  ‘ఎవ్వరూ దేవుణ్ణి చూడలేదు’ కాబట్టి, యేసు వ్యక్తిని పరిగణనలోకి తీసుకునేటప్పుడు మన ఆత్మను (జీవఆత్మ), దేవుడు (బ్రాహ్మణ) ను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంతకంటే మంచి మార్గం ఏమిటి? అతను ధృవీకరించదగిన చరిత్రలో నివసించాడు, నడిచాడు మరియు బోధించాడు. మేము అతని పుట్టుకతో ప్రారంభిస్తాము, సువార్తలలో ఈ ఘటన ‘వాక్యం శరీరం అయ్యింది’.