అబ్రాహాము: యూదుల కుటుంబము ఆరంభమైయ్యింది

యూదుల చరిత్ర: భారత దేశములో & ప్రపంచమంతటా

  • by

యూదులకు భారత దేశములో సుదీర్ఘమైన చరిత్ర ఉంది. వారు ఇక్కడ కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా నివాసముంటు భారత దేశ సమాజముల మధ్య చిన్న చిన్న సమాజములుగా జీవిస్తున్నారు. మిగిలిన అల్పసంఖ్యాక మతములకు (జైనులు, సిక్కులు,… Read More »యూదుల చరిత్ర: భారత దేశములో & ప్రపంచమంతటా