యేసు ఆశ్రమాలు

యేసు ఆశ్రమాలను ఎలా చేపట్టాడు.

  • by

ఒక జీవిత ధర్మ నాలుగు ఆశ్రమాలు (దశలు) గా విభజీంచారు. ఆశ్రమాలు / దశలు ఒకరి జీవిత దశకు తగిన లక్ష్యాలు, ప్రణాలికలు, కార్యకలాపాలు. జీవితాన్ని దశలుగా విభజించడం, ఆశ్రమ ధర్మం, శరీరం, మనస్సు… Read More »యేసు ఆశ్రమాలను ఎలా చేపట్టాడు.